a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

13 Hovedoversikter og driftsrammer

13.1 Driftsbudsjett

13.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger440 354454 255466 055469 070470 570470 570
Andre salgs- og leieinntekter725 825578 162592 157626 679656 263668 646
Overføringer med krav til motytelse1 076 276693 288713 636713 983713 983713 983
Rammetilskudd1 844 1012 024 0002 223 1002 246 6002 243 0002 248 100
Andre statlige overføringer264 432351 815306 515282 115260 115228 215
Andre overføringer49 26337 36536 04027 04022 34022 340
Skatt på inntekt og formue5 058 5824 980 0004 998 0005 029 0005 067 0005 110 000
Eiendomsskatt312 746328 000269 000276 500291 500291 500
Sum driftsinntekter9 771 5799 446 8859 604 5039 670 9879 724 7719 753 354
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter4 148 7774 203 3264 276 2914 247 3974 209 5904 184 645
Sosiale utgifter1 102 2501 143 5871 136 0511 140 1021 142 8291 144 694
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 111 7461 051 3641 089 0631 092 7521 083 5481 082 007
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 906 5491 835 0281 872 4201 894 5571 922 0741 936 779
Overføringer933 448948 161955 547954 777969 477980 177
Avskrivninger341 607389 767392 094394 204396 112397 981
Fordelte utgifter-107 335-49 463-49 463-49 463-49 463-49 463
Sum driftsutgifter9 437 0429 521 7709 672 0039 674 3269 674 1679 676 820
Brutto driftsresultat334 537-74 885-67 500-3 33950 60476 534
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte384 628410 302392 245440 294477 834501 862
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 65000000
Mottatte avdrag på utlån14 07328 64429 66131 66131 66131 661
Sum eksterne finansinntekter400 351438 946421 906471 955509 495533 523
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger256 591242 878237 422262 725295 589312 285
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)13 26700000
Avdrag på lån320 632337 847352 723374 190394 778415 598
Utlån1 6731 2301 2301 2301 2301 230
Sum eksterne finansutgifter592 164581 955591 375638 145691 597729 113
Resultat eksterne finanstransaksjoner-191 813-143 009-169 469-166 190-182 102-195 590
Motpost avskrivninger341 607389 767392 097394 207396 115397 983
Netto driftsresultat484 331171 873155 128224 678264 617278 927
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk149 67800000
Bruk av disposisjonsfond49 27301 2001 2001 2001 200
Bruk av bundne fond67 54811 86230 28017 6839 1378 810
Sum bruk av avsetninger266 49811 86231 48018 88310 33710 010
Overført til investeringsregnskapet205 874152 690186 608243 561274 954288 689
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk000000
Avsatt til disposisjonsfond291 09629 6300000
Avsatt til bundne fond94 4761 415000248
Sum avsetninger591 447183 735186 608243 561274 954288 937
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk159 38300000
Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue5 058 5824 980 0004 998 0005 029 0005 067 0005 110 000
Ordinært rammetilskudd1 844 1012 024 0002 223 1002 246 6002 243 0002 248 100
Skatt på eiendom312 746328 000269 000276 500291 500291 500
Andre direkte eller indirekte skatter000000
Andre generelle statstilskudd264 432351 815306 515282 115260 115228 215
Sum frie disponible inntekter7 479 8617 683 8157 796 6157 834 2157 861 6157 877 815
Renteinntekter og utbytte384 628410 302392 245440 294477 834501 862
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 65000000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.256 591242 878237 422262 725295 589312 285
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)13 26700000
Avdrag på lån320 632337 847352 723374 190394 778415 598
Netto finansinnt./utg.-204 211-170 423-197 900-196 621-212 533-226 021
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk000000
Til ubundne avsetninger291 09629 6300000
Til bundne avsetninger94 4761 415000248
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk149 67800000
Bruk av ubundne avsetninger49 27301 2001 2001 2001 200
Bruk av bundne avsetninger67 54811 86230 28017 6839 1378 810
Netto avsetninger-119 073-19 18331 48018 88310 3379 762
Overført til investeringsbudsjettet205 874152 690186 608243 561274 954288 689
Til fordeling drift6 950 7037 341 5197 443 5877 412 9167 384 4657 372 867
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 950 7037 341 5197 443 5877 412 9167 384 4657 372 867
Mer/mindreforbruk000000
Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift, Tall i hele tusenVedtatt budsjett 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019Budsjettforslag 2020Budsjettforslag 2021
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann9 0279 0279 0279 0279 027
Stab og støtte253 264275 539284 074274 074274 074
Kommuneadvokat5 6525 7275 7275 7275 727
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner267 943290 293298 828288 828288 828
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning42 55443 45443 45443 45443 454
Barnehage985 854987 704985 504983 854983 854
Grunnskole1 207 1541 248 1541 245 3541 245 3541 246 174
Johannes læringssenter144 037170 734170 234157 234157 234
Stavanger kulturskole35 81037 47037 47037 47037 470
Pedagogisk-psykologisk tjeneste41 64744 39743 39743 39743 397
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 82082 10082 10082 10082 100
Ungdom og fritid65 71168 19169 06168 93168 931
Helsestasjon og skolehelsetjenesten71 32674 17674 17674 17674 176
Barnevernstjenesten211 631225 041224 391224 641224 391
EMbo19 04684 99680 99679 99679 996
Sum Oppvekst og utdanning2 904 5903 066 4173 056 1373 040 6073 041 177
Helse og velferd     
NAV277 951303 251297 501296 751296 751
Boligkontoret7 1797 5797 5797 5797 579
Fysio- og ergoterapitjenesten60 17664 31663 81663 81663 816
Hjemmebaserte tjenester52 51163 52166 57163 57160 571
Bofellesskap447 912461 512469 012482 212493 912
Alders- og sykehjem818 952834 452832 252833 452834 652
Rehabiliteringsseksjonen46 58248 48248 48248 48248 482
Arbeidstreningsseksjonen13 44814 74815 24815 74815 748
Flyktningseksjonen21 69327 09322 29322 29322 293
Helse- og sosialkontor614 532587 596587 596587 596587 596
Dagsenter og avlastningsseksjonen109 980170 816170 816170 816170 816
Tekniske hjemmetjenester1 4941 5941 5941 5941 594
Krisesenteret i Stavanger12 21712 41712 41712 41712 417
Helsehuset i Stavanger13 57516 57517 07517 07517 075
Sentrale midler levekår-79 940-187 040-207 440-223 640-254 140
Sentrale midler legetjeneste70 28269 85770 05770 25770 457
Stab helse og velferd28 20531 70531 70531 70531 705
Stavanger legevakt47 78451 98451 98451 98451 984
Sum Helse og velferd2 564 5332 580 4582 558 5582 553 7082 533 308
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging6 0956 1206 1206 1206 120
Stavanger eiendom251 588260 188269 588273 888276 488
Park og vei146 272151 472153 822156 072157 122
Idrett85 84787 45786 05785 95785 057
Vannverket00000
Avløpsverket00000
Renovasjon140140140140140
Plan og anlegg00000
Juridisk11 36611 46611 46611 46611 466
Sum Bymiljø og utbygging501 308516 843527 193533 643536 393
Samfunnsutvikling     
Stab samfunnsutvikling12 33212 17212 17212 17212 172
Beredskap5 1536 1536 1536 1536 153
Byggesaksavdelingen00000
Planavdelinger34 81740 21744 21742 21737 217
Miljø415 6161 6161 6161 616
Sum Samfunnsutvikling52 34364 15864 15862 15857 158
Innbyggerdialog, kultur og næring     
Kommunikasjon7 7748 4448 4448 4448 444
Næring9 87412 43312 43312 43314 933
Politisk sekretariat10 07310 23310 23310 23310 233
Kultur160 376165 976164 206164 206164 206
Servicetorg11 90510 90510 90510 90510 905
Smartby07 0007 0007 0007 000
Sum Innbyggerdialog, kultur og næring200 002214 991213 221213 221215 721
Felles kostnader850 800710 427694 821692 300700 282
Sum drift7 341 5197 443 5877 412 9167 384 4657 372 867
Sum fordelt til drift-7 341 519-7 443 587-7 412 916-7 384 465-7 372 867
Sum totalt00000
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

 ENDRINGER I DRIFTOpprinnelig
vedtatt 2017
2018201920202021
 Frie inntekter     
1Formue- og inntektsskatt-4 980 000-4 998 000-5 029 000-5 067 000-5 110 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning-2 754 000-2 882 800-2 911 100-2 912 500-2 923 200
3Inntektsutjevning730 000659 700664 500669 500675 100
 Sum frie inntekter-7 004 000-7 221 100-7 275 600-7 310 000-7 358 100
 Sentrale inntekter     
4Lyse AS, disponering av frikraft-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400
5Kompensasjonsordninger fra Husbanken-24 200-20 900-21 500-22 500-22 600
6Eiendomsskatt-270 000-269 000-276 500-291 500-291 500
7Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige-250 000-276 000-247 000-223 000-191 000
 Sum sentrale inntekter-557 600-579 300-558 400-550 400-518 500
 Finans     
8Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor-87 462-99 955-103 864-107 339-110 682
9Lyse AS, utbytte-209 500-218 000-240 000-251 000-262 000
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-3 900-3 900-3 900-3 900-3 900
11Renovasjonen IKS, utbytte-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000
12Forus Næringspark AS, utbytte-20 0000000
13Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen-67 300-66 700-61 450-58 400-58 500
14Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen-7 650-4 500-7 600-7 700-7 700
15Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån-27 900-26 600-27 100-28 200-28 300
16Renteinntekter, konserninterne lån-4 200-6 400-14 000-21 900-27 400
17Renteinntekter bank og finansforvaltning-26 900-29 700-31 500-32 200-33 800
18Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån181 918178 277192 281210 055221 023
19Avdragsutgifter (investeringslån)337 847352 723374 190394 778415 598
20Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen-30 000-25 000-25 000-25 000-25 000
 Sum finans33 95349 24551 05768 19478 339
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
21Overføring fra drift til investering152 690186 608243 561274 954288 689
22Vekstfond, avsetning20 0000000
23Disposisjonsfond, avsetning9 6300000
24Vekstfondet, bruk0-1 200-1 200-1 200-1 200
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond182 320185 408242 361273 754287 489
 Sentrale utgifter     
25Folkevalgte42 64243 30043 30043 30043 300
26Hovedtillitsvalgte12 67913 30013 30013 30013 300
27Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
28Kirkelig fellesråd82 15087 00087 00087 00087 000
29Felleskostnader68 80068 80068 80068 80068 800
30Oppreisningsordningen barnevern8 0001 0001 0001 0001 000
31Valg6 00006 00006 000
32Livssynssamfunn, tilskudd14 20014 20014 20014 20014 200
33Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling-11 5000000
34Pensjon, sentrale poster165 000158 850162 850165 850165 850
35Lønnsoppgjør 2018113 60086 00086 00086 00086 000
36Revisjon og kontroll5 3005 7005 7005 7005 700
37Reisevaneundersøkelsen0200200200200
38Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering-5 0000-10 000-20 000-20 000
39Eksterne husleiekontrakter, prisjustering 3 5003 5003 5003 500
 Sum sentrale utgifter509 071489 050489 050476 050482 050
 Sum netto utgifter725 344723 703782 468817 998847 878
 Tilskudd regionale prosjekter     
40Tall Ship Race 20182 0007 7001001000
41Rogaland brann og redning IKS115 800117 550122 850128 450134 250
42Greater Stavanger AS7 9607 9607 9607 9607 960
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)49 90049 00049 50050 70050 900
44Sørmarka flerbrukshall IKS11 45011 10013 00013 20013 200
45Multihallen og Storhallen IKS8 9007 7007 5007 3007 300
 Sum tilskudd regionale prosjekter196 010201 010200 910207 710213 610
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon-6 640 246-6 875 687-6 850 622-6 834 692-6 815 112
 Disponibelt utover 2017-nivå0-235 441-210 376-194 446-174 866
 STAB OG STØTTEENHETER     
 Personal og organisasjon     
46Arkivenes hus, husleie 8 2008 2008 2008 200
47Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes -400-1 350-1 350-1 350
48Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes 0-1 200-1 200-1 200
49Lærlinger, økning 1 0002 0002 0002 000
50Avviks- og varslingssystem, drift 200200200200
51Redusert ramme -550-550-550-550
52Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 0003 0003 0003 000
 Sum tiltak personal og organisasjon 11 45010 30010 30010 300
 Kommuneadvokat     
53Redusert ramme -25-25-25-25
54Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Kommuneadvokat 75757575
 Økonomi      
55Lisenskostnader 3 7003 7003 7003 700
56IT, åpne data, integrasjon og koding 1 4001 4001 4001 400
57IT, anskaffelse av sikkerhetssystem 700135135135
58IT, utvidet åpningstid, drift av møterom 1 4001 4001 4001 400
59IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i 2017 -250000
60IT, Google application, chromebook 1 5001 5001 5001 500
61Redusert ramme -725-725-725-725
62Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 1003 1003 1003 100
 Sum tiltak økonomi 10 82510 51010 51010 510
 SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER 22 35020 88520 88520 885
 OPPVEKST OG UTDANNING     
 Barnehage     
63Barn i barnehagene, reduksjon -30 000-30 000-30 000-30 000
64Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov 300300-1 200-1 200
65Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon -1 100-1 100-1 100-1 100
66Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet 17 80017 80021 30021 300
67Ny rammeplan, pedagogisk materiell 1 7501 75000
68Foreldrebetaling, prisjustering -12 600-12 600-12 600-12 600
69Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering -300-1 200-1 200-1 200
70Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" 3 2001 90000
71Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg -1 000-3 000-3 000-3 000
72Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole 500500500500
73Tidlig innsats barnehage 2 5002 5002 5002 500
74Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser 500500500500
75Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser -3 200-3 200-3 200-3 200
76Redusert ramme -3 000-1 000-1 000-1 000
77Redusert ramme, kompetansemidler -700-700-700-700
78Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 27 20027 20027 20027 200
 Sum tiltak barnehage 1 850-350-2 000-2 000
 Barneverntjenesten     
79Klientbudsjett, styrking 8 0008 0008 0008 000
80Bemanningsøkning 860860860860
81IKT-løft 25002500
82Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten 400000
83Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen 2 0002 0002 0002 000
84Redusert ramme -900-900-900-900
85Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 8002 8002 8002 800
 Sum tiltak barneverntjenesten 13 41012 76013 01012 760
 Embo     
86Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud -4 300-4 300-4 300-4 300
87Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo 2 5002 5002 5002 500
88Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger 68 00064 00063 00063 000
89Redusert ramme -350-350-350-350
90Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Embo 65 95061 95060 95060 950
 Grunnskole     
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes 2017 -300-300-300-300
92Nye krav til kompetanse for lærere 5001 0001 0001 000
93Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid 500500500500
94Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling -1 000-2 000-2 000-2 000
95Lokal skolelederutdanning, utgår -500-1 000-1 000-1 500
96Økt antall elever som tilrås spesialundervisning 12 00012 00012 00012 000
97Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning -12 000-12 000-12 000-12 000
98Elevtallsvekst grunnskole 3 3003 3003 3003 300
99Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn 1 0001 0001 0001 000
100Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020 -1 500-3 300-3 300-3 300
101Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17 9 1009 1009 1009 100
102Tidlig innsats skole 2 5002 5002 5002 500
103Redusert ramme -5 500-5 500-5 500-5 500
104Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 32 30032 30032 30032 300
 Sum tiltak Grunnskole 40 40037 60037 60037 100
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten     
105Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre 1 5001 5001 5001 500
106Redusert ramme -250-250-250-250
107Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 6001 6001 6001 600
 Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten 2 8502 8502 8502 850
 Johannes læringssenter     
108Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo 1 00050000
109Bosetting av flyktninger, økte ressurser 2 5002 50000
110Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017 -480-480-480-480
111Introduksjonsstønad 20 00020 00010 00010 000
112Redusert ramme, innføringsskolen -723-723-723-723
113Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 4004 4004 4004 400
 Sum tiltak Johannes læringssenter 26 69726 19713 19713 197
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste     
114Prosjekt "Eg vil lære" videreføres 800800800800
115Bosetting av flyktninger, økte ressurser 1 000000
116Redusert ramme -150-150-150-150
117Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2 7501 7501 7501 750
 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud     
118Redusert ramme -320-320-320-320
119Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 6002 6002 6002 600
 Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2 2802 2802 2802 280
 Stab Oppvekst og utdanning     
120Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal 200200200200
121Områdesatsing Storhaug 6 0006 0006 0006 000
122Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd -6 000-6 000-6 000-6 000
123Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 700700700700
 Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning 900900900900
 Stavanger kulturskole     
124Kulturskolen, økt aktivitet 650650650650
125Undervisningsutstyr, redusert ramme -190-190-190-190
126Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Stavanger kulturskole 1 6601 6601 6601 660
 Ungdom og fritid     
127Fritid for alle 1 3001 3001 3001 300
128Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis 800800800800
129Bakgården, styrking 100100100100
130Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019 050000
131Omstilling 2018 -1 350-1 350-1 350-1 350
132Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende 5208901 2601 260
133Redusert ramme -290-290-290-290
134Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
 Sum tiltak Ungdom og fritid 2 4803 3503 2203 220
 SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING 161 227150 947135 417134 667
 HELSE OG VELFERD     
 Alders -og sykehjem     
135Omstilling 2018 -17 500-17 500-17 500-17 500
136Lervig sykehjem 78 70079 50079 50079 500
137Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -33 400-33 400-33 400-33 400
138St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -10 500-10 500-10 500-10 500
139Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -27 900-27 900-27 900-27 900
140Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger -1 200-1 200-1 200-1 200
141Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) 900900900900
142Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 5001 5001 5001 500
143Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 2002 4003 6004 800
144Egenbetaling på sykehjem, justering 5 0005 0005 0005 000
145Redusert ramme, avvikle Spania-plasser 0-4 200-4 200-4 200
146Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene -900-900-900-900
147Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 19 60019 60019 60019 600
 Sum tiltak Alders -og sykehjem 15 50013 30014 50015 700
 Arbeidstreningsseksjonen     
148Praksisplasser 1 0001 5002 0002 000
149Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 300300300300
 Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen 1 3001 8002 3002 300
 Bofellesskap     
150Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming -7 500-7 500-7 500-7 500
151Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 03 0006 2006 200
152Bofellesskap ROP, 4 plasser 1 5006 0006 0006 000
153Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser 004 5007 700
154Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming 005 00010 000
155Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase 005004 000
156Satelitt, brukere med behov for 1:1 5 0005 0005 0005 000
157Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter 6 0006 0006 0006 000
158Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse -500-500-500-500
159Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 1009 1009 1009 100
 Sum tiltak Bofellesskap 13 60021 10034 30046 000
 Boligkontoret     
160Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Boligkontoret 100100100100
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
161Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser 20 40020 40020 40020 400
162Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -9 100-9 100-9 100-9 100
163Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere 4 5004 5004 5004 500
164Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig -1 500-1 500-1 500-1 500
165Mosvangen, avlastning 1 5001 5001 5001 500
