a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Mangfold og inkludering

•Styrke og utvikle den regionale samordningsgruppen mot voldelig ekstremisme i regionen (SAMVER), som ledes av Stavanger kommune.
•Utvikle forpliktende og stabile samarbeidsarenaer internt i kommunen Utvikle og ta i bruk nye metoder for innbyggerinvolvering. Forpliktende oppfølging og aktiv deltakelse i nettverkene ICC (Intercultural Cities) og Nordic safe Cities.
•Styrket metode-og analysekompetanse
•Avdelingen har et særlig ansvar for å samarbeide med STL( Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn) frivillige lag og organisasjoner og Kulturhuset Sølvberget.

Les mer

Bypakke Nord-Jæren

Bypakke Nord-Jæren er vedtatt av Stortinget og har oppstart i løpet av 2018. Det statlige bidraget er fastsatt gjennom byvekstavtalen. Avtalen skal være et verktøy for å sikre forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene om arealbruken og rekkefølgen i utbyggingen. Handlingsprogrammet for Bypakke Nord-Jæren 2018-2021 og byvekstavtalen skal revideres i 2017/2018 på basis av ny nasjonal transportplan 2018-2029.

Les mer

Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2034

Kommuneplanavdelingen vil følge opp gjennomføringen av vedtatt Kommunal planstrategi 2016-2019. Arbeid med ny Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2034 har startet. Planprogrammet er ferdigstilt. Arbeidet med å utarbeide et planforslag skjer i 2018. Kommuneplanavdelingen har etablert administrativ dialog med Finnøy og Rennesøy om kommuneplanarbeidet i hver av kommunene. Samtidig videreføres koordineringen av kommuneplanarbeidet med Sandnes, Sola og Randaberg.

Les mer

Rådmannens forslag

7 Samfunnsutvikling

Stavanger har en særskilt rolle i den regionale utviklingen. Som plan- og bygningsmyndighet har kommunen verktøy til å gjennomføre gode byutviklingsgrep, som bidrar til et smartere, tryggere og grønnere samfunn. Kommunen skal bidra til å åpne muligheter og gi ønsket utviklingsrom for innbyggere og næringsliv.

7.1 Innledning

Som senterkommune i en større byregion deltar Stavanger i en rekke ulike oppgave- og utviklingsfellesskap på tvers av kommunegrensene. Det tette og nødvendige samarbeidet mellom kommunene på Nord-Jæren om planer for byutvikling fortsetter i 2018.

De regionale planoppgavene inkluderer blant annet en rekke transportprosjekter innenfor den nylig vedtatte Bypakke Nord-Jæren, og Byvekstavtalen som regionen har inngått med staten. Bussveien, som blir et hovedelement i transportsystemet i regionen, får sine lengste strekninger gjennom Stavanger, med sentrum som knutepunkt. Omfattende plan- og utredningsarbeid skal gjennomføres for å klargjøre for et attraktivt og konkurransedyktig kollektivtilbud.

Kommunene samarbeider også om en felles plan for Forus, som skal videreforedle et av landets viktigste næringsområder. Samtidig skal Regionalplan for Jæren fornyes, og kommunen skal sammen med fylkeskommunen, alle Jærkommunene og noen av Ryfylkekommunene, bidra til oppdaterte rammer for den samlede by- og samfunnsutviklingen i vår region.

Forberedelsene til kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy er igangsatt, og kommunene har etablert kontakt på flere fagfelt for å få oversikt over nødvendige forberedelser, oppgaver som må løses på kort og lang sikt, og hva som kun kan løses i det nye fellesskapet.

Det nye tjenesteområdet for samfunnsutvikling1 får kompetanse på samfunnssikkerhet og beredskap, folkehelse, og mangfold og integrering. Dette vil påvirke og få positiv betydning for by- og samfunnsutviklingen.

Budsjettramme for Planavdelinger, stab og beredskap 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 201752302523025230252302
 Endringer:    
281City Impact District1000100010001000
282Eiendomsskatt, taksering3000700050000
283Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt1400140014001400
284Klimatilpasning og radikalisering1000100010001000
285Redusert ramme-260-260-260-260
286Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt100100100100
 Korrigert netto budsjettramme 2018-202158542625426054255542
Tabell 7.1 Budsjettramme for planavdelinger, stab og beredskap 2018-2021, Samfunnutvikling. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

7.2 Kommuneplan

Tjenestebeskrivelse

Kommuneplanavdelingens hovedoppgaver er overordnet og strategisk planlegging, og utrednings- og analysearbeid. Arbeidet skjer med et regionalt perspektiv. I de større planoppgavene vektlegges informasjon til og medvirkning fra interesserorganisasjoner og innbyggere. Kommuneplanavdelingens oppgaver løses best når det jobbes på tvers av avdelingene.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2034
Kommuneplanavdelingen vil følge opp gjennomføringen av vedtatt Kommunal planstrategi 2016-2019. Arbeid med ny Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2034 har startet. Planprogrammet er ferdigstilt. Arbeidet med å utarbeide et planforslag skjer i 2018. Kommuneplanavdelingen har etablert administrativ dialog med Finnøy og Rennesøy om kommuneplanarbeidet i hver av kommunene. Samtidig videreføres koordineringen av kommuneplanarbeidet med Sandnes, Sola og Randaberg.

Andre større planoppgaver
Kommunedelplan for Stavanger sentrum skal ut på en tredje høring høsten 2017. Det legges opp til sluttføring av planarbeidet, med vedtak av plan i 2018. Deltakelse i og videreutvikling av City Impact District Stavanger sentrum (CID) vil være en viktig oppgave i 2018.

Planforslag for Interkommunal kommunedelplan for Forus kommer på høring i 2018. Arbeidet planlegges ferdigstilt ved utgangen av 2018.

Arbeidet med oppdatering av Regionalplan Jæren har startet. Planprogram for arbeidet kommer på høring våren 2018. Dette vil være en prioritert oppfølgingsoppgave.

Avdelingen deltar i Prosjekt beboerlyst som skal utvikle kommunens samhandling og kommunikasjon med innbyggere.

I arbeidet med ny kommuneplan og rulleringen av regionalplanen vil kommuneplanavdelingen ha særlig oppmerksomhet på oppfølging av Byvekstavtalen.

7.3 Byplan

Tjenestebeskrivelse

Byplanavdelingen tilrettelegger for vern og utbygging i kommunen i samsvar med lovverket og lokale og sentrale mål og vedtak.Kommunen har ansvaret for offentlige og private reguleringsplaner – områderegulering og detaljregulering – og konsekvensutredninger som følger disse planene.Det utarbeides også mulighetsstudier og tomteutredninger for mulige utbygginger.Tjenestene reguleres av Plan – og bygningsloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.Kommunen utarbeider og behandler planer for boligbygging både i utbyggingsområdene,i byomformingsområdene,og for enkeltprosjekter i den utbygde byen.Byplanavdelingen deltar i arbeid med overordnede planer og prosjekter i kommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Planer for boligbygging, offentlig og privat tjenesteyting og næringsutvikling vil bli prioritert. Dette for å imøtekomme framtidens utbyggingsbehov. Detaljregulering innenfor vedtatte områdereguleringsplaner i utbyggingsområdene og byomformingsområdene er allerede igangsatt, og vil bli behandlet fremover.

Kommunens satsing på folkehelse, ved at både byomformingsområdene og utbyggingsområdene planlegges etter prinsipp for 10-minuttersby, nullvekst i biltrafikk, og god tilgang til friområder, turveier, parker og møteplasser, følges opp. I dette ligger også planlegging for offentlig og privat tjenesteyting.

7.4 Transportplan

Tjenestebeskrivelse

Transportplanavdelingen skal gjennom plan- og utviklingsarbeid bidra til at kommunen oppnår nullvekstmålet for personbiltrafikken,som innebærer at veksten i transportbehovet skal skje ved at flere går,sykler og reiser kollektivt.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bypakke Nord-Jæren
Bypakke Nord-Jæren er vedtatt av Stortinget og har oppstart i løpet av 2018 (http://www.bypakken.no/) Det statlige bidraget er fastsatt gjennom byvekstavtalen. Avtalen skal være et verktøy for å sikre forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene om arealbruken og rekkefølgen i utbyggingen. Handlingsprogrammet for Bypakke Nord-Jæren 2018-2021 og byvekstavtalen skal revideres i 2017/2018 på basis av ny nasjonal transportplan 2018-2029.

I 2018 vil flere av de høyest prioriterte og største prosjektene i Bypakke Nord-Jæren være under arbeid. Det pågår omfattende planarbeid for Bussveien gjennom Jåttåvågen, fra Hillevåg til Mosvannet, fra Mosvannet til Sundekrossen, og videre gjennom Kvernevik. I tillegg igangsettes plan for kollektivtrase langs Diagonalen mot Universitetsområdet. Vegprosjektet E39 Smiene-Harestad er også under aktiv planlegging, og forventes sluttført i 2018. Samtidig pågår planavklaring av prosjekter som legger til rette for økt sykkeltransport, gange og trafikksikkerhet.

Andre oppgaver
Avdelingen skal også levere faglige bidrag til andre oppgaver som inngår i det regionale samarbeidet, prioriterte kommunale oppgaver og private planer.

7.5 Byggesak

Tjenestebeskrivelse

Byggesaksavdelingen ivaretar krav til byggverk og samfunnets interesser slik disse er nedfelt i plan- og bygningslovens bestemmelser med forskrifter.Søknader skal behandles i tråd med god forvaltningsskikk og i samsvar med regelverket og gjeldende kommunale vedtak.Tiltakshavere, naboer og lokalmiljøer skal få sine interesser vurdert.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Saksbehandlingstid
Byggesaksavdelingen arbeider kontinuerlig for å sikre kort saksbehandlingstid og effektive arbeidsrutiner. Arbeidsrutinene videreutvikles for å håndtere tidsfrister og for å yte service overfor tiltakshavere. Trehusbyen skal fortsatt prioriteres.

Tilsyn
Kommunal- og regionaldepartementet har lagt opp til en hyppigere endring av lov og forskrifter. Det innebærer at avdelingen bruker mer tid til opplæring og oppdatering av det interne kvalitetssystemet. Avdelingen driver tilsyn i de ordinære sakene, men er også pålagt å ha tilsyn med at foretakene har de nødvendige kvalifikasjoner. Byggesaksavdelingen har som mål å gjennomføre tilsyn i minst 15 % av sakene.

Matrikkel
Flere mindre typer tiltak og godkjenning av foretak ble unntatt søknadsplikt 1.1.2015. Søknadsplikt er erstattet med meldingsplikt for mindre tiltak. Slike tiltak skal likevel registreres i det offentlige bygningsregisteret. Dette betyr at gebyrinntektene fra disse sakene forsvant, uten at kommunens arbeid med dette falt bort.

Selvkost
Byggesaksområdet er i flere år drevet som et rent selvkostområde med gebyrfinansiering. Lovendringer, oppgavesammensetning og markedssituasjonen bidrar samlet sett til lavere inntekter, og et underskudd som etter loven er framførbart i inntil 5 år. Avdelingen jobber med effektivisering, forenkling og utvikling av digitale tjenester for å redusere ressursbruk, uten at det går på unødig bekostning av produksjon og service.

7.6 Geodata

Tjenestebeskrivelse

Geodata skal sikre at politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringslivet har tilgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, planinformasjon, topografi og andre tema.

Geodata skal sikre at politikere, administrasjon, byens innbyggere og næringslivet har tilgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, planinformasjon, topografi og andre tema. Denne oppgaven forvalter avdelingen via et geografisk informasjonssystem hvor digitale kart- og matrikkeldata (eiendomsdata) er de viktigste elementene.I tillegg skal avdelingen levere tjenester knyttet til eiendomsutvikling og drift, beredskap og miljø- og landbruksforvaltning. Her inngår oppmålingsforretninger, seksjoneringer, salg av digitale og analoge kartprodukter og salg av meglermapper.
Geodataavdelingen skal:
– holde lav saksbehandlingstid på lovpålagte oppgaver
– sørge for at fakturagrunnlaget for eiendomsskatt er mest mulig feilfritt
– sørge for at kart og matrikkel til enhver tid er så oppdatert som mulig

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kommunesammenslåing
Planleggingen av det tekniske arbeidet rundt den forestående kommunesammenslåingen vil bli prioritert. Dette omfatter en rekke oppgaver, som for eksempel håndtering av like gatenavn i kommunene, opprydning i matrikkelen og endring av gårdsnummerserier.

Eiendomsskattegrunnlag
I perioden er det en prioritert oppgave å foreta en ny taksering slik at nytt eiendomsskattegrunnlag vil være klart til bruk i den nye kommunen. Her vil medarbeidere i avdelingen måtte bidra inn et eget takseringsprosjekt.

3D-verktøy
Det er også en prioritert oppgave å videreutvikle bruken av 3D-verktøy i tett samarbeid med planavdelingene og Byggesak. Dette vil gjøre kommunikasjonen med publikum både enklere og bedre.

Drone
Avdelingen vil videreutvikle bruken av dronen slik at større deler av organisasjonen kan få nytte av denne. Dronen kan benyttes til både å lage terrengmodeller, ortofoto over prosjektområder, og filmer og enkeltbilder som det er ønskelig å vise publikum i forskjellige sammenhenger.

7.7 Samfunnssikkerhet , folkehelse og mangfold

Tjenestebeskrivelse

Samfunnssikkerhet og beredskap, folkehelse og mangfold og inkludering

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen har et generelt ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet, og å utvikle et trygt og robust bysamfunn. I henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt, er kommunen pålagt å vurdere og planlegge for samfunnssikkerhet i et helhetlig perspektiv. Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, men må også ta hensyn til forhold utenfor kommunen som kan få betydning.

Avdelingen har ansvar for å samordne og koordinere kommunens arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet. Avdelingen har et overordnet ansvar for kartlegging av risiko og sårbarhet, forebygging av uønskede hendelser, beredskapsplanlegging, krisehåndtering, kvalitetssikring av kommunens beredskapsarbeid, samarbeid og samordning, klimatilpasning og forebyggende sikkerhetstjeneste.

 

Folkehelse

Folkehelseområdet har ansvar for kommunens lovpålagte oppgave med å ha oversikt over innbyggernes levekår og helse. Her ligger også ansvar for å følge opp, implementere og rullere kommunens folkehelseplan, og for tildeling av midler til nye og innovative folkehelsetiltak, både internt og fra 2018 også eksternt til frivillige lag og organisasjoner og sosiale entreprenører. Kommunens Folkehelseforum skal sikre kunnskapsdeling med ulike fagområder, og drives av folkehelserådgiverne. Disse deltar også aktivt i en rekke planprosesser med særlig relevans for folkehelse. Området ivaretar kommunens samarbeid med staten om områdesatsing på Storhaug.

 

Mangfold og inkludering

Avdelingen mangfold og inkludering har ansvar for at perspektivet er gjennomgående i kommunes planer, strategier, prosjekter og utvikling av tjenester. Avdelingen har særskilt ansvar for kommunes rolle som samfunnsutvikler på dette området, herunder ansvar for å koordinere kommunens samlede innsats på et overordnet nivå for å fremme inkludering og deltakelse, blant annet gjennom å forebygge, utenforskap, diskriminering, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Samfunnssikkerhet

 • Oppfølging av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (2017)
 • Ha oppmerksomhet på Stavangers sårbarhet ovenfor klimaendringene, og utvikle kommunens evne til å bli mer klimarobust.
 • Samfunnet er svært avhengig av digitale og tekniske løsninger. Svikt kan føre til at store deler av samfunnet får omfattende problemer, spesielt innenfor telekommunikasjon og kraftforsyning. Arbeid med økt robusthet i tekniske løsninger, og evne til å håndtere driftsavbrudd, vil bli prioritert.
 • Terror og alvorlig kriminalitet er også områder avdelingen prioriterer høyt i planperioden.

Folkehelse

 • Rullere strategidel og handlingsdel i strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029.
 • Delta og sikre folkehelseperspektivet i en rekke plan- og utredningsarbeid, herunder ny kommuneplan, boligsosial handlingsplan, ny fattigdomsplan, ny plan for friområdene (Park og vei), revisjon av handlingsplanene for psykisk helse og rus, ny plan for oppveksttjenestene, levekårsundersøkelse blant barn og unge i Stavanger osv.
 • Gjennomføre program for områdesatsing på Storhaug, i samarbeid med staten og andre aktører.

Mangfold og inkludering

 • Styrke og utvikle den regionale samordningsgruppen mot voldelig ekstremisme i regionen (SAMVER), som ledes av Stavanger kommune.
 • Utvikle forpliktende og stabile samarbeidsarenaer internt i kommunen Utvikle og ta i bruk nye metoder for innbyggerinvolvering. Forpliktende oppfølging og aktiv deltakelse i nettverkene ICC (Intercultural Cities) og Nordic safe Cities.
 • Styrket metode-og analysekompetanse
 • Avdelingen har et særlig ansvar for å samarbeide med STL( Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn) frivillige lag og organisasjoner og Kulturhuset Sølvberget.