a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Gatelys og utendørs belysning

Utskiftingen av kvikksølvdamplamper skal være ferdigstilt innen 2020. Strategi for full overgang til smart belysning skal utarbeides og iverksettes innen 2020. Belysningsplan for sentrum skal revideres i løpet av perioden.

Les mer

Ny klima- og miljøplan

Miljø og renovasjon skal følge opp målene og implementere tiltak i den reviderte klima- og miljøplanen. Måleindikatorer for rapportering på klima- og miljøområdet vil bli gjennomgått og videreutviklet.

Les mer

Spesialisert vedlikehold av historiske bygg

Etter vedtak i kommunalstyret for miljø og utbygging blir arbeidsgruppen for spesialisert vedlikehold av historiske bygg i Stavanger eiendom utvidet med representanter fra blant andre Must, Kirkelig fellesråd og Arkeologisk museum. Arbeidet kan også bli påvirket av ny hovedmodell i kommunen og sammenslåingen med kommunene Rennesøy og Finnøy, som også har historiske bygg å vedlikeholde. Den utvidede arbeidsgruppen skal finne gode måter å organisere vedlikeholdet av byggene på. Stavanger eiendom legger fram en sak om dette for kommunalstyret for miljø og utbygging i 2018.

Les mer

Rådmannens forslag

8 Bymiljø og utbygging

Bymiljø og utbygging leverer tjenester til alle innbyggere, hver dag, hele året. Tidlig i perioden skal bystyret vedta en revidert klima- og miljøplan – som vil ta hensyn til klimautfordringene.

Vedlikeholdsetterslepet er en kostnadskrevende utfordring. Smarte løsninger, som både er tilpasset framtidige forventede klimaendringer og samtidig minimaliserer vedlikeholdsbehovet, åpner muligheter for å redusere kostnadene til verdibevaring.

8.1 Innledning

Bymiljø og utbygging1 har ansvar for å gjennomføre kommunale investeringer. Det er avgjørende at kommunen til en hver tid har kapasitet og kompetanse til å gjennomføre de prosjektene som prioriteres på en god måte og til å håndtere endringer i rammebetingelser, organisatoriske forhold eller i naturgitte forutsetninger. Ved å ta i bruk nye entrepriseformer skal kompetanse utenfra bidra til best mulige løsninger. For å nå målene og forpliktelsene i den reviderte klima- og miljøplanen, vil det være helt avgjørende å ta hensyn til klimautfordringene i all planlegging, i alle investeringer og i driftsoppgavene. Samtidig utformer kommunen en politikk som legger til rette for at kommunens innbyggere også bidrar til å nå målene. Her er gjennomføring av Bypakke Nord-Jæren viktig. Også kommunens sykkelsatsing fortsetter i samspill mellom kommunes tilrettelegging og innbyggernes atferdsendring.

Stavanger kommunes bidrag i det europeiske fyrtårnprosjektet Triangulum skal fullføres i planperioden. En energisentral skal forsyne tre av kommunens administrasjonsbygg i sentrum med energi hentet fra en avløpstunell.

Det vil også bli lagt til rette for nye smarte løsninger i den pågående utskiftingen av gatelys og ved kommende konkurranser om reklamefinansierte bymøbler.

Den nye hovedmodellen for Stavanger kommune innebærer at Bymiljø og utbygging får et tydeligere ansvar for utvikling og gjennomføring av handlingsplaner. Det blir en prioritert oppgave å legge til rette for en god oppfølging av dette i den kommende perioden.

8.2 Juridisk

Tjenestebeskrivelse

Juridisk er en stabsfunksjon som gir intern rådgivning til avdelingene i Bymiljø og utbygging og til andre deler av sentraladministrasjonen. Juridisk har en rekke oppgaver knyttet til kjøp, salg og innleie av fast eiendom, grunnerverv og ekspropriasjon, momsavtaler og utbyggingsavtaler.Juridisk har ansvar for å håndheve kommunens alkohol- og skjenkepolitikk, og er faglig sekretariat for klagesaker som skal behandles av Stavanger kommunes klagenemnd.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Videreføring av Friområdeprosjektet
Juridisk har prosjektlederansvar for Friområdeprosjektet. Dette skal sikre befolkningen tilgang til friområder i kommunen. I perioden vil kommunen arbeide videre med realiseringen av tursti i Gauselvågen.