166Redusert ramme -1 500-1 500-1 500-1 500
167Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 5 2005 2005 2005 200
 Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen 19 50019 50019 50019 500
 Flyktningseksjonen     
168Saksbehandling og drift, økt bemanning 4 800000
169Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Flyktningseksjonen 5 400600600600
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
170Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler 440440440440
171Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats" 1 5001 5001 5001 500
172Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019 1 000500500500
173Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten 4 1403 6403 6403 640
 Helse og sosialkontor     
174Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -7 500-7 500-7 500-7 500
175Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 10 00010 00010 00010 000
176Ressurskrevende brukere, økt egenandel 5 0005 0005 0005 000
177Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp 5 0005 0005 0005 000
178Redusert ramme, driftsutgifter -200-200-200-200
179Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 1002 1002 1002 100
 Sum tiltak Helse og sosialkontor 14 40014 40014 40014 400
 Helsehuset i Stavanger     
180Responssenter velferdsteknologi 1 5002 0002 0002 000
181Nye lokaler, husleie 1 0001 0001 0001 000
182Redusert ramme -100-100-100-100
183Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Helsehuset i Stavanger 3 0003 5003 5003 500
 Hjemmebaserte tjenester     
184Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien 500500500500
185Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018 6103 6603 6603 660
186Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester 00-2 500-5 000
187Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie 01 0001 0001 000
188Cosdoc +, videre utrulling 750750750750
189Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering  0-1 000-1 500-2 000
190El-biler Hundvåg og Storhaug HBT 150150150150
191Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien -500-500-500-500
192Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 5009 5009 5009 500
 Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester 11 01014 06011 0608 060
 Krisesenteret i Stavanger     
193Økt bemanning  200200200200
 Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger 200200200200
 NAV     
194Sosialhjelp  15 00010 00010 00010 000
195Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere 5 0005 0005 0005 000
196NAV Flyktningveiledere 3 0002 2501 5001 500
197"Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene 600600600600
198Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 7001 7001 7001 700
 Sum tiltak NAV 25 30019 55018 80018 800
 Rehabiliteringsseksjonen     
199Eventyrbråtet, økt bemanning 600600600600
200Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 3001 3001 3001 300
 Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen 1 9001 9001 9001 900
 Sentrale midler legetjeneste     
201Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst 200400600800
202Redusert ramme -625-625-625-625
 Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste -425-225-25175
 Sentrale midler levekår     
203Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården -100-100-100-100
204Bosetting av flyktninger -96 800-120 000-135 000-164 180
205Innovasjon innen velferdsteknologi 3 0003 0003 0003 000
206Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid 1 0001 0001 0001 000
207Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter 3003 1001 9001 900
208Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt -18 000-18 000-18 000-18 000
209Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd 4 4004 4004 4004 400
 Sum tiltak Sentrale midler levekår -106 200-126 600-142 800-171 980
 Stab helse og velferd     
210Økt ressurs smittevernoverlege 300300300300
211Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger 2 2002 2002 2002 200
212Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Stab helse og velferd 3 5003 5003 5003 500
 Stavanger legevakt     
213Nødnett, økte priser 1 7001 7001 7001 700
214Legebil, drift 1 5001 5001 5001 500
215Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Stavanger legevakt 4 2004 2004 2004 200
 Tekniske hjemmetjenester     
216Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester 100100100100
 SUM TILTAK HELSE OG VELFERD 16 525-5 375-10 225-29 305
 BYMILJØ OG UTBYGGING     
 Stab Bymiljø og utbygging     
217Redusert ramme -75-75-75-75
218Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging 25252525
 Idrett     
219Oilers investa AS, indeksregulering 100200300400
220Svømmehallene, økte billettinntekter -1 600-1 600-1 600-1 600
221ONS i 2018 og 2020, leieinntekter -1 2000-1 2000
222OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter  70007000
223Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering 300-2 500-3 400-3 400
224Gamlingen, billettinntekter -1 000-1 000-1 000-1 000
225Nye Gamlingen, drift 2 0002 0002 0002 000
226Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift 08002 0002 000
227Hammer Series, tilskudd 1 5001 5001 5000
228Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall -290-290-290-290
229Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Idrett 1 610210110-790
 Juridisk     
230Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak juridisk 100100100100
 Park og vei     
231Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler 150300450600
232Bidrag fra vertskommune under festival 50003000
233Biologisk mangfold 250500500500
234Framkommelighet 4008001 2001 600
235Trafikksikkerhet og miljø 3004009001 000
236Nye anlegg 6001 2001 6002 000
237Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 250400600800
238Plasser, vei og torg  200200400400
239Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100200300400
240Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS 4001 5001 5001 500
241Sansehager, drift og vedlikehold 500500500500
242Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder -650-650-650-650
243Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 2002 2002 2002 200
 Sum tiltak Park og vei 5 2007 5509 80010 850
 Stavanger eiendom     
244Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 10 90018 60022 40024 500
245Forsikring bygg 200400600800
246ENØK - innsparinger -5 200-6 700-6 700-6 700
247Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader -4 000-6 850-6 850-6 850
248Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold 05 0005 0005 000
249Nye bygg, energiutgifter 2 9003 7504 0504 350
250Stokkaveien, husleiekostnader 100100100100
251Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet -1 200-1 200-1 200-1 200
252Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 9004 9004 9004 900
 Sum tiltak Stavanger Eiendom 8 60018 00022 30024 900
 Vannverket     
253Fastledd, IVAR -1 1772 8703 7204 861
254Mengdevariabelt ledd, IVAR -1 6844 5865 2566 426
255Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning 3 0133 8014 6055 425
257Avskrivninger 1 0501 9412 7933 607
258Renter restkapital 3 3974 1974 8775 528
259Bruk/avsetning til selvkostfond 2664 8506 9021 956
260Gebyrer/gebyrøkning -5 215-22 945-29 203-29 203
 Sum tiltak Vannverket 0000
 Avløpsverket     
261Fastledd, IVAR 2 0422 3005 8346 141
262Mengdevariabelt ledd, IVAR 6 4906 11011 64012 450
263Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
264Driftsutgifter/generell prisstigning 3 8154 7465 6956 663
265Avskrivninger 1 5112 7373 8004 861
266Renter restkapital 6 5697 5698 4629 292
267Bruk/avsetning til selvkostfond -20 777-14 470-9 343-6 885
268Gebyrer/gebyrøkning 0-9 692-27 138-33 922
 Sum tiltak Avløspverket 0000
 Renovasjon     
269Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 5001 0001 5002 000
270Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 1 6603 6495 8678 000
271Kalkulerte finanskostnader -37-45-58-70
272Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 1797921 2001 615
273Gebyrer/generell gebyrøkning -2 980-7 780-12 260-16 420
274Bruk/avsetning til selvkostfond 6782 3843 7514 875
 Sum tiltak renovasjon 0000
 SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING 15 53525 88532 33535 085
 SAMFUNNSUTVIKLING     
 Miljø     
275Panteordning gamle vedovner 5 0005 0005 0005 000
276Revisjon klima- og miljøplan -500-500-500-500
277Piggdekkgebyr -3 000-3 000-3 000-3 000
278Ullandhaug økologiske gård, tilskudd 4 000000
279Redusert ramme -25-25-25-25
280Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Miljø 5 5751 5751 5751 575
 Planavdelinger     
281City Impact District 1 0001 0001 0001 000
282Eiendomsskatt, taksering 3 0007 0005 0000
283Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
 Sum tiltak Planavdelinger 5 4009 4007 4002 400
 Stab Samfunnsutvikling     
284Klimatilpasning og radikalisering 1 0001 0001 0001 000
285Redusert ramme -260-260-260-260
286Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab samfunnsutvikling 840840840840
 SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING 11 81511 8159 8154 815
 INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING     
 Kommunikasjon     
287Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver 500500500500
288Redusert ramme -30-30-30-30
289Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Kommunikasjon 670670670670
 Kultur     
290MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes 2 8001 6001 6001 600
291Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd  125125125125
292Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted -125-125-125-125
293Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte 570000
294Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig -540-540-540-540
295Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd 1 4001 4001 4001 400
296MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig -400-400-400-400
297Opera Rogaland IKS 100100100100
298Nye Tou, reforhandlet driftsavtale  300300300300
299Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) -130-130-130-130
300Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 5001 5001 5001 500
 Sum tiltak kultur 5 6003 8303 8303 830
 Næring     
301Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd 2 5002 5002 5005 000
302Redusert ramme -41-41-41-41
303Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Næring 2 5592 5592 5595 059
 Politisk sekretariat     
304Redusert ramme -40-40-40-40
305Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Politisk sekretariat 160160160160
 Innbyggerservice     
306Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017 -1 000-1 000-1 000-1 000
 Sum tiltak innbyggerservice -1 000-1 000-1 000-1 000
 SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING 7 9896 2196 2198 719
 SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE 235 441210 376194 446174 866
 Disponibelt utover 2017-nivå -235 441-210 376-194 446-174 866
 Herav driftskonsekvenser av investeringer 52 15065 40084 70099 900
 Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning 147 600147 600147 600147 600
 Sum tekniske budsjettjusteringer 0000
 BUDSJETTBALANSE 0000
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2018201920202021Snitt 2018-2021 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,6 %2,3 %2,7 %2,9 %2,4 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering68 %59 %54 %49 %58 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene64 %64 %65 %66 %65 %< 60 %
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner)Opprinnelig vedtatt budsjett 2017Justert budsjett per 2. tertial 2017Rådmannens forslag 2018Rådmannens forslag 2019Rådmannens forslag 2020Rådmannens forslag 2021
Formue- og inntektsskatt -4 980 000-4 917 000-4 998 000-5 029 000-5 067 000-5 110 000
Vekst fra året før0,7%-2,8%1,7%0,6%0,8%0,8%
% av landsgjennomsnittet129,5%127,3%125,5%125,5%125,5%125,5%
Antall innbyggere 01.01.132 729132 729133 159134 000135 021136 148
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 36637 04537 53437 53137 52637 530
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 28 85229 10329 90629 89529 89029 893
Diff. Stavanger og landsgj.snittet8 5147 9427 6287 6367 6367 637
Rammetilskudd:       
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)-3 099 000-3 098 743-3 153 319-3 181 119-3 205 025-3 235 621
Utgiftsutjevning400 578400 361335 770334 924351 984370 680
INGAR 13 40913 4099 49910 00010 00010 000
Saker med særskilt fordeling-20 187-20 187-21 085-21 085-21 085-19 517
Storbytilskudd-48 800-48 800-47 915-48 070-48 374-48 742
Overgangsordning - kommunesammenslåing -5 604-5 750-5 750  
Saldering NB /RNB 2 164    
Prosjektskjønn -500    
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 754 000-2 757 900-2 882 800-2 911 100-2 912 500-2 923 200
Inntektsutjevning 730 000681 200659 700664 500669 500675 100
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-2 024 000-2 076 700-2 223 100-2 246 600-2 243 000-2 248 100
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet-7 004 000-6 993 700-7 221 100-7 275 600-7 310 000-7 358 100
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før  3,3%0,8%0,5%0,7%
Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

