a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

2.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger 440 354 454 255 466 055 469 070 470 570 470 570
Andre salgs- og leieinntekter 725 825 578 162 592 157 626 679 656 263 668 646
Overføringer med krav til motytelse 1 076 276 693 288 713 636 713 983 713 983 713 983
Rammetilskudd 1 844 101 2 024 000 2 223 100 2 246 600 2 243 000 2 248 100
Andre statlige overføringer 264 432 351 815 306 515 282 115 260 115 228 215
Andre overføringer 49 263 37 365 36 040 27 040 22 340 22 340
Skatt på inntekt og formue 5 058 582 4 980 000 4 998 000 5 029 000 5 067 000 5 110 000
Eiendomsskatt 312 746 328 000 265 000 272 500 287 500 287 500
Sum driftsinntekter 9 771 579 9 446 885 9 600 503 9 666 987 9 720 771 9 749 354
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter 4 148 777 4 203 326 4 288 638 4 259 744 4 221 937 4 196 992
Sosiale utgifter 1 102 250 1 143 587 1 139 104 1 143 155 1 145 882 1 147 747
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 111 746 1 051 364 1 086 563 1 085 752 1 078 548 1 082 007
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 906 549 1 835 028 1 870 920 1 895 157 1 922 674 1 937 379
Overføringer 933 448 948 161 953 287 952 517 967 217 977 917
Avskrivninger 341 607 389 767 392 094 394 204 396 112 397 981
Fordelte utgifter -107 335 -49 463 -49 463 -49 463 -49 463 -49 463
Sum driftsutgifter 9 437 042 9 521 770 9 681 143 9 681 066 9 682 907 9 690 560
Brutto driftsresultat 334 537 -74 885 -80 640 -14 079 37 864 58 794
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte 384 628 410 302 397 245 445 294 482 834 506 862
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 650 -----
Mottatte avdrag på utlån 14 073 28 644 29 661 31 661 31 661 31 661
Sum eksterne finansinntekter 400 351 438 946 426 906 476 955 514 495 538 523
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger 256 591 242 878 236 616 263 276 296 557 314 558
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 267 -----
Avdrag på lån 320 632 337 847 350 929 375 217 396 365 419 067
Utlån 1 673 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter 592 164 581 955 588 775 639 723 694 152 734 855
Resultat eksterne finanstransaksjoner -191 813 -143 009 -161 869 -162 768 -179 657 -196 332
Motpost avskrivninger 341 607 389 767 392 097 394 207 396 115 397 983
Netto driftsresultat 484 331 171 873 149 588 217 360 254 322 260 445
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter5,0 %1,8 %1,6 %2,2 %2,6 %2,7 %
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 149 678 -----
Bruk av disposisjonsfond 49 273 - 1 200 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne fond 67 548 11 862 30 280 17 683 9 137 8 810
Sum bruk av avsetninger 266 498 11 862 31 480 18 883 10 337 10 010
Overført til investeringsregnskapet 205 874 152 690 181 068 236 243 264 659 270 207
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------
Avsatt til disposisjonsfond 291 096 29 630 ----
Avsatt til bundne fond 94 476 1 415 --- 248
Sum avsetninger 591 447 183 735 181 068 236 243 264 659 270 455
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 159 383 -----
Tabell 2.1 Hovedoversikt drift. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
       
Skatt på inntekt og formue 5 058 582 4 980 000 4 998 000 5 029 000 5 067 000 5 110 000
Ordinært rammetilskudd 1 844 101 2 024 000 2 223 100 2 246 600 2 243 000 2 248 100
Skatt på eiendom 312 746 328 000 265 000 272 500 287 500 287 500
Andre direkte eller indirekte skatter------
Andre generelle statstilskudd 264 432 351 815 306 515 282 115 260 115 228 215
Sum frie disponible inntekter 7 479 861 7 683 815 7 792 615 7 830 215 7 857 615 7 873 815
       
Renteinntekter og utbytte 384 628 410 302 397 245 445 294 482 834 506 862
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 650 -----
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 256 591 242 878 236 616 263 276 296 557 314 558
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 267 -----
Avdrag på lån 320 632 337 847 350 929 375 217 396 365 419 067
Netto finansinnt./utg. -204 211 -170 423 -190 300 -193 199 -210 088 -226 763
       
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk------
Til ubundne avsetninger 291 096 29 630 ----
Til bundne avsetninger 94 476 1 415 --- 248
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 149 678 ----0
Bruk av ubundne avsetninger 49 273 - 1 200 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne avsetninger 67 548 11 862 30 280 17 683 9 137 8 810