Grunnerverv til gang- og sykkelvei
Juridisk bistår Plan- og anleggsavdelingen med grunnerverv til opparbeidelse av gang- og sykkelveier. Prioriterte prosjekter i planperioden er blant annet grunnerverv til opparbeidelse av fortau i Øvre Vågen på Hundvåg.

Salg og innleie av eiendommer
I planperioden skal Juridisk avdeling blant annet skaffe lokaler til helse- og sosialkontor på Hundvåg og Storhaug sammen med Nav samt inngå leieavtale av lokale til hjemmebaserte tjenester i Hillevåg. Flere større leieforhold skal også følges opp, bl.a. innleie av nye kontorlokaler i Herbarium, som skal bli en del av kommunens rådhuskvartal.

Ivareta kommunens interesser og utvikling i Stavanger Forum
Stavanger kommune eier flere bygninger i Stavanger Forum-området. Kommunen har interesse i at bygningene brukes i henhold til formålet som er messe, konferanse og idrett. Kommunen har også en interesse i at de ubebygde delene av området driftes og vedlikeholdes etter en helhetlig plan. Juridisk vil bistå med å revidere og utarbeide nye avtaler i området i planperioden.

Videreføring av kommunens engasjement i Urban Sjøfront
Urban sjøfront er det første store sentrumsnære transformasjonsområdet i Stavanger. Tidligere var det et industriområde som nå er erstattet av boliger og næring. Stavanger kommune har tatt et overordnet ansvar for å bygge infrastruktur, mot at grunneierne betaler økonomiske bidrag til dette. Juridisk sitt engasjement med inngåelse av utbyggingsavtaler videreføres i planperioden

Overføring av kirkelig eiendom
I planperioden skal kommunen avklare størrelsen på fire større kirke-eiendommer i Stavanger og overføre disse til Kirken.

Budsjettramme for Juridisk 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 11 366 11 366 11 366 11 366
 Endringer:    
230Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100 100 100 100
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 11 466 11 466 11 466 11 466
Tabell 8.1 Budsjettramme for Juridisk 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

8.3 Miljø og renovasjon

Tjenestebeskrivelse

Miljø- og renovasjonsavdelingen arbeider med tema relatert til miljø og bærekraftig utvikling og er rådgiver og pådriver for at miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften i kommunen.Klima- og miljøplanen er det overordnede dokumentet for arbeidet. Avdelingen har også ansvar for prosjektet Forurenset sjøbunn i tillegg til å tilrettelegge tiltak for bedre luftkvalitet.Avdelingen har ansvar for at innbyggerne i Stavanger har kostnadseffektive og miljøvennlige avfallstjenester. Avdelingen har ansvar for all innsamling av husholdningsavfall og driver informasjons- og motivasjonstiltak for avfallsminimering og økt kildesortering. Renovasjonsenheten er også myndighet i saker knyttet til forurensning og forsøpling. Avdelingen kjøper inn alle innsamlings- og behandlingstjenester fra private eller interkommunale avfallsselskap. Tjenesten er gebyrfinansiert.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny klima- og miljøplan
Avdelingen skal følge opp målene og implementere tiltak i den reviderte klima- og miljøplanen. Måleindikatorer for rapportering på klima- og miljøområdet vil bli gjennomgått og videreutviklet.

Lokalt miljøengasjement
Arbeidet fortsetter i Agenda 21-utvalget, for å fremme lokalt miljøengasjement. Samarbeid på tvers i kommunen og eksternt med bedrifter og andre aktører, blant annet fylkeskommunen, skal få flere til å reise kollektivt og øke andelen som sykler og går, blant annet gjennom HjemJobbHjem ordningen. I den årlige Beintøft-kampanjen i samarbeid med skolene motiverer vi elevene til å gå og sykle til skolen.

Miljø- og renovasjonsavdelingen fortsetter også arbeidet med å miljøsertifisere virksomheter. Avdelingen fremmer miljøriktige løsninger ved å gi veiledning og støtte internt i kommunen og eksternt, og gjennom flere inspirasjonsarrangement. Ett av disse er Miljøsøndag, som gjennomføres i september hvert år. En rekke aktører deltar med utstillinger og aktiviteter.

Forurenset sjøbunn
Kommunen skal planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere forurensingen fra sjøbunn i definerte havneområder i Stavanger. Kartleggingen av forurensing i havnebassenget fortsetter for å samle mer kunnskap som vil gi grunnlag for nye anbefalinger om nye tiltak. Miljødirektoratet støtter arbeidet.

Luftkvalitet
Avdelingen arbeider videre for å bedre god luftkvalitet i Stavanger. Gebyr for bruk av piggdekk, som ble innført fra vinteren 2017-18 videreføres i planperioden. Kommunen skal også legge til rette for en ordning med pant på gamle vedovner.

Internasjonalt miljøengasjement
Avdelingen deltar i internasjonalt samarbeid, blant annet knyttet til klimakvoteprosjektet og samarbeid med vennskapsbyene. Kommunen vil også delta i nettverkssamarbeid, blant annet gjennom medlemskap i Eurocities.

Overgang til sorteringsanlegg for avfall
I forbindelse med at IVAR setter i gang det nye sorteringsanlegget for restavfall på Forus og biogassanlegget for organisk avfall på Grødaland i Hå, vil renovasjonsenheten planlegge og gjennomføre omlegginger for innsamlingen av husholdningsavfall i Stavanger. De offentlige ubetjente miljøstasjonene (returpunktene) blir avviklet når sorteringsanlegget settes i drift. Kommunen vil etablere en innsamlingsordning for glass, som ikke kan bli sortert ut ved det nye anlegget.

Henteordningen for avfall
Renovasjonsenheten drifter henteordningen hentavfall.no, der innbyggerne kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, tøy og farlig avfall. Ordningen skal utvikles videre i planperioden.

Finnøy og Rennesøy
Sammen med kommunene Finnøy og Rennesøy vil det tilrettelegges for felles innsamlingsordning for husholdningsavfall for de tre kommunene, og ta den i bruk når kommunene er klar for det.

Informasjonsarbeid
Avdelingen driver informasjonsarbeid for å fremme bærekraftig utvikling. Sammen med nabokommuner og IVAR vil flere informasjonstiltak for avfallsminimering bli gjennomført i forbindelse med at sorterings- og biogassanlegget settes i drift. Konseptet Repair café skal videreføres, og digitale løsninger for effektiv og god innbyggerdialog skal videreutvikles. Avdelingen vil også delta i nasjonale og internasjonale prosjekt for smarte og effektive løsninger.

Budsjettramme for Miljø 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 41 41 41 41
 Endringer:    
275Panteordning gamle vedovner 5 000 5 000 5 000 5 000
276Revisjon klima- og miljøplan -500 -500 -500 -500
277Piggdekkgebyr -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
278Ullandhaug økologiske gård, tilskudd 4 000 000
279Redusert ramme -25 -25 -25 -25
280Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100 100 100 100
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 5 616 1 616 1 616 1 616
Tabell 8.2 Budsjettramme for Miljø 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettramme for Renovasjon 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 140 140 140 140
 Standard- og volumendringer:    
269Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 500 1 000 1 500 2 000
270Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 1 660 3 649 5 867 8 000
271Kalkulerte finanskostnader -37 -45 -58 -70
272Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 179 792 1 200 1 615
273Gebyrer/generell gebyrøkning -2 980 -7 780 -12 260 -16 420
274Bruk/avsetning til selvkostfond 678 2 384 3 751 4 875
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 140 140 140 140
Tabell 8.3 Budsjettramme for Renovasjon 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

8.4 Stavanger eiendom

Tjenestebeskrivelse

Stavanger eiendom planlegger og gjennomfører alle prosjekter knyttet til bygging og rehabilitering av kommunale bygninger, med unntak av de kommunale boligene, som tilhører Stavanger Bolig KF.Forvaltningsseksjonen i avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av hele bygningsmassen til kommunen, med unntak av de kommunale boligene.Drift- og energiseksjonen har ansvar for energiområdet og kompetanseoppbygging innenfor tekniske installasjoner og byggautomasjon, og for organisering og drift av energisentralene ved rådhuskvartalet og i Stavanger Forum.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Effektiv og miljøvennlig drift  
Kommunen drifter sin bygningsmasse, på 550 000 m2, på en sikker og kostnadseffektiv måte.

