a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Vedtatt budsjett

2 Hovedoversikter og driftsrammer

2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger 440 354 454 255 466 055 469 070 470 570 470 570
Andre salgs- og leieinntekter 725 825 578 162 592 157 626 679 656 263 668 646
Overføringer med krav til motytelse 1 076 276 693 288 713 636 713 983 713 983 713 983
Rammetilskudd 1 844 101 2 024 000 2 223 100 2 246 600 2 243 000 2 248 100
Andre statlige overføringer 264 432 351 815 306 515 282 115 260 115 228 215
Andre overføringer 49 263 37 365 36 040 27 040 22 340 22 340
Skatt på inntekt og formue 5 058 582 4 980 000 4 998 000 5 029 000 5 067 000 5 110 000
Eiendomsskatt 312 746 328 000 265 000 272 500 287 500 287 500
Sum driftsinntekter 9 771 579 9 446 885 9 600 503 9 666 987 9 720 771 9 749 354
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter 4 148 777 4 203 326 4 288 638 4 259 744 4 221 937 4 196 992
Sosiale utgifter 1 102 250 1 143 587 1 139 104 1 143 155 1 145 882 1 147 747
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 111 746 1 051 364 1 086 563 1 085 752 1 078 548 1 082 007
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 906 549 1 835 028 1 870 920 1 895 157 1 922 674 1 937 379
Overføringer 933 448 948 161 953 287 952 517 967 217 977 917
Avskrivninger 341 607 389 767 392 094 394 204 396 112 397 981
Fordelte utgifter -107 335 -49 463 -49 463 -49 463 -49 463 -49 463
Sum driftsutgifter 9 437 042 9 521 770 9 681 143 9 681 066 9 682 907 9 690 560
Brutto driftsresultat 334 537 -74 885 -80 640 -14 079 37 864 58 794
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte 384 628 410 302 397 245 445 294 482 834 506 862
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 650 -----
Mottatte avdrag på utlån 14 073 28 644 29 661 31 661 31 661 31 661
Sum eksterne finansinntekter 400 351 438 946 426 906 476 955 514 495 538 523
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger 256 591 242 878 236 616 263 276 296 557 314 558
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 267 -----
Avdrag på lån 320 632 337 847 350 929 375 217 396 365 419 067
Utlån 1 673 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230
Sum eksterne finansutgifter 592 164 581 955 588 775 639 723 694 152 734 855
Resultat eksterne finanstransaksjoner -191 813 -143 009 -161 869 -162 768 -179 657 -196 332
Motpost avskrivninger 341 607 389 767 392 097 394 207 396 115 397 983
Netto driftsresultat 484 331 171 873 149 588 217 360 254 322 260 445
Netto driftsresultat i pst av bto driftsinntekter5,0 %1,8 %1,6 %2,2 %2,6 %2,7 %
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 149 678 -----
Bruk av disposisjonsfond 49 273 - 1 200 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne fond 67 548 11 862 30 280 17 683 9 137 8 810
Sum bruk av avsetninger 266 498 11 862 31 480 18 883 10 337 10 010
Overført til investeringsregnskapet 205 874 152 690 181 068 236 243 264 659 270 207
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------
Avsatt til disposisjonsfond 291 096 29 630 ----
Avsatt til bundne fond 94 476 1 415 --- 248
Sum avsetninger 591 447 183 735 181 068 236 243 264 659 270 455
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 159 383 -----
Tabell 2.1 Hovedoversikt drift. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
       
Skatt på inntekt og formue 5 058 582 4 980 000 4 998 000 5 029 000 5 067 000 5 110 000
Ordinært rammetilskudd 1 844 101 2 024 000 2 223 100 2 246 600 2 243 000 2 248 100
Skatt på eiendom 312 746 328 000 265 000 272 500 287 500 287 500
Andre direkte eller indirekte skatter------
Andre generelle statstilskudd 264 432 351 815 306 515 282 115 260 115 228 215
Sum frie disponible inntekter 7 479 861 7 683 815 7 792 615 7 830 215 7 857 615 7 873 815
       
Renteinntekter og utbytte 384 628 410 302 397 245 445 294 482 834 506 862
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 650 -----
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 256 591 242 878 236 616 263 276 296 557 314 558
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 267 -----
Avdrag på lån 320 632 337 847 350 929 375 217 396 365 419 067
Netto finansinnt./utg. -204 211 -170 423 -190 300 -193 199 -210 088 -226 763
       
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk------
Til ubundne avsetninger 291 096 29 630 ----
Til bundne avsetninger 94 476 1 415 --- 248
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 149 678 ----0
Bruk av ubundne avsetninger 49 273 - 1 200 1 200 1 200 1 200
Bruk av bundne avsetninger 67 548 11 862 30 280 17 683 9 137 8 810
Netto avsetninger -119 073 -19 183 31 480 18 883 10 337 9 762
       
Overført til investeringsbudsjettet 205 874 152 690 181 068 236 243 264 659 270 207
Til fordeling drift 6 950 703 7 341 519 7 452 727 7 419 656 7 393 205 7 386 607
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 950 703 7 341 519 7 452 727 7 419 656 7 393 205 7 386 607
Mer/mindreforbruk------
Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Tall i hele tusenVedtatt budsjett 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019Budsjettforslag 2020Budsjettforslag 2021
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann9 027 9 027 9 027 9 027 9 027
Stab og støtte253 264 275 539 284 074 274 074 274 074
Kommuneadvokat5 652 5 727 5 727 5 727 5 727
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner267 943 290 293 298 828 288 828 288 828
      
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning42 554 43 454 43 454 43 454 43 454
Barnehage985 854 987 704 985 504 983 854 983 854
Grunnskole1 207 154 1 264 654 1 261 854 1 261 854 1 262 674
Johannes læringssenter144 037 170 734 170 234 157 234 157 234
Stavanger kulturskole35 810 37 470 37 470 37 470 37 470
Pedagogisk-psykologisk tjeneste41 647 44 397 43 397 43 397 43 397
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 820 82 100 82 100 82 100 82 100
Ungdom og fritid65 711 71 691 72 561 72 431 72 431
Helsestasjon og skolehelsetjenesten71 326 74 176 74 176 74 176 74 176
Barnevernstjenesten211 631 225 041 224 391 224 641 224 391
EMbo19 046 84 996 80 996 79 996 79 996
Sum Oppvekst og utdanning2 904 590 3 086 417 3 076 137 3 060 607 3 061 177
      
Helse og velferd     
NAV277 951 303 251 297 501 296 751 296 751
Boligkontoret7 179 7 579 7 579 7 579 7 579
Fysio- og ergoterapitjenesten60 176 64 316 63 816 63 816 63 816
Hjemmebaserte tjenester52 511 63 521 66 571 63 571 60 571
Bofellesskap447 912 461 512 469 012 482 212 493 912
Alders- og sykehjem818 952 832 952 832 852 834 052 835 252
Rehabiliteringsseksjonen46 582 48 982 48 982 48 982 48 982
Arbeidstreningsseksjonen13 448 14 748 15 248 15 748 15 748
Flyktningseksjonen21 693 27 093 22 293 22 293 22 293
Helse- og sosialkontor614 532 587 596 587 596 587 596 587 596
Dagsenter og avlastningsseksjonen109 980 170 816 170 816 170 816 170 816
Tekniske hjemmetjenester1 494 1 594 1 594 1 594 1 594
Krisesenteret i Stavanger12 217 12 417 12 417 12 417 12 417
Helsehuset i Stavanger13 575 16 575 17 075 17 075 17 075
Sentrale midler levekår-79 940 -187 300 -207 700 -223 900 -254 400
Sentrale midler legetjeneste70 282 69 857 70 057 70 257 70 457
Stab helse og velferd28 205 30 605 30 605 30 605 30 605
Stavanger legevakt47 784 51 984 51 984 51 984 51 984
Sum Helse og velferd2 564 533 2 578 098 2 558 298 2 553 448 2 533 048
      
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging6 095 6 120 6 120 6 120 6 120
Stavanger eiendom251 588 260 188 269 588 273 888 276 488
Park og vei146 272 151 472 153 822 156 072 157 122
Idrett85 847 87 457 86 057 85 957 85 057
Vannverket0 0 0 0 0
Avløpsverket0 0 0 0 0
Renovasjon140 140 140 140 140
Plan og anlegg0 0 0 0 0
Juridisk11 366 11 466 11 466 11 466 11 466
Miljø41 5 616 1 616 1 616 1 616
Sum Bymiljø og utbygging501 349 522 459 528 809 535 259 538 009
      
By- og samfunnsplanlegging     
Stab By- og samfunnsplanlegging12 332 12 172 12 172 12 172 12 172
Beredskap5 153 6 153 6 153 6 153 6 153
Byggesaksavdelingen0 0 0 0 0
Planavdelinger34 817 37 717 37 217 37 217 37 217
Sum By- og samfunnsplanlegging52 302 56 042 55 542 55 542 55 542
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Kommunikasjon7 774 8 444 8 444 8 444 8 444
Næring9 874 12 433 12 433 12 433 14 933
Politisk sekretariat10 073 10 233 10 233 10 233 10 233
Kultur160 376 165 976 164 206 164 206 164 206
Servicetorg11 905 10 905 10 905 10 905 10 905
Smartby0 7 000 7 000 7 000 7 000
Sum Innbygger- og samfunnskontakt200 002 214 991 213 221 213 221 215 721
      
Felles kostnader850 800 704 427 688 821 686 300 694 282
      
Sum drift7 341 519 7 452 727 7 419 656 7 393 205 7 386 607
      
Sum fordelt til drift-7 341 519 -7 452 727 -7 419 656 -7 393 205 -7 386 607
      
Sum totalt00000
Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.4 Driftsrammetabell