Netto avsetninger -119 073 -19 183 31 480 18 883 10 337 9 762
       
Overført til investeringsbudsjettet 205 874 152 690 181 068 236 243 264 659 270 207
Til fordeling drift 6 950 703 7 341 519 7 452 727 7 419 656 7 393 205 7 386 607
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 950 703 7 341 519 7 452 727 7 419 656 7 393 205 7 386 607
Mer/mindreforbruk------
Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Tall i hele tusenVedtatt budsjett 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019Budsjettforslag 2020Budsjettforslag 2021
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann9 027 9 027 9 027 9 027 9 027
Stab og støtte253 264 275 539 284 074 274 074 274 074
Kommuneadvokat5 652 5 727 5 727 5 727 5 727
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner267 943 290 293 298 828 288 828 288 828
      
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning42 554 43 454 43 454 43 454 43 454
Barnehage985 854 987 704 985 504 983 854 983 854
Grunnskole1 207 154 1 264 654 1 261 854 1 261 854 1 262 674
Johannes læringssenter144 037 170 734 170 234 157 234 157 234
Stavanger kulturskole35 810 37 470 37 470 37 470 37 470
Pedagogisk-psykologisk tjeneste41 647 44 397 43 397 43 397 43 397
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 820 82 100 82 100 82 100 82 100
Ungdom og fritid65 711 71 691 72 561 72 431 72 431
Helsestasjon og skolehelsetjenesten71 326 74 176 74 176 74 176 74 176
Barnevernstjenesten211 631 225 041 224 391 224 641 224 391
EMbo19 046 84 996 80 996 79 996 79 996
Sum Oppvekst og utdanning2 904 590 3 086 417 3 076 137 3 060 607 3 061 177
      
Helse og velferd     
NAV277 951 303 251 297 501 296 751 296 751
Boligkontoret7 179 7 579 7 579 7 579 7 579
Fysio- og ergoterapitjenesten60 176 64 316 63 816 63 816 63 816
Hjemmebaserte tjenester52 511 63 521 66 571 63 571 60 571
Bofellesskap447 912 461 512 469 012 482 212 493 912
Alders- og sykehjem818 952 832 952 832 852 834 052 835 252
Rehabiliteringsseksjonen46 582 48 982 48 982 48 982 48 982
Arbeidstreningsseksjonen13 448 14 748 15 248 15 748 15 748
Flyktningseksjonen21 693 27 093 22 293 22 293 22 293
Helse- og sosialkontor614 532 587 596 587 596 587 596 587 596
Dagsenter og avlastningsseksjonen109 980 170 816 170 816 170 816 170 816
Tekniske hjemmetjenester1 494 1 594 1 594 1 594 1 594
Krisesenteret i Stavanger12 217 12 417 12 417 12 417 12 417
Helsehuset i Stavanger13 575 16 575 17 075 17 075 17 075
Sentrale midler levekår-79 940 -187 300 -207 700 -223 900 -254 400
Sentrale midler legetjeneste70 282 69 857 70 057 70 257 70 457
Stab helse og velferd28 205 30 605 30 605 30 605 30 605
Stavanger legevakt47 784 51 984 51 984 51 984 51 984
Sum Helse og velferd2 564 533 2 578 098 2 558 298 2 553 448 2 533 048
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging6 095 6 120 6 120 6 120 6 120
Stavanger eiendom251 588 260 188 269 588 273 888 276 488
Park og vei146 272 151 472 153 822 156 072 157 122
Idrett85 847 87 457 86 057 85 957 85 057
Vannverket0 0 0 0 0
Avløpsverket0 0 0 0 0
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg0 0 0 0 0
Juridisk11 366 11 466 11 466 11 466 11 466
Miljø41 5 616 1 616 1 616 1 616
Sum Bymiljø og utbygging501 349 522 459 528 809 535 259 538 009
      
By- og samfunnsplanlegging     
Stab By- og samfunnsplanlegging12 332 12 172 12 172 12 172 12 172
Beredskap5 153 6 153 6 153 6 153 6 153
Byggesaksavdelingen0 0 0 0 0
Planavdelinger34 817 37 717 37 217 37 217 37 217
Sum By- og samfunnsplanlegging52 302 56 042 55 542 55 542 55 542
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Kommunikasjon7 774 8 444 8 444 8 444 8 444
Næring9 874 12 433 12 433 12 433 14 933
Politisk sekretariat10 073 10 233 10 233 10 233 10 233
Kultur160 376 165 976 164 206 164 206 164 206
Servicetorg11 905 10 905 10 905 10 905 10 905
Smartby0 7 000 7 000 7 000 7 000
Sum Innbygger- og samfunnskontakt200 002 214 991 213 221 213 221 215 721
      
Felles kostnader850 800 704 427 688 821 686 300 694 282
      
Sum drift7 341 519 7 452 727 7 419 656 7 393 205 7 386 607
      
Sum fordelt til drift-7 341 519 -7 452 727 -7 419 656 -7 393 205 -7 386 607
      
Sum totalt00000
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.4 Driftsrammetabell

 ENDRINGER I DRIFTOpprinnelig
vedtatt 2017
2018201920202021
 Frie inntekter     
1Formue- og inntektsskatt-4 980 000-4 998 000-5 029 000-5 067 000-5 110 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning-2 754 000-2 882 800-2 911 100-2 912 500-2 923 200
3Inntektsutjevning730 000659 700664 500669 500675 100
 Sum frie inntekter-7 004 000-7 221 100-7 275 600-7 310 000-7 358 100