Stavanger eiendom viderefører arbeidet med energisparing og sentralstyring av tekniske anlegg i bygg. Organisasjonen må også øke sin kompetanse på smarte hus og tilhørende digital infrastruktur.

Vedlikehold av bygg
Verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg vil bli prioritert i størst mulig grad, i tråd med resultatet av en Multimap-kartlegging fra april 2017, som dokumenterer at dette har god effekt. Målet er at kommunen i størst mulig grad klarer å begrense etterslepet på vedlikehold og med det framtidige merutgifter på grunn av verdiforringelse.

Oppdatere bygg til nye krav og behov
Virksomheter og brukere av kommunale bygg har behov for at byggene tilpasses nye behov og krav, for eksempel på grunn av endrede pedagogiske metoder utløst av teknisk og teknologisk utvikling eller effektiviseringsbehov. Fornying av avfallssystemer og sykesignalanlegg ved sykehjemmene fortsetter. Videre vil de mest nødvendige og mindre kostnadskrevende tilpasningstiltakene bli prioritert i perioden.

Stavanger eiendom vil sette inn ressurser på å følge nye krav til klimatilpasning og overvannshåndtering, både ved nybygging og ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg.

Universell utforming må innarbeides i alle oppgraderinger for å kunne møte kravene som kommer i 2025.

Oppfylle dokumentasjonskrav
Dokumentasjonskrav er blitt en stadig større del av eiendomsforvaltningen. Frister gitt av tilsynsmyndigheter gjør at Stavanger eiendom også i kommende planperiode må prioritere å oppfylle nye forskrifter og tilsynskrav som kommer.

Eksempler er krav til energimerking, radonmåling, brannvern og tekniske installasjoner. Forskriftskrav til universell utforming vil også kreve mye ressurser fram mot 2029. Kommunen må også oppfylle nye krav til dokumentasjon på sprinkleranlegg.

Fagsystem for eiendomsforvaltning
Oppgradering eller nyanskaffelse av fagsystem for eiendomsforvaltning for Stavanger eiendom og Stavanger byggdrift er en prioritert oppgave i planperioden. Anbudsprosessen er i gang og avdelingen kan ta en beslutning på anskaffelse av ekstern bistand til behovsanalyser og spesifikasjon medio 2018.

Spesialisert vedlikehold av historiske bygg
Etter vedtak i kommunalstyret for miljø og utbygging blir arbeidsgruppen for spesialisert vedlikehold av historiske bygg i Stavanger eiendom utvidet med representanter fra blant andre Must, Kirkelig fellesråd og Arkeologisk museum. Arbeidet kan også bli påvirket av ny hovedmodell i kommunen og sammenslåingen med kommunene Rennesøy og Finnøy, som også har historiske bygg å vedlikeholde. Den utvidede arbeidsgruppen skal finne gode måter å organisere vedlikeholdet av byggene på. Stavanger eiendom legger fram en sak om dette for kommunalstyret for miljø og utbygging i 2018.

Store byggeprosjekter
Stavanger eiendom gjennomfører flere store byggeprosjekter i perioden ved skolene Madlamark, Gautesete, Tastaveden, Vaulen, Storhaug, Kannik, Hundvåg og ved barnehagene Tasta, Tastavarden, og Ytre Tasta avd. Vardeneset. Ved Hetlandshallen skal det bygges dobbelhall. Rehabiliteringen og ombyggingen av Stavanger svømmehall og resten av Olav Kyrres gate 19 fortsetter.

Styrke anbudskompetansen
Stavanger eiendom arbeider kontinuerlig for å bli en enda bedre byggherre, blant annet gjennom å styrke bestillerkompetansen innen forskjellige modeller av både totalentrepriser og delte entrepriser. De forskjellige anbudsformene har ulike utfordringer. Avdelingen arbeider med å lage systemer som gjør at Stavanger kommune setter seg i best mulig stand til å bestille den varen kommunen ønsker å få levert, og å se til at det som er bestilt blir levert som avtalt.

Tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak for beredskap i skolebygg
Avdelingen skal i planperioden i gang med et pilotprosjekt, som skal gjøre skolene bedre rustet til å forebygge og takle beredskapssituasjoner. Nye tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak i skolebyggene skal bidra til å styrke skoleledelsens og utrykningsetatenes muligheter til å unngå og løse krisesituasjoner.

Energioppfølging i kommunale bygg
Arbeidet fortsetter med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse, med energioppfølging og sentral styring fra driftssentralen i Olav Kyrres gate 23. Stavanger eiendom vil i perioden prioritere å knytte alle kommunale formålsbygg til driftssentralen. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle de tilkoblede byggene.

Revisjon av klima- og miljøplan
Drift- og energiseksjonen vil være involvert i prosjekter og tiltak for å nå flere av målene i den reviderte klima- og miljøplanen. Prioriterte oppgaver vil være å fase ut fossile fyringskilder og å konvertere bygg til vannbåren varme, som kan tilkobles fornybare energikilder.

Triangulum: Energisentral
Energisentralen som henter energi fra avløpsvann og skal forsyne svømmehallen og tre administrasjonsbygg med varme (og kulde) vil bli tett fulgt opp, slik at man kan dokumentere energiopptak og effektivitet. Prosjektet skal være et forbilde for å etablere tilsvarende løsninger andre steder i Stavanger. Kunnskapen kommunen får gjennom dette prosjektet kan ha stor betydning for utnyttelse av lokale energiressurser ellers i byen.

Energisentral Stavanger forum
Drift- og energiseksjonen har overtatt drifts- og vedlikeholdsansvaret for energisentralen på Stavanger forum-området. Kommunen har knyttet til seg ny kunnskap og kompetanse på å drifte energisentralen, som leverer varme- og kjøling til både private- og offentlige kunder. Dette kompetanseløftet kommer til å bli viktig i forbindelse med økt satsing på kollektive varmeløsninger i områder der fjernvarme ikke vil være tilgjengelig.

Budsjettramme for Stavanger eiendom 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 251 588 251 588 251 588 251 588
 Endringer:    
244Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 10 900 18 600 22 400 24 500
245Forsikring bygg 200 400 600 800
246ENØK-innsparinger -5 200 -6 700 -6 700 -6 700
247Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader -4 000 -6 850 -6 850 -6 850
248Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold0 5 000 5 000 5 000
249Nye bygg, energiutgifter 2 900 3 750 4 050 4 350
250Stokkaveien, husleiekostnader 100 100 100 100
251Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
252Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 900 4 900 4 900 4 900
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 260 188 269 588 273 888 276 488
Tabell 8.4 Budsjettramme for Stavanger eiendom 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

8.5 Park og vei

Tjenestebeskrivelse

Park og vei har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale uteområder.Det omfatter blant annet veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser, naturvernområder, viltforvaltning, badeplasser, utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Park og vei driver også Stavanger botaniske hage og Stavanger friluftssenter.Park og vei er byggherre for nyanlegg og tilrettelegger av de samme anleggene.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Utfordringene i Park og vei sine tjenesteområder er stadig økende – mer nedbør, økte krav fra innbyggerne, mer aktivitet og dermed slitasje på de fleste typer uteanlegg. Den økonomiske situasjonen oppfordrer til å klare å utføre bedre tjenester til lavere pris. Kompetanseutvikling og smarte og naturbaserte løsninger kan bidra til slik utvikling. Effektivisering og økt kompetanse vil bli prioritert.

Klimatilpasning
Klimatilpasningstiltak ved bruk av de grønne områdene til fordrøyning og infiltrering av stadig mer og intens nedbør blir en sentral utfordring i kommende periode. Park og vei vil, i samarbeid med andre involverte avdelinger, bidra til å tilrettelegge og utvikle de grønne og de blå områdene slik at utfordringer med overvann blir ivaretatt og naturmangfold og friluftsopplevelsene i byen øker for innbyggerne.

Et sammenhengende sykkelrutenett
Park og vei skal bidra til å realisere et stadig mer sammenhengende sykkelrutenett i Stavanger. Vedlikeholdsstandarden skal blir opprettholdt gjennom hele perioden.

