a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Vielser

Overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene trer i kraft fra 1. januar 2018. Ikrafttredelse av lovendringen innebærer at kommunene må være klare til å gjennomføre vielser for brudepar som ønsker det i kommunen fra 1. januar 2018. Det administrative ansvaret legges til det nye tjenesteområdet innbyggerdialog, kultur og næring. Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Les mer

Smartby

Smartbyarbeidet skal i planperioden sette Smartbyen Stavanger på kartet internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det skal bistå med etablering av nye prosjekter innenfor alle fem satsningsområder, med fokus på tverrfaglighet og involvering av næringsliv og innbyggere. Smartbyarbeidet skal legge til rette for pilotering av nye løsninger, som kan effektivisere og forbedre tjenestene og tilrettelegge for ny næring. Metoden living lab kan brukes for tjenesteutvikling, og for å muliggjøre næringsutvikling og kommersialisering.

Les mer

Kunnskapsbyen Stavanger

Utviklingen av kunnskapsbyen er et prioritert arbeid i planperioden. Kommunen vil bidra til å videreutvikle Stavangers attraktivitet som studentby. Sentrale aktiviteter er: studentinkubatoren og innovasjons-økosystemene som involverer akademia og forskningsmiljøer og UiS sitt Verdiskapings-forum.

Les mer

Rådmannens forslag

9 Innbyggerdialog, kultur og næring

Innbyggerdialog, kultur og næring jobber i tett samspill med innbyggere, organisasjoner og næringslivet, som alle er viktige ressurser i utviklingen av gode tjenester og av byen vår.

9.1 Innledning

Innbyggerdialog, kultur og næring1 har et utstrakt samarbeid med innbyggere, næringsliv og andre aktører. Med Smartby- satsingen skal kommunen – med utgangspunkt i innbyggernes behov – ta i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

I den forbindelse er det viktig å utvikle nye samarbeidsformer – både på tvers av kommuneorganisasjonen, med innbyggerne og med næringslivet.

Et utenifra og inn- perspektiv skal ligge til grunn for dette arbeidet. Det betyr at innbyggerne skal involveres og være med og legge premissene for utviklingen av nye, bærekraftige løsninger.

Tjenesteområdet Innbyggerdialog, kultur og næring skal utfordres til å arbeide mer innovativt og fremtidsrettet, med næringsutvikling, innbyggerdialog og innbyggerservice. Det innebærer at kommunen – som for eksempel i Smartby-arbeidet – er en aktør blant mange likeverdige samarbeidspartnere i et større nettverk.

Kommunen skal tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bevege seg sømløst mellom de ulike plattformene med tjenesteinformasjon. Innbyggerdialog, kultur og næring skal bidra til at kommunen som tjenesteleverandør lettere kan møte de langsiktige behovene på dette området.

Gjennom konstruktiv dialog med innbyggerne skal kommunen utvikle og ta i bruk ulike metoder for at de skal oppleve reell medvirkning. Prosjekt beboerlyst er et eksempel på denne tilnærmingen. Prosjektet har samlet erfaringer med innbyggerinvolvering, hentet inspirasjon utenfra, og satt sammen verktøy og metoder i en håndbok som hele organisasjonen kan bruke.

9.2 Kultur

Tjenestebeskrivelse

Stavanger er ledende i utviklingen av regionens kunst- og kulturliv. Kulturavdelingen skal legge til rette for gode rammebetingelser for kulturlivet, nyskapende kunstnerisk virksomhet, kvalitet i det kunstneriske innholdet og bidra til å bygge bransje innen kulturell og kreativ næring.
Stavanger er vertskommune for Stavanger Symfoniorkester, Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger. Kommunen bidrar økonomisk til driften av disse institusjonene, basert på inngåtte avtaler med staten og fylkeskommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kulturavdelingen har et pågående arbeid med ny kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025. Kulturplanen vil bli endelig behandlet i 2018. Kulturavdelingen skal ha en aktiv rolle når det gjelde etableringen av Nye Stavanger og innlemming av Finnøy og Rennesøy kommune.

Jubileer og markeringer
Kulturavdelingen skal frem mot 2025 legge til rette for blant annet markeringen av Byjubileet, Utvandrerjubileet og Domkirkejubileet.

Nye Tou
Byggetrinn 2 på Nye Tou vil ferdigstilles i 2019. Dette omfatter blant annet nytt inngangsparti, utvidelse og oppgradering av scenen i Maskinhallen, samt øvingsfellesskap-nybygg med 19 øvingsrom og 4 studioer.

MUST – Museum Stavanger
Økt driftstilskudd til drift av Holmeegenes
Stavanger kommune har gjennomført dialog med MUST om drift av forpakterboligen. Avtale med MUST skal i perioden framforhandles og fremmes til politisk godkjenning.

Rogaland Teater – tilskudd til Sceneskifte
Kvalitetssikring av KVU KS1, Kvalitetssikring av konseptvalgutredningen, blir ferdigstilt i løpet av høsten 2017. Det søkes nå om midler til neste fase av Statens krav til utredninger for byggeprosjekter i tidligfase. I stor grad vil dette dreie seg om å sikre fremdrift og kontinuitet, avslutte forstudiefasen og begynne forprosjektfasen. Stavanger kommune støtter Rogaland Teater med kr 570 000 i tilskudd til Sceneskifte for 2018. Samlet kostnad er kr 2 860 000. Resten er søkt finansiert fra Staten og Rogaland fylkeskommune.

Budsjettramme for Kulturavdelingen 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 160 376 160 376 160 376 160 376
 Endringer:    
290MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes 2 800 1 600 1 600 1 600
291Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd 125 125 125 125
292Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted -125 -125 -125 -125
293Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte 570 000
294Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig -540 -540 -540 -540
295Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd 1 400 1 400 1 400 1 400
296MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig -400 -400 -400 -400
297Opera Rogaland IKS 100 100 100 100
298Nye Tou, reforhandlet driftsavtale 300 300 300 300
299Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) -130 -130 -130 -130
300Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 500 1 500 1 500 1 500
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 165 976 164 206 164 206 164 206
Tabell 9.1 Budsjettramme for Kulturavdelingen 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

9.3 Næring

Tjenestebeskrivelse

Stavanger ønsker å være en tydelig pådriver for å stimulere til vekst på flere områder – både lokalt og regionalt. Næringsavdelingen driver utstrakt samarbeid med relevante aktører for å tilrettelegge for næringsutvikling, nye arbeidsplasser og utvikling av kunnskapsbyen. Stavanger kommune har i stor grad organisert arbeidet knyttet til næringsutvikling i felles regionale satsinger, som Greater Stavanger, Forus næringspark og Nordic Edge. Stavangerregionens Europakontor og Region Stavanger følger opp deler av kommunens næringsarbeid, og deler av Stavanger kommunes internasjonale arbeid. Stavanger kommune ser samarbeid med Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, KS og andre som sentrale i utviklingen av en attraktiv by. Samarbeid med byer i Norge, Norden og globalt vil også være avgjørende for å finne de beste løsningene for samarbeid, utvikling og vekst.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Handlingsplan for næringsarbeidet
Næringsavdelingen har et pågående arbeid med ny handlingsplan for næringsarbeidet (basert på Strategisk næringsplan for Stavangerregionen 2018-2025). I tillegg jobbes det med revidering av Melding om universitetsbyen Stavanger, utarbeidelse av en internasjonal strategi og handlingsplan for samarbeid med klynger, etablerings- og oppskaleringsarenaer.

Næringsavdelingