a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

12 Statistikk, planer og brukerundersøkelser

12.1 Statistikk

12.1.1 Nøkkeltall

Nøkkeltall     
Barnehager 2013201420152016
Antall barn i barnehage 0-6 år i alt (omregnet til heltidsplasser) 7 836 7 554 7 637 7 606
Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år 1 817 1 684 1 672 1 681
Antall barn i privat barnehage 0-3 år 1 016 981 1 001 1 046
Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år 3 173 3 099 3 077 3 083
Antall barn i privat barnehage 3-6 år 1 830 1 790 1 888 1 796
Styrket barnehagetilbud, antall barn 496 503 480 531
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn 39 40 38 33
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn 244 285 335 378
Korrigerte brutto driftsutgifter (funksjon 201) per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr per time)  48 46 48
Grunnskole og SFO 2013201420152016
Elever i Stavangerskolen, barnetrinn 10 242 10 435 10 607 10 826
Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn 4 341 4 259 4 183 4 297
Sum årsverk personale med lederoppgaver128130 117 121
Sum årsverk til undervisning 1 079 1 088 1 061 1 094
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 397 1 462 1 389 1 478
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 198 1 183 1 177 1 199
Barn i SFO 4 744 4 756 4 618 4 519
Barn i SFO med 100% plass 3 818 3 813 3 583 3 411
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,6 19,0 19,0
Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år 75 417 77 298 76 553 75 506
Johannes læringssenter 2013201420152016
Antall barn i innføringsbarnehagen 51 55 42 60
Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter 482 400 520 389
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn) 274 289 257 335
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter (8-10.trinn)    54 136
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring 820 860 750 901
Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse) 266 243 289 385
Norskopplæring asylsøkere 928 962 657 906
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 552 1 136 1 052 877
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2013201420152016
Antall fødsler 1 823 1 747 1 763 1 724
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte66 %78 %80 %83 %
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 984 45 206 44 543 45 724
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 26 886 33 886 34 345 39 610
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine95 %95 %94 %93 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 91 %92 %93 %91 %
Barnevernstjenesten 2013201420152016
Alle barn med tiltak 902987 880 927
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12 578624 431 441
Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12324339 449 486
Antall nye meldinger 930966 1 019 1161
Antall nye barn med vedtak om tiltak 395383 397 396
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse27 %30 %2 %4 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 6 958 8 009 8 000 8 295
Pleie og omsorgstjenester 2013201420152016
Antall personer med omsorgslønn 84 86 85 92
Antall personer med personlig assistent 39 39 39 60
Antall innvilget individuell plan (IP) 457 426 395 343
Antall sykehjemsplasser 31.12 967 963 963 953
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 166 177 177 177
Antall dagsenterplasser for eldre 235 245 245 223
Andel sykehjem korttid 19,8 %20 %20 %22 %
Andel plasser i enerom 98 %98 %98 %96 %
Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12 792 781 747 728
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 338 1 276 1 202 1 128
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 343 1 482 1 440 1 554
Antall oppdrag natttjenesten 41 037 42 834 39 491 37 254
Antall plasser på dagsenter (Dagsenter og avlastning) 46 56 59 62
Antall plasser i avlastingsbolig 28 28 25 21
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 29,1 %28,7 %28,6 %
NAV2013201420152016
Mottakere av sosialhjelp 3 192 3 228 3 387 3 843
Andel under 25 år 22 %23 %24 %24 %
Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 30 %30 %30 %30 %
Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år)37 %38 %40 %40 %
Antall nyregistrerte i løpet av året 592 487 601 768
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år 1 644 1 691 1 831 2 129
Stavanger Legevakt 2013201420152016
Antall konsulatasjoner 41 231 43 934 42 890 42 651
Antall sykebesøk 1 607 1 577 1 460 1 600
Krisesenteret 2013201420152016
Antall kvinnelige beboere 178138161207
Antall mannlige beboere21282826
Antall barn 14372122140
Arbeidstreningsseksjonen2013201420152016
Antall tiltaksplasser176190219222
Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.1245444260
Musikk- og kulturskole 2013201420152016
Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen 3 473 3 524 3 548 3 575
Stavanger eiendom 2013201420152016
Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter 831 984 793 670 788 904 798 671
Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner 501702 358 463
Park og vei 2013201420152016
Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar 13 817 14 092 13 950 14 223
Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar 2 558 2 558 2 558 2 577
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet 1 205 1 212 1 166 1 210
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt 1 573 1 334 3 291 3 710
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter 769 1 422 644 661
Vedlikehold av kommunale plasser og veien - reparasjoner 450 344 1 902 1 045
Nyanlegg turveier - målt i meter 680 697 36 1 885
Revovasjon2013201420152016
Sum gjenvunnet husholdningsavfall 36 302 36 150 34 525 36 613
Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse) 20 479 21 400 20 649 19 896
Vann og avløp 2013201420152016
Antall avløpspumpestasjoner 102103 104 106
Antall vannmålere i drift 3 217 3 172 3 187 3 230
Antall utskifting av vannmåler 334200 383 233
Byggesak 2013201420152016
Antall mottatte byggesaker 2 347 2 506 2 088 1 523
Antall boliger fullført 1028899 1 149 392
Tabell 12.1 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)