Blågrønn plan
Park og vei skal i samarbeid med samfunnsutviklingsavdelingene utarbeide kommunedelplan for de blå og grønne områdene i løpet av første halvdel av perioden. Denne skal ta opp en rullering av naturforvaltning, friluftsliv, nærmiljøanlegg og utendørs lek, og legge til rette for aktiv bruk av friområdene med hensyn på håndtering av økende nedbørsmengder.

Drift og vedlikehold av friområder, naturområder og utendørsområder
Effektivisering, naturbaserte løsninger, giftfri ugraskontroll og fortsatt omlegging til mindre ressurskrevende driftsformer prioriteres. Både kommunikasjon med brukerne om hva som kan forventes av standard og tilrettelegging for frivillig innsats vil være del av virkemidlene. Revidert strategi for skjøtsel av naturområder og naturliknende områder skal fremmes i løpet av 2018.

Forvaltningsplan for bytrær
I løpet av perioden skal forvaltningsplan for bytrær være ferdigstilt og tatt i bruk.

Trafikksikkerhet og gatetun
Handlingsplaner for trafikksikkerhet og for gatetun/miljøgater (for kommunale gater) skal revideres i planperioden.

Vedlikehold av veier, bruer og kaier.
Avdelingen skal forsøke å hente inn vedlikeholdsetterslepet for både bruer, kaier og asfalterte gater.

Gatelys og utendørs belysning
Utskiftingen av kvikksølvdamplamper skal være ferdigstilt innen 2020. Strategi for full overgang til smart belysning skal utarbeides og iverksettes innen 2020. Belysningsplan for sentrum skal revideres i løpet av perioden.

Renhold i uteområdene.
Bedre utstyr og smartere løsninger skal bidra til å redusere søppelproblemene, både i sentrum og i friområdene.

Budsjettramme for Park og vei 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 146 272 146 272 146 272 146 272
 Endringer:    
231Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler 150 300 450 600
232Bidrag fra vertskommune under festival 500 0 300 0
233Biologisk mangfold 250 500 500 500
234Framkommelighet 400 800 1 200 1 600
235Trafikksikkerhet og miljø 300 400 900 1 000
236Nye anlegg 600 1 200 1 600 2 000
237Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 250 400 600 800
238Plasser, vei og torg 200 200 400 400
239Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100 200 300 400
240Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS 400 1 500 1 500 1 500
241Sansehager, drift og vedlikehold 500 500 500 500
242Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder -650 -650 -650 -650
243Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 200 2 200 2 200 2 200
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 151 472 153 822 156 072 157 122
Tabell 8.5 Budsjettramme for Park og vei 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

8.6 Idrett

Tjenestebeskrivelse

Idrettsavdelingens oppgave er å legge til rette for idrettsaktivitet på kommunens utendørs idrettsanlegg, idrettshaller, svømmehaller og skolelokaler.Avdelingen fordeler treningstider til brukerne av anleggene. Avdelingen har også ansvar for å levere brukertjenester til idrettslagene og andre brukere, i forbindelse med ulike arrangement i idrettsanleggene. Andre sentrale oppgaver er å fordele ulike kommunale tilskudd og gjennomføre behovsanalyser som grunnlag for politiske beslutninger om utbygging av nye idrettsanlegg.Avdelingen har også en samarbeidsavtale med idrettsrådet om ulike idrettssaker.

Prioriterte oppgaver i planperioden

AktivBy som bookingsystem og informasjonsverktøy
Videreutvikling av bookingsystemet og informasjonsverktøyet AktivBy  er godt i gang. Utviklingen inngår i et regionalt digitaliseringsprosjekt hvor Stavanger kommune vil ta en lederrolle med hensyn til drift.

Rullering av Fagplan idrett 2018-2033
Arbeidet med å rullere Fagplan idrett 2018-2033 har startet. Det tas sikte på å sende ut et planutkast på høring i januar/februar 2018 for så å bli behandlet av kommunalstyret for kultur og idrett i juni før endelige behandlingen i bystyret.

Arbeidet vil også inkludere en oversikt over behov fra idretten i kommunene Rennesøy og Finnøy.

Folkebadet i Jåttåvågen
Idrettsavdelingen samarbeider tett med Stavanger eiendom med å legge til rette grunnlaget for etablering av et folkebad i Jåttåvågen. Etableringen av Folkebadet vil være viktig for mange grupper i Stavanger både grunnskolen som har behov for større kapasitet for å nå kompetansemålene i kroppsøving og svømmeidrettene som lenge har ønsket seg et slikt anlegg.