13.2 Investeringsbudsjett

13.2.1 Hovedoversikt investering

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom144 647135 00016 00097 00044 00016 000
Andre salgsinntekter2700000
Overføringer med krav til motytelse55 68087 264012 00000
Kompensasjon for merverdiavgift172 493153 000129 210115 158112 506127 014
Statlige overføringer23 32467 150278 19541 8002 00016 500
Andre overføringer47 1656 0000000
Renteinntekter og utbytte000000
Sum inntekter443 337448 414423 405265 958158 506159 514
Utgifter      
Lønnsutgifter28 26400000
Sosiale utgifter6 80300000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 107 7801 268 3441 050 750934 050912 1501 030 450
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon19 88100000
Overføringer172 49500000
Renteutgifter og omkostninger400000
Fordelte utgifter-173 38500000
Sum utgifter1 161 8411 268 3441 050 750934 050912 1501 030 450
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån125 410106 000114 000122 000130 000138 000
Utlån273 288420 630418 510540 500467 120372 280
Kjøp av aksjer og andeler30 19525 10026 00025 60025 40028 000
Dekning av tidligere års udekket000000
Avsatt til ubundne investeringsfond86 155000146 50028 500
Avsatt til bundne investeringsfond53 29400000
Avsatt til likviditetsreserve0 0000
Sum finansieringstransaksjoner568 342551 730558 510688 100769 020566 780
Finansieringsbehov1 286 8461 371 6601 185 8551 356 1921 522 6641 437 716
Dekket slik:      
Bruk av lån884 932967 861763 297929 664901 839907 413
Salg av aksjer og andeler000000
Mottatte avdrag på utlån191 036156 954167 450182 967345 871241 614
Overført fra driftsbudsjettet205 874152 690186 608243 561274 954288 689
Bruk av tidligere års udisponert000000
Bruk av disposisjonsfond000000
Bruk av bundne driftsfond000000
Bruk av ubundne investeringsfond086 15568 500000
Bruk av bundne investeringsfond5 0098 0000000
Bruk av likviditetsreserve0 0000
Sum finansiering1 286 8501 371 6601 185 8551 356 1921 522 6641 437 716
Udekket/udisponert000000
Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)

13.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler1 161 8431 268 3441 050 750934 050912 1501 030 450
Utlån og forskutteringer273 288420 630418 510540 500467 120372 280
Kjøp av aksjer og andeler30 19525 10026 00025 60025 40028 000
Avdrag på lån125 410106 000114 000122 000130 000138 000
Dekning av tidligere års udekket000000
Avsetninger139 449000146 50028 500
Årets finansieringsbehov1 730 1851 820 0741 609 2601 622 1501 681 1701 597 230
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler884 932967 861763 297929 664901 839907 413
Inntekter fra salg av anleggsmidler144 647135 00016 00097 00044 00016 000
Tilskudd til investeringer70 48973 150278 19541 8002 00016 500
Kompensasjon for merverdiavgift172 493153 000129 210115 158112 506127 014
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner246 715244 218167 450194 967345 871241 614
Andre inntekter2700000
Sum ekstern finansiering1 519 3031 573 2291 354 1521 378 5891 406 2161 308 541
Overført fra driftsbudsjettet205 873152 690186 608243 561274 954288 689
Bruk av avsetninger5 00994 15568 500000
Sum finansiering1 730 1851 820 0741 609 2601 622 1501 681 1701 597 230
Udekket/udisponert000000
Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

13.2.3 Budsjettskjema 2B – investering

 Investeringsprosjekter 2018-2021Total prosjektkostnad2018201920202021
 Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
1Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019)110 00058 00012 000  
2Administrasjonsbygg, utbedring 1 0001 0001 0001 000
3Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021)140 0004 00030 00050 00056 000
4Brannstasjon, Lervig (ferdig i 2021)150 0004 00030 00050 00066 000
5Ny målestasjon Schancheholen350350   
6Brannsikring i sentrum  3 0001 5001 5001 500
7Kvernevik og Sunde bydelshus6 6002 7002 000  
8Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom 3 5003 500  
9Energitiltak - Enøkpakke 327 00025 0002 000  
10Energikonverteringer, mulighetsstudie1 0001 000   
11Energitiltak, klimasatsinger3 5003 500   
12Energikonvertering - Skeie skole4 0005003 500  
13Nytt datanettverk for tekniske løsninger1 5001 500   
14Smartteknologi  10 00010 00010 000 
15Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS 5 0002 500  
16Områdeløft Hillevåg  2 5002 0002 000 
17Områdeløft Storhaug8 0002 0002 000  
18Avvik og varslingssystem 2 800800800 
19Egenkapitalinnskudd KLP 21 00023 10025 40028 000
20Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer20 0005 00015 000  
21Kjøp og utvikling av prosjekter 5 0005 0005 0005 000
 Sum diverse bygg 161 350145 900145 700157 500
 Skolebygg     
22Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021)270 00010 00062 000100 00092 400
23Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles 2022)286 0005 00010 000105 000105 000
24Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)26 40010 000   
25Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig 2018)27 00012 000   
26Ny skole på Storhaug, 21 klasserom eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2022)273 0005 00010 00040 000100 000
27Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019)25 00012 50012 500  
28Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022)185 0003 0008 00040 00094 000
29Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023)196 000  2 00050 000
30Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018)40 50019 400   
31Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019)150 00043 00091 00010 000 
32Skoler, inventar og utstyr 2 5002 5002 5002 500
33Skole beredeskap 2 000   
34Skoler, løpende rehabilitering 2 5002 5002 5002 500
35Skoler - investering i IKT/Smartteknologi  2 0002 0002 000 
 Sum skolebygg 128 900200 500304 000446 400
 Barnehagebygg     
36Barnehagen Tasta (ferdig 2019)36 00015 00017 500  
37Tastavarden barnehage, avdeling Smiene (ferdig 2020)47 0003 00021 00020 000 
38Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving og nybygg (ferdig 2020)45 0005 00018 00010 800 
39Ytre Tasta barnehagev, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021)20 000 2 00015 0003 000
40Barnehager, løpende rehabilitering  2 0002 0002 0002 000
41Barnehager, inventar og utstyr 1 0002 0001 0001 000
42Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjektene på Tasta12 0006 0006 000  
43Barnehage med 90 plasser på Storhaug, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021)60 000 1 00020 00039 000
44Barnehage med 75 plasser på Våland, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021)50 000 1 00020 00029 000
45Grovgarderober på 6 barnehager 30 0005 0005 00010 00010 000
 Sum barnehagebygg 37 00075 50098 80084 000
 Levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig     
46Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og boliger 90 00037 50050 200  
47Bjørn Farmannsgate 25, barne- og ungdomsbolig og skolestue (ferdig 2018)52 00021 000   
48Lervig sykehjem474 00039 250   
49Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2020)60 00014 50040 0004 850 
50Fredrikke Qvamsgate 7 5006 600   
51Velferdsteknologi 3 0004 0004 0004 000
52Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering  1 0001 0001 0001 000
53Oddahagen, 9 boliger25 00020 400   
54Kari Trestakkv. 3, 10 boliger26 5006 800   
55Biler 1 5001 5001 5001 500
56Ny legevakt, mulighetsstudie2 0002 000   
57Rehabilitering av bad på 4 sykehjem27 00027 000   
58Signalanlegg 5 0005 0005 0005 000
59Omsorgsbygg 2030, mulighetsstudier og prosjektering    2 0002 000
60Boligtilbud til demente, prosjektering 3 000   
 Sum levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig 188 550101 70018 35013 500
 Park og idrettsbygg     
61Idrettsbygg, rehabilitering  500500500500
62Idrettshall i tilknytning til ny barneskole på Storhaug 67 000 2 00040 00025 000
63Hinna garderobebygg40 00015 00020 000  
64Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2018)88 20052 500   
65Madlamark skole, rehabilitering av varmtvannsbasseng 16 000  1 50014 500
66Madlamark skole, ny idrettshall 54 0005 00010 00019 00020 000
67Stavanger idrettshall, garderober/fasade40 0008 40013 000  
68Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering267 300101 00049 100  
 Sum park og idrettsbygg 182 40094 60061 00060 000
 Vannverket     
69Vannmålere 600600600600
70Ringledninger og forsterkninger 2 4002 5002 5002 500
71Fornyelse og renovering 32 00035 00035 00035 000
72Vannledninger i utbyggingsområder  3 0003 0003 0003 000
73Byomforming 2 0002 0002 0002 000
74Vålandsbassengene20 00014 000   
75Ryfast, bussvei og fjernvarmetrase  15 00010 00010 00010 000
76Strakstiltak 2 0002 0002 0002 000
77Bil til lekkasjelytting  650  
78Reparasjonslag  650650 
 Sum vannverket 71 00056 40055 75055 100
 Avløpsverket     
79Separering 9 00010 00010 00010 000
80Fornyelse og renovering 40 00045 00045 00045 000
81Vålandsbassengene20 00016 600   
82Ryfast, bussveitrase, fjernvarmetrase og pumpestasjoner 25 00025 00020 00020 000
83Byomforming 5 0005 0005 0005 000
84Strakstiltak 2 5002 5002 5002 500
85Servicebiler  1 300  
86Liten spylebil  1 500  
87Rørinspeksjonsbil   2 500 
88Spylebil    3 500
 Sum avløp 98 10090 30085 00086 000
 Renovasjon     
89Kjøp av nye søppelspann 2 0001 5001 5001 500
90Nedgravde containere 2 0002 0002 0002 000
 Sum renovasjon 4 0003 5003 5003 500
 Sum vann, avløp og renovasjon 173 100150 200144 250144 600
 Park og vei     
 Framkommelighet     
91Asfaltering 5 0005 0005 0005 000
92Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering 1 5001 5001 5001 500
93Nye veianlegg  2 1002 1002 1002 100
94Gatelys  12 00010 00010 00010 000
95Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting40 00010 00015 100  
96Rehabilitering av Kongsgata 18 00010 000  
97Rekkefølgekrav, støytiltak ved Gamleveien 10 000   
 Miljø og trafikksikkerhet     
98Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner 2 2502 2502 2502 250
99Sykkelstrategi  20 00020 00020 00020 000
100Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 0005 000   
101Trafikksikkerhet 15 30015 30015 30015 300
102Miljø og gatetun 3 5003 5003 5003 500
103Traffiksikring Jåtten 4 500   
 Sentrum     
104Sentrum 9 0006 0006 0006 000
 Park og nærmiljø     
105Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg  6 1006 1006 1006 100
106Tasta skatepark, del 223 00010 500   
107Kreative lekeplasser 1 0001 0001 0001 000
108Prosjekt friområde  10 00010 00010 00010 000
109Friområder, økt opparbeidelse  2 0002 000  
110Parkanlegg/friområder, rehabilitering  700700700700
 Utendørs idrettsanlegg     
111Idrettsanlegg, rehabilitering 6 0006 0006 0006 000
 Uteområder kommunale bygg     
112Lunde skole, rehabilitering av uteareal5 7005 000700  
113Utearealer skoler  8 0008 0008 0008 000
114Sunde og Kvernevik bydelshus, krav til et offentlig torgareal 1 5005001 000  
115Cricketbane6 5006 200   
116Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig    12 00012 000
 Sum park og vei 174 150126 250109 450109 450
 Kirkelig Fellesråd     
117Domkirken 2025305 00020 00040 00040 00020 000
118Bekkefaret kirke, rehabilitering30 0008 000   
119Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 0002 0005 000  
120Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger1 100700   
121Hundvåg kirke, rehabilitering25 000 18 0004 000 
122Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000 2 00012 00023 000
123Tasta gravlund, prosjektering  600   
 Sum kirkelig fellesråd 31 30065 00056 00043 000
       
