a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

4.1 Forslag til endringer 2018

Bystyret har vedtatt følgende endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger i 2018

 1. Vanngebyr økes med 5 % mens avløpsgebyreneholdes uendret i 2018.
 2. Satser for renovasjonsgebyr økes med 2,0 %.
 3. Billettpriser i svømmehallene øker i snitt med 12,5 %.
 4. Feieravgiften er uendret i 2018.
 5. Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Egenbetalingssats for barns opphold i barnehager 2018 per måned for en 100 % plass er prisjustert til kr 2 910 ihht. fremlagt statsbudsjett.
 6. Betalingssats for skolefritidsordningen økes med 2,6 % fra høsten 2018. Dette gir en økning på kr 74 per måned for 100 % plass og kr 51 per måned for 60 % plass fra 1.8.2018. Bystyret har vedtatt at betalingssatsene for Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator på 2,6 %. Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,6 % til kr 298.
 7. Elevkontingent for Stavanger Kulturskole økes med i gjennomsnitt 1,3 % per semester med virkning fra 1.1.2018.
 8. Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem økes med 2,6 % til kr 66 347 pr måned. Maksimal egenandel for aldershjem økes med 2,6 % til kr 42 203 pr måned. Betaling for korttidsopphold på institusjon er justert fra kr 155 til kr 160 i tråd med statsbudsjett 2018. Timepris for praktisk bistand i hjemmet økes med 2,6 % til kr 452. Abonnementsavgift for trygghetsalarm økes med 2,6 % 1. januar 2018. Egenandel ved Lagård dag- og nattlosji økes med 2,6 % til kr 291 per døgn. Betaling for måltider til dagsenterbrukere økes med 2,6 % sammenlignet med 2017. Prisene vil da bli kr 50 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og kr 89 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.
 9. Bystyret har vedtatt ingen endring av gebyret for startlån.
 10. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven økes i snitt med 1,5 %.
 11. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling økes i snitt med 2,5 %.
 12. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner, samt søknader om deling økes med 1,5 %.
 13. Leie av kapell på gravlund til utenbys rekvirent holdes uendret.
 14. Bunnfradraget i eiendomsskatten er endret til kr 370 000 for hver godkjent boenhet. Øvrige satser og takster ad eiendomsskatt er uendret (se for øvrig omtale i kap. 3.5)
 15. Piggdekkgebyret er kr 1 400 for 2018, kr 450 for en kalendermåned eller kr 35 for et døgn.

4.2 Vann- og avløpsgebyrer

I budsjettet for 2018 er det lagt til grunn at gebyrene for vann økes med 5 %, mens gebyrene for avløp holdes uendret. Dekningsgraden i rådmannens forslag er for vannverket 94,0 % og for avløpsverket er den 90,9 %.

Manglende dekningsgrad blir dekket inn av opparbeidede fond fra tidligere år.

4.2.1 Generelt om gebyrgrunnlaget

Gebyrene baseres på at inntektene for henholdsvis vann- og avløpsverket ikke skal overskride gebyrgrunnlaget.

Gebyrgrunnlaget består av utgifter til:

 • Administrasjon, etc.
 • Drift og vedlikehold
 • Betjening av investert kapital
 • Betaling til IVAR for vann- og avløpstjenester

Selvkostberegningene gjøres etter reglene i kommunaldepartementets rundskriv om selvkostberegninger i kommunene. For størstedelene av VA-anleggene legges det til grunn en avskrivningstid på 40 år. Avskrivningen er lineær.

Rentene på restkapitalen er den samme som 5-årig swap rente + 0,5 %. For inntektsåret 2018 er denne renten 2,00 % (1,50 % + 0,5 %).

4.2.2 Beregning av gebyrgrunnlaget

Gebyrgrunnlaget fremgår av budsjettet:

Vannverket

 • Funksjon 340; produksjon av vann. Det vil si kjøp av vann fra IVAR.
 • Funksjon 345; Distribusjon av vann

Avløpsverket

 • Funksjon 350; avløpsrensing.
 • Funksjon 353; avløpsanlegg, innsamling av avløpsvann
 • Funksjon 345 og 353 vises med følgende oppdeling: Lønn for VA- verkets egen administrasjon, drift og vedlikehold samt overføringer til administrasjonen og kapitalkostnader.

Beregning av gebyrgrunnlag 20182018201920202021
Vannverket    
Fastledd, IVAR17 94321 99022 84023 981
Mengdevariabelt ledd, IVAR25 55031 82032 49033 660
Bemanningsøkning iht. Hovedplan1 7502 1002 4502 800
Driftsutgifter/generell prisstigning38 73839 52640 33041 150
Avskrivinger20 78521 67622 52823 342
Renter restkapital11 71512 51513 19513 846
Gebyrgrunnlag116 481129 627133 833138 779
Foreslåtte inntekter-109 512-127 242-133 500-133 500
Dekningsgrad94,0 %98,2 %99,8 %96,2 %
Avløpsverket    
Avløpsrensing IVAR102 162102 040111 104112 221
Bemanningsøkning iht Hovedplan1 7502 1002 4502 800
Driftsutgifter/generell prisstigning45 61446 54547 49448 462
Skadedyrbekjempelse750750750750
Avskrivninger 41 26742 49343 55644 617
Renter restkapital21 66022 66023 55324 383
Gebyrgrunnlag213 203216 588228 907233 233
Foreslåtte inntekter-193 841-203 533-220 979-227 763
Dekningsgrad90,9 %94,0 %96,5 %97,7 %
Tabell 4.1 Beregning av gebyrgrunnlag 2018
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.3 Årsgebyrer

Vann

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret vedtar noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 4,58 per m2 brutto gulvareal pr år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 3,53 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m3 per m2.

Avløp

a) Ubebygde eiendommer:

Inntil bystyret vedtar noe annet settes gebyret for disse til kr 0 per år.

b) Fastleddet:

Alle eiendommer skal betale kr 8,24 per m2 brutto gulvareal per år.

c) Det mengdevariable leddet:

Prisen er kr 6,61 per m3 målt forbruk. Eiendommer som ikke har installert vannmåler betaler for et stipulert forbruk tilsvarende 1,5 m³ per m2.