 ENDRINGER I DRIFTOpprinnelig
vedtatt 2017
2018201920202021
 Frie inntekter     
1Formue- og inntektsskatt-4 980 000-4 998 000-5 029 000-5 067 000-5 110 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning-2 754 000-2 882 800-2 911 100-2 912 500-2 923 200
3Inntektsutjevning730 000659 700664 500669 500675 100
 Sum frie inntekter-7 004 000-7 221 100-7 275 600-7 310 000-7 358 100
 Sentrale inntekter     
4Lyse AS, disponering av frikraft-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400
5Kompensasjonsordninger fra Husbanken-24 200-20 900-21 500-22 500-22 600
6Eiendomsskatt-270 000-269 000-276 500-291 500-291 500
EndringEiendomsskatt videreføres på 2017-nivå 4 0004 0004 0004 000
7Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige-250 000-276 000-247 000-223 000-191 000
 Sum sentrale inntekter-557 600-575 300-554 400-546 400-514 500
 Finans     
8Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor-87 462-99 955-103 864-107 339-110 682
9Lyse AS, utbytte-209 500-218 000-240 000-251 000-262 000
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-3 900-3 900-3 900-3 900-3 900
11Renovasjonen IKS, utbytte-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000
12Forus Næringspark AS, utbytte-20 0000000
13Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen-67 300-66 700-61 450-58 400-58 500
14Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen-7 650-4 500-7 600-7 700-7 700
15Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån-27 900-26 600-27 100-28 200-28 300
16Renteinntekter, konserninterne lån-4 200-6 400-14 000-21 900-27 400
17Renteinntekter bank og finansforvaltning-26 900-29 700-31 500-32 200-33 800
18Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån181 918178 277192 281210 055221 023
19Avdragsutgifter (investeringslån)337 847352 723374 190394 778415 598
20Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen-30 000-25 000-25 000-25 000-25 000
EndringRenter -8065519682 273
EndringStavanger parkeringsselskap KF - Økt utbytte -5 000-5 000-5 000-5 000
EndringAvdrag -1 7941 0271 5873 469
 Sum finans33 95341 64547 63565 74979 081
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
21Overføring fra drift til investering152 690186 608243 561274 954288 689
EndringOverføring fra drift til investering -5 540-7 318-10 295-18 482
22Vekstfond, avsetning20 0000000
23Disposisjonsfond, avsetning9 6300000
24Vekstfondet, bruk0-1 200-1 200-1 200-1 200
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond182 320179 868235 043263 459269 007
 Sentrale utgifter     
25Folkevalgte42 64243 30043 30043 30043 300
26Hovedtillitsvalgte12 67913 30013 30013 30013 300
27Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
28Kirkelig fellesråd82 15087 00087 00087 00087 000
29Felleskostnader68 80068 80068 80068 80068 800
30Oppreisningsordningen barnevern8 0001 0001 0001 0001 000
31Valg6 00006 00006 000
32Livssynssamfunn, tilskudd14 20014 20014 20014 20014 200
33Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling-11 5000000
34Pensjon, sentrale poster165 000158 850162 850165 850165 850
35Lønnsoppgjør 2018113 60086 00086 00086 00086 000
Endring2,8% lønnsvekst i stedet for 3,0%  -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
36Revisjon og kontroll5 3005 7005 7005 7005 700
37Reisevaneundersøkelsen0200200200200
38Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering-5 0000-10 000-20 000-20 000
39Eksterne husleiekontrakter, prisjustering 3 5003 5003 5003 500
 Sum sentrale utgifter509 071483 050483 050470 050476 050
 Sum netto utgifter725 344704 563765 728799 258824 138
 Tilskudd regionale prosjekter     
40Tall Ship Race 20182 0007 7001001000
41Rogaland brann og redning IKS115 800117 550122 850128 450134 250
42Greater Stavanger AS7 9607 9607 9607 9607 960
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)49 90049 00049 50050 70050 900
44Sørmarka flerbrukshall IKS11 45011 10013 00013 20013 200
45Multihallen og Storhallen IKS8 9007 7007 5007 3007 300
 Sum tilskudd regionale prosjekter196 010201 010200 910207 710213 610
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon-6 640 246-6 890 827-6 863 362-6 849 432-6 834 852
 Disponibelt utover 2017-nivå0-250 581-223 116-209 186-194 606
 STAB OG STØTTEENHETER     
 Personal og organisasjon     
46Arkivenes hus, husleie 8 2008 2008 2008 200
47Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes -400-1 350-1 350-1 350
48Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes 0-1 200-1 200-1 200
49Lærlinger, økning 1 0002 0002 0002 000
50Avviks- og varslingssystem, drift 200200200200
51Redusert ramme -550-550-550-550
52Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 0003 0003 0003 000
 Sum tiltak personal og organisasjon 11 45010 30010 30010 300
 Kommuneadvokat     
53Redusert ramme -25-25-25-25
54Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Kommuneadvokat 75757575
 Økonomi      
55Lisenskostnader 3 7003 7003 7003 700
56IT, åpne data, integrasjon og koding 1 4001 4001 4001 400
57IT, anskaffelse av sikkerhetssystem 700135135135
58IT, utvidet åpningstid, drift av møterom 1 4001 4001 4001 400
59IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i 2017 -250000
60IT, Google application, chromebook 1 5001 5001 5001 500
61Redusert ramme -725-725-725-725
62Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 1003 1003 1003 100
 Sum tiltak økonomi 10 82510 51010 51010 510
 SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER 22 35020 88520 88520 885
 OPPVEKST OG UTDANNING     
 Barnehage     
63Barn i barnehagene, reduksjon -30 000-30 000-30 000-30 000
64Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov 300300-1 200-1 200
65Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon -1 100-1 100-1 100-1 100
66Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet 17 80017 80021 30021 300
67Ny rammeplan, pedagogisk materiell 1 7501 75000
68Foreldrebetaling, prisjustering -12 600-12 600-12 600-12 600
69Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering -300-1 200-1 200-1 200
70Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" 3 2001 90000
71Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg -1 000-3 000-3 000-3 000
72Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole 500500500500
73Tidlig innsats barnehage 2 5002 5002 5002 500
74Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser 500500500500
75Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser -3 200-3 200-3 200-3 200
76Redusert ramme -3 000-1 000-1 000-1 000
77Redusert ramme, kompetansemidler -700-700-700-700
78Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 27 20027 20027 20027 200
 Sum tiltak barnehage 1 850-350-2 000-2 000
 Barneverntjenesten     
79Klientbudsjett, styrking 8 0008 0008 0008 000
80Bemanningsøkning 860860860860
81IKT-løft 25002500
82Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten 400000
83Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen 2 0002 0002 0002 000
84Redusert ramme -900-900-900-900
85Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 8002 8002 8002 800
 Sum tiltak barneverntjenesten 13 41012 76013 01012 760
 Embo     
86Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud -4 300-4 300-4 300-4 300
87Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo 2 5002 5002 5002 500
88Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger 68 00064 00063 00063 000
89Redusert ramme -350-350-350-350
90Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Embo 65 95061 95060 95060 950
 Grunnskole     
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes 2017 -300-300-300-300
92Nye krav til kompetanse for lærere 5001 0001 0001 000
93Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid 500500500500
94Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling -1 000-2 000-2 000-2 000
95Lokal skolelederutdanning, utgår -500-1 000-1 000-1 500
96Økt antall elever som tilrås spesialundervisning 12 00012 00012 00012 000
97Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning -12 000-12 000-12 000-12 000
98Elevtallsvekst grunnskole 3 3003 3003 3003 300
99Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn 1 0001 0001 0001 000
100Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020 -1 500-3 300-3 300-3 300
101Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17 9 1009 1009 1009 100
102Tidlig innsats skole 2 5002 5002 5002 500
103Redusert ramme -5 500-5 500-5 500-5 500
104Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 32 30032 30032 30032 300
EndringReversering effektivitetskrav samt ekstra rammeølning til Stavanger-skolen 15 50015 50015 50015 500
EndringSFO for 5-10 funksjonshemmede 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Grunnskole 56 90054 10054 10053 600
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten     
105Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre 1 5001 5001 5001 500
106Redusert ramme -250-250-250-250
107Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 6001 6001 6001 600
 Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten 2 8502 8502 8502 850
 Johannes læringssenter     
108Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo 1 00050000
109Bosetting av flyktninger, økte ressurser 2 5002 50000
110Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017 -480-480-480-480
111Introduksjonsstønad 20 00020 00010 00010 000
112Redusert ramme, innføringsskolen -723-723-723-723
113Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 4004 4004 4004 400
 Sum tiltak Johannes læringssenter 26 69726 19713 19713 197
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste     
114Prosjekt "Eg vil lære" videreføres 800800800800
115Bosetting av flyktninger, økte ressurser 1 000000
116Redusert ramme -150-150-150-150
117Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2 7501 7501 7501 750
 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud     
118Redusert ramme -320-320-320-320
119Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 6002 6002 6002 600
 Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2 2802 2802 2802 280
 Stab Oppvekst og utdanning     
120Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal 200200200200
121Områdesatsing Storhaug 6 0006 0006 0006 000
122Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd -6 000-6 000-6 000-6 000
123Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 700700700700
 Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning 900900900900
 Stavanger kulturskole     
124Kulturskolen, økt aktivitet 650650650650
125Undervisningsutstyr, redusert ramme -190-190-190-190
126Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Stavanger kulturskole 1 6601 6601 6601 660
 Ungdom og fritid     
127Fritid for alle 1 3001 3001 3001 300
128Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis 800800800800
129Bakgården, styrking 100100100100
130Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019 050000
131Omstilling 2018 -1 350-1 350-1 350-1 350
132Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende 5208901 2601 260
133Redusert ramme -290-290-290-290
134Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
EndringFattigdomsbekjempelse 3 0003 0003 0003 000
EndringBarne-og ungdomssekretær 500500500500
 Sum tiltak Ungdom og fritid 5 9806 8506 7206 720
 SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING 181 227170 947155 417154 667
 HELSE OG VELFERD     
 Alders -og sykehjem     
135Omstilling 2018 -17 500-17 500-17 500-17 500
136Lervig sykehjem 78 70079 50079 50079 500
137Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -33 400-33 400-33 400-33 400
138St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -10 500-10 500-10 500-10 500
139Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -27 900-27 900-27 900-27 900
140Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger -1 200-1 200-1 200-1 200
141Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) 900900900900
142Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 5001 5001 5001 500
EndringBoganes sykehjem -1 500-1 500-1 500-1 500
143Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 2002 4003 6004 800
144Egenbetaling på sykehjem, justering 5 0005 0005 0005 000
145Redusert ramme, avvikle Spania-plasser 0-4 200-4 200-4 200
EndringSpania plassene 02 1002 1002 100
146Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene -900-900-900-900
147Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 19 60019 60019 60019 600
 Sum tiltak Alders -og sykehjem 14 00013 90015 10016 300
 Arbeidstreningsseksjonen     
148Praksisplasser 1 0001 5002 0002 000
149Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 300300300300
 Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen 1 3001 8002 3002 300
 Bofellesskap     
150Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming -7 500-7 500-7 500-7 500
151Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 03 0006 2006 200
152Bofellesskap ROP, 4 plasser 1 5006 0006 0006 000
153Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser 004 5007 700
154Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming 005 00010 000
155Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase 005004 000
156Satelitt, brukere med behov for 1:1 5 0005 0005 0005 000
157Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter 6 0006 0006 0006 000
158Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse -500-500-500-500
159Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 1009 1009 1009 100
 Sum tiltak Bofellesskap 13 60021 10034 30046 000
 Boligkontoret     
160Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Boligkontoret 100100100100
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
161Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser 20 40020 40020 40020 400
162Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -9 100-9 100-9 100-9 100
163Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere 4 5004 5004 5004 500
164Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig -1 500-1 500-1 500-1 500
165Mosvangen, avlastning 1 5001 5001 5001 500
166Redusert ramme -1 500-1 500-1 500-1 500
167Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 5 2005 2005 2005 200
 Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen 19 50019 50019 50019 500
 Flyktningseksjonen     
168Saksbehandling og drift, økt bemanning 4 800000
169Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Flyktningseksjonen 5 400600600600
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
170Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler 440440440440
171Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats" 1 5001 5001 5001 500
172Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019 1 000500500500
173Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten 4 1403 6403 6403 640
 Helse og sosialkontor     
174Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -7 500-7 500-7 500-7 500
175Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 10 00010 00010 00010 000
176Ressurskrevende brukere, økt egenandel 5 0005 0005 0005 000
177Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp 5 0005 0005 0005 000
178Redusert ramme, driftsutgifter -200-200-200-200
179Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 1002 1002 1002 100
 Sum tiltak Helse og sosialkontor 14 40014 40014 40014 400
 Helsehuset i Stavanger     
180Responssenter velferdsteknologi 1 5002 0002 0002 000
181Nye lokaler, husleie 1 0001 0001 0001 000
182Redusert ramme -100-100-100-100
183Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Helsehuset i Stavanger 3 0003 5003 5003 500
 Hjemmebaserte tjenester     
184Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien 500500500500
185Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018 6103 6603 6603 660
186Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester 00-2 500-5 000
187Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie 01 0001 0001 000
188Cosdoc +, videre utrulling 750750750750
189Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering  0-1 000-1 500-2 000
190El-biler Hundvåg og Storhaug HBT 150150150150
191Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien -500-500-500-500
192Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 5009 5009 5009 500
 Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester 11 01014 06011 0608 060
 Krisesenteret i Stavanger     
193Økt bemanning  200200200200
 Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger 200200200200
 NAV     
194Sosialhjelp  15 00010 00010 00010 000
195Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere 5 0005 0005 0005 000
196NAV Flyktningveiledere 3 0002 2501 5001 500
197"Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene 600600600600
198Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 7001 7001 7001 700
 Sum tiltak NAV 25 30019 55018 80018 800
 Rehabiliteringsseksjonen     
199Eventyrbråtet, økt bemanning 600600600600
200Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 3001 3001 3001 300
EndringHelhetlig tilbud til rusavhengige, "Huset" 500500500500
 Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen 2 4002 4002 4002 400
 Sentrale midler legetjeneste     
201Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst 200400600800
202Redusert ramme -625-625-625-625
 Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste -425-225-25175
 Sentrale midler levekår     
203Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården -100-100-100-100
204Bosetting av flyktninger -96 800-120 000-135 000-164 180
205Innovasjon innen velferdsteknologi 3 0003 0003 0003 000
206Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid 1 0001 0001 0001 000
207Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter 3003 1001 9001 900
208Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt -18 000-18 000-18 000-18 000
209Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd 4 4004 4004 4004 400
EndringTilskudd Engøyholmen 150150150150
EndringTilskudd FRI Rogaland  90909090
EndringRestbeløp statlig opptrappingsplan rus - til "Huset" -500-500-500-500
 Sum tiltak Sentrale midler levekår  -106 460 -126 860 -143 060 -172 240
 Stab helse og velferd     
210Økt ressurs smittevernoverlege 300300300300
211Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger 2 2002 2002 2002 200
212Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
EndringReduserte kostnader stab -1 100-1 100-1 100-1 100
 Sum tiltak Stab helse og velferd 2 4002 4002 4002 400
 Stavanger legevakt     
213Nødnett, økte priser 1 7001 7001 7001 700
214Legebil, drift 1 5001 5001 5001 500
215Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Stavanger legevakt 4 2004 2004 2004 200
 Tekniske hjemmetjenester     
216Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester 100100100100
 SUM TILTAK HELSE OG VELFERD  14 165 -5 635 -10 485 -29 565
 BYMILJØ OG UTBYGGING     
 Stab Bymiljø og utbygging     
217Redusert ramme -75-75-75-75
218Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging 25252525
 Idrett     
219Oilers investa AS, indeksregulering 100200300400
220Svømmehallene, økte billettinntekter -1 600-1 600-1 600-1 600
221ONS i 2018 og 2020, leieinntekter -1 2000-1 2000
222OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter  70007000
223Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering 300-2 500-3 400-3 400
224Gamlingen, billettinntekter -1 000-1 000-1 000-1 000
225Nye Gamlingen, drift 2 0002 0002 0002 000
226Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift 08002 0002 000
227Hammer Series, tilskudd 1 5001 5001 5000
228Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall -290-290-290-290
229Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Idrett 1 610210110-790
 Juridisk     
230Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak juridisk 100100100100
 Park og vei     
231Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler 150300450600
232Bidrag fra vertskommune under festival 50003000
233Biologisk mangfold 250500500500
234Framkommelighet 4008001 2001 600
235Trafikksikkerhet og miljø 3004009001 000
236Nye anlegg 6001 2001 6002 000
237Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 250400600800
238Plasser, vei og torg  200200400400
239Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100200300400
240Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS 4001 5001 5001 500
241Sansehager, drift og vedlikehold 500500500500
242Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder -650-650-650-650
243Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 2002 2002 2002 200
 Sum tiltak Park og vei 5 2007 5509 80010 850
 Stavanger eiendom     
244Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 10 90018 60022 40024 500
245Forsikring bygg 200400600800
246ENØK - innsparinger -5 200-6 700-6 700-6 700
247Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader -4 000-6 850-6 850-6 850
248Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold 05 0005 0005 000
249Nye bygg, energiutgifter 2 9003 7504 0504 350
250Stokkaveien, husleiekostnader 100100100100
251Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet -1 200-1 200-1 200-1 200
252Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 9004 9004 9004 900
 Sum tiltak Stavanger Eiendom 8 60018 00022 30024 900
 Vannverket     
253Fastledd, IVAR -1 1772 8703 7204 861
254Mengdevariabelt ledd, IVAR -1 6844 5865 2566 426
255Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning 3 0133 8014 6055 425
257Avskrivninger 1 0501 9412 7933 607
258Renter restkapital 3 3974 1974 8775 528
259Bruk/avsetning til selvkostfond 2664 8506 9021 956
260Gebyrer/gebyrøkning -5 215-22 945-29 203-29 203
 Sum tiltak Vannverket 0000
 Avløpsverket     
261Fastledd, IVAR 2 0422 3005 8346 141
262Mengdevariabelt ledd, IVAR 6 4906 11011 64012 450
263Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
264Driftsutgifter/generell prisstigning 3 8154 7465 6956 663
265Avskrivninger 1 5112 7373 8004 861
266Renter restkapital 6 5697 5698 4629 292
267Bruk/avsetning til selvkostfond -20 777-14 470-9 343-6 885
268Gebyrer/gebyrøkning 0-9 692-27 138-33 922
 Sum tiltak Avløspverket 0000
 Renovasjon     
269Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 5001 0001 5002 000
270Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 1 6603 6495 8678 000
271Kalkulerte finanskostnader -37-45-58-70
272Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 1797921 2001 615
273Gebyrer/generell gebyrøkning -2 980-7 780-12 260-16 420
274Bruk/avsetning til selvkostfond 6782 3843 7514 875
 Sum tiltak renovasjon 0000
 SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING 15 53525 88532 33535 085
 SAMFUNNSUTVIKLING     
 Miljø     
275Panteordning gamle vedovner 5 0005 0005 0005 000
276Revisjon klima- og miljøplan -500-500-500-500
277Piggdekkgebyr -3 000-3 000-3 000-3 000
278Ullandhaug økologiske gård, tilskudd 4 000000
279Redusert ramme -25-25-25-25
280Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Miljø 5 5751 5751 5751 575
 Planavdelinger     
281City Impact District 1 0001 0001 0001 000
282Eiendomsskatt, taksering 3 0007 0005 0000
283Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
EndringCity impact district 500000
EndringEiendomsskatt, taksering -3 000-7 000-5 0000
 Sum tiltak Planavdelinger 2 9002 4002 4002 400
 Stab Samfunnsutvikling     
284Klimatilpasning og radikalisering 1 0001 0001 0001 000
285Redusert ramme -260-260-260-260
286Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab samfunnsutvikling 840840840840
 SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING 11 81511 8159 8154 815
 INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING     
 Kommunikasjon     
287Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver 500500500500
288Redusert ramme -30-30-30-30
289Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Kommunikasjon 670670670670
 Kultur     
290MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes 2 8001 6001 6001 600
291Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd  125125125125
292Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted -125-125-125-125
293Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte 570000
294Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig -540-540-540-540
295Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd 1 4001 4001 4001 400
296MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig -400-400-400-400
297Opera Rogaland IKS 100100100100
298Nye Tou, reforhandlet driftsavtale  300300300300
299Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) -130-130-130-130
300Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 5001 5001 5001 500
 Sum tiltak kultur 5 6003 8303 8303 830
 Næring     
301Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd 2 5002 5002 5005 000
302Redusert ramme -41-41-41-41
303Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Næring 2 5592 5592 5595 059
 Politisk sekretariat     
304Redusert ramme -40-40-40-40
305Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Politisk sekretariat 160160160160
 Innbyggerservice     
306Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017 -1 000-1 000-1 000-1 000
 Sum tiltak innbyggerservice -1 000-1 000-1 000-1 000
 SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING 7 9896 2196 2198 719
 SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE  250 581 223 116 209 186 194 606
 Disponibelt utover 2017-nivå  -250 581 -223 116 -209 186 -194 606
 Herav driftskonsekvenser av investeringer 52 15065 40084 70099 900
 Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning 147 600147 600147 600147 600
 Sum tekniske budsjettjusteringer ----
 BUDSJETTBALANSE ----
Tabell 2.4 Driftsrammetabell 2018 -2021. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2018201920202021Snitt 2018-2021 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,6 %2,2 %2,6 %2,7 %2,3 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering72 %53 %55 %46 %57 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene64 %65 %65 %67 %65 %< 60 %
Tabell 2.5 Økonomiske måltall
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd201720172018201920202021
(hele tusen kroner)Opprinnelig vedtatt budsjettJustert budsjett per 2. tertialVedtatt budsjettVedtatt budsjettVedtatt budsjettVedtatt budsjett
Formue- og inntektsskatt -4 980 000-4 917 000-4 998 000-5 029 000-5 067 000-5 110 000
Vekst fra året før0,7 %-2,8 %1,7 %0,6 %0,8 %0,8 %
% av landsgjennomsnittet129,5 %127,3 %125,5 %125,5 %125,5 %125,5 %
Antall innbyggere 01.01.xx132 729132 729133 159134 000135 021136 148
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 36637 04537 53437 53137 52637 530
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 28 85229 10329 90629 89529 89029 893
Diff. Stavanger og landsgj.snittet8 5147 9427 6287 6367 6367 637
       
Rammetilskudd:       
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)-3 099 000-3 098 743-3 153 319-3 181 119-3 205 025-3 235 621
Utgiftsutjevning400 578400 361335 770334 924351 984370 680
INGAR 13 40913 4099 49910 00010 00010 000
Saker med særskilt fordeling-20 187-20 187-21 085-21 085-21 085-19 517
Storbytilskudd-48 800-48 800-47 915-48 070-48 374-48 742
Overgangsordning - kommunesammenslåing -5 604-5 750-5 750  
Saldering NB /RNB 2 164    
Prosjektskjønn -500    
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 754 000-2 757 900-2 882 800-2 911 100-2 912 500-2 923 200
Inntektsutjevning 730 000681 200659 700664 500669 500675 100
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-2 024 000-2 076 700-2 223 100-2 246 600-2 243 000-2 248 100
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet-7 004 000-6 993 700-7 221 100-7 275 600-7 310 000-7 358 100
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før  3,3 %0,8 %0,5 %0,7 %
Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Hovedoversikt – investering

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom 144 647 135 000 54 000 59 000 113 000 16 000
Andre salgsinntekter 27 -----
Overføringer med krav til motytelse 55 680 87 264 - 12 000 --
Kompensasjon for merverdiavgift 172 493 153 000 129 210 115 158 112 506 127 014
Statlige overføringer 23 324 67 150 280 195 41 800 2 000 16 500
Andre overføringer 47 165 6 000 ----
Renteinntekter og utbytte0-----
Sum inntekter 443 337 448 414 463 405 227 958 227 506 159 514
Utgifter      
Lønnsutgifter 28 264 -----
Sosiale utgifter 6 803 -----
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 107 780 1 268 344 1 001 400 973 350 987 650 1 068 450
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 19 881 -----
Overføringer 172 495 -----
Renteutgifter og omkostninger 4 -----
Fordelte utgifter -173 385 -----
Sum utgifter 1 161 841 1 268 344 1 001 400 973 350 987 650 1 068 450
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån 125 410 106 000 114 000 122 000 130 000 138 000
Utlån 273 288 420 630 418 510 540 500 467 120 372 280
Kjøp av aksjer og andeler 30 195 25 100 56 000 25 600 25 40028 000
Dekning av tidligere års udekket------
Avsatt til ubundne investeringsfond 86 155 --- 146 500 28 500
Avsatt til bundne investeringsfond 53 294 -----
Avsatt til likviditetsreserve- ----
Sum finansieringstransaksjoner 568 342 551 730 588 510 688 100 769 020 566 780
Finansieringsbehov 1 286 846 1 371 660 1 126 505 1 433 492 1 529 164 1 475 716
Dekket slik:      
Bruk av lån 884 932 967 861 709 487 1 014 282 918 634963 895
Salg av aksjer og andeler----00
Mottatte avdrag på utlån 191 036 156 954 167 450 182 967 345 871241 614
Overført fra driftsbudsjettet 205 874 152 690 181 068 236 243 264 659270 207
Bruk av tidligere års udisponert------
Bruk av disposisjonsfond------
Bruk av bundne driftsfond------
Bruk av ubundne investeringsfond- 86 155 68 500 ---
Bruk av bundne investeringsfond 5 009 8 000 ----
Bruk av likviditetsreserve- ----
Sum finansiering 1 286 850 1 371 660 1 126 505 1 433 492 1 529 164 1 475 716
Udekket/udisponert------
Tabell 2.7 Hovedoversikt - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler 1 161 843 1 268 344 1 001 400 973 350 987 650 1 068 450
Utlån og forskutteringer 273 288 420 630 418 510 540 500 467 120 372 280
Kjøp av aksjer og andeler 30 195 25 100 56 000 25 600 25 400 28 000
Avdrag på lån 125 410 106 000 114 000 122 000 130 000 138 000
Dekning av tidligere års udekket------
Avsetninger 139 449 --- 146 500 28 500
Årets finansieringsbehov 1 730 185 1 820 074 1 589 910 1 661 450 1 756 670 1 635 230
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler 884 932 967 861 709 487 1 014 282 918 634 963 895
Inntekter fra salg av anleggsmidler 144 647 135 000 54 000 59 000 113 000 16 000
Tilskudd til investeringer 70 489 73 150 280 195 41 800 2 000 16 500
Kompensasjon for merverdiavgift 172 493 153 000 129 210 115 158 112 506 127 014
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 246 715 244 218 167 450 194 967 345 871 241 614
Andre inntekter 27 -----
Sum ekstern finansiering 1 519 303 1 573 229 1 340 342 1 425 207 1 492 011 1 365 023
Overført fra driftsbudsjettet 205 874 152 690 181 068 236 243 264 659 270 207
Bruk av avsetninger 5 009 94 155 68 500 000
Sum finansiering 1 730 185 1 820 074 1 589 910 1 661 450 1 756 670 1 635 230
Udekket/udisponert------
Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.3 Investeringstabell

NoteInvesteringer 2018-2021, bykassenRamme2018201920202021
 DIVERSE BYGG, ANLEGG OG FELLES INVESTERINGER     
1Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) 110 000 58 000 12 000   
2Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
3Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) 140 000 4 000 30 000 50 000 56 000
4Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) 150 000 4 000 30 000 50 000 66 000
5Ny målestasjon Schancheholen 350 350    
6Brannsikring i sentrum   3 000 1 500 1 500 1 500
7Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 2 700 2 000   
8Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom   3 500 3 500   
9Energitiltak- Enøkpakke 3 27 000 25 000 2 000   
10 Energikonverteringer, mulighetsstudie 1 000 1 000    
11Energitiltak- Klimasatsinger 3 500 3 500    
12Energikonvertering- skeie skole 4 000 500 3 500   
13Nytt datanetverk for tekniske løsninger 1 500 1 500    
14Smartteknologi   10 000 10 000 10 000  
15Startkapital aksjer Stavanger Convention Bureau (Forum)   5 000 2 500   
16Områdeløft Hillevåg   2 500 2 000 2 000  
17Områdeløft Storhaug 8 000 2 000 2 000   
18Avvik og varslingssystem  2 800 800 800  
19Egenkapitalinnskudd KLP  21 000 23 100 25 400 28 000
20Nye stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer 20 000 5 000 15 000   
21Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
EndringKongress- og arrangementsturisme fond  30 000    
EndringElbil (lading på gatelys)  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum diverse bygg  193 350 147 900 147 700 159 500
 SKOLEBYGG     
22Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021) 270 000 10 000 62 000 100 000 92 400
23Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2022) 286 000 5 000 10 000 105 000 105 000
24Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) 26 400 10 000    
25Lunde skole, innvendig ombygging 27 000 12 000    
26Ny skole på Storhaug, 21 klasserom (eks. tomt) (ferdig 2022) 273 000 5 000 10 000 40 000 100 000
27Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019) 25 000 12 500 12 500   
28Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) 185 000 3 000 8 000 40 000 94 000
29Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000    2 000 50 000
30Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018) 40 500 19 400    
31Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) 150 000 43 000 91 000 10 000  
32Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
33Skole beredeskap  2 000    
34Skoler, løpende rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
35Skoler - investering i IKT/Smartteknologi   2 000 2 000 2 000 0
 Sum skolebygg   128 900 200 500 304 000 446 400
 BARNEHAGEBYGG     
36Barnehagen Tasta (ferdig i 2019) 36 000 15 000 17 500   
37Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd.(ferdig i 2020) 47 000 3 000 21 000 20 000  
38Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2020) 45 000 5 000 18 000 10 800  
39Ytre Tasta barnehagev avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) 20 000   2 000 15 000 3 000
40Barnehager, løpende rehabilitering   2 000 2 000 2 000 2 000
41Barnehager, inventar og utstyr  1 000 2 000 1 000 1 000
42 Rekkefølgekrav, barnehageprosjektene på Tasta 12 000 6 000 6 000   
43Barnehage med 90 plasser (6 avdelinger) på Storhaug, byggekostnader(ferdig 2021) 60 000   1 000 20 000 39 000
44Barnehage med 75 plasser (5 avdelinger) på Våland, byggekostnader (ferdig 2021) 50 000   1 000 20 000 29 000
45Grovgarderober på 6 barnehager 30 000 5 000 5 000 10 000 10 000
 Sum barnehagebygg  37 000 75 500 98 800 84 000
 LEVEKÅR, SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG (eks. Bolig bygg KF)     
46Haugåsveien 26/28, bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) 90 000 37 500 50 200   
EndringHaugåsveien bofellesskap - revidert prosjekt  -37 500 -12 700 37 500  
47Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2018) 52 000 21 000    
48Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) 474 000 39 250    
49Selveierboliger i bofellesskap for personer med UH, 12 boliger (ferdig i 2020) 60 000 14 500 40 000 4 850  
50Fredrikke Qvamsgate 7 500 6 600    
51Velferdsteknologi  3 000 4 000 4 000 4 000
52Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   1 000 1 000 1 000 1 000
53Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2018) 25 000 20 400    
54Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2018) 26 500 6 800    
55Biler  1 500 1 500 1 500 1 500
56Ny legevakt, mulighetsstudie 2 000 2 000    
57 Rehabilitering av bad på 4 sykehjem 27 000 27 000    
58Nye signalanlegg ved sykehjemmene  5 000 5 000 5 000 5 000
59 Omsorgsbygg 2030- mulighetsstudier og prosjektering     2 000 2 000
EndringOmsorgsbygg 2030, fremskynding av mulighetsstudier og prosjektering  2 000 2 000 -2 000 -2 000
60 Boligtilbud til demente- prosjektering  3 000    
EndringBoligtilbud for demente, prosjektering og framskyvning av byggestart   10 000 30 000 30 000
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig  153 050 101 000 83 850 41 500
 PARK- OG IDRETTSBYGG     
61Idrettsbygg, rehabilitering   500 500 500 500
62Idrettshall ved ny skole på Storhaug 67 000   2 000 40 000 25 000
63Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2019) 40 000 15 000 20 000   
EndringLager ved nye garderober Hinna  1 000    
64Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig 2018) 88 200 52 500    
65Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig 2021) 16 000    1 500 14 500
66Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig 2022) 54 000 5 000 10 000 19 000 20 000
67Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 40 000 8 400 13 000   
68Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) 267 300 101 000 49 100   
EndringVannsklier og publikumsutstyr svømmehaller  1 150    
 Sum park og idrettsbygg  184 550 94 600 61 000 60 000
 Sum bygg  698 200 618 200 627 850 761 400
       