 Sentrale inntekter     
4Lyse AS, disponering av frikraft-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400
5Kompensasjonsordninger fra Husbanken-24 200-20 900-21 500-22 500-22 600
6Eiendomsskatt-270 000-269 000-276 500-291 500-291 500
EndringEiendomsskatt videreføres på 2017-nivå 4 0004 0004 0004 000
7Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige-250 000-276 000-247 000-223 000-191 000
 Sum sentrale inntekter-557 600-575 300-554 400-546 400-514 500
 Finans     
8Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor-87 462-99 955-103 864-107 339-110 682
9Lyse AS, utbytte-209 500-218 000-240 000-251 000-262 000
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-3 900-3 900-3 900-3 900-3 900
11Renovasjonen IKS, utbytte-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000
12Forus Næringspark AS, utbytte-20 0000000
13Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen-67 300-66 700-61 450-58 400-58 500
14Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen-7 650-4 500-7 600-7 700-7 700
15Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån-27 900-26 600-27 100-28 200-28 300
16Renteinntekter, konserninterne lån-4 200-6 400-14 000-21 900-27 400
17Renteinntekter bank og finansforvaltning-26 900-29 700-31 500-32 200-33 800
18Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån181 918178 277192 281210 055221 023
19Avdragsutgifter (investeringslån)337 847352 723374 190394 778415 598
20Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen-30 000-25 000-25 000-25 000-25 000
EndringRenter -8065519682 273
EndringStavanger parkeringsselskap KF - Økt utbytte -5 000-5 000-5 000-5 000
EndringAvdrag -1 7941 0271 5873 469
 Sum finans33 95341 64547 63565 74979 081
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
21Overføring fra drift til investering152 690186 608243 561274 954288 689
EndringOverføring fra drift til investering -5 540-7 318-10 295-18 482
22Vekstfond, avsetning20 0000000
23Disposisjonsfond, avsetning9 6300000
24Vekstfondet, bruk0-1 200-1 200-1 200-1 200
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond182 320179 868235 043263 459269 007
 Sentrale utgifter     
25Folkevalgte42 64243 30043 30043 30043 300
26Hovedtillitsvalgte12 67913 30013 30013 30013 300
27Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
28Kirkelig fellesråd82 15087 00087 00087 00087 000
29Felleskostnader68 80068 80068 80068 80068 800
30Oppreisningsordningen barnevern8 0001 0001 0001 0001 000
31Valg6 00006 00006 000
32Livssynssamfunn, tilskudd14 20014 20014 20014 20014 200
33Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling-11 5000000
34Pensjon, sentrale poster165 000158 850162 850165 850165 850
35Lønnsoppgjør 2018113 60086 00086 00086 00086 000
Endring2,8% lønnsvekst i stedet for 3,0%  -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
36Revisjon og kontroll5 3005 7005 7005 7005 700
37Reisevaneundersøkelsen0200200200200
38Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering-5 0000-10 000-20 000-20 000
39Eksterne husleiekontrakter, prisjustering 3 5003 5003 5003 500
 Sum sentrale utgifter509 071483 050483 050470 050476 050
 Sum netto utgifter725 344704 563765 728799 258824 138
 Tilskudd regionale prosjekter     
40Tall Ship Race 20182 0007 7001001000
41Rogaland brann og redning IKS115 800117 550122 850128 450134 250
42Greater Stavanger AS7 9607 9607 9607 9607 960
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)49 90049 00049 50050 70050 900
44Sørmarka flerbrukshall IKS11 45011 10013 00013 20013 200
45Multihallen og Storhallen IKS8 9007 7007 5007 3007 300
 Sum tilskudd regionale prosjekter196 010201 010200 910207 710213 610
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon-6 640 246-6 890 827-6 863 362-6 849 432-6 834 852
 Disponibelt utover 2017-nivå0-250 581-223 116-209 186-194 606
 STAB OG STØTTEENHETER     
 Personal og organisasjon     
46Arkivenes hus, husleie 8 2008 2008 2008 200
47Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes -400-1 350-1 350-1 350
48Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes 0-1 200-1 200-1 200
49Lærlinger, økning 1 0002 0002 0002 000
50Avviks- og varslingssystem, drift 200200200200
51Redusert ramme -550-550-550-550
52Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 0003 0003 0003 000
 Sum tiltak personal og organisasjon 11 45010 30010 30010 300
 Kommuneadvokat     
53Redusert ramme -25-25-25-25
54Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Kommuneadvokat 75757575
 Økonomi      
55Lisenskostnader 3 7003 7003 7003 700