4.2.4 Vannmålerleie

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie er oppgitt i tabell 4.2.

VannmålerleiePris (kr)HorisontalVertikal
20 mm (3/4”)179190 mm105 mm
25 mm (1”)216260 mm150 mm
40 mm (1 1/2”)286300 mm200 mm
50 mm (2”)476200 mm200 mm
50 mm Woltmannmåler1 065270 mm 
80 mm1 291300 mm 
100 mm1 582360 mm 
150 mm1 775500 mm 
200 mm2 666350 mm350 mm
Tabell 4.2 Årlig vannmålerleie
Last ned tabelldata (Excel)

4.2.5 Slamgebyr

Eiendommer som er tilknyttet kommunalt avløp, betaler et utlignet gebyr for slam kr 29,46.

Eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, betaler gebyr for slam kr 646,37.

4.2.6 Tilknytningsgebyrer

Vann

Gebyret for tilknytning er kr 2 665,95 + kr 2,48 pr m2 brutto gulvareal.

Avløp

Gruppe I: kr 41,12 pr m2 brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, allerede har betalt full refusjon for opparbeidelse av hele feltet, vei, vann, avløp samt ledninger til feltet.

Gruppe II: kr 101,50 pr m² brutto gulvareal.

Gjelder for eiendommer hvor tomtene som er gjort byggeklare, bare delvis har betalt og/eller dekket noen av kostnadene til forsterkning av eksisterende offentlig ledningsnett.

Gruppe III: kr 200,80 pr m² brutto gulvareal.

 1. Gjelder for eksisterende bebyggelse som ved fremføring av offentlig avløp gis tilknytningsmuligheter til denne.
 2. Gjelder for bebyggelse som kan tilknyttes eksisterende offentlig avløp, og som ikke er pålagt refusjon for dette.

4.3 Renovasjonsgebyr

Finansiering av husholdningsrenovasjon underligger det såkalte selvkostprinsippet. Utgiftene til renovasjon skal dekkes via gebyr, og regnskapene skal – sett over en fireårsperiode – gå i balanse.

Renovasjonsgebyret for 2018 økes fra 2017 nivå med 2,0 %.

Fra 2016 til 2017 var økningen i renovasjonsgebyret 2,0 %, som var ca halvparten av lønns- og prisstigningen hos våre tjenesteytere. Driftskostnadene for innsamling av avfall i 2018 forventes å øke moderat, i størrelsesorden 2,5 – 3,0 %. I tillegg må renovasjonsbudsjettet dekke inn 25 % av årskostnaden til giftfri bekjemping av rotter. En del av de forventede merutgiftene i 2018 dekkes med midler fra renovasjonsfondet.

Renovasjonen i Stavanger har som mål å være blant de tre billigste byene i landet når det gjelder standard renovasjonsgebyr.

4.3.1 Beregning av gebyrgrunnlag

Beregning av gebyrgrunnlag 2018 (i kr)2018
Kapitalkostnader  
Avskrivninger3 788 000
Renter restkapital737 000
Sum kapitalkostnader4 525 000
  
Drift og vedlikehold 
Kjøp fra IVAR IKS60 700 000
Egenregiavtale med Renovasjonen Egenregi AS61 804 000
Hovedpost 0 (lønn)6 074 000
Drift/vedlikehold (fratrukket internkjøp)20 495 000
Internkjøp1 030 000
Kapitalkostnad4 525 000
Gebyrgrunnlag154 628 000
Tabell 4.3 Beregning av gebyrgrunnlag for 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Beregning av dekningsgrad (forhold mellom gebyrinntekter og gebyrgrunnlag):

Foreslåtte inntekter 2018: kr 150 005 000

Dekningsgrad: kr 150 005 000 / kr 154 628 000 = 97,0 %

Differansen dekkes gjennom bruk av midler fra renovasjonsfondet.

4.3.2 Gebyrstruktur

Renovasjonsgebyrene i Stavanger kommune er splittet opp i et grunngebyr og en volum- avhengig (variabel) del basert på restavfallsbeholderens størrelse.

Gebyrsammensetningen for 2018 blir derved slik for følgende typiske abonnement (ekskl. mva., kronebeløp pr. husholdning):

Gebyrstruktur (i kr) 2018 
AbonnementstypeFastVariabelSUM
Liten9511 067,502 018,50
Standard9511 067,502 018,50
Dobbel9512 2113 162
Storhusholdning95154366 387
Bruksdel-nedgravde containere95113732 324
Tabell 4.4 Gebyrsammensetning
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyrsystemet er i samsvar med renovasjonsforskriftens § 11.

I henhold til ovenstående redegjørelse har bystyret vedtatt følgende endringer: mht. reno­va­sjons­gebyr for 2018:

 • Satsene for renovasjonsgebyr økes med 2,0 % fra 2017 til 2018
 • Renovasjonsgebyrene differensieres i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift slik:

Pkt.Gebyrdel80L beholder120L beholder240L beholder660L beholder
AFast gebyrdel951951951951
BVariabel gebyrdel (restavfall)1067,51067,522115436
Tabell 4.5a Renovasjonsgebyr. Alle beløp eksklusive merverdiavgift
Last ned tabelldata (Excel)