 VANNVERKET     
69Vannmålere/off. ledninger  600 600 600 600
70Ringledninger/forsterkninger  2 400 2 500 2 500 2 500
71Fornyelse/renovering  32 000 35 000 35 000 35 000
72Vannledninger/utbyggingsområder   3 000 3 000 3 000 3 000
73Byomforming  2 000 2 000 2 000 2 000
74Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 14 000    
EndringVålandsbassengene - venter på avklaring av eksterne midler  -14 000 14 000   
75Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet  15 000 10 000 10 000 10 000
76Strakstiltak  2 000 2 000 2 000 2 000
77Bil til lekkasjelytting   650   
78Bil reparasjonslag   650 650  
 Sum vannverket  57 000 70 400 55 750 55 100
 AVLØPSVERKET     
79Separering  9 000 10 000 10 000 10 000
80Fornyelse og renovering  40 000 45 000 45 000 45 000
81Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 16 600    
EndringVålandsbassengene - venter på avklaring av eksterne midler  -16 000 16 000   
82Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner  25 000 25 000 20 000 20 000
83Byomforming  5 000 5 000 5 000 5 000
84Strakstiltak  2 500 2 500 2 500 2 500
85Servicebiler, 2 stk   1 300   
86Liten spylebil   1 500   
87Rørinspeksjonsbil    2 500  
88Spylebil     3 500
 Sum avløp  82 100 106 300 85 000 86 000
 RENOVASJON     
89Kjøp av nye søppelspann  2 000 1 500 1 500 1 500
90Nedgravde containere  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum renovasjon  4 000 3 500 3 500 3 500
 Sum vann, avløp og renovasjon  143 100 180 200 144 250 144 600
 PARK OG VEI     
91Asfaltering  5 000 5 000 5 000 5 000
EndringØkt vedlikehold/asfalt kommunale veier  3 000 3 000 3 000 3 000
92Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering  1 500 1 500 1 500 1 500
93Nye veianlegg   2 100 2 100 2 100 2 100
94Gatelys   12 000 10 000 10 000 10 000
Endringgatelys - reduserte kostnader  -2 000    
95Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) 40 000 10 000 15 100   
96Rehabilitering av Kongsgata (del finansiert med flaskehalsmidler)  18 000 10 000   
97Rekkefølgekrav- støytiltak ved Gamleveien  10 000    
EndringFremkommelighet (flaskehals 2)  3 000 3 000 3 000 3 000
98Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner  2 250 2 250 2 250 2 250
99Sykkelstrategi   20 000 20 000 20 000 20 000
100Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 000 5 000    
101Trafikksikkerhet  15 300 15 300 15 300 15 300
102Miljø og gatetun  3 500 3 500 3 500 3 500
103Traffiksikring Jåtten  4 500    
104Sentrum  9 000 6 000 6 000 6 000
105Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg   6 100 6 100 6 100 6 100
106Tasta skatepark, del 2 (ferdig 2018) 23 000 10 500    
107Kreative lekeplasser  1 000 1 000 1 000 1 000
108Prosjekt friområde   10 000 10 000 10 000 10 000
109Økt opparbeidelse av friområder  2 000 2 000   
EndringØkt opparbeidelse av friområder  2 000 2 000 2 000 2 000
110Parkanlegg/friområder, rehabilitering   700 700 700 700
111Idrettsanlegg, rehabilitering   6 000 6 000 6 000 6 000
112Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 5 000 700   
113Utearealer skoler   8 000 8 000 8 000 8 000
114 Sunde og kvernevik bydelshus- krav til et offentlig torgareal 1 500 500 1 000   
115Cricketbane tilrettelegging 6 500 6 200    
EndringProsjektet Cricketbane endres  -6 200    
EndringDisposisjonsplan Lassa med cricketbane og garderobeanlegg  6 200    
116 Rehabilitering av kunstgessbaner- 3 baner hvert år    12 000 12 000
EndringKunstgresbane Kvaleberg  6 000    
 Sum park og vei   186 150 134 250 117 450 117 450
 KIRKELIG FELLESRÅD     
117Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 305 000 20 000 40 000 40 000 20 000
118Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) 30 000 8 000    
119Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000 2 000 5 000   
120Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) 1 100 700    
121Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000   18 000 4 000  
122Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret(ferdig 2021) 37 000   2 000 12 000 23 000
123Tasta gravlund, prosjektering   600    
 Sum kirkelig fellesråd  31 300 65 000 56 000 43 000
       
 Sum brutto investeringer, bykassen  1 057 400 998 950 1 013 050 1 096 450
       
 FINANSIERING AV INVESTERINGER     
124Overføring fra driften  186 608 243 561 274 954 288 689
EndringOverføringer-endring  -5 540 -7 318 -10 295 -18 482
125Momsrefusjon investeringer  129 210 115 158 112 506 127 014
126Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån  43 600 43 600 43 600 43 600
127Salgsinntekter  11 000 87 000   
EndringSalgsinntekter (Hotelltomten på Forum, utenriksterminal (2018)/Haugåsveien (2020)  38 000 -38 000 69 000  
128Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming    44 000 16 000
129Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse  5 000 10 000   
130Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig  230 195    
131Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap (Haugåsveien og Bjørn farmansgate)   11 000   
132Spillemidler nærmiljøanlegg  800 800   
133Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3  2 200 3 000   
134Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral   12 000   
135Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord   2 000   
136Spillemidler, Gamlingen  10 000    
137Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall   5 000 5 000   
138Mottatte avdrag på konserninterne utlån  9 850 17 367 25 771 31 514
139Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole     7 500
140Spillermidler Kvernevik svømmehall  15 000    
141Spillemidler Hundvåg svømmehall  15 000    
142Husbanktilskudd Oddahagen   10 000   
143Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3   10 000   
144Bruk av ubudne investeringsfond  68 500    
145 Spillemidler kunstgressbaner    2 000 2 000
EndringAndre tilskudd (Tippemidler kunstgressbane Kvaleberg)  2 000    
146 spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug     7 000
147Låneopptak  344 787 389 164 434 719 535 133
EndringLåneopptak-endring  -53 810 84 618 16 795 56 482
 Sum finansiering av investeringer  1 057 400 998 950 1 013 050 1 096 450
 Udekket     
 Andel egenfinansiering 72 %53 %55 %46 %
 Andel lånefinansiering 28 %47 %45 %54 %
Tabell 2.9 Investeringstabell 2018-2021. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.4 Investeringstabell KF 2018-2021

 INVESTERINGSTABELL KF 2018-2021 Total prosjekt- kostnad 2018201920202021
 STAVANGER BOLIGBYGG KF     
 Ordinære investeringer     
1Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp  30 00030 00030 00030 000
2St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2022)64 000  2 00020 000
3Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger), (ferdig 2020)80 0002 00045 00030 0003 000
4Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2018)20 00019 500   
5Bofellesskap for personer med utviklingshemming - 6 boliger (ferdig 2022)30 000 5 00010 00015 000
 Etablererboliger     
1Etablererboliger for personer med utviklingshemming - 6 boliger for brukere og 1 for personalbase. (ferdig 2020)35 0005 00015 00015 000 
2Tastarustå B7, etablererboliger199 50040 000100 00059 000 
 Sum Stavanger boligbygg KF 96 500195 000146 00068 000
 Låneopptak 65 800185 50084 12065 280
 STAVANGER UTVIKLING KF     
1Kjøp og utvikling av eiendommer 170 000172 000190 000190 000
 Sum Stavanger utvikling KF 170 000172 000190 000190 000
 Låneopptak 139 000152 000179 000104 000
 SØLVBERGET KF     
1Nye Sølvberget - fase 2, Kiellandsenter mv.  12 900500500500
 Sum Sølvberget KF 12 900500500500
 Låneopptak 9 710 - - -
 STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF     
1Kjøretøy, maskiner mv. 7 0006 0007 0006 000
 Sum Stavanger Natur- og idrettsservice KF 7 0006 0007 0006 000
 Låneopptak 4 0003 0004 0003 000
 STAVANGER BYGGDRIFT KF     
1Egenkapitalinnskudd i KLP mv. 2 0001 8001 0201 100
 Sum Stavanger byggdrift KF 2 0001 8001 0201 100
 Låneopptak  - - - -
 STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF     
1Parkeringsteknisk utstyr 6 5002 0002 0002 000
 Sum Stavanger Parkeringsselskap KF 6 5002 0002 0002 000
 Låneopptak  - - - -
 SUM INVESTERINGSNIVÅ 294 900377 300346 520267 600
 SUM EGENFINANSIERING 76 39036 80079 40095 320
 SUM LÅNEOPPTAK 218 510340 500267 120172 280
Tabell 2.10 Investeringsbudsjett - kommunale foretak. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon

Stavanger kommune - vedtatt netto driftsrammer 2018 per kostrafunksjon   
FunksjonBudsjettforslag 2018Vedtatt budsjett 2017Prosentvis endring 2017-2018
100 Politisk styring43 357 48 699 -11
110 Kontroll og revisjon5 700 5 300 7,6
120 Administrasjon414 444 368 268 12,5
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen23 308 23 108 0,9
130 Administrasjonslokaler62 226 66 226 -6
170 Årets premieavvik-178 529 -178 529 0
171 Amortisering av tidligere års premieavvik68 349 68 349 0
172 Pensjon281 270 297 420 -5,4
173 Premiefond-22 240 -22 240 0
180 Diverse fellesutgifter280 602 312 902 -10,3
190 Interne serviceenheter0 0 0
201 Førskole957 971 958 321 0
202 Grunnskole1 282 808 1 221 149 5,1
211 Styrket tilbud til førskolebarn124 839 119 709 4,3
213 Voksenopplæring53 297 46 577 14,4
215 Skolefritidstilbud19 740 20 240 -2,5
221 Førskolelokaler og skyss111 705 111 705 0
222 Skolelokaler263 761 257 667 2,4
223 Skoleskyss6 109 6 109 0
231 Aktivitetstilbud barn og unge35 110 30 760 14,1
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste84 696 81 846 3,5
233 Annet forebyggende helsearbeid44 204 41 054 7,7
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser103 418 96 608 7,1
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering188 613 180 298 4,6
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid122 973 114 855 7,1
243 Tilbud til personer med rusproblemer76 979 68 279 12,7
244 Barneverntjeneste76 015 70 605 7,7
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet18 724 18 724 0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet290 969 217 019 34,1
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon870 483 849 483 2,5
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende934 355 900 565 3,8
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene27 916 27 916 0
261 Institusjonslokaler100 028 91 061 9,9
265 Kommunalt disponerte boliger-4 092 -4 092 0,0
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi19 842 18 542 7
275 Introduksjonsordningen-16 299 59 201 -127,5
276 Kvalifiseringsordningen44 556 44 556 0
281 Ytelse til livsopphold192 817 172 817 11,6
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig11 569 11 911 -2,9
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2 522 9 522 -73,5
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)-2 086 -2 086 0
301 Plansaksbehandling29 280 26 380 11
303 Kart og oppmåling7 469 7 469 0
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser0 0 0
305 Eierseksjonering626 626 0
320 Kommunal næringsvirksomhet1 357 1 357 0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet11 043 8 834 25
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling836 836 0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 780 1 780 0,0
332 Kommunale veier93 298 91 873 1,6
335 Rekreasjon i tettsted57 096 53 671 6,4
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 061 25 654 1,6
339 Beredskap mot branner og andre ulykker82 431 81 288 1,4
340 Produksjon av vann-11 633 -3 557 227,1
345 Distribusjon av vann8 233 3 557 131,5
350 Avløpsrensing10 710 2 178 391,7
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann2 083 -3 593 -158
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.-19 362 1 415 -1468,3
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall-79 140 -156,4
360 Naturforvaltning og friluftsliv20 020 13 870 44,3
365 Kulturminneforvaltning704 604 16,6
370 Bibliotek43 851 42 351 3,5
375 Museer32 981 23 481 40,5
377 Kunstformidling62 695 62 140 0,9
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg36 313 37 703 -3,7
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg128 141 123 091 4,1
383 Musikk- og kulturskoler35 143 33 483 5
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg90 891 92 146 -1,4
386 Kommunale kulturbygg25 675 25 386 1,1
390 Den norske kirke86 350 81 300 6,2
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn14 200 14 200 0
800 Skatt på inntekt og formue-5 263 000 -5 250 000 0,3
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-2 223 100 -2 026 120 9,7
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-345 302 -319 302 8,1
860 Motpost avskrivninger-392 081 -389 751 0,6
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)143 393 122 766 16,8
880 Interne finansieringstransaksjoner179 868 182 320 -1,3
Nettosum alle funksjoner0 0 0
Tabell 2.11 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