 Sum investeringer 1 076 750959 650937 5501 058 450
       
 FINANSIERING AV INVESTERINGER     
124Overføring fra driften 186 608243 561274 954288 689
125Momsrefusjon investeringer 129 210115 158112 506127 014
126Lyse AS, avdrag ansvarlig lån 43 60043 60043 60043 600
127Salgsinntekter 11 00087 000  
128Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming   44 00016 000
129Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse 5 00010 000  
130Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig 230 195   
131Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap  11 000  
132Spillemidler nærmiljøanlegg 800800  
133Tilskudd fra Enova 2 2003 000  
134Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral  12 000  
135Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord  2 000  
136Spillemidler, nye Gamlingen 10 000   
137Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall  5 0005 000  
138Mottatte avdrag på konserninterne utlån 9 85017 36725 77131 514
139Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole    7 500
140Spillermidler Kvernevik svømmehall 15 000   
141Spillemidler Hundvåg svømmehall 15 000   
142Husbanktilskudd Oddahagen  10 000  
143Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3  10 000  
144Bruk av ubudne investeringsfond 68 500   
145Spillemidler kunstgressbaner   2 0002 000
146Spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug    7 000
147Låneopptak 344 787389 164434 719535 133
 Sum finansiering av investeringer 1 076 750959 650937 5501 058 450
 Andel egenfinansiering 68 %59 %54 %49 %
 Andel lånefinansiering 32 %41 %46 %51 %
13.9 Budsjettskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)

13.3 Netto driftsrammer

13.3.1 Netto driftsrammer per kostrafunksjon

Netto driftramme per kostrafunksjonBudsj.forslag 2017Vedtatt budsj. 2018% Endr 2017-2018
100 Politisk styring43 35748 699-11
110 Kontroll og revisjon5 7005 3008
120 Administrasjon415 544368 26813
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen23 30823 1081
130 Administrasjonslokaler62 22666 226-6
170 Årets premieavvik-178 529-178 5290
171 Amortisering av tidligere års premieavvik68 34968 3490
172 Pensjon281 270297 420-5
173 Premiefond-22 240-22 2400
180 Diverse fellesutgifter286 602312 902-8
190 Interne serviceenheter000
201 Førskole957 971958 3210
202 Grunnskole1 267 3081 221 1494
211 Styrket tilbud til førskolebarn124 839119 7094
213 Voksenopplæring53 29746 57714
215 Skolefritidstilbud18 74020 240-7
221 Førskolelokaler og skyss111 705111 7050
222 Skolelokaler263 761257 6672
223 Skoleskyss6 1096 1090
231 Aktivitetstilbud barn og unge31 61030 7603
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste84 69681 8464
233 Annet forebyggende helsearbeid44 05441 0547
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser103 32896 6087
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering188 613180 2985
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid122 973114 8557
243 Tilbud til personer med rusproblemer76 97968 27913
244 Barneverntjeneste76 01570 6058
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet18 72418 7240
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet290 969217 01934
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon871 983849 4833
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende934 355900 5654
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene27 91627 9160
261 Institusjonslokaler100 02891 06110
265 Kommunalt disponerte boliger-4 092-4 0920
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi19 84218 5427
275 Introduksjonsordningen-16 29959 201-128
276 Kvalifiseringsordningen44 55644 5560
281 Ytelse til livsopphold192 817172 81712
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig11 56911 911-3
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2 5229 522-74
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)-2 086-2 0860
301 Plansaksbehandling28 78026 3809
303 Kart og oppmåling10 4697 46940
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser000
305 Eierseksjonering6266260
320 Kommunal næringsvirksomhet1 3571 3570
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet11 0438 83425
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling8368360
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 7801 7800
332 Kommunale veier93 29891 8732
335 Rekreasjon i tettsted57 09653 6716
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 06125 6542
339 Beredskap mot branner og andre ulykker82 43181 2881
340 Produksjon av vann-11 633-3 557227
345 Distribusjon av vann8 2333 557132
350 Avløpsrensing10 7102 178392
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann2 083-3 593-158
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.-19 3621 415-1468
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall-79140-156
360 Naturforvaltning og friluftsliv20 02013 87044
365 Kulturminneforvaltning70460417
370 Bibliotek43 85142 3514
375 Museer32 98123 48140
377 Kunstformidling62 69562 1401
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg36 31337 703-4
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg128 141123 0914
383 Musikk- og kulturskoler35 14333 4835
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg90 89192 146-1
386 Kommunale kulturbygg25 67525 3861
390 Den norske kirke86 35081 3006
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn14 20014 2000
800 Skatt på inntekt og formue-5 267 000-5 250 0000
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-2 223 100-2 026 12010
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-345 302-319 3028
860 Motpost avskrivninger-392 081-389 7511
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)150 993122 76623
880 Interne finansieringstransaksjoner185 408182 3202
Nettosum alle funksjoner000
Tabell 13.10 Netto driftsrammer per kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