For mer statistikk se kap 9.2 i Årsrapport 2016 for Stavanger kommune.

12.1.2 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i ASSS-kommunene

7 av 10 kommuner i ASSS-samarbeidet har eiendomsskatt i 2017.
Oslo kommune har oppgitt lavest eiendomsskatt for en enebolig på 120 m², samt har høyest bunnfradrag (kr 4,0 mill.).
Stavanger kommune har nest lavest eiendomsskatt per standard bolig med kr 3 378 sammenlignet med den høyeste på kr 7 500 (Bergen kommune).

Eiendomsskatt – landsgjennomsnitt

366 kommuner har eiendomsskatt i 2017, herav 253 med eiendomsskatt i hele kommunen. Den gjennomsnittlige generelle skattesatsen har holdt seg stabil over flere år og er i 2017 på 5,7 promille.
103 kommuner gir bunnfradrag på boligeiendommer og fritidseiendommer. Uttrekk av Oslo kommune med et bunnfradrag på kr 4 mill., gir et snitt på kr 286 292. I gjennomsnitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter omkring kr 4127 i eiendomsskatt i 2017, om lag 6,4 % økning fra året før.

Sortert etter eiendomsskatt på bolig, med laveste skatt på en standardbolig til slutt. 2017 er budsjettert og 2016 er regnskapsførte tall.

Kilde:SSB – Kostra – eiendomsskatt

KommuneHovedgruppeEiendomsskattPromillesats
(promille)
Bunnfradrag (hele kr)Eiendomsskatt
normal bolig 2017
Sum inntekt regnskap
2016 (hele tusen kr)
Siste alm. Taksering (årstall)
BergenBoligJa, hele kommunen2,6850 0007 500541 9722006
 Generell / næringJa5,0  226 2862006
 Sum    768 258 
        
FredrikstadBoligJa, hele kommunen4,0200 0007 000174 7212016
 Generell / næringJa7,0  67 386 
 Sum    242 107 
        
TromsøBoligJa, hele kommunen5,0200 0005 848156 8092006
 Generell / næringJa7,0  53 998 
 Sum    210 807 
        
KristiansandBoligJa, hele kommunen6,1005 660207 1562011
 Generell / næringJa6,10  69 049 
 Sum    276 205 
        
TrondheimBoligJa, hele kommunen5,75500 0004 715434 1752004
 Generell / næringJa5,75  165 514 
 Sum    599 689 
        
StavangerBoligJa, nesten hele kommunen3,0400 0003 378154 4922006
 Generell / næringJa4,0  158 254 
 Sum    312 746 
        
OsloBoligJa3,04 000 0002 400241 9872016
 Generell / næringJa2,0  12 026 
 Sum    254 013 
        
BærumBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
        
DrammenBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
        
SandnesBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
Tabell 12.2 Eiendomsskatt ASSS-kommunene
Last ned tabelldata (Excel)

KOSTRA-tall Norge20172016
Gjennomsnittlig generell skattesats (mulig intervall er 2-7 %)5,7 %5,8 %
Gjennomsnittlig eiendomsskatt for normal bolig 4 127 3 785
Minimum og maksimum per boligIntervall fra 400 til 10 000Intervall fra 700 til 9400
   
Antall kommuner med eiendomsskatt366365
Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen253240
Antall kommuner med bunnfradrag103101
Tabell 12.3 Eiendomsskatt KOSTRA-tall Norge
Last ned tabelldata (Excel)

Inntekter fra eiendomsskatt økte med 9,9 % fra 2015 til 2016.