 Vedtatt budsjett 2018Vedtatt budsjett 2017Prosentvis endring 2017-2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner   
Rådmann   
10 Lønn 13 861 13 861 0
11 Forbruk 220 220 0
12 Drift 346 346 0
14 Overføringer 1 963 1 963 0
Sum utgifter 16 390 16 390 0
    
17 Refusjoner -7 363 -7 363 0
Sum inntekter -7 363 -7 363 0
    
Nettosum Rådmann 9 027 9 027 0
    
    
Stab og støtte   
10 Lønn 221 555 211 759 4,6
11 Forbruk 73 222 60 618 20,8
12 Drift 41 835 41 612 0,5
13 Kjøp av tjenester 293 293  
14 Overføringer 14 852 14 852  
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 177 4 177  
Sum utgifter 355 934 333 311 6,8
    
16 Salgsinntekter -29 813 -29 813  
17 Refusjoner -46 343 -45 995 0,8
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -4 239 -4 239  
Sum inntekter -80 395 -80 047 0,4
    
Nettosum Stab og støtte 275 539 253 264 0,088
    
    
Kommuneadvokat   
10 Lønn 4 595 4 520 1,7
11 Forbruk 225 225 0
12 Drift 947 947 0
14 Overføringer 121 121 0
Sum utgifter 5 888 5 813 1,3
    
16 Salgsinntekter -40 -40 0
17 Refusjoner -121 -121 0
Sum inntekter -161 -161 0
    
Nettosum Kommuneadvokat 5 727 5 652 1,3
    
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner 290 293 267 943 8,3
    
Oppvekst og utdanning   
    
Stab Oppvekst og utdanning   
10 Lønn 41 525 34 825 19,2
11 Forbruk 6 884 6 684 3
12 Drift 1 042 1 042 0
13 Kjøp av tjenester 482 482 0
14 Overføringer 1 823 1 823 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 809 2 809 0
Sum utgifter 54 565 47 665 14,5
    
16 Salgsinntekter -934 -934 0
17 Refusjoner -7 368 -1 368 438,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 809 -2 809 0
Sum inntekter -11 111 -5 111 117,4
    
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning 43 454 42 554 2,1
    
    
Barnehage   
10 Lønn 701 244 690 244 1,6
11 Forbruk 43 601 42 551 2,5
12 Drift 24 373 25 373 -3,9
13 Kjøp av tjenester 444 165 448 365 -0,9
14 Overføringer 7 344 7 344 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 496 2 496 0
Sum utgifter 1 223 223 1 216 373 0,6
    
16 Salgsinntekter -129 834 -120 834 7,5
17 Refusjoner -98 789 -102 789 -3,9
18 Overføringer -4 400 -4 400 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 496 -2 496 0
Sum inntekter -235 519 -230 519 2,2
    
Nettosum Barnehage 987 704 985 854 0,2
    
    
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud   
10 Lønn 86 035 83 435 3,1
11 Forbruk 1 750 2 070 -15,5
12 Drift 325 325 0
14 Overføringer 520 520 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 150 150 0
Sum utgifter 88 780 86 500 2,6
    
17 Refusjoner -6 530 -6 530 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -150 -150 0
Sum inntekter -6 680 -6 680 0
    
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 82 100 79 820 2,9
    
    
Grunnskole   
10 Lønn 1 305 396 1 246 896 3,4
11 Forbruk 85 674 85 174 0,6
12 Drift 13 619 13 619 0
13 Kjøp av tjenester 58 203 58 203 0
14 Overføringer 21 898 21 898 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 368 368 0
Sum utgifter 1 485 158 1 426 158 3
    
16 Salgsinntekter -111 106 -109 606 1,4
17 Refusjoner -109 030 -109 030 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -368 -368 0
Sum inntekter -220 504 -219 004 0,7
    
Nettosum Grunnskole 1 264 654 1 207 154 4,8
    
    
Johannes læringssenter   
10 Lønn 198 858 171 681 15,8
11 Forbruk 25 068 25 588 -2
12 Drift 2 965 2 925 1,4
13 Kjøp av tjenester 180 180 0
14 Overføringer 3 141 3 141 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 841 1 841 0
Sum utgifter 232 053 205 356 13
    
16 Salgsinntekter -8 819 -8 819 0
17 Refusjoner -50 659 -50 659 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 841 -1 841 0
Sum inntekter -61 319 -61 319 0
    
Nettosum Johannes læringssenter 170 734 144 037 18,5
    
    
Stavanger kulturskole   
10 Lønn 44 649 42 799 4,3
11 Forbruk 3 720 4 450 -16,4
12 Drift 1 600 1 170 36,8
13 Kjøp av tjenester 1 179 1 069 10,3
14 Overføringer 636 636 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 29 29 0
Sum utgifter 51 813 50 153 3,3
    
16 Salgsinntekter -13 101 -13 101 0
17 Refusjoner -1 213 -1 213 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -29 -29 0
Sum inntekter -14 343 -14 343 0
    
Nettosum Stavanger kulturskole 37 470 35 810 4,6
    
    
Pedagogisk-psykologisk tjeneste   
10 Lønn 39 498 36 748 7,5
11 Forbruk 4 387 4 387 0
12 Drift 261 261 0
13 Kjøp av tjenester 300 300 0
14 Overføringer 730 730 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 162 162 0
Sum utgifter 45 338 42 588 6,5
    
17 Refusjoner -779 -779 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -162 -162 0
Sum inntekter -941 -941 0
    
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 44 397 41 647 6,6
    
    
Ungdom og fritid   
10 Lønn 56 287 53 807 4,6
11 Forbruk 12 645 12 645 0
12 Drift 1 369 1 369 0
13 Kjøp av tjenester 475 475 0
14 Overføringer 16 187 12 687 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 596 596 0
Sum utgifter 87 559 81 579 3
    
16 Salgsinntekter -12 221 -12 221 0
17 Refusjoner -2 991 -2 991 0
18 Overføringer -60 -60 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -596 -596 0
Sum inntekter -15 868 -15 868 0
    
Nettosum Ungdom og fritid 71 691 65 711 9,1
    
    
Helsestasjon og skolehelsetjenesten   
10 Lønn 62 219 59 369 4,8
11 Forbruk 10 440 10 440 0
12 Drift 292 292 0
13 Kjøp av tjenester 2 161 2 161 0
14 Overføringer 2 537 2 537 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 0
Sum utgifter 77 857 75 007 3,8
    
17 Refusjoner -3 473 -3 473 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 0
Sum inntekter -3 681 -3 681 0
    
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 74 176 71 326 4
    
    
Barnevernstjenesten   
10 Lønn 152 117 147 357 3,2
11 Forbruk 33 172 33 172 0
12 Drift 10 664 10 014 6,5
13 Kjøp av tjenester 46 176 38 176 21
14 Overføringer 9 138 9 138 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 001 1 001 0
Sum utgifter 252 268 238 858 5,6
    
16 Salgsinntekter -305 -305 0
17 Refusjoner -25 921 -25 921 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 001 -1 001 0
Sum inntekter -27 227 -27 227 0
    
Nettosum Barnevernstjenesten 225 041 211 631 6,3
    
    
EMbo   
10 Lønn 66 324 68 024 -2,5
11 Forbruk 11 790 12 140 -2,9
12 Drift 2 220 2 220 0
13 Kjøp av tjenester 6 425 6 425 0
14 Overføringer 2 782 2 782 0
Sum utgifter 89 541 91 591 -2,2
    
16 Salgsinntekter -1 261 -1 261 0
17 Refusjoner -2 782 -2 782 0
18 Overføringer -502 -68 502 -99,3
Sum inntekter -4 545 -72 545 -93,7
    
Nettosum EMbo 84 996 19 046 346,3
    
Nettosum Oppvekst og utdanning 3 086 417 2 904 590 6,3
  2 018 2 017 2017-2018
Helse og velferd   
    
NAV   
10 Lønn 102 839 92 539 11,1
11 Forbruk 5 762 5 762 0
12 Drift 360 360 0
13 Kjøp av tjenester 8 473 8 473 0
14 Overføringer 194 853 179 853 8,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 230 1 230 0
Sum utgifter 313 517 288 217 8,8
    
16 Salgsinntekter -700 -700 0
17 Refusjoner -8 205 -8 205 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 361 -1 361 0
Sum inntekter -10 266 -10 266 0
    
Nettosum NAV 303 251 277 951 9,1
    
    
Boligkontoret   
10 Lønn 7 109 7 009 1,4
11 Forbruk 450 150 200
12 Drift 20 20 0
Sum utgifter 7 579 7 179 5,6
    
Nettosum Boligkontoret 7 579 7 179 5,6
    
    
Fysio- og ergoterapitjenesten   
10 Lønn 39 579 36 879 7,3
11 Forbruk 6 497 6 497 0
12 Drift 396 396 0
13 Kjøp av tjenester 24 514 24 074 1,8
14 Overføringer 1 430 1 430 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 300 300 0
Sum utgifter 72 716 69 576 4,5
    
16 Salgsinntekter -49 -1 049 -95,3
17 Refusjoner -8 051 -8 051 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -300 -300 0
Sum inntekter -8 400 -9 400 -10,6
    
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 64 316 60 176 6,9
    
    
Hjemmebaserte tjenester   
10 Lønn 369 436 359 936 2,6
11 Forbruk 24 996 24 246 3,1
12 Drift 15 582 14 822 5,1
13 Kjøp av tjenester 5 709 5 709 0
14 Overføringer 7 540 7 540 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 111 111 0
Sum utgifter 423 374 412 364 2,7
    