Budsjettramme for Idrett 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 85 847 85 847 85 847 85 847
 Endringer:    
219Oilers investa AS, indeksregulering 100 200 300 400
220Svømmehallene, økte billettinntekter -1 600 -1 600 -1 600 -1 600
221ONS i 2018 og 2020, leieinntekter -1 200 0 -1 200 0
222OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter 700 0 700 0
223Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering 300 -2 500 -3 400 -3 400
224Gamlingen, billettinntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
225Nye Gamlingen, drift 2 000 2 000 2 000 2 000
226Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift0 800 2 000 2 000
227Hammer Series, tilskudd 1 500 1 500 1 500 0
228Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall -290 -290 -290 -290
229Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 100 1 100 1 100 1 100
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 87 457 86 057 85 957 85 057
Tabell 8.6 Budsjettramme for Idrett 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

8.7 Vann og avløp

Tjenestebeskrivelse

Vann og avløp har ansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg og tjenester knyttet til utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Virksomheten er gebyrfinansiert med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Vann og avløp har også en rekke tilsynsoppgaver, og er organisert etter bestiller- utførermodellen. Prosjektering og anleggsutførelse av investeringsprosjektene ivaretas av Plan- og anleggsavdelingen.Oppgavene som prioriteres er vedtatt i Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp – og gjennom overordnede pålegg og direktiver.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Klimautfordringer
Vann og avløps hovedforpliktelse, som er å levere vann og motta avløpsvann på en forsvarlig måte, blir påvirket av klimaendringene. For å være best mulig sikret mot uønskede klimakonsekvenser vil rådmannen prioritere arbeidet med å sikre at arealplanleggingen i kommunen tar hensyn til flomveier og metoder for å fordrøye og forsinke vannet.

Mer nedbør og høyere vanntemperatur i ferskvannkilden påvirker kvaliteten på vannet ut til abonnentene. Hyppigere forekomster av store nedbørsmengder på kort tid gjør at avløpsnettets kapasitet oftere blir overskredet, og dette fører til flere oversvømmelser. Mer nedbør med høyere intensitet og stigende havnivå fører også til at overløpene oftere trer i funksjon, sjønære anlegg får mer drifts- og vedlikeholdsproblemer. Urenset spillvann (kloakk) går oftere ut i sjøen, som blir mer forurenset.

Klimautfordringene gjør at Stavanger kommune må styrke kompetansen på disse områdene, og bygge anlegg som er robuste nok til å håndtere større vannmengder på kort tid.

UNaLab

UNaLab (Urban Nature Labs), handler om å utvikle bærekraftige, økologiske løsninger for vannforvaltning, som er tilpasset klimaendringer og økt urbanisering.

UNaLab
Stavanger er fra 2017 følgeby i det EU-finansierte UNaLab-prosjektet. Vann og avløp leder og koordinerer kommunens arbeid i dette prosjektet.

Det skal vise og dokumentere innovative, lokaltilpassede, naturbaserte løsninger som reduserer byers sårbarhet i møte med klimaendringene – særlig knyttet til ekstremvær og økt nedbør.

Prosjektet tilfører kompetanse og svarer på Stavanger kommunes mål om å skape en klimarobust og attraktiv by. Det bygger også opp under Stavanger som smartby.

Drift og vedlikehold av avløpsnettet
En forsvarlig klimaberedskap innebærer også at drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet holder et forsvarlig nivå.

Vann og avløp følger opp avløpsforskriften, som er tilpasset kravene i EUs avløpsdirektiv. Den har innvirkning på alle aktivitetene til avløpsverket. Særlig gjelder dette kravene til:

 • kapasitet på avløpsnettet og reduksjon av fremmedvann. (Fremmedvann er overvann som utilsiktet havner i ledningsnettet)
 • reduksjon av overløpsdrift og forurensende utslipp
 • oppgradering av avløpspumpestasjonene
 • fornying av i gjennomsnitt én prosent av avløpsledningene årlig.