   
CFellesabonnementVed fellesabonnement ilegges hver husholdning en fast gebyrdel etter pkt. A, samt variabel gebyrdel i forhold til hver husholdnings andel av antall og størrelse på beholdere iht. pkt. B.
DHjemmekompostering1) For abonnenter som komposterer hjemme iht. § 6 i renovasjons­forskriften, innrømmes en gebyrreduksjon på 20% av samlet gebyr (fast og variabel del) i individuelt eller fellesabonnement. Brun dunk må da være inndratt.
2) Det gis dessuten et tilskudd på godkjent kompostbeholder, se kommunens hjemmeside for mer informasjon og priser.
EDobbel tømmefrekvensAbonnenter som ønsker dobbel hyppighet for tømming av beholdere som fast ordning, betaler dobbelt beløp for den variable gebyrdelen samt et gebyr på kr 102 pr. oppmøte i «mellomukene».
FHenteordning for glass-/ metall- og plastemballasjeBorettslag, sameier o.l. som ønsker egen henteordning for plast og glass/metall, tilbys en egen tømmeordning. Prisen pr. tømming pr. beholder er for plastemballasje følgende: 80 liters beholder: kr 14 120 liters beholder: kr 20 240 liters beholder: kr 30 660 liters beholder: kr 50 Sekk med plast: kr 12 Tømming av beholdere for glass-/metallemballasje er gratis.
GTømming av nedgravde containereKr 422 pr. tømming, uansett avfallsfraksjon, for borettslag og sameier som selv har investert i containeranlegg. I områder der Stavanger kommune har investert i nedgravde containere, betaler husholdningsabonnenten en variabel gebyrdel (bruksdel nedgravde) på kr 1 346. Tilknyttede næringsdrivende betaler en årspris på hhv. kr 2 060, kr 3 886 eller kr 8 605, avhengig av bedriftens størrelse.
HBruk av kompaktorHver kompaktor-beholder (600 liter) for restavfall prissettes lik to vanlige restavfallsbeholderer på 660 liter.
IBytte av avfallsbeholderKr 180 per byttet beholder. Bytte av ødelagte beholdere er gratis.
JKjøp av ekstra sekkerSekk for papir: kr 24 Sekk for bioavfall: kr 28 Sekk for restavfall: kr 37 Rull med matavfallsposer (a 75 stk): kr 11,40 / rull
KTrilletjenester for spannFor borettslag og sameier tilbys en tjeneste der abonnenten slipper å sette beholderne fram for tømming ved nærmeste kjørbare vei. Trillingen av spann utføres av renovatørene. Prisene er oppgitt pr. beholder og tømmedag. Avstand til kjørbar vei i meter: kr 1,80 per meter Ulempetillegg terskel: kr 1,80 per terskel Ulempetillegg ramper: kr 3,20 per meter høydeforskjell Ulempetillegg trapper: kr 3,20 per trinn Nøkkelservice (låste dører/porter): kr 15 per dør og tømmedag
LLåsbare spannTillegg på kr 90 per beholder per år. Dette gjelder også brannsikre spann med lås.
MGebyrregulativ for kommunal behandling av forurenset-grunn-saker (iht. bystyrevedtak 6.12.2004)For behandling av saker om graving i forurenset grunn er det et differensiert gebyrsystem: a) Mindre saker av enkel karakter: kr 12 000 b) Mellomstore saker: kr 18 500 c) Store, kompliserte saker: kr 25 000
Tabell 4.5b Renovasjonsgebyr. Alle beløp eksklusive merverdiavgift
Last ned tabelldata (Excel)

4.4 Priser i svømmehaller

Formannskapet vedtok i sak 13/631 en gradvis økning av billettpriser i svømmehallene fra 2013 nivå til tilsvarende nivå som benyttes i Oslo og Bergen i år 2017. Bystyret har vedtatt følgende prisøkning.

Priser (i kr)20172018201920202021
Enkeltbillett til barn/honnør4145454545
Enkeltbillett til voksen7585858585
Klippekort, 10 klipp, til barn/honnør320360360360360
Klippekort, 10 klipp, til voksne580680680680680
Halvårskort til barn/honnør770860860860860
Halvårskort til voksne1 4701 6701 6701 6701 670
Halvårskort til familie2 0552 2552 2552 2552 255
Tabell 4.6 Priser i svømmehaller 2018
Last ned tabelldata (Excel)

4.5 Feieravgift

Feiing og tilsyn tilbys alle eiendommer med bygning(er) med pipe og ildsted og er en lovpålagt og avgiftsbelagt tjeneste. Tjenestens primære funksjon er å forebygge boligbrann.

Det feies etter behov, og tjenesten innebærer besøk av feier for kontroll og eventuell feiing av pipe minimum hvert 4. år. Tilsynet omfatter blant annet kontroll av ildsted og pipe, rådgiving om brannsikkerhet og rømningsveier, samt bruk og vedlikehold av røykvarslere og slukningsmidler. Tilsynet utføres av en feier og tilbys utført hvert 4. år.

Feieravgiften er i 2017 kr 290 per pipeløp. Avgiften er uendret i 2018.

Feiertjenesten drives etter selvkost.

4.6 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehage

4.6.1 Foreldrebetaling

Foreslått foreldrebetaling per år

Maksimalsatsen for barns opphold i barnehage blir fastsatt i Stortingets budsjettvedtak i desember. Prisen for en full plass i barnehage er kr 32 010 per år. Betalingen i kommunale barnehager fordeles forskuddsvis over 11 betalingsterminer. August er betalingsfri. Ikke-kommunale barnehager fordeler betalingen på 11 eller 12 terminer.

Plasstype inntil100 %
45 timer
80 %
36 timer
60 %
27 timer
50 %
22,5 timer
40 %
18 timer
20 %
9 timer
Barnepark
Betaling totalt per måned (i elleve måneder)2 9102 3281 7461 4551 164582582
Betaling per år32 01025 60819 20616 00512 8046 4026 402
Tabell 4.7 Foreldrebetaling per år
Last ned tabelldata (Excel)

Kost- og turpenger og eventuelt bleiepenger kommer i tillegg.

4.6.2 Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage, og beregnes etter at prisen er justert for eventuell inntektsmoderasjon. Moderasjonen trekkes fra av barnehageeier, og det er derfor ingen søknadsprosess. Barn nummer to i barnehage får 30 % søskenmoderasjon mens det er 50 % moderasjon fra barn nummer tre.

SøskenmoderasjonModerasjon i prosent
Avslag i pris for det eldste barnet0 %
Avslag i pris for det neste barnet30 %
Avslag i pris for ytterligere søsken50 %
Tabell 4.8 Søskenmoderasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Moderasjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid

Utover makspris skal ingen familier betale mer for én barnehageplass i ett år enn seks prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt.

Familier med samlet inntekt under kr 450 000 har i tillegg rett på gratis kjernetid og betaler maks seks prosent av husstandens samlede kapital- og personinntekt i foreldrebetaling. Stavanger kommune tilbyr gratis kjernetid også til barn under fire år. Familier med samlet inntekt under kr 187 268 har fritak fra foreldrebetaling.

Bortfall av moderasjon i foreldrebetaling for spesialpedagogisk hjelp.