12.2 Planoversikt

Oversikt over gjeldende planer og pågående planarbeid er oppdatert i samsvar med Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-2020  vedtatt av bystyret i mars 2017, og oversikten som ligger i gjeldende Handlings- og økonomiplan 2017-2020.

Planbehov i perioden 2016-2020 jamfør kommunal planstrategiVedtattPlan-/revisjons-behovPlantype
Overordnet planbehov   
Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-20202017  
Kommuneplan 2014-2029 2015 Kommuneplan
Langsiktig drifts- og investeringsplan 2019 - 2035Ny Utredning
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 2016  
Befolkningsframskrivning i samarbeid med Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy. Framtidsbilder utarbeides som en del av grunnlaget for framskrivningene.  Utredning
Boliganalyse i samarbeid med kommunene Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy.Ny Utredning
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011JaTemaplan
Beredskap og samfunnssikkerhetNy Temaplan
Kommunen som handlekraftig organisasjon   
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014 Strategi
IKT-strategi 2014-20172015JaStrategi
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013 Strategi
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013 Strategi
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015 Strategi
Kommunikasjonsstrategi2009JaStrategi
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014-20172014JaStrategi
Finansreglement for Stavanger kommune2012Ja 
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014 Temaplan
Omstilling, sysselsetting, befolkningsutvikling og boligtilbud   
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2013-20252013JaTemaplan
Veikart for smartbyen Stavanger2016 Strategi
Strategi for internasjonaliseringNy Strategi
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2016 Utføres som del av kommuneplan
Klimarobust og attraktiv by   
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010JaHandlingsplan
Byutviklingsstrategien gjøres mer handlingsrettet. Transportkonsekvenser ved gorgrafisk balanse/ubalanse mellom antall arbeidsplasser og antall boliger.Ny Utredning utføres som del av kommuneplan
Risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås. Ny Utredning
Grønn plan Ny Kommunedelplan eller temaplan
KlimatilpasningsstrategierNy Strategi
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 2010Ja 
Plan for krisehåndtering2017 Temaplan
Kommunedelplan for kunst og kultur2009JaKommunedelplan
Utvikling av flerkulturell by som fremmer inkluderingNy Utføres som del av kommuneplan
Interkommunal kommunedelplan for ForusNy Interkommunal kommunedelplan
Kommunedelplan for SentrumNy Kommunedelplan
Temaplan for landbrukNy Kommunedelplan eller temaplan
Framtidig disponering av Stavanger Universitetssykehus sitt område på Våland Ny Utredning som del av kommuneplan
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015 2012JaStrategi
Velferd og folkehelse   
Barnehagebruksplan 2018-20222017 Temaplan
Skolestrukturplan 2015-20202015JaTemaplan
Barn - og unges oppvekstvilkårNy Temaplan
IKT-strategi for Stavangerskolen 2013-20202013 Temaplan
Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-20192016 Temaplan
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-20202016 Temaplan
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-20202015 Temaplan
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-20192016 Temaplan
Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO2017 Temaplan
Strategiplan folkehelse 2013-2029 årlig folkehelsemelding2014JaTemaplan
Omsorgsbygg 2030Ny Temaplan
Helhetlig plan for helse- sosial- og omsorgstjenesterNy Temaplan
Boligsosialhandlingsplan 2010-2015 2010 JaTemaplan
Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-20152011JaTemaplan
Sammen om veien videre Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-20152011JaTemaplan
Demensplan2017 Temaplan
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015 Temaplan
Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 2014 Temaplan
Kompetansebehov innen helse- og omsorgstjenesteneNy Utredning
Plan for å beholde og rekkrutere sykepleiereNy Utredning
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge 2014 Temaplan
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 2015 Temaplan
Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Stavanger kommune2016 Temaplan
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014 Temaplan
Barn vil være med Inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger 2015-20182015 Temaplan
Plan for Stavanger legevakt2011JaTemaplan
Plan for legetjenesten2011JaTemaplan
Pandemiplan2017 Temaplan
Plan for massevaksinasjon2017 Temaplan
Smittevernplan2017 Temaplan
Utviklingen knyttet til et sammenhengende, sentrumsnært område med levekårsutfordringerNy Utredning som del av kommuneplan
Bedre oversikt over innbyggernes helsetilstand2017 Utredning som del av kommuneplan
NAV og sosialhjelpanalyseNy Analyse og handlingsplan
Kvalitetsplan for barnevernetNy Temaplan
I tillegg gjelder også følgende planer   
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014 Kommunedelplan
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011 Kommunedelplan
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-20222009 Kommunedelplan
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008 Kommunedelplan
Etisk standard for ansatte og folkevalgte2014 Temaplan
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014 Strategi
Melding om Universitetsbyen Stavanger2014JaTemaplan
Fagplan idrett 2014-20292014 Temaplan
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013 Temaplan
Kulturarenaplan 2013-20252012 Temaplan
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012 Temaplan
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011 Temaplan
Omsorg 20252011 Temaplan
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015 Temaplan
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182013 Temaplan
Plan for helsemessig og sosial beredskapNy Temaplan
Handlingsplan for studentboliger2015 Temaplan
Hovedplan - avløp2016 Temaplan
Hovedplan vann – transportanlegg2013 Temaplan
Hovedplan vann – vannforsyning 2050 2011 Temaplan
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015 Strategi
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2017-20202017 Temaplan
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013-20182013 Temaplan
Felles beredskapsplan for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes kommuneNy Temaplan
Beredskapsstrategi for StavangerregionenNy Temaplan
Tabell 12.4 Planliste
Last ned tabelldata (Excel)