13.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

 Vedtatt budsjettVedtatt budsjettProsentvis endring
 201820172017-2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner   
Rådmann   
10 Lønn 13 861 13 861 0
11 Forbruk 220 220 0
12 Drift 346 346 0
14 Overføringer 1 963 1 963 0
Sum utgifter 16 390 16 390 0
17 Refusjoner -7 363 -7 363 0
Sum inntekter -7 363 -7 363 0
Nettosum Rådmann 9 027 9 027 0
Stab og støtte   
10 Lønn 221 555 211 759 4,6
11 Forbruk 73 222 60 618 20,8
12 Drift 41 835 41 612 0,5
13 Kjøp av tjenester 293 293  
14 Overføringer 14 852 14 852  
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 177 4 177  
Sum utgifter 355 934 333 311 6,8
16 Salgsinntekter -29 813 -29 813  
17 Refusjoner -46 343 -45 995 0,8
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -4 239 -4 239  
Sum inntekter -80 395 -80 047 0,4
Nettosum Stab og støtte 275 539 253 264 0,088
Kommuneadvokat   
10 Lønn 4 595 4 520 1,7
11 Forbruk 225 225 0
12 Drift 947 947 0
14 Overføringer 121 121 0
Sum utgifter 5 888 5 813 1,3
16 Salgsinntekter -40 -40 0
17 Refusjoner -121 -121 0
Sum inntekter -161 -161 0
Nettosum Kommuneadvokat 5 727 5 652 1,3
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner 290 293 267 943 8,3
Oppvekst og utdanning   
Stab Oppvekst og utdanning   
10 Lønn 41 525 34 825 19,2
11 Forbruk 6 884 6 684 3
12 Drift 1 042 1 042 0
13 Kjøp av tjenester 482 482 0
14 Overføringer 1 823 1 823 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 809 2 809 0
Sum utgifter 54 565 47 665 14,5
16 Salgsinntekter -934 -934 0
17 Refusjoner -7 368 -1 368 438,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 809 -2 809 0
Sum inntekter -11 111 -5 111 117,4
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning 43 454 42 554 2,1
Barnehage   
10 Lønn 701 244 690 244 1,6
11 Forbruk 43 601 42 551 2,5
12 Drift 24 373 25 373 -3,9
13 Kjøp av tjenester 444 165 448 365 -0,9
14 Overføringer 7 344 7 344 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 496 2 496 0
Sum utgifter 1 223 223 1 216 373 0,6
16 Salgsinntekter -129 834 -120 834 7,5
17 Refusjoner -98 789 -102 789 -3,9
18 Overføringer -4 400 -4 400 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 496 -2 496 0
Sum inntekter -235 519 -230 519 2,2
Nettosum Barnehage 987 704 985 854 0,2
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud   
10 Lønn 86 035 83 435 3,1
11 Forbruk 1 750 2 070 -15,5
12 Drift 325 325 0
14 Overføringer 520 520 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 150 150 0
Sum utgifter 88 780 86 500 2,6
17 Refusjoner -6 530 -6 530 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -150 -150 0
Sum inntekter -6 680 -6 680 0
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 82 100 79 820 2,9
Grunnskole   
10 Lønn 1 288 896 1 246 896 3,4
11 Forbruk 85 674 85 174 0,6
12 Drift 13 619 13 619 0
13 Kjøp av tjenester 58 203 58 203 0
14 Overføringer 21 898 21 898 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 368 368 0
Sum utgifter 1 468 658 1 426 158 3
16 Salgsinntekter -111 106 -109 606 1,4
17 Refusjoner -109 030 -109 030 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -368 -368 0
Sum inntekter -220 504 -219 004 0,7
Nettosum Grunnskole 1 248 154 1 207 154 3,4
Johannes læringssenter   
10 Lønn 198 858 171 681 15,8
11 Forbruk 25 068 25 588 -2
12 Drift 2 965 2 925 1,4
13 Kjøp av tjenester 180 180 0
14 Overføringer 3 141 3 141 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 841 1 841 0
Sum utgifter 232 053 205 356 13
16 Salgsinntekter -8 819 -8 819 0
17 Refusjoner -50 659 -50 659 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 841 -1 841 0
Sum inntekter -61 319 -61 319 0
Nettosum Johannes læringssenter 170 734 144 037 18,5
Stavanger kulturskole   
10 Lønn 44 649 42 799 4,3
11 Forbruk 3 720 4 450 -16,4
12 Drift 1 600 1 170 36,8
13 Kjøp av tjenester 1 179 1 069 10,3
14 Overføringer 636 636 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 29 29 0
Sum utgifter 51 813 50 153 3,3
16 Salgsinntekter -13 101 -13 101 0
17 Refusjoner -1 213 -1 213 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -29 -29 0
Sum inntekter -14 343 -14 343 0
Nettosum Stavanger kulturskole 37 470 35 810 4,6
Pedagogisk-psykologisk tjeneste   
10 Lønn 39 498 36 748 7,5
11 Forbruk 4 387 4 387 0
12 Drift 261 261 0
13 Kjøp av tjenester 300 300 0
14 Overføringer 730 730 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 162 162 0
Sum utgifter 45 338 42 588 6,5
17 Refusjoner -779 -779 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -162 -162 0
Sum inntekter -941 -941 0
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 44 397 41 647 6,6
Ungdom og fritid   
10 Lønn 56 287 53 807 4,6
11 Forbruk 12 645 12 645 0
12 Drift 1 369 1 369 0
13 Kjøp av tjenester 475 475 0
14 Overføringer 12 687 12 687 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 596 596 0
Sum utgifter 84 059 81 579 3
16 Salgsinntekter -12 221 -12 221 0
17 Refusjoner -2 991 -2 991 0
18 Overføringer -60 -60 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -596 -596 0
Sum inntekter -15 868 -15 868 0
Nettosum Ungdom og fritid 68 191 65 711 3,8
Helsestasjon og skolehelsetjenesten   
10 Lønn 62 219 59 369 4,8
11 Forbruk 10 440 10 440 0
12 Drift 292 292 0
13 Kjøp av tjenester 2 161 2 161 0
14 Overføringer 2 537 2 537 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 0
Sum utgifter 77 857 75 007 3,8
17 Refusjoner -3 473 -3 473 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 0
Sum inntekter -3 681 -3 681 0
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 74 176 71 326 4
Barnevernstjenesten   
10 Lønn 152 117 147 357 3,2
11 Forbruk 33 172 33 172 0
12 Drift 10 664 10 014 6,5
13 Kjøp av tjenester 46 176 38 176 21
14 Overføringer 9 138 9 138 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 001 1 001 0
Sum utgifter 252 268 238 858 5,6
16 Salgsinntekter -305 -305 0
17 Refusjoner -25 921 -25 921 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 001 -1 001 0
Sum inntekter -27 227 -27 227 0
Nettosum Barnevernstjenesten 225 041 211 631 6,3
EMbo   
10 Lønn 66 324 68 024 -2,5
11 Forbruk 11 790 12 140 -2,9
12 Drift 2 220 2 220 0
13 Kjøp av tjenester 6 425 6 425 0
14 Overføringer 2 782 2 782 0
Sum utgifter 89 541 91 591 -2,2
16 Salgsinntekter -1 261 -1 261 0
17 Refusjoner -2 782 -2 782 0
18 Overføringer -502 -68 502 -99,3
Sum inntekter -4 545 -72 545 -93,7
Nettosum EMbo 84 996 19 046 346,3
Nettosum Oppvekst og utdanning 3 066 417 2 904 590 5,6
Helse og velferd   
NAV   
10 Lønn 102 839 92 539 11,1
11 Forbruk 5 762 5 762 0
12 Drift 360 360 0
13 Kjøp av tjenester 8 473 8 473 0
14 Overføringer 194 853 179 853 8,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 230 1 230 0
Sum utgifter 313 517 288 217 8,8
16 Salgsinntekter -700 -700 0
17 Refusjoner -8 205 -8 205 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 361 -1 361 0
Sum inntekter -10 266 -10 266 0
Nettosum NAV 303 251 277 951 9,1
Boligkontoret   
10 Lønn 7 109 7 009 1,4
11 Forbruk 450 150 200
12 Drift 20 20 0
Sum utgifter 7 579 7 179 5,6
Nettosum Boligkontoret 7 579 7 179 5,6
Fysio- og ergoterapitjenesten   
10 Lønn 39 579 36 879 7,3
11 Forbruk 6 497 6 497 0
12 Drift 396 396 0
13 Kjøp av tjenester 24 514 24 074 1,8
14 Overføringer 1 430 1 430 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 300 300 0
Sum utgifter 72 716 69 576 4,5
16 Salgsinntekter -49 -1 049 -95,3
17 Refusjoner -8 051 -8 051 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -300 -300 0
Sum inntekter -8 400 -9 400 -10,6
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 64 316 60 176 6,9
Hjemmebaserte tjenester   
10 Lønn 369 436 359 936 2,6
11 Forbruk 24 996 24 246 3,1
12 Drift 15 582 14 822 5,1
13 Kjøp av tjenester 5 709 5 709 0
14 Overføringer 7 540 7 540 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 111 111 0
Sum utgifter 423 374 412 364 2,7
16 Salgsinntekter -8 459 -8 459 0
17 Refusjoner -351 283 -351 283 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -111 -111 0
Sum inntekter -359 853 -359 853 0
Nettosum Hjemmebaserte tjenester 63 521 52 511 21
Bofellesskap   
10 Lønn 426 380 425 280 0,3
11 Forbruk 22 632 22 632 0
14 Overføringer 13 009 509 2455,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 119 119 0
Sum utgifter 462 140 448 540 3
17 Refusjoner -509 -509 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -119 -119 0
Sum inntekter -628 -628 0
    