16 Salgsinntekter -8 459 -8 459 0
17 Refusjoner -351 283 -351 283 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -111 -111 0
Sum inntekter -359 853 -359 853 0
    
Nettosum Hjemmebaserte tjenester 63 521 52 511 21
    
    
Bofellesskap   
10 Lønn 426 380 425 280 0,3
11 Forbruk 22 632 22 632 0
14 Overføringer 13 009 509 2455,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 119 119 0
Sum utgifter 462 140 448 540 3
    
17 Refusjoner -509 -509 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -119 -119 0
Sum inntekter -628 -628 0
    
Nettosum Bofellesskap 461 512 447 912 3
    
    
Alders- og sykehjem   
10 Lønn 553 658 537 157 3,1
11 Forbruk 96 844 99 145 -2,3
13 Kjøp av tjenester 403 585 401 485 0,9
14 Overføringer 5 697 5 697 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 782 2 782 0
Sum utgifter 1 062 566 1 046 266 1,7
    
16 Salgsinntekter -185 812 -183 512 1,3
17 Refusjoner -41 020 -41 020 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 782 -2 782 0
Sum inntekter -229 614 -227 314 1
    
Nettosum Alders- og sykehjem 832 952 818 952 1,9
    
    
Rehabiliteringsseksjonen   
10 Lønn 45 241 42 841 4,4
11 Forbruk 3 783 3 783 0
12 Drift 1 157 1 157 0
13 Kjøp av tjenester 662 662 0
14 Overføringer 529 529 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 132 132 0
Sum utgifter 51 504 49 104 3,9
    
16 Salgsinntekter -984 -984 0
17 Refusjoner -1 406 -1 406 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -132 -132 0
Sum inntekter -2 522 -2 522 0
    
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 48 982 46 582 4,1
    
    
Arbeidstreningsseksjonen   
10 Lønn 12 937 11 637 11,2
11 Forbruk 3 459 3 473 -0,4
12 Drift 488 474 3
13 Kjøp av tjenester 1 525 1 525 0
14 Overføringer 810 810 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 252 252 0
Sum utgifter 19 471 18 171 7,2
    
16 Salgsinntekter -500 -500 0
17 Refusjoner -3 971 -3 971 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -252 -252 0
Sum inntekter -4 723 -4 723 0
    
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 14 748 13 448 9,7
    
    
Flyktningseksjonen   
10 Lønn 24 414 19 014 28,4
11 Forbruk 2 897 2 897 0
12 Drift 10 10 0
14 Overføringer 466 466 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 52 52 0
Sum utgifter 27 839 22 439 24,1
    
16 Salgsinntekter -414 -414 0
17 Refusjoner -280 -280 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -52 -52 0
Sum inntekter -746 -746 0
    
Nettosum Flyktningseksjonen 27 093 21 693 24,9
    
    
Helse- og sosialkontor   
10 Lønn 87 915 85 815 2,5
11 Forbruk 24 924 25 124 -0,8
12 Drift 397 902 443 338 -10,3
13 Kjøp av tjenester 104 997 102 497 2,4
14 Overføringer 7 318 2 318 215,7
Sum utgifter 623 056 659 092 -5,5
    
17 Refusjoner -35 460 -44 560 -20,4
Sum inntekter -35 460 -44 560 -20,4
    
Nettosum Helse- og sosialkontor 587 596 614 532 -4,4
    
    
Dagsenter og avlastningsseksjonen   
10 Lønn 130 290 155 126 -16
11 Forbruk 1 644 3 144 -47,7
14 Overføringer 48 057 2 221 2063,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 676 676 0
Sum utgifter 180 667 161 167 12,1
    
16 Salgsinntekter -1 149 -1 149 0
17 Refusjoner -8 026 -49 362 -83,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -676 -676 0
Sum inntekter -9 851 -51 187 -80,8
    
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen 170 816 109 980 55,3
    
    
Tekniske hjemmetjenester   
10 Lønn 4 927 4 827 2,1
11 Forbruk 1 876 1 876 0
12 Drift 1 006 1 006 0
13 Kjøp av tjenester 164 164 0
14 Overføringer 617 617 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 186 186 0
Sum utgifter 8 776 8 676 1,2
    
16 Salgsinntekter -6 355 -6 355 0
17 Refusjoner -641 -641 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -186 -186 0
Sum inntekter -7 182 -7 182 0
    
Nettosum Tekniske hjemmetjenester 1 594 1 494 6,7
    
    
Krisesenteret i Stavanger   
10 Lønn 11 903 11 703 1,7
11 Forbruk 3 099 3 099 0
12 Drift 120 120 0
14 Overføringer 70 70 0
Sum utgifter 15 192 14 992 1,3
    
17 Refusjoner -2 775 -2 775 0
Sum inntekter -2 775 -2 775 0
    
Nettosum Krisesenteret i Stavanger 12 417 12 217 1,6
    
    
Helsehuset i Stavanger   
10 Lønn 13 641 13 041 4,6
11 Forbruk 5 334 2 934 81,8
14 Overføringer 300 300 0
Sum utgifter 19 275 16 275 18,4
    
17 Refusjoner -2 700 -2 700 0
Sum inntekter -2 700 -2 700 0
    
Nettosum Helsehuset i Stavanger 16 575 13 575 22,1
    
    
Sentrale midler levekår   
10 Lønn -82 400 9 500 -962,1
11 Forbruk 3 419 3 119 9,6
12 Drift 13 076 13 076 0
13 Kjøp av tjenester 13 846 13 846 0
14 Overføringer 39 046 36 806 5,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 799 2 799 0
Sum utgifter -10 214 79 146 -112,6
    
17 Refusjoner -174 287 -156 287 11,5
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 799 -2 799 0
Sum inntekter -177 086 -159 086 11,3
    
Nettosum Sentrale midler levekår -187 300 -79 940 134
    
    
Sentrale midler legetjeneste   
10 Lønn 6 464 6 464 0
11 Forbruk 56 56 0
13 Kjøp av tjenester 68 133 68 758 -0,9
14 Overføringer 1 359 1 159 17,3
Sum utgifter 76 012 76 437 -0,6
    
17 Refusjoner -6 155 -6 155 0
Sum inntekter -6 155 -6 155 0
    
Nettosum Sentrale midler legetjeneste 69 857 70 282 -0,6
    
    
Stab Helse og velferd   
10 Lønn 29 839 27 439 12,8
11 Forbruk 89 89 0
13 Kjøp av tjenester 677 677 0
Sum utgifter 30 605 28 205 12,4
    
Nettosum Stab Helse og velferd 30 605 28 205 12,4
    
    
Stavanger legevakt   
10 Lønn 64 472 61 972 4
11 Forbruk 10 960 9 260 18,4
12 Drift 1 300 1 300 0
13 Kjøp av tjenester 332 332 0
14 Overføringer 11 275 11 275 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 79 79 0
Sum utgifter 88 418 84 218 5
    
16 Salgsinntekter -12 447 -12 447 0
17 Refusjoner -23 307 -23 307 0
18 Overføringer -601 -601 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -79 -79 0
Sum inntekter -36 434 -36 434 0
    
Nettosum Stavanger legevakt 51 984 47 784 8,8
    
Nettosum Helse og velferd 2 578 098 2 564 533 0,5
    
Bymiljø og utbygging   
    
Stab Bymiljø og utbygging   
10 Lønn 5 381 5 281 1,9
11 Forbruk 497 572 -13,1
12 Drift 240 240 0
13 Kjøp av tjenester 2 2 0
14 Overføringer 127 127 0
Sum utgifter 6 247 6 222 0,4
    
17 Refusjoner -127 -127 0
Sum inntekter -127 -127 0
    
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging 6 120 6 095 0,4
    
    
Juridisk   
10 Lønn 10 718 10 618 0,9
11 Forbruk 763 763 0
12 Drift 964 964 0
13 Kjøp av tjenester 1 1 0
14 Overføringer 910 910 0
Sum utgifter 13 356 13 256 0,8
    
16 Salgsinntekter -1 730 -1 730 0
17 Refusjoner -160 -160 0
Sum inntekter -1 890 -1 890 0
    
Nettosum Juridisk 11 466 11 366 0,9
    
    
Stavanger Eiendom   
10 Lønn 18 287 18 287 0
11 Forbruk 25 664 32 864 -21,9
12 Drift 122 084 116 620 4,7
13 Kjøp av tjenester 153 540 143 204 7,2
14 Overføringer 13 399 13 399 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 237 380 237 380 0
Sum utgifter 570 354 561 754 1,5
    
16 Salgsinntekter -38 972 -38 972 0
17 Refusjoner -33 814 -33 814 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -237 380 -237 380 0
Sum inntekter -310 166 -310 166 0
    
Nettosum Stavanger Eiendom 260 188 251 588 3,4
    
    
Park og vei   
10 Lønn 24 019 24 019 0
11 Forbruk 22 041 21 541 2,3
12 Drift 35 893 35 443 1,3
13 Kjøp av tjenester 77 231 73 081 5,7
14 Overføringer 12 810 12 710 0,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 33 471 33 471 0
Sum utgifter 205 465 200 265 2,6
    
16 Salgsinntekter -9 334 -9 334 0
17 Refusjoner -8 588 -8 588 0
18 Overføringer -2 600 -2 600 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -33 471 -33 471 0
Sum inntekter -53 993 -53 993 0
    
Nettosum Park og vei 151 472 146 272 3,6
    
    
Funksjon 190 - Park og vei   
10 Lønn 8 599 8 599 0
11 Forbruk 222 222 0
12 Drift 88 88 0
14 Overføringer 55 55 0
Sum utgifter 8 964 8 964 0
    
16 Salgsinntekter -8 909 -8 909 0
17 Refusjoner -55 -55 0
Sum inntekter -8 964 -8 964 0
    
Nettosum Park og vei000
    
    
Idrett   
10 Lønn 4 505 4 505 0
11 Forbruk 33 375 33 565 -0,6
12 Drift 723 723 0
13 Kjøp av tjenester 43 259 40 159 7,7
14 Overføringer 24 164 22 664 6,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 7 982 7 982 0
Sum utgifter 114 008 109 598 4
    
16 Salgsinntekter -12 738 -9 938 28,2
17 Refusjoner -5 831 -5 831 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -7 982 -7 982 0
Sum inntekter -26 551 -23 751 11,8
    
Nettosum Idrett 87 457 85 847 1,9
    
    
Vannverket   
10 Lønn 18 940 18 590 1,9
11 Forbruk 9 828 6 815 44,2
12 Drift 11 395 11 395 0
13 Kjøp av tjenester 43 518 46 379 -6,2
14 Overføringer 300 300 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 32 500 28 053 15,9
Sum utgifter 116 481 111 532 4,4
    