12.3 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser

2018 2019 2020 2021
Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning Oppvekst og utdanning
Skole 3,6 og 9 trinn (foresatte) Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte) Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte) Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)
Skole 7 og 10 trinn (elev) Skole 7 og 10 trinn (elev) Skole 7 og 10 trinn (elev) Skole 7 og 10 trinn (elev)
Barnehage (foresatte) Barnehage (foresatte) Barnehage (foresatte) Barnehage (foresatte)
SFO 2.trinn (foresatte) SFO 2.trinn (foresatte) SFO 2.trinn (foresatte) SFO 2.trinn (foresatte)
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Kulturskolen (foresatte) Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Ungdomsundersøkelsen Jordmortjenesten
Helsestasjon
Helse og velferd Helse og velferd Helse og velferd Helse og velferd
Stavanger Legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt Stavanger legevakt
Praksisplasser for funksjonshemmede Hjemmesykepleie Arbeidstreningsseksjonen Introduksjonsprogrammet
Fysio- og ergoterapitjenesten Boligkontoret Sykehjem pårørede Sykehjem dagsenter
Bofellesskap for personer med utviklingshemming (Beboer) Avlastning i bolig Bofellesskap for personer med utviklingshemming (Pårørende)
Korttidsopphold sykehjem rehabilitering Rehabiliteringsseksjonen Bofellesskap psykisk helse
Bymiljø og utbygging Bymiljø og utbygging Bymiljø og utbygging Bymiljø og utbygging
Idrett VA-tjenester Idrett VA-tjenester
Destinasjonsparker (ParkCheck) Destinasjonsparker (ParkCheck)
Nabolagsparker (ParkCheck) Nabolagsparker (ParkCheck)
Plan og anlegg Renovasjon
Andre Andre Andre Andre
Internbruker Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse
Politisk sekretariat Internbruker
Årlig Annen hvert år Hvert tredje år Hvert fjerde år Uten rotasjon
Tabell 12.5 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2018-2021