Nettosum Bofellesskap 461 512 447 912 3
Alders- og sykehjem   
10 Lønn 553 658 537 157 3,1
11 Forbruk 96 844 99 145 -2,3
13 Kjøp av tjenester 405 085 401 485 0,9
14 Overføringer 5 697 5 697 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 782 2 782 0
Sum utgifter 1 064 066 1 046 266 1,7
16 Salgsinntekter -185 812 -183 512 1,3
17 Refusjoner -41 020 -41 020 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 782 -2 782 0
Sum inntekter -229 614 -227 314 1
Nettosum Alders- og sykehjem 834 452 818 952 1,9
Rehabiliteringsseksjonen   
10 Lønn 44 741 42 841 4,4
11 Forbruk 3 783 3 783 0
12 Drift 1 157 1 157 0
13 Kjøp av tjenester 662 662 0
14 Overføringer 529 529 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 132 132 0
Sum utgifter 51 004 49 104 3,9
16 Salgsinntekter -984 -984 0
17 Refusjoner -1 406 -1 406 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -132 -132 0
Sum inntekter -2 522 -2 522 0
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 48 482 46 582 4,1
Arbeidstreningsseksjonen   
10 Lønn 12 937 11 637 11,2
11 Forbruk 3 459 3 473 -0,4
12 Drift 488 474 3
13 Kjøp av tjenester 1 525 1 525 0
14 Overføringer 810 810 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 252 252 0
Sum utgifter 19 471 18 171 7,2
16 Salgsinntekter -500 -500 0
17 Refusjoner -3 971 -3 971 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -252 -252 0
Sum inntekter -4 723 -4 723 0
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 14 748 13 448 9,7
Flyktningseksjonen   
10 Lønn 24 414 19 014 28,4
11 Forbruk 2 897 2 897 0
12 Drift 10 10 0
14 Overføringer 466 466 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 52 52 0
Sum utgifter 27 839 22 439 24,1
16 Salgsinntekter -414 -414 0
17 Refusjoner -280 -280 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -52 -52 0
Sum inntekter -746 -746 0
Nettosum Flyktningseksjonen 27 093 21 693 24,9
Helse- og sosialkontor   
10 Lønn 87 915 85 815 2,5
11 Forbruk 24 924 25 124 -0,8
12 Drift 397 902 443 338 -10,3
13 Kjøp av tjenester 104 997 102 497 2,4
14 Overføringer 7 318 2 318 215,7
Sum utgifter 623 056 659 092 -5,5
17 Refusjoner -35 460 -44 560 -20,4
Sum inntekter -35 460 -44 560 -20,4
Nettosum Helse- og sosialkontor 587 596 614 532 -4,4
Dagsenter og avlastningsseksjonen   
10 Lønn 130 290 155 126 -16
11 Forbruk 1 644 3 144 -47,7
14 Overføringer 48 057 2 221 2063,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 676 676 0
Sum utgifter 180 667 161 167 12,1
16 Salgsinntekter -1 149 -1 149 0
17 Refusjoner -8 026 -49 362 -83,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -676 -676 0
Sum inntekter -9 851 -51 187 -80,8
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen 170 816 109 980 55,3
Tekniske hjemmetjenester   
10 Lønn 4 927 4 827 2,1
11 Forbruk 1 876 1 876 0
12 Drift 1 006 1 006 0
13 Kjøp av tjenester 164 164 0
14 Overføringer 617 617 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 186 186 0
Sum utgifter 8 776 8 676 1,2
16 Salgsinntekter -6 355 -6 355 0
17 Refusjoner -641 -641 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -186 -186 0
Sum inntekter -7 182 -7 182 0
Nettosum Tekniske hjemmetjenester 1 594 1 494 6,7
Krisesenteret i Stavanger   
10 Lønn 11 903 11 703 1,7
11 Forbruk 3 099 3 099 0
12 Drift 120 120 0
14 Overføringer 70 70 0
Sum utgifter 15 192 14 992 1,3
17 Refusjoner -2 775 -2 775 0
Sum inntekter -2 775 -2 775 0
Nettosum Krisesenteret i Stavanger 12 417 12 217 1,6
Helsehuset i Stavanger   
10 Lønn 13 641 13 041 4,6
11 Forbruk 5 334 2 934 81,8
14 Overføringer 300 300 0
Sum utgifter 19 275 16 275 18,4
17 Refusjoner -2 700 -2 700 0
Sum inntekter -2 700 -2 700 0
Nettosum Helsehuset i Stavanger 16 575 13 575 22,1
Sentrale midler levekår   
10 Lønn -81 900 9 500 -962,1
11 Forbruk 3 419 3 119 9,6
12 Drift 13 076 13 076 0
13 Kjøp av tjenester 13 846 13 846 0
14 Overføringer 38 806 36 806 5,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 799 2 799 0
Sum utgifter -9 954 79 146 -112,6
17 Refusjoner -174 287 -156 287 11,5
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 799 -2 799 0
Sum inntekter -177 086 -159 086 11,3
Nettosum Sentrale midler levekår -187 040 -79 940 134
Sentrale midler legetjeneste   
10 Lønn 6 464 6 464 0
11 Forbruk 56 56 0
13 Kjøp av tjenester 68 133 68 758 -0,9
14 Overføringer 1 359 1 159 17,3
Sum utgifter 76 012 76 437 -0,6
17 Refusjoner -6 155 -6 155 0
Sum inntekter -6 155 -6 155 0
Nettosum Sentrale midler legetjeneste 69 857 70 282 -0,6
Stab Helse og velferd   
10 Lønn 30 939 27 439 12,8
11 Forbruk 89 89 0
13 Kjøp av tjenester 677 677 0
Sum utgifter 31 705 28 205 12,4
Nettosum Stab Helse og velferd 31 705 28 205 12,4
Stavanger legevakt   
10 Lønn 64 472 61 972 4
11 Forbruk 10 960 9 260 18,4
12 Drift 1 300 1 300 0
13 Kjøp av tjenester 332 332 0
14 Overføringer 11 275 11 275 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 79 79 0
Sum utgifter 88 418 84 218 5
16 Salgsinntekter -12 447 -12 447 0
17 Refusjoner -23 307 -23 307 0
18 Overføringer -601 -601 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -79 -79 0
Sum inntekter -36 434 -36 434 0
Nettosum Stavanger legevakt 51 984 47 784 8,8
Nettosum Helse og velferd 2 580 458 2 564 533 0,6
Bymiljø og utbygging   
Stab Bymiljø og utbygging   
10 Lønn 5 381 5 281 1,9
11 Forbruk 497 572 -13,1
12 Drift 240 240 0
13 Kjøp av tjenester 2 2 0
14 Overføringer 127 127 0
Sum utgifter 6 247 6 222 0,4
17 Refusjoner -127 -127 0
Sum inntekter -127 -127 0
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging 6 120 6 095 0,4
Juridisk   
10 Lønn 10 718 10 618 0,9
11 Forbruk 763 763 0
12 Drift 964 964 0
13 Kjøp av tjenester 1 1 0
14 Overføringer 910 910 0
Sum utgifter 13 356 13 256 0,8
16 Salgsinntekter -1 730 -1 730 0
17 Refusjoner -160 -160 0
Sum inntekter -1 890 -1 890 0
Nettosum Juridisk 11 466 11 366 0,9
Stavanger Eiendom   
10 Lønn 18 287 18 287 0
11 Forbruk 25 664 32 864 -21,9
12 Drift 122 084 116 620 4,7
13 Kjøp av tjenester 153 540 143 204 7,2
14 Overføringer 13 399 13 399 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 237 380 237 380 0
Sum utgifter 570 354 561 754 1,5
16 Salgsinntekter -38 972 -38 972 0
17 Refusjoner -33 814 -33 814 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -237 380 -237 380 0
Sum inntekter -310 166 -310 166 0
Nettosum Stavanger Eiendom 260 188 251 588 3,4
Park og vei   
10 Lønn 24 019 24 019 0
11 Forbruk 22 041 21 541 2,3
12 Drift 35 893 35 443 1,3
13 Kjøp av tjenester 77 231 73 081 5,7
14 Overføringer 12 810 12 710 0,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 33 471 33 471 0
Sum utgifter 205 465 200 265 2,6
16 Salgsinntekter -9 334 -9 334 0
17 Refusjoner -8 588 -8 588 0
18 Overføringer -2 600 -2 600 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -33 471 -33 471 0
Sum inntekter -53 993 -53 993 0
Nettosum Park og vei 151 472 146 272 3,6
Funksjon 190 - Park og vei   
10 Lønn 8 599 8 599 0
11 Forbruk 222 222 0
12 Drift 88 88 0
14 Overføringer 55 55 0
Sum utgifter 8 964 8 964 0
16 Salgsinntekter -8 909 -8 909 0
17 Refusjoner -55 -55 0
Sum inntekter -8 964 -8 964 0
Nettosum Park og vei000
Idrett   
10 Lønn 4 505 4 505 0
11 Forbruk 33 375 33 565 -0,6
12 Drift 723 723 0
13 Kjøp av tjenester 43 259 40 159 7,7
14 Overføringer 24 164 22 664 6,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 7 982 7 982 0
Sum utgifter 114 008 109 598 4
16 Salgsinntekter -12 738 -9 938 28,2
17 Refusjoner -5 831 -5 831 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -7 982 -7 982 0
Sum inntekter -26 551 -23 751 11,8
Nettosum Idrett 87 457 85 847 1,9
Vannverket   
10 Lønn 18 940 18 590 1,9
11 Forbruk 9 828 6 815 44,2
12 Drift 11 395 11 395 0
13 Kjøp av tjenester 43 518 46 379 -6,2
14 Overføringer 300 300 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 32 500 28 053 15,9
Sum utgifter 116 481 111 532 4,4
16 Salgsinntekter -109 512 -104 297 5
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -6 969 -7 235 -3,7
Sum inntekter -116 481 -111 532 4,4
Nettosum Vannverket000
Avløpsverket   
10 Lønn 21 710 21 360 1,6
11 Forbruk 14 145 10 330 36,9
12 Drift 13 421 13 421 0
13 Kjøp av tjenester 102 212 93 680 9,1
14 Overføringer 850 850 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 62 927 56 262 11,9
Sum utgifter 215 265 195 903 9,9
16 Salgsinntekter -195 841 -195 841 0
17 Refusjoner -62 -62 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -19 362 00
Sum inntekter -215 265 -195 903 9,9
Nettosum Avløpsverket000
Renovasjon   
10 Lønn 5 935 5 935 0
11 Forbruk 13 340 13 240 0,8
12 Drift 9 569 9 490 0,8
13 Kjøp av tjenester 120 405 118 245 1,8
14 Overføringer 320 320 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 525 4 562 -0,8
Sum utgifter 154 094 151 792 1,5
16 Salgsinntekter -142 705 -139 725 2,1
17 Refusjoner -7 300 -7 300 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -3 949 -4 627 -14,7
Sum inntekter -153 954 -151 652 1,5
Nettosum Renovasjon 140 140 0
Plan og anlegg   
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 425 425 0
Sum utgifter 425 425 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -425 -425 0
Sum inntekter -425 -425 0
Nettosum Plan og anlegg000
Nettosum Bymiljø og utbygging 516 843 501 308 3,1
Samfunnsutvikling   
Stab Samfunnsutvikling   
10 Lønn 4 852 5 012 -3,2
11 Forbruk 2 179 2 179 0
12 Drift 8 312 8 312 0
14 Overføringer 1 075 1 075 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 402 402 0
Sum utgifter 16 820 16 980 -0,9
16 Salgsinntekter -2 671 -2 671 0
17 Refusjoner -1 575 -1 575 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -402 -402 0
Sum inntekter -4 648 -4 648 0
Nettosum Stab Samfunnsutvikling 12 172 12 332 -1,3
Byggesaksavdelingen   
10 Lønn 15 862 15 862 0
11 Forbruk 4 504 4 504 0
14 Overføringer 83 83 0
Sum utgifter 20 449 20 449 0
16 Salgsinntekter -20 366 -20 366 0
17 Refusjoner -83 -83 0
Sum inntekter -20 449 -20 449 0
Nettosum Byggesaksavdelingen000
Planavdelinger   
10 Lønn 49 658 48 258 2,9
11 Forbruk 1 280 1 280 0
12 Drift 5 280 1 280 312,5
14 Overføringer 808 808 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 121 121 0
Sum utgifter 57 147 51 747 10,4
16 Salgsinntekter -15 426 -15 426 0
17 Refusjoner -883 -883 0
18 Overføringer -500 -500 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -121 -121 0
Sum inntekter -16 930 -16 930 0
Nettosum Planavdelinger 40 217 34 817 15,5
Miljø   
10 Lønn 3 043 2 943 3,4
11 Forbruk 1 114 1 114 0
12 Drift 925 1 450 -36,2
14 Overføringer 9 629 629 1430,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 0
Sum utgifter 14 919 6 344 135,2
16 Salgsinntekter -8 000 -5 000 60
17 Refusjoner -445 -445 0
18 Overføringer -650 -650 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 0
Sum inntekter -9 303 -6 303 47,6
Nettosum Miljø 5 616 41 13597,6
Beredskap   
10 Lønn 4 998 3 998 0,3
11 Forbruk 905 905 0
12 Drift 530 530 0
14 Overføringer 135 135 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 61 61 0
Sum utgifter 6 629 5 629 0,2
17 Refusjoner -235 -235 0
18 Overføringer -180 -180 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -61 -61 0
Sum inntekter -476 -476 0
Nettosum Beredskap 6 153 5 153 0,2
Nettosum Samfunnsutvikling 64 158 52 343 0,2
Innbyggerdialog, kultur og næring   
Næring   
10 Lønn 5 740 3 181 80,5
11 Forbruk 3 505 3 505 0
12 Drift 346 346 0
13 Kjøp av tjenester 926 926 0
14 Overføringer 2 068 2 068 0
Sum utgifter 12 585 10 026 25,5
16 Salgsinntekter -70 -70 0
17 Refusjoner -82 -82 0
Sum inntekter -152 -152 0
Nettosum Næring 12 433 9 874 25,9
Kommunikasjon   
10 Lønn 6 319 5 649 11,9
11 Forbruk 779 779 0
12 Drift 1 616 1 616 0
14 Overføringer 168 168 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 51 51 0
Sum utgifter 8 933 8 263 8,1
16 Salgsinntekter -130 -130 0
17 Refusjoner -308 -308 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -51 -51 0
Sum inntekter -489 -489 0
Nettosum Kommunikasjon 8 444 7 774 8,6
Kultur   
10 Lønn 4 871 4 871 0
11 Forbruk 552 552 0
12 Drift 81 81 0
14 Overføringer 160 762 155 162 3,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 787 787 0
Sum utgifter 167 053 161 453 3,5
17 Refusjoner -290 -290 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -787 -787 0
Sum inntekter -1 077 -1 077 0
Nettosum Kultur 165 976 160 376 3,5
Servicetorg   
10 Lønn 10 330 10 330 0
11 Forbruk 804 804 0
12 Drift 698 1 698 -58,9
13 Kjøp av tjenester 8 8 0
14 Overføringer 1 185 1 185 0
Sum utgifter 13 025 14 025 -7,1
16 Salgsinntekter -1 728 -1 728 0
17 Refusjoner -392 -392 0
Sum inntekter -2 120 -2 120 0
Nettosum Servicetorg 10 905 11 905 -8,4
Politisk sekretariat   
10 Lønn 9 283 9 123 1,8
11 Forbruk 603 603 0
12 Drift 235 235 0
13 Kjøp av tjenester 2 2 0
14 Overføringer 110 110 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 18 18 0
Sum utgifter 10 251 10 091 1,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -18 -18 0
Sum inntekter -18 -18 0
Nettosum Politisk sekretariat 10 233 10 073 1,6
Smartby   
10 Lønn 7 000 00
Sum utgifter 7 000 00
Nettosum Smartby 7 000 00
Nettosum Innbyggerdialog, kultur og næring 214 991 200 002 7
    