16 Salgsinntekter -109 512 -104 297 5
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -6 969 -7 235 -3,7
Sum inntekter -116 481 -111 532 4,4
    
Nettosum Vannverket000
    
    
Avløpsverket   
10 Lønn 21 710 21 360 1,6
11 Forbruk 14 145 10 330 36,9
12 Drift 13 421 13 421 0
13 Kjøp av tjenester 102 212 93 680 9,1
14 Overføringer 850 850 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 62 927 56 262 11,9
Sum utgifter 215 265 195 903 9,9
    
16 Salgsinntekter -195 841 -195 841 0
17 Refusjoner -62 -62 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -19 362 00
Sum inntekter -215 265 -195 903 9,9
    
Nettosum Avløpsverket000
    
    
Renovasjon   
10 Lønn 5 935 5 935 0
11 Forbruk 13 340 13 240 0,8
12 Drift 9 569 9 490 0,8
13 Kjøp av tjenester 120 405 118 245 1,8
14 Overføringer 320 320 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 525 4 562 -0,8
Sum utgifter 154 094 151 792 1,5
    
16 Salgsinntekter -142 705 -139 725 2,1
17 Refusjoner -7 300 -7 300 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -3 949 -4 627 -14,7
Sum inntekter -153 954 -151 652 1,5
    
Nettosum Renovasjon 140 140 0
    
    
Plan og anlegg   
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 425 425 0
Sum utgifter 425 425 0
    
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -425 -425 0
Sum inntekter -425 -425 0
    
Nettosum Plan og anlegg000
    
    
Miljø   
10 Lønn 3 043 2 943 3,4
11 Forbruk 1 114 1 114 0
12 Drift 925 1 450 -36,2
14 Overføringer 9 629 629 1430,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 0
Sum utgifter 14 919 6 344 135,2
    
16 Salgsinntekter -8 000 -5 000 60
17 Refusjoner -445 -445 0
18 Overføringer -650 -650 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 0
Sum inntekter -9 303 -6 303 47,6
    
Nettosum Miljø 5 616 41 13597,6
    
Nettosum Bymiljø og utbygging 522 459 501 349 4,2
    
By- og samfunnsplanlegging   
    
Stab Samfunnsutvikling   
10 Lønn 4 852 5 012 -3,2
11 Forbruk 2 179 2 179 0
12 Drift 8 312 8 312 0
14 Overføringer 1 075 1 075 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 402 402 0
Sum utgifter 16 820 16 980 -0,9
    
16 Salgsinntekter -2 671 -2 671 0
17 Refusjoner -1 575 -1 575 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -402 -402 0
Sum inntekter -4 648 -4 648 0
    
Nettosum Stab Samfunnsutvikling 12 172 12 332 -1,3
    
    
Byggesaksavdelingen   
10 Lønn 15 862 15 862 0
11 Forbruk 4 504 4 504 0
14 Overføringer 83 83 0
Sum utgifter 20 449 20 449 0
    
16 Salgsinntekter -20 366 -20 366 0
17 Refusjoner -83 -83 0
Sum inntekter -20 449 -20 449 0
    
Nettosum Byggesaksavdelingen000
    
    
Planavdelinger   
10 Lønn 49 658 48 258 2,9
11 Forbruk 1 280 1 280 0
12 Drift 2 780 1 280 312,5
14 Overføringer 808 808 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 121 121 0
Sum utgifter 54 647 51 747 10,4
    
16 Salgsinntekter -15 426 -15 426 0
17 Refusjoner -883 -883 0
18 Overføringer -500 -500 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -121 -121 0
Sum inntekter -16 930 -16 930 0
    
Nettosum Planavdelinger 37 717 34 817 15,5
    
    
Beredskap   
10 Lønn 4 998 3 998 0,3
11 Forbruk 905 905 0
12 Drift 530 530 0
14 Overføringer 135 135 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 61 61 0
Sum utgifter 6 629 5 629 0,2
    
17 Refusjoner -235 -235 0
18 Overføringer -180 -180 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -61 -61 0
Sum inntekter -476 -476 0
    
Nettosum Beredskap 6 153 5 153 0,2
    
Nettosum By- og samfunnsplanlegging 56 042 52 302 0,1
    
Innbygger- og samfunnskontakt   
    
Næring   
10 Lønn 5 740 3 181 80,5
11 Forbruk 3 505 3 505 0
12 Drift 346 346 0
13 Kjøp av tjenester 926 926 0
14 Overføringer 2 068 2 068 0
Sum utgifter 12 585 10 026 25,5
    
16 Salgsinntekter -70 -70 0
17 Refusjoner -82 -82 0
Sum inntekter -152 -152 0
    
Nettosum Næring 12 433 9 874 25,9
    
    
Kommunikasjon   
10 Lønn 6 319 5 649 11,9
11 Forbruk 779 779 0
12 Drift 1 616 1 616 0
14 Overføringer 168 168 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 51 51 0
Sum utgifter 8 933 8 263 8,1
    
16 Salgsinntekter -130 -130 0
17 Refusjoner -308 -308 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -51 -51 0
Sum inntekter -489 -489 0
    
Nettosum Kommunikasjon 8 444 7 774 8,6
    
    
Kultur   
10 Lønn 4 871 4 871 0
11 Forbruk 552 552 0
12 Drift 81 81 0
14 Overføringer 160 762 155 162 3,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 787 787 0
Sum utgifter 167 053 161 453 3,5
    
17 Refusjoner -290 -290 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -787 -787 0
Sum inntekter -1 077 -1 077 0
    
Nettosum Kultur 165 976 160 376 3,5
    
    
Servicetorg   
10 Lønn 10 330 10 330 0
11 Forbruk 804 804 0
12 Drift 698 1 698 -58,9
13 Kjøp av tjenester 8 8 0
14 Overføringer 1 185 1 185 0
Sum utgifter 13 025 14 025 -7,1
    
16 Salgsinntekter -1 728 -1 728 0
17 Refusjoner -392 -392 0
Sum inntekter -2 120 -2 120 0
    
Nettosum Servicetorg 10 905 11 905 -8,4
    
    
Politisk sekretariat   
10 Lønn 9 283 9 123 1,8
11 Forbruk 603 603 0
12 Drift 235 235 0
13 Kjøp av tjenester 2 2 0
14 Overføringer 110 110 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 18 18 0
Sum utgifter 10 251 10 091 1,6
    
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -18 -18 0
Sum inntekter -18 -18 0
    
Nettosum Politisk sekretariat 10 233 10 073 1,6
    
Smartby   
10 Lønn 7 000 00
Sum utgifter 7 000 00
    
Nettosum Smartby 7 000 00
    
Nettosum Innbygger- og samfunnskontakt 214 991 200 002 7
    
    
605100 BV-ALLMENT   
Sum utgifter 410 410 0
Nettosum 410 410 0
    
605200 FV- ALLMENT   
Sum inntekter -9 000 -9 000 0
Nettosum -9 000 -9 000 0
    
800000 FOLKEVALGTE   
Sum utgifter 43 852 43 194 1,5
Sum inntekter -570 -570 0
Nettosum 43 282 42 624 1,5
    
800010 REVISJON   
Sum utgifter 6 700 6 300 6,4
Sum inntekter -1 000 -1 000 0
Nettosum 5 700 5 300 7,6
    
800014 HOVEDTILLITSVALGTE   
Sum utgifter 13 330 12 709 4,9
Sum inntekter -30 -30 0
Nettosum 13 300 12 679 4,9
    
800015 FELLESUTGIFTER   
Sum utgifter 49 994 49 994 0
Sum inntekter -504 -504 0
Nettosum 49 490 49 490 0
    
800016 TILSKUDD DIVERSE   
Sum utgifter 13 224 13 224 0
Nettosum 13 224 13 224 0
    
800017 VALG   
Sum utgifter 5 6 005 -99,9
Nettosum 5 6 005 -99,9
    
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)   
Sum utgifter 174 012 160 812 8,2
Sum inntekter -4 000 -4 000 0
Nettosum 170 012 156 812 8,4
    
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER   
Sum utgifter 193 310 194 010 -0,4
Nettosum 193 310 194 010 -0,4
    
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.   
Sum inntekter -2 900 -2 900 0
Nettosum -2 900 -2 900 0
    
800025 LIVSSYNSSAMFUNN   
Sum utgifter 14 200 14 200 0
Nettosum 14 200 14 200 0
    
800028 INNTEKT FRIKRAFT   
Sum inntekter -13 400 -13 400 0
Nettosum -13 400 -13 400 0
    
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL   
Sum utgifter 800 800 0
Nettosum 800 800 0
    
800032 STAVANGER FELLESRÅD   
Sum utgifter 87 000 82 150 5,9
Nettosum 87 000 82 150 5,9
    
800036 TALL SHIPS RACE   
Sum utgifter 11 390 5 690 100,2
Sum inntekter -3 690 -3 690 0
Nettosum 7 700 2 000 285
    
800099 RESERVE TILL.BEVILGN   
Sum utgifter 262 612 302 362 -11,2
Nettosum 268 612 302 362 -11,2
    
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO   
Sum utgifter 7 200 7 200 0
Nettosum 7 200 7 200 0
    
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.   
Sum inntekter -4 998 000 -4 980 000 0,4
Nettosum -4 998 000 -4 980 000 0,4
    
800201 EIENDOMSSKATT   
Sum utgifter0 58 000 -100
Sum inntekter -265 000 -328 000 -18
Nettosum -265 000 -270 000 -0,4
    
800202 RAMMETILSKUDD   
Sum inntekter -2 223 100 -2 024 000 9,8
Nettosum -2 223 100 -2 024 000 9,8
    
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD   
Sum inntekter -20 900 -24 200 -13,6
Nettosum -20 900 -24 200 -13,6
    
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD   
Sum inntekter -276 800 -250 800 10,4
Nettosum -276 800 -250 800 10,4
    
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN   
Sum utgifter 241 001 242 550 -0,3
Sum inntekter -535 737 -546 772 -2,9
Nettosum -294 736 -304 222 -5
    
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN   
Sum utgifter 336 053 337 847 0
Nettosum 336 053 337 847 0
    
800400 DISPOSISJONSFOND   
Sum utgifter -29 630 00
Sum inntekter -1 200 00
Nettosum -30 830 00
    
800403 OVERF. KAP.REGNSK.   
Sum utgifter 181 068 152 690 22,2
Nettosum 181 068 152 690 22,2
    
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING   
Sum utgifter 1 000 8 000 -87,5
Nettosum 1 000 8 000 -87,5
    
Nettosum Felles inntekter og utgifter -6 733 160 -6 490 719 3,7
    
    
Nettosum Stavanger kommune000
Tabell 2.12 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)