56IT, åpne data, integrasjon og koding 1 4001 4001 4001 400
57IT, anskaffelse av sikkerhetssystem 700135135135
58IT, utvidet åpningstid, drift av møterom 1 4001 4001 4001 400
59IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i 2017 -250000
60IT, Google application, chromebook 1 5001 5001 5001 500
61Redusert ramme -725-725-725-725
62Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 1003 1003 1003 100
 Sum tiltak økonomi 10 82510 51010 51010 510
 SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER 22 35020 88520 88520 885
 OPPVEKST OG UTDANNING     
 Barnehage     
63Barn i barnehagene, reduksjon -30 000-30 000-30 000-30 000
64Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov 300300-1 200-1 200
65Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon -1 100-1 100-1 100-1 100
66Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet 17 80017 80021 30021 300
67Ny rammeplan, pedagogisk materiell 1 7501 75000
68Foreldrebetaling, prisjustering -12 600-12 600-12 600-12 600
69Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering -300-1 200-1 200-1 200
70Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" 3 2001 90000
71Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg -1 000-3 000-3 000-3 000
72Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole 500500500500
73Tidlig innsats barnehage 2 5002 5002 5002 500
74Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser 500500500500
75Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser -3 200-3 200-3 200-3 200
76Redusert ramme -3 000-1 000-1 000-1 000
77Redusert ramme, kompetansemidler -700-700-700-700
78Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 27 20027 20027 20027 200
 Sum tiltak barnehage 1 850-350-2 000-2 000
 Barneverntjenesten     
79Klientbudsjett, styrking 8 0008 0008 0008 000
80Bemanningsøkning 860860860860
81IKT-løft 25002500
82Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten 400000
83Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen 2 0002 0002 0002 000
84Redusert ramme -900-900-900-900
85Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 8002 8002 8002 800
 Sum tiltak barneverntjenesten 13 41012 76013 01012 760
 Embo     
86Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud -4 300-4 300-4 300-4 300
87Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo 2 5002 5002 5002 500
88Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger 68 00064 00063 00063 000
89Redusert ramme -350-350-350-350
90Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Embo 65 95061 95060 95060 950
 Grunnskole     
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes 2017 -300-300-300-300
92Nye krav til kompetanse for lærere 5001 0001 0001 000
93Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid 500500500500
94Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling -1 000-2 000-2 000-2 000
95Lokal skolelederutdanning, utgår -500-1 000-1 000-1 500
96Økt antall elever som tilrås spesialundervisning 12 00012 00012 00012 000
97Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning -12 000-12 000-12 000-12 000
98Elevtallsvekst grunnskole 3 3003 3003 3003 300
99Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn 1 0001 0001 0001 000
100Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020 -1 500-3 300-3 300-3 300
101Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17 9 1009 1009 1009 100
102Tidlig innsats skole 2 5002 5002 5002 500
103Redusert ramme -5 500-5 500-5 500-5 500
104Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 32 30032 30032 30032 300
EndringReversering effektivitetskrav samt ekstra rammeølning til Stavanger-skolen 15 50015 50015 50015 500
EndringSFO for 5-10 funksjonshemmede 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Grunnskole 56 90054 10054 10053 600
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten     
105Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre 1 5001 5001 5001 500
106Redusert ramme -250-250-250-250
107Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 6001 6001 6001 600
 Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten 2 8502 8502 8502 850
 Johannes læringssenter     
108Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo 1 00050000
109Bosetting av flyktninger, økte ressurser 2 5002 50000
110Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017 -480-480-480-480
111Introduksjonsstønad 20 00020 00010 00010 000
112Redusert ramme, innføringsskolen -723-723-723-723
113Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 4004 4004 4004 400
 Sum tiltak Johannes læringssenter 26 69726 19713 19713 197