605100 BV-ALLMENT   
Sum utgifter 410 410 0
Nettosum 410 410 0
    
605200 FV- ALLMENT   
Sum inntekter -9 000 -9 000 0
Nettosum -9 000 -9 000 0
    
800000 FOLKEVALGTE   
Sum utgifter 43 852 43 194 1,5
Sum inntekter -570 -570 0
Nettosum 43 282 42 624 1,5
    
800010 REVISJON   
Sum utgifter 6 700 6 300 6,4
Sum inntekter -1 000 -1 000 0
Nettosum 5 700 5 300 7,6
    
800014 HOVEDTILLITSVALGTE   
Sum utgifter 13 330 12 709 4,9
Sum inntekter -30 -30 0
Nettosum 13 300 12 679 4,9
    
800015 FELLESUTGIFTER   
Sum utgifter 49 994 49 994 0
Sum inntekter -504 -504 0
Nettosum 49 490 49 490 0
    
800016 TILSKUDD DIVERSE   
Sum utgifter 13 224 13 224 0
Nettosum 13 224 13 224 0
    
800017 VALG   
Sum utgifter 5 6 005 -99,9
Nettosum 5 6 005 -99,9
    
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)   
Sum utgifter 174 012 160 812 8,2
Sum inntekter -4 000 -4 000 0
Nettosum 170 012 156 812 8,4
    
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER   
Sum utgifter 193 310 194 010 -0,4
Nettosum 193 310 194 010 -0,4
    
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.   
Sum inntekter -2 900 -2 900 0
Nettosum -2 900 -2 900 0
    
800025 LIVSSYNSSAMFUNN   
Sum utgifter 14 200 14 200 0
Nettosum 14 200 14 200 0
    
800028 INNTEKT FRIKRAFT   
Sum inntekter -13 400 -13 400 0
Nettosum -13 400 -13 400 0
    
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL   
Sum utgifter 800 800 0
Nettosum 800 800 0
    
800032 STAVANGER FELLESRÅD   
Sum utgifter 87 000 82 150 5,9
Nettosum 87 000 82 150 5,9
    
800036 TALL SHIPS RACE   
Sum utgifter 11 390 5 690 100,2
Sum inntekter -3 690 -3 690 0
Nettosum 7 700 2 000 285
    
800099 RESERVE TILL.BEVILGN   
Sum utgifter 268 612 302 362 -11,2
Nettosum 268 612 302 362 -11,2
    
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO   
Sum utgifter 7 200 7 200 0
Nettosum 7 200 7 200 0
    
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.   
Sum inntekter -4 998 000 -4 980 000 0,4
Nettosum -4 998 000 -4 980 000 0,4
    
800201 EIENDOMSSKATT   
Sum utgifter0 58 000 -100
Sum inntekter -269 000 -328 000 -18
Nettosum -269 000 -270 000 -0,4
    
800202 RAMMETILSKUDD   
Sum inntekter -2 223 100 -2 024 000 9,8
Nettosum -2 223 100 -2 024 000 9,8
    
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD   
Sum inntekter -20 900 -24 200 -13,6
Nettosum -20 900 -24 200 -13,6
    
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD   
Sum inntekter -276 800 -250 800 10,4
Nettosum -276 800 -250 800 10,4
    
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN   
Sum utgifter 241 807 242 550 -0,3
Sum inntekter -530 737 -546 772 -2,9
Nettosum -288 930 -304 222 -5
    
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN   
Sum utgifter 337 847 337 847 0
Nettosum 337 847 337 847 0
    
800400 DISPOSISJONSFOND   
Sum utgifter -29 630 00
Sum inntekter -1 200 00
Nettosum -30 830 00
    
800403 OVERF. KAP.REGNSK.   
Sum utgifter 186 608 152 690 22,2
Nettosum 186 608 152 690 22,2
    
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING   
Sum utgifter 1 000 8 000 -87,5
Nettosum 1 000 8 000 -87,5
    
Nettosum Felles inntekter og utgifter -6 733 160 -6 490 719 3,7
Nettosum Stavanger kommune000
Tabell 13.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)