Stortinget har vedtatt nye regler om barn som har rett på spesialpedagogisk hjelp. Fra 1. august 2016 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. De nye reglene følger av barnehagelovens paragrafer 19a-19h. Dette innebærer at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp faller bort. Foreldre som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 1. august får ikke fritak for timene. Foreldre som allerede har fått vedtak for barnehageåret 2017/2018 etter gammelt regelverk, har krav på fritak så lenge vedtaket gjelder. Spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring skal fortsatt skal være gratis.

Varighet

Moderasjon innvilges for inntil ett år om gangen. Satsene er gjeldende fra 1.1.2018.

Prosedyre ved søknad om moderasjon

Foresatte har selv ansvar for å søke om moderasjon. Det må søkes på ny for hvert år. Elektronisk søknadsskjema finnes på Stavanger kommunes hjemmesider. Høyeste sats vil bli krevd inntil vedtak om moderasjon foreligger. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon– denne vil bli innvilget automatisk.

Søknad om moderasjon leveres til barnehagen som oversender søknaden til Oppvekstservice, Stavanger kommune, som er saksbehandlende instans.

4.6.3 Refusjonsordning for ikke-kommunale barnehager

Stavanger kommune gjør vedtak om moderasjoner også for barn i ikke-kommunale barnehager. Barnehagene vil blir orientert om hvilke betalingssatser som er gjeldende. Tapt foreldrebetaling vil bli automatisk refundert barnehagene.

4.7 Egenbetalingssatser for skolefritidsordning og Ungdom og fritid

4.7.1 Skolefritidsordningen (SFO)

Bystyret har vedtatt at betalingssatsene for opphold i skolefritidsordningen for høsten 2017 videreføres våren 2018. Betalingssatsene for våren er:

PlassPeriode Månedspris
100 %01.01 - 30.062 855
60 %01.01 – 30.061 965
Tabell 4.9.1 Månedspris SFO, 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Fra høsten har bystyret vedtatt en økning i  betalingssatsene med kr 74 per måned for 100 % plass og kr 51 per måned for 60 % plass. Dette utgjør følgende:

PlassPeriode Månedspris
100 %01.08 - 31.122 929
60 %01.08 - 31.122 016
Tabell 4.9.2 Månedspris SFO, 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Betalingen fordeles over 11 terminer. I tillegg kommer matpenger ved enkelte ordninger.

 1. Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. De som tilfredsstiller inntektskravene vil i perioden 01.01 – 31.12 kunne få redusert avgiften på 100 % plass fra kr 2 929 per måned til kr 913 per måned. Dette er differansen mellom en 100 % plass og en 60 % plass.
 2. Søskenmoderasjonsordningen videreføres. I praksis betyr det 25 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjonen beregnes av laveste plass-størrelse.

4.7.2 Ungdom og fritid

Fiks Ferigge Ferie

Fiks Ferigge Ferie (FFF) er Stavanger kommunes aktivitetstilbud til barn og unge i skolens sommerferie. Tilbudet består av ferieklubber med base i kommunens bydelshus, sommerleirer på Vier, og sommerskole i Lundsvågen.

Bystyret har vedtatt at betalingssatsene Fiks Ferigge Ferie (FFF) økes med kommunal deflator på 2,6 %.

Type tilbudPris egenandel 2017Pris egenandel 2018
Ferieklubb1 7891 835
Sommerleir2 8442 918
Sommerskole2 3172 377
Tabell 4.10 Egenandel Fiks Ferigge Ferie
Last ned tabelldata (Excel)

K46

K46 er et hjelpetilbud for unge med rusproblemer i alderen 16 – 25 år, der målet er å gi unge en mulighet til et liv uten avhengighet av rusmidler. K46 har to avdelinger; 1.etg er et lavterskel dag/kveldstilbud der det legges vekt på veiledning, og 2.etg som er et heldøgnstilbud med 5 plasser, for ungdom som venter på langvarig behandling, bolig og/eller andre hjelpetiltak.

Egenandel døgnpris K46 2.etg økes med 2,6 % til kr 298.

Bydelshus

Lokaler i kommunens bydelshus brukes gebyrfritt av forskjellige frivillige lag og organisasjoner, og leies ut etter gitte satser til arrangementer i privat regi.

Type arrangement/leietaker Pris
Private barneselskaper 500 pr gang
Private arrangementHverdager under 3 timer340 pr time
Private arrangementHverdager over 3 timer1 350 pr gang
Private arrangementKveldstid fre- lør- eller søndag1 350 pr gang
Private arrangementHele dagen fre- lør- eller søndag1 975 pr dag
Private arrangementHele helgen3 950 pr helg
Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole 0
Frivillige lag og organisasjoner 0
Møter kommunale etater i bydelen 0
Fast lagerplass for brukere av bydelshuset 770 pr år
Frisør / fotpleier 50 pr time
Privat næringsvirksomhetFast kontorplass3 540 pr måned 
OrganisasjonerFast kontorplass2 050 pr måned 
Ungdomsorganisasjoner u/ansattFast kontorplass770 pr måned 
Ungdomsorganisasjoner m/ansattFast kontorplass1 500 pr måned 
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang255 pr 6 timer/uke 
Frivillige ungdomsgrupperKontortilgang154 pr 3 timer/uke 
Tabell 4.11 Gebyrer ved leie av lokaler i kommunens bydelshus
Last ned tabelldata (Excel)

4.8 Elevkontingent Stavanger kulturskole

Bystyret har vedtatt at kontingentsatsene for Stavanger Kulturskole økes i snitt med 1,3 % til følgende beløp med virkning fra 1.1.2018:

AktivitetPris 2017Pris 2018Endring i kr
Instrumental-/vokalundervisning3 7003 75050
Musikk fra livets begynnelse3 3003 300 
Musikklek 3-4-5 år3 3003 300 
Kulturkarusellen 1 & 2 klasse (inkl. 100,- i materiell)3 4003 400 
Kulturskolekor3 2503 30050
Lørdagsskolen instrument7 4007 500100
Barnedans (nybegynnere)3 3003 300 
Dansepartier 3 7003 75050
Talentklasse dans7 1007 300200
Bilder/visuelt/fotobehandling (inkl. materiell)3 9704 070100
Drama/teater (inkl. Materiell)3 9704 070100
Samspill1 2501 30050
Tabell 4.12 Elevkontingent Stavanger kulturskole 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Søskenmoderasjon

Det er 25 % søskenmoderasjon for elever i kulturskolen. Moderasjonen gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.