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste     
114Prosjekt "Eg vil lære" videreføres 800800800800
115Bosetting av flyktninger, økte ressurser 1 000000
116Redusert ramme -150-150-150-150
117Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2 7501 7501 7501 750
 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud     
118Redusert ramme -320-320-320-320
119Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 6002 6002 6002 600
 Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2 2802 2802 2802 280
 Stab Oppvekst og utdanning     
120Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal 200200200200
121Områdesatsing Storhaug 6 0006 0006 0006 000
122Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd -6 000-6 000-6 000-6 000
123Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 700700700700
 Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning 900900900900
 Stavanger kulturskole     
124Kulturskolen, økt aktivitet 650650650650
125Undervisningsutstyr, redusert ramme -190-190-190-190
126Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Stavanger kulturskole 1 6601 6601 6601 660
 Ungdom og fritid     
127Fritid for alle 1 3001 3001 3001 300
128Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis 800800800800
129Bakgården, styrking 100100100100
130Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019 050000
131Omstilling 2018 -1 350-1 350-1 350-1 350
132Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende 5208901 2601 260
133Redusert ramme -290-290-290-290
134Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
EndringFattigdomsbekjempelse 3 0003 0003 0003 000
EndringBarne-og ungdomssekretær 500500500500
 Sum tiltak Ungdom og fritid 5 9806 8506 7206 720
 SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING 181 227170 947155 417154 667
 HELSE OG VELFERD     
 Alders -og sykehjem     
135Omstilling 2018 -17 500-17 500-17 500-17 500
136Lervig sykehjem 78 70079 50079 50079 500
137Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -33 400-33 400-33 400-33 400
138St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -10 500-10 500-10 500-10 500
139Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -27 900-27 900-27 900-27 900
140Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger -1 200-1 200-1 200-1 200
141Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) 900900900900
142Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 5001 5001 5001 500
EndringBoganes sykehjem -1 500-1 500-1 500-1 500
143Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 2002 4003 6004 800
144Egenbetaling på sykehjem, justering 5 0005 0005 0005 000
145Redusert ramme, avvikle Spania-plasser 0-4 200-4 200-4 200
EndringSpania plassene 02 1002 1002 100
146Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene -900-900-900-900
147Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 19 60019 60019 60019 600
 Sum tiltak Alders -og sykehjem 14 00013 90015 10016 300
 Arbeidstreningsseksjonen     
148Praksisplasser 1 0001 5002 0002 000
149Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 300300300300
 Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen 1 3001 8002 3002 300
 Bofellesskap     
150Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming -7 500-7 500-7 500-7 500
151Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 03 0006 2006 200
152Bofellesskap ROP, 4 plasser 1 5006 0006 0006 000
153Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser 004 5007 700
154Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming 005 00010 000
155Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase 005004 000
156Satelitt, brukere med behov for 1:1 5 0005 0005 0005 000
157Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter 6 0006 0006 0006 000
158Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse -500-500-500-500
159Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 1009 1009 1009 100
 Sum tiltak Bofellesskap 13 60021 10034 30046 000
 Boligkontoret     
160Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Boligkontoret 100100100100
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
161Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser 20 40020 40020 40020 400
162Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -9 100-9 100-9 100-9 100
163Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere 4 5004 5004 5004 500
164Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig -1 500-1 500-1 500-1 500
165Mosvangen, avlastning 1 5001 5001 5001 500
166Redusert ramme -1 500-1 500-1 500-1 500
167Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 5 2005 2005 2005 200
 Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen 19 50019 50019 50019 500
 Flyktningseksjonen     
168Saksbehandling og drift, økt bemanning 4 800000
169Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Flyktningseksjonen 5 400600600600
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
170Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler 440440440440
171Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats" 1 5001 5001 5001 500
172Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019 1 000500500500
173Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten 4 1403 6403 6403 640
 Helse og sosialkontor     
174Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -7 500-7 500-7 500-7 500
175Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 10 00010 00010 00010 000
176Ressurskrevende brukere, økt egenandel 5 0005 0005 0005 000
177Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp 5 0005 0005 0005 000
178Redusert ramme, driftsutgifter -200-200-200-200
179Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 1002 1002 1002 100
 Sum tiltak Helse og sosialkontor 14 40014 40014 40014 400
 Helsehuset i Stavanger     
180Responssenter velferdsteknologi 1 5002 0002 0002 000
181Nye lokaler, husleie 1 0001 0001 0001 000
182Redusert ramme -100-100-100-100
183Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Helsehuset i Stavanger 3 0003 5003 5003 500
 Hjemmebaserte tjenester     
184Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien 500500500500
185Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018 6103 6603 6603 660
186Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester 00-2 500-5 000
187Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie 01 0001 0001 000
188Cosdoc +, videre utrulling 750750750750
189Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering  0-1 000-1 500-2 000
190El-biler Hundvåg og Storhaug HBT 150150150150
191Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien -500-500-500-500
192Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 5009 5009 5009 500
 Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester 11 01014 06011 0608 060
 Krisesenteret i Stavanger     
193Økt bemanning  200200200200
 Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger 200200200200
 NAV     
194Sosialhjelp  15 00010 00010 00010 000
195Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere 5 0005 0005 0005 000
196NAV Flyktningveiledere 3 0002 2501 5001 500
197"Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene 600600600600
198Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 7001 7001 7001 700
 Sum tiltak NAV 25 30019 55018 80018 800
 Rehabiliteringsseksjonen     
199Eventyrbråtet, økt bemanning 600600600600
200Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 3001 3001 3001 300
EndringHelhetlig tilbud til rusavhengige, "Huset" 500500500500
 Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen 2 4002 4002 4002 400
 Sentrale midler legetjeneste     
201Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst 200400600800
202Redusert ramme -625-625-625-625
 Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste -425-225-25175
 Sentrale midler levekår     
203Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården -100-100-100-100
204Bosetting av flyktninger -96 800-120 000-135 000-164 180
205Innovasjon innen velferdsteknologi 3 0003 0003 0003 000
206Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid 1 0001 0001 0001 000
207Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter 3003 1001 9001 900
208Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt -18 000-18 000-18 000-18 000
209Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd 4 4004 4004 4004 400
EndringTilskudd Engøyholmen 150150150150
EndringTilskudd FRI Rogaland  90909090
EndringRestbeløp statlig opptrappingsplan rus - til "Huset" -500-500-500-500
 Sum tiltak Sentrale midler levekår  -106 460 -126 860 -143 060 -172 240
 Stab helse og velferd     
210Økt ressurs smittevernoverlege 300300300300
211Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger 2 2002 2002 2002 200
212Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
EndringReduserte kostnader stab -1 100-1 100-1 100-1 100
 Sum tiltak Stab helse og velferd 2 4002 4002 4002 400
 Stavanger legevakt     
213Nødnett, økte priser 1 7001 7001 7001 700
214Legebil, drift 1 5001 5001 5001 500
215Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Stavanger legevakt 4 2004 2004 2004 200
