a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

19 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2018-2021 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Noen tabeller er laget for å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 19.1.

I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn, samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til. Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til eget bruk.

Budsjett-tabeller som i vises i web-løsningen,
til nedlasting:
Tabell
nummer i kapittel 3/13
Nærmere informasjon om budsjett-tabellene
Driftsbudsjett:  
Hovedoversikt drift (last ned)13,1Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode.
Budsjettskjema 1A - drift (last ned)13,2Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode.
Budsjettskjema 1B - netto drift (last ned)13,3Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Driftsrammetabell (last ned)3.21/13.6Tabellen viser hvilke endringer og tiltak rådmannen foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Investeringsbudsjett:  
Hovedoversikt investering (last ned)13,7Tabellen viser hvilke inntekts- og finansieringskilder som planlegges til de ulike investeringene, samt fordeling på de ulike kostnadsartene i kommende 4-års periode.
Budsjettskjema 2A - investering (last ned)13,8Tabellen viser finansieringsbehovet i de ulike årene i planperioden, samt hvordan finansiering er planlagt fra eksterne og interne kilder i kommende 4-års periode.
Budsjettskjema 2B - investeringstabell (last ned)3.12/13.9Tabellen viser hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Kostrafunksjoner i driftsbudsjettet:  
Netto driftsrammer per kostrafunksjon13,10 
Netto driftsrammer per virksomhet13,11 
Simuleringsmodell  
Modell for simulering av tiltaksendringer i
drift og investering - til politikere (last ned)
 Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med rådmannens forslag til budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering. Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år.
Åpne data  
Tabell 19.1 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell
Last ned tabelldata (Excel)