4.9 Egenbetalingssatser for levekår

4.9.1 Betaling for langtidsopphold

Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24. juli 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 8 200, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 8 200 er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2018.

Maksimal egenandel for langtidsopphold sykehjem økes med 2,6 % til kr 66 347 pr måned.

Maksimal egenandel for aldershjem økes med 2,6 % til kr 42 203 pr måned.

4.9.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania

Opphold på disse plassene omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Betaling for oppholdet varierer avhengig av om brukeren er hjemmeboende eller langtidspasient på alders- eller sykehjem. For hjemmeboende er satsen satt lik maksimalsats for korttidsopphold på sykehjem, som er på kr 160. Langtidsbeboere fortsetter å betale sitt faste vederlag for opphold. I tillegg må brukere betale reise og en andel av reiseforsikringen via kommunen. Satsene justeres i tråd med endring i forskrift.

4.9.3 Betalingsopphold for korttidsopphold

Korttidsopphold på institusjon omfattes av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er kr 160 og er justert i tråd med forslag til statsbudsjett 2018. Forskriftene sier videre at hvis en bor mer enn 60 døgn på korttidsopphold i løpet av et år, kan betaling kreves etter reglene for langtidsopphold.

4.9.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som trenger tjenester fra kommunehelsetjenesten, kan i en periode ha behov for opphold på overgangsplass på sykehjem inntil pasientens behov for kommunalt tjenestetilbud er avklart. Betaling for opphold på overgangsplass er i henhold til døgnsats for korttidsopphold, kr 160 per døgn, uavhengig av oppholdets lengde. Satsen er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2018.

4.9.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp

I henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 andre ledd punkt b, kan det ikke kreves egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold øyeblikkelig hjelp.

4.9.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji

Prisen økes med 2,6 % til kr 291 per døgn.

4.9.7 Betaling ved dagsentertilbud

Dagsenter for brukere med reduserte kognitive funksjoner

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er uendret fra 2017 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2018.

Andre dagsenter

Stavanger kommune krever sats for opphold på kr 80, tilsvarende forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen er uendret fra 2017 i tråd med forslag til statsbudsjett for 2018. I tillegg betales det for måltider. Bystyret har vedtatt å øke betaling for måltider med 2,6 % til kr 50 for dagsenterbrukere med nettoinntekt under 2G og til kr 89 for dagsenterbrukere med nettoinntekt over 2G.

NettoinntektPris per opphold 2018 (i kr)
Under 2G (0 – 187 268) 130
Over 2G (>187 268)169
Tabell 4.13 Pris per opphold ved dagsenter inkludert måltider
Last ned tabelldata (Excel)

Avtalte dagsenterbesøk må betales hvis fraværet ikke er varslet innen 24 timer på forhånd.

4.9.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet

Dette er betaling i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11.2 «Vederlag for helse- og omsorgstjeneste» og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 8 «Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser for praktisk bistand og opplæring». Det kreves ikke betaling for pleie.

Stavanger kommune krever tilsvarende maksimal betalingssats for husstander med inntekt under 2G, det vil si kr 205 per måned. Satsen er justert i tråd med endring i forskrift, og er omtalt i statsbudsjettet for 2017.

Bystyret har vedtatt å øke timesatsen med kommunal deflator for 2017 på 2,6 %, fra kr 441 til kr 452 fra 1.1.2018. Dette tilsvarer omtrent kommunens lønnsutgifter til hjemmehjelpen per time tillagt 10 % administrasjon, og er det maksimale som kan kreves i henhold til forskrift.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn kr 205 per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler kr 205 per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

Abonnementsordningen for tjenester i hjemmet omfatter praktisk bistand og opplæring i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 punkt 6b.

 1. Abonnementsavgiften avhenger av husstandens nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning, og av om noen i husstanden mottar hjelpestønad til hjelp i huset. Det tas også hensyn til utenlandsk pensjon som ikke inngår i nettoinntekten. Eventuelt omsorgslønnsbidrag i nettoinntekten trekkes fra.
 2. Timesats for hjemmehjelp: kr 452. Følgende begrensninger gjelder fra 1.1.2018:
NettoinntektMaksimal månedssats (i kr)
Under 2G (0 – 187 268)                            205
2G - 3G (187 268 – 280 902)                  817
3G - 4G (277 728 – 374 536)   1 568
Over 4G (> 374 536)                            3 136
Tabell 4.14 Betaling for hjemmehjelp
Last ned tabelldata (Excel)

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 93.634 per 1.5.2017). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 205 per måned.

4.9.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm

Abonnementsavgift for trygghetsalarm foreslås økt med 2,6 % fra 1.1.2018. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 13.12.2006 ut rundskriv I-6/2006. Dette inneholder en tolkning som medfører at trygghetsalarm i mange tilfeller er en tjeneste som omfattes av inntektsskjermingsregelen. Dette medfører at husstander med nettoinntekt under 2G ikke skal betale mer enn 205 kroner per måned for hjemmehjelp og trygghetsalarm samlet. I Stavanger har rådmannen lagt til grunn en tolkning som betyr at alle husstander med inntekt under 2G betaler 205 kroner per måned for hjemmehjelp og/eller trygghetsalarm.

NettoinntektMånedssats (i kr)
Under 2G (0 – 187 268) (inkl. ev praktisk bistand)               205
2G– 3G (187 268 – 280 902)                     292
Over 3G (over 277 728)                                  585
Tabell 4.15 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.10 Vaksinasjonsgebyr

Bystyret har vedtatt å øke satsene med 2,3 % Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise vil fra 1. januar 2018 bli som følger:

KonsultasjonPris
Konsultasjon første gang voksne325 + vaksine
Oppfølgingskonsultasjon voksne225 + vaksine
Konsultasjon barn 2 - 16 år225 + vaksine
Barn under 2 år Betaler kun for vaksine
Studenter 10 % rabatt på konsultasjonsgebyr
Familiegruppe på tre eller flere over 16 årHver tredje person betaler andregangs kosultasjonsgebyr. Dette gjelder ved ny reise
Tabell 4.16 Vaksinasjonsgebyr ved utenlandsreise
Last ned tabelldata (Excel)

4.9.11 Innføring av egenandel på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter

Det ble i statsbudsjett for 2017 vedtatt å endre egenandelsordningene på fysioterapitjenesten. På dette grunnlag foreslo rådmannen å innføre egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter etter gjeldende satser for 2016. Det vises til KL sak 18/17 og hvor det gjøres rede for at rådmannen av ulike grunner har foreslått å utsette denne innføringen til 01.01.2018. Da praktisk tilrettelegging fremdeles ikke er på plass har bystyret vedtatt å utsette innføring av egenbetaling til 1.1. 2019.