 Tekniske hjemmetjenester     
216Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester 100100100100
 SUM TILTAK HELSE OG VELFERD  14 165 -5 635 -10 485 -29 565
 BYMILJØ OG UTBYGGING     
 Stab Bymiljø og utbygging     
217Redusert ramme -75-75-75-75
218Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging 25252525
 Idrett     
219Oilers investa AS, indeksregulering 100200300400
220Svømmehallene, økte billettinntekter -1 600-1 600-1 600-1 600
221ONS i 2018 og 2020, leieinntekter -1 2000-1 2000
222OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter  70007000
223Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering 300-2 500-3 400-3 400
224Gamlingen, billettinntekter -1 000-1 000-1 000-1 000
225Nye Gamlingen, drift 2 0002 0002 0002 000
226Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift 08002 0002 000
227Hammer Series, tilskudd 1 5001 5001 5000
228Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall -290-290-290-290
229Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Idrett 1 610210110-790
 Juridisk     
230Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak juridisk 100100100100
 Park og vei     
231Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler 150300450600
232Bidrag fra vertskommune under festival 50003000
233Biologisk mangfold 250500500500
234Framkommelighet 4008001 2001 600
235Trafikksikkerhet og miljø 3004009001 000
236Nye anlegg 6001 2001 6002 000
237Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 250400600800
238Plasser, vei og torg  200200400400
239Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100200300400
240Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS 4001 5001 5001 500
241Sansehager, drift og vedlikehold 500500500500
242Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder -650-650-650-650
243Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 2002 2002 2002 200
 Sum tiltak Park og vei 5 2007 5509 80010 850
 Stavanger eiendom     
244Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 10 90018 60022 40024 500
245Forsikring bygg 200400600800
246ENØK - innsparinger -5 200-6 700-6 700-6 700
247Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader -4 000-6 850-6 850-6 850
248Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold 05 0005 0005 000
249Nye bygg, energiutgifter 2 9003 7504 0504 350
250Stokkaveien, husleiekostnader 100100100100
251Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet -1 200-1 200-1 200-1 200
252Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 9004 9004 9004 900
 Sum tiltak Stavanger Eiendom 8 60018 00022 30024 900
 Vannverket     
253Fastledd, IVAR -1 1772 8703 7204 861
254Mengdevariabelt ledd, IVAR -1 6844 5865 2566 426
255Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning 3 0133 8014 6055 425
257Avskrivninger 1 0501 9412 7933 607
258Renter restkapital 3 3974 1974 8775 528
259Bruk/avsetning til selvkostfond 2664 8506 9021 956
260Gebyrer/gebyrøkning -5 215-22 945-29 203-29 203
 Sum tiltak Vannverket 0000
 Avløpsverket     
261Fastledd, IVAR 2 0422 3005 8346 141
262Mengdevariabelt ledd, IVAR 6 4906 11011 64012 450
263Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
264Driftsutgifter/generell prisstigning 3 8154 7465 6956 663
265Avskrivninger 1 5112 7373 8004 861
266Renter restkapital 6 5697 5698 4629 292
267Bruk/avsetning til selvkostfond -20 777-14 470-9 343-6 885
268Gebyrer/gebyrøkning 0-9 692-27 138-33 922
 Sum tiltak Avløspverket 0000
 Renovasjon     
269Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 5001 0001 5002 000
270Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 1 6603 6495 8678 000
271Kalkulerte finanskostnader -37-45-58-70
272Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 1797921 2001 615
273Gebyrer/generell gebyrøkning -2 980-7 780-12 260-16 420
274Bruk/avsetning til selvkostfond 6782 3843 7514 875
 Sum tiltak renovasjon 0000
 SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING 15 53525 88532 33535 085
 SAMFUNNSUTVIKLING     
 Miljø     
275Panteordning gamle vedovner 5 0005 0005 0005 000
276Revisjon klima- og miljøplan -500-500-500-500
277Piggdekkgebyr -3 000-3 000-3 000-3 000
278Ullandhaug økologiske gård, tilskudd 4 000000
279Redusert ramme -25-25-25-25
280Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Miljø 5 5751 5751 5751 575
 Planavdelinger     
281City Impact District 1 0001 0001 0001 000
282Eiendomsskatt, taksering 3 0007 0005 0000
283Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
EndringCity impact district 500000
EndringEiendomsskatt, taksering -3 000-7 000-5 0000