God og sikker vannforsyning
For å opprettholde eller forbedre kvaliteten og sikkerheten i vannforsyningen, vil Vann og avløp arbeide for å:

 • redusere vannlekkasjer og brudd på vannledninger
 • intensivere arbeidet med rengjøring og sikring av ledninger og kummer
 • fornye i gjennomsnitt én prosent av vannledningene årlig
 • kontinuerlig vurdere og overvåke sikkerheten og kvaliteten i vannforsyningen.

Redusere miljøkonsekvenser
Vann og avløp bidrar til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet. Derfor må fagavdelingen også arbeide for å redusere andre miljøskadelige utslipp som følge av egne aktiviteter. Viktige tiltak i perioden for å oppnå dette vil være å:

 • redusere energiforbruket
 • redusere transportbehovet
 • vurdere valg av materiell og miljøbelastningen ved produksjon, montering, bruk og gjenbruk (livsløpsvurderinger).

Budsjettramme for Vann og avløp 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 20170000
 Endringer:    
253Fastledd, IVAR -1 177 2 870 3 720 4 861
254Mengdevariabelt ledd, IVAR -1 684 4 586 5 256 6 426
255Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning 3 013 3 801 4 605 5 425
257Avskrivninger 1 050 1 941 2 793 3 607
258Renter restkapital 3 397 4 197 4 877 5 528
259Bruk/avsetning til selvkostfond 266 4 850 6 902 1 956
260Gebyrer/gebyrøkning -5 215 -22 945 -29 203 -29 203
261Fastledd, IVAR 2 042 2 300 5 834 6 141
262Mengdevariabelt ledd, IVAR 6 490 6 110 11 640 12 450
263Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400
264Driftsutgifter/generell prisstigning 3 815 4 746 5 695 6 663
265Avskrivninger 1 511 2 737 3 800 4 861
266Renter restkapital 6 569 7 569 8 462 9 292
267Bruk/avsetning til selvkostfond -20 777 -14 470 -9 343 -6 885
268Gebyrer/gebyrøkning0 -9 692 -27 138 -33 922
 Korrigert netto budsjettramme 2018-20210000
Tabell 8.7 Budsjettramme for Vann og avløp 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

8.8 Plan og anlegg

Tjenestebeskrivelse

Plan og anlegg har ansvar for prosjektering, grunnerverv/avtaler og bygging av offentlige vei-, vann- og avløpsprosjekter som utføres i regi av Stavanger kommune, enten dette skjer i egenregi eller ved bruk av konsulent/entreprenør.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bedre kvalitet på prosjektene
For å nå målene om å oppnå avtalt kvalitet i prosjektene, vil kvalitetssystemet videreutvikles med vekt på kontroll og verifikasjon, for å unngå feil i plan- og byggefasen.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene
Det er viktig for Plan og anlegg å være tydelig og korrekt i kommunikasjonen med berørte beboere, næringsdrivende og andre i forbindelse med gjennomføring av prosjektene. Arbeidet med å videreutvikle kvaliteten i informasjonsarbeidet fortsetter utover i perioden. Det vil også gjennomføres en ny brukerundersøkelse i noen av våre prosjekter.

Bedre samhandling med andre som graver
Rådmannen viderefører arbeidet i samarbeidsgruppene som vil fortsette å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene som tilrettelegger infrastrukturen i det offentlige rom. Arbeidet i VA-forum sammen med IVAR og eierkommunene fortsetter. Det samme gjør samarbeidet med Lyse, Telenor, Get, Statens vegvesen og andre aktører i Graveklubben i Stavanger. Eksempler på større prosjekter der samhandlingen videreutvikles er bussveien i Fv44 gjennom Hillevåg, fjernvarmeutbygging mellom Jåttåvågen og Urban Sjøfront, Musegata og Gamleveien.
Bedre samordning av prosjektene gir både mindre belastning for de som blir berørt av anleggsarbeidene og effektiviseringsgevinst for aktørene.

Helse, miljø og sikkerhet i anleggene
I arbeidet med å levere konkurransedyktige prosjekter med høy kvalitet til rett tid, er det viktig å ikke gå på akkord med helse, miljø og sikkerhet. I tekniske produksjonsenheter som Plan og anlegg er det kontinuerlige HMS-arbeidet ekstra viktig.