4.9.12 Arbeidsreise

Transport arbeidsreise er  økt fra kr 23 til kr 24 per tur fra 1. januar 2018.

4.10 Gebyr for startlån

Bystyret har vedtatt ingen endring av gebyret for startlån som videreføres på kr 1 500.

4.11 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

4.11.1 Oppretting av matrikkelenhet

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven økes i snitt med 1,5 %.

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Gebyr for oppretting av grunneiendom og festegrunn (i kr) 
Areal fra 0 – 500 m²23 500
Areal fra 501 – 2000 m²25 500
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 2 200
Tabell 4.17 Gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes et 1/2 gebyr etter dette pkt.
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn (i kr) 
6 -10 tomter10 % reduksjon
11 - 25 tomter15 % reduksjon
26 og flere tomter20 % reduksjon
Tabell 4.18 Reduksjon gebyr oppretting av grunneiendom og festegrunn
Last ned tabelldata (Excel)

For store eiendommer (fradelinger) som skal deles opp senere, beregnes 1/2 gebyr.

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eier

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn / ukjent eier (i kr) 
Areal fra 0 - 150 m² 19 200
Areal fra 151 – 500 m²23 400
Areal fra 501 – 2000 m²25 500
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell 4.19 Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn/ukjent eie
Last ned tabelldata (Excel)

Beløpet inkluderer utlysning i avis og dokumentavgift dersom arealet utgår fra eiendom med ukjent eier. Dersom arealet utgår fra umatrikulert grunn skal det ikke betales dokumentavgift.

Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon (i kr) 
Areal fra 0 – 50 m²11 000
Areal fra 51 – 250 m² 13 500
Areal fra 251 – 2000 m²16 000
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell 4.20 Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret:

Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal 
6 - 10 tomter10 % reduksjon
11 - 25 tomter15 % reduksjon
26 og flere tomter20 % reduksjon
Tabell 4.21 Reduksjon i gebyr ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede uteareal
Last ned tabelldata (Excel)

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom (i kr) 
Areal fra 0 – 2000 m² 33 400
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell 4.22 Gebyr for oppretting av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

4.11.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til satsene ovenfor. Det kan også komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning på kr 1 800.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for berammede saker som blir trukket før fullføring eller som ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 gebyr av satsene etter «oppretting av matrikkel» og «oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning».

4.11.3 Grensejustering

Grunneiendom

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

Gebyr for grensejustering, grunneiendom 
Areal fra 0 – 100 m² 7 700
Areal fra 101 – 150 m²9 900
Areal fra 151 – 250 m²13 000
Areal fra 251 – 500 m²16 400
Tabell 4.23 Gebyr for grensejustering, grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

En anleggseiendom kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m².

Gebyr for grensejustering, anleggseiendom 
Areal fra 0 – 250 m²17 500
Areal fra 251 – 1000 m²21 000
Tabell 4.24 Gebyr for grensejustering, anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

4.11.4 Arealoverføring

Grunneiendom

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Kvadratmeter 
Areal fra 0 – 500 m² 16 600
Areal fra 501 – 1000 m² 20 800
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på2 200
Tabell 4.25 Gebyr ved arealoverføring av grunneiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Heftefrie grunneiendommer

Når eiendommene er heftefrie benyttes følgende satser:

Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer (i kr) 
Areal fra 0 – 500 m² 13 300
Areal fra 501 – 1000 m² 17 700
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 200
Tabell 4.26 Gebyr ved arealoverføring av heftefrie eiendommer
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, – ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.

Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom (i kr) 
Areal fra 0 – 250 m² 23 400
Areal fra 251 – 500 m² 27 500
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på:2 200
Tabell 4.27 Gebyr ved arealoverføring av anleggseiendom
Last ned tabelldata (Excel)

4.11.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Gebyr for kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (i kr) 
For inntil 2 punkter3 700 + mva.
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 500 + mva.
Tabell 4.28 Gebyr for kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Last ned tabelldata (Excel)

4.11.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /eller klarlegging av rettigheter

Gebyr for klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (i kr) 
For inntil 2 punkter6 300
For overskytende grensepunkter, per punkt1 300
Tabell 4.29 Gebyr for klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Last ned tabelldata (Excel)

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

4.11.7 Privat grenseavtale

Gebyr ved privat grenseavtale (i kr) 
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 7 600
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde1 800
Hvis saken kommer ferdig beregnet/dokumentert med oppmålingsforretning4 900
Tabell 4.30 Gebyr ved privat grenseavtale
Last ned tabelldata (Excel)

4.11.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmakthaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

4.11.9 Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

4.11.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

4.11.11 Utstedelse av matrikkelbrev

Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev (i kr) 
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
Tabell 4.31 Gebyr for utsendelse av matrikkelbrev
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

4.11.12 Andre tjenester

For arbeider som ikke passer inn i klassene over, vil arbeid bli fakturert slik:

Ingeniør / konsulent kr 850 pr. time

Gebyrer for arbeider etter eierseksjonsloven (§ 15)

Gebyrene får virkning fra 01. januar 2018 når ny eierseksjonslov (LOV-2017-06-16-65), som hjemler kommunens dekning av kostnader ved tjenesten, trer i kraft.

 

1.0 Alminnelige bestemmelser

1.0.1 Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.

1.0.2 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.3 Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.4 Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.5 Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.6 Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de pkt. og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller av eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

1.1 Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering og reseksjonering 
1 – 8 seksjoner10 000
Fra 9 – 48 seksjoner, tillegg pr ny seksjon500
Fra 49 – 88 seksjoner, tillegg pr ny seksjon250
Fra 89 seksjoner og mer40 000
Tabell 4.32 Seksjonering og reseksjonering (tall i hele kr)
Last ned tabelldata (Excel)

1.2 Befaring

Befaring 
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.32 000
Tabell 4.33 Befaring (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

1.3 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie

Sletting/oppheving av seksjonerte sameier 
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom0
Tabell 4.34 Sletting/oppheving av seksjonerte sameier (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

1.4 Saker som ikke blir fullført

Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden eller søker trekke saken
Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1.1 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 1.7).
Tabell 4.35 Saker som ikke blir fullført
Last ned tabelldata (Excel)

1.5 Oppretting av eksklusive uteareal

Krever egen søknad. Denne finnes på kommunens hjemmesider.

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon 
Areal fra 0 – 50 m² 11 000
Areal fra 51 – 250 m²13 500
Areal fra 51 – 250 m² 16 000
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.2 200
Tabell 4.36 Oppretting av eksklusive uteareal (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende uteareal som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret :

6 – 10  areal: 10 % reduksjon.
11 – 25 areal: 15 % reduksjon.
26 og flere:    20 % reduksjon.

1.6 Utstedelse av matrikkelbrev

For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet 
Matrikkelbrev inntil 10 sider175
Matrikkelbrev over 10 sider350
Tabell 4.37 Utstedelse av matrikkelbrev (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller styreleder.

1.7 Andre tjenester

Timepris for andre tjenester 
Landmåler/ingeniør pr time850
Tabell 4.38 Andre tjenester (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)

Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet.

4.12 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.1.2018.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr. Ved behandling av igangsetting betales gebyr for ansvarlige foretak som er kommet til.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlete tiltaksklasse.

§8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan direktøren for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

§10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Direktøren for Kultur og byutviklings avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Se tabell under for tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 17 per m² bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr 8,50 pr m².

Tiltak som behandles etter søknad 2017Tiltaksklasse
1
Tiltaksklasse
2
Tiltaksklasse
3
01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)   
Basisgebyr:   
a. Enebolig (111)17 95030 300 
b. Enebolig med leilighet (112)26 00036 300 
c. Tomannsbolig (121 – 124)28 10039 400 
d. Andre småhus (136) per boenhet11 55014 050 
e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) per boenhet11 55014 050 
f. Fritidsbolig (161- 163)11 20019 100 
g. Tilbygg punkt a-d   
< 50 m23 6007 200 
> 50 m25 70011 350 
h. Påbygg punkt a-d   
< 50 m23 6007 200 
> 50 m25 70011 350 
i. Ombygging < 50 % av totalt areal3 600  
j. Ombygging > 50 % av totalt areal12 700  
Ny boenhet11 550  
Hovedombygging = nybygg   
k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) per boenhet11 55014 05016 150
l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145) 91 850153 750
m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146) 119 750179 100
n. Bygg med bofellesskap (151-159)46 95069 70091 750
o. Tilbygg punkt k-n   
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 5 700   
< 1000 m224 20034 550 
> 1000 m234 55045 800 
n. Påbygg punkt i-l   
< 1000 m223 85034 550 
> 1000 m234 55045 800 
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (k, n) 40 40066 900
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (k, n) 73 750123 700
q. Ombygging < 50% av total areal (m, n)18 90029 90036 900
r. Ombygging >50% av total areal (m, n)29 90052 65068 950
Ny boenhet12 700  
Hovedombygging = nybygg   
s. Boligbrakker8 45015 850 
Andre tiltak på boligeiendom   
Fasadeendring/vindusskift (per fasade)850  
Støttemur3 450  
Innhengning/gjerde/støyskjerm850  
Brygge3 4505 600 
Graving/fylling/sprenging2 150  
Brønn/dam1 450  
Basseng4 000  
    
02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)   
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)3 200  
b. Tilbygg a2 150  
c. Påbygg a2 150  
    
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)   
a. Industribygg (211-218)69 750104 500137 900
b. Annet industribygg og lignende(219)32 00059 30093 300
c. Energiforsyningsbygg (221-229)71 300104 500137 900
d. Lagerbygg (231-239)32 15059 30093 300
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)32 20059 30093 300
f. Tilbygg a-e ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 8 100   
< 1 000 m218 90036 60070 600
> 1 000 m236 60070 600104 550
g. Påbygg a-e   
< 1 000 m218 85036 65070 600
> 1 000 m236 60070 650104 500
h. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c)27 45052 15078 200
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c)52 10070 600104 500
j. Omb-/bruksendring12 90023 80046 450
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 500   
l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d, e)27 40052 10070 600
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små)7 000  
Hovedombygging = nybygg   
    
04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)   
a. Kontorbygg (311-319)88 200142 000244 050
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)88 200174 800273 500
c. Bensinstasjon (323)36 35070 600 
Samferdsel og kommunikasjon   
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)88 200142 000244 050
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)35 80070 600104 500
f. Tilbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 8 100   
< 1 000 m236 60070 600 
> 1 000 m270 600104 500123 350
Påbygg a-e   
< 1 000 m236 60070 600 
> 1 000 m270 600104 500123 350
g. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d)36 60051 800104 500
i. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d)70 650104 500137 650
j. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e)14 10028 30042 300
k. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal c, e)28 30051 70078 250
k. Bruksendring uten ombygging kr 7 750   
Hovedombygging = nybygg   
    
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)   
Basisgebyr:   
a. Hotellbygg (511-519)105 500172 600273 500
b. Bygg for overnatting (521-529)86 600130 350186 700
c. Restaurantbygg (531-539)86 600130 350186 700
d. Tilbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 8 100   
< 1 000 m236 60070 600104 500
> 1 000 m270 600104 550180 050
Påbygg a-c   
< 1 000 m236 60070 600104 500
> 1 000 m270 600104 500180 050
e. Omb-/bruksendring < 50 % av bygning51 80070 600104 500
f. Omb-/bruksendring > 50 % av bygning70 600104 500141 500
g. Bruksendring uten ombygging kr 8 100   
Hovedombygging = nybygg   
    
06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)   
Basisgebyr:   
a. Lekepark, barnehage (611-612)32 15052 750 
b. Skolebygg (613-619)84 900141 500245 500
c. Universitets- og høgskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649) 141 500245 500
d. Idrettsbygg (651-659) 104 550180 100
e. Kulturhus (661-669)84 900141 500245 500
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679) 141 500245 500
Helsebygg   
g. Sykehus, sykehjem (719-729) 180 050266 850
h. Primærhelsebygg (731-739)70 600104 500180 050
Fengsel, beredskapsbygg   
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)84 900141 500245 450
j. Tilbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 8 100   
< 1 000 m2 36 60070 600
> 1 000 m2 70 600141 500
Påbygg a - i   
< 1 000 m2 35 80089 650
> 1 000 m2 70 600141 500
k. Omb-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage) 35 80051 700
l. Omb-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage) 104 500180 100
m. Omb-/bruksendring < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)12 80023 800 
n. Omb-/bruksendring > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage)23 80051 800 
g. Bruksendring uten ombygging kr 8 100   
Hovedombygging = nybygg   
    
07. DISPENSASJONSSØKNADER   
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold   
a. Formål6 1009 20012 300
b. Utnyttelse6 1009 20012 300
c. Plassering (registrert byggelinje/byggegrense)6 1009 20012 300
d. Etasjetall6 1009 20012 300
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)6 1009 20012 300
f. Andre forhold i registrerte best.6 1009 20012 300
g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven6 1009 20012 300
h. Veiopparbeidelse6 1009 20012 300
i. Byggeteknisk forskrift6 1009 20012 300
    
08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer)   
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 17 per m2 bruksareal. Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging.1 6002 350 
    
09. RIVING Gebyr per bygning   
< 400 m21 200  
> 400 m24 450  
    
10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.   
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis3 150  
Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon4 450  
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett4 450  
Kjølemaskiner/Trykkøkingsmaskin4 450  
Basestasjon for mobil/kommunikasjon4 450  
    
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE   
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)1 500  
Skilt/reklame1 500  
Større skiltplan3 200  
Støttemur3 500  
Innhegning/gjerde/støyskjerm3 200  
Fylling > 1000 m215 40020 50025 600
    
12. GODKJENNING AV SELVBYGGER   
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om   
c. Personlig ansvarsrett (selvbygger)600  
    
13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN   
< 5000 m²4 700  
> 5000 m²9 200  
Ny avkjørsel fra eiendom2 050  
    
14. FRIKJØP PARKERING kr 112 000,-   
Beløpet fastsettes etter parkeringsnorm for Stavanger114 800  
    
15. FRIKJØP TILFLUKTSROM   
Beløp fastsettes av sivilforsvaret   
    
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-2   
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om   
a) mindre tiltak på bebygd eiendom. (ved små tiltak og komplett søknad ved innsending kan gebyret reduseres til 1500,- for tiltak uten areal)2 250  
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket4 550  
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år4 500  
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver2 250  
    
17. DELT IGANGSETTING   
Det tas et gebyr på kr 3 350 for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.3 450  
    
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG   
For bygg over 5 år tas et gebyr på kr 2 8002 900  
    
19. UFULLSTENDIGE SØKNADER   
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om.   
Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved ufullstendig søknad, jf. pbl § 20-32 250  
4.39 Gebyrer ved byggesaksbehandling 2018
Last ned tabelldata (Excel)

4.13 Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

4.13.1 Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for.

A) Gebyr etter planområdets areal

Gebyr etter planområdets areal (i kr) 
For arealer t.o.m. 2 000 m258 310
For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m278 580
For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m298 210
For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2130 940
For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2740
Tabell 4.40 Gebyr etter planområdets areal
Last ned tabelldata (Excel)

B) Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): kr 980

C) Endringsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D) Konsekvensutredninger

Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1.

4.13.2 Mindre endringer

Gebyr for mindre endringer (i kr)  
Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst, og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser 6 300
For arealer t.o.m. 2 000 m2 22 200
For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2 36 900
For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2 59 300
For arealer over 10 000 m2 74 000
Tabell 4.41 Gebyr for mindre endringer
Last ned tabelldata (Excel)

Tilleggsgebyr:

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 800
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggs høring: kr 3 800

4.13.3 Delesøknader

A) Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan. Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan.

 • Per areal som søkes fradelt: kr 9 410
 • Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til punktet over fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.
 • Gebyrfritt fra tomt 11.Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel nye eller endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.For flere enn to tomter se andre kulepunkt over.

Tilleggsgebyr

Fra første tomt som søkes fradelt og tilleggsareal: kr 22 200

B) Delesaker/grensejusteringer

 • For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 3 800
 • For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 3 800

4.13.4 Dispensasjoner

 • Saker som fremlegges for kommunalstyret: kr 22 200
 • Saker til administrativt vedtak: kr 9 410

4.13.5 Annet

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Samfunnsutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

4.14 Avgifter for gravlundtjenester

Bystyret har vedtatt en økning i festeavgiften for urne- og kistegraver, mens utenbys rekvirent holdes uendret.

FormålAvgiftssatser i 2017 (i kr)Avgiftssatser 2018 (i kr)
Festeavgift for urne- og kistegraver160170
Kremasjonsavgift utenbys rekvirent5 3005 300
Leie av kapell på gravlund til seremoni, utenbys rekvirent2 5002 500
Tabell 4.42 Avgifter for gravlundtjenester
Last ned tabelldata (Excel)

4.15 Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2018 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille og skattesatsen for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten på kr 370 000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet skal få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

Se forøvrig omtale i kapittel 3.5 om eiendomsskatt.

4.16 Piggdekkavgift

Som et virkemiddel for å forbedre den lokale luftkvaliteten i Stavanger kommune har bystyret vedtatt å innføre piggdekkavgift. Avgiften innføres fra høsten 2017. Satsene er fastsatt i nasjonal forskrift. Piggdekkavgiften innføres med forbehold om samtykke hos Veidirektoratet og at den lokale forskriften vedtas.

Piggdekkavgift per bil 2018Sats
Avgift per sesong1 400
Månedsavgift450
Dagsavgift35
For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer er gebyrsatsene doblet. 
Tabell 4.43 Piggdekkavgift (tall i hele kroner)
Last ned tabelldata (Excel)