 Sum tiltak Planavdelinger 2 9002 4002 4002 400
 Stab Samfunnsutvikling     
284Klimatilpasning og radikalisering 1 0001 0001 0001 000
285Redusert ramme -260-260-260-260
286Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab samfunnsutvikling 840840840840
 SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING 11 81511 8159 8154 815
 INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING     
 Kommunikasjon     
287Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver 500500500500
288Redusert ramme -30-30-30-30
289Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Kommunikasjon 670670670670
 Kultur     
290MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes 2 8001 6001 6001 600
291Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd  125125125125
292Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted -125-125-125-125
293Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte 570000
294Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig -540-540-540-540
295Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd 1 4001 4001 4001 400
296MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig -400-400-400-400
297Opera Rogaland IKS 100100100100
298Nye Tou, reforhandlet driftsavtale  300300300300
299Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) -130-130-130-130
300Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 5001 5001 5001 500
 Sum tiltak kultur 5 6003 8303 8303 830
 Næring     
301Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd 2 5002 5002 5005 000
302Redusert ramme -41-41-41-41
303Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Næring 2 5592 5592 5595 059
 Politisk sekretariat     
304Redusert ramme -40-40-40-40
305Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Politisk sekretariat 160160160160
 Innbyggerservice     
306Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017 -1 000-1 000-1 000-1 000
 Sum tiltak innbyggerservice -1 000-1 000-1 000-1 000
 SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING 7 9896 2196 2198 719
 SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE  250 581 223 116 209 186 194 606
 Disponibelt utover 2017-nivå  -250 581 -223 116 -209 186 -194 606
 Herav driftskonsekvenser av investeringer 52 15065 40084 70099 900
 Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning 147 600147 600147 600147 600
 Sum tekniske budsjettjusteringer ----
 BUDSJETTBALANSE ----
Tabell 2.4 Driftsrammetabell 2018 -2021. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2018201920202021Snitt 2018-2021 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,6 %2,2 %2,6 %2,7 %2,3 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering72 %53 %55 %46 %57 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene64 %65 %65 %67 %65 %< 60 %
Tabell 2.5 Økonomiske måltall
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd201720172018201920202021
(hele tusen kroner)Opprinnelig vedtatt budsjettJustert budsjett per 2. tertialVedtatt budsjettVedtatt budsjettVedtatt budsjettVedtatt budsjett
Formue- og inntektsskatt -4 980 000-4 917 000-4 998 000-5 029 000-5 067 000-5 110 000
Vekst fra året før0,7 %-2,8 %1,7 %0,6 %0,8 %0,8 %
% av landsgjennomsnittet129,5 %127,3 %125,5 %125,5 %125,5 %125,5 %
Antall innbyggere 01.01.xx132 729132 729133 159134 000135 021136 148
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 36637 04537 53437 53137 52637 530
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 28 85229 10329 90629 89529 89029 893
Diff. Stavanger og landsgj.snittet8 5147 9427 6287 6367 6367 637
       
Rammetilskudd:       
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)-3 099 000-3 098 743-3 153 319-3 181 119-3 205 025-3 235 621
Utgiftsutjevning400 578400 361335 770334 924351 984370 680
INGAR 13 40913 4099 49910 00010 00010 000
Saker med særskilt fordeling-20 187-20 187-21 085-21 085-21 085-19 517
Storbytilskudd-48 800-48 800-47 915-48 070-48 374-48 742
Overgangsordning - kommunesammenslåing -5 604-5 750-5 750  
Saldering NB /RNB 2 164    
Prosjektskjønn -500    
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 754 000-2 757 900-2 882 800-2 911 100-2 912 500-2 923 200
Inntektsutjevning 730 000681 200659 700664 500669 500675 100
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-2 024 000-2 076 700-2 223 100-2 246 600-2 243 000-2 248 100
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet-7 004 000-6 993 700-7 221 100-7 275 600-7 310 000-7 358 100
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før  3,3 %0,8 %0,5 %0,7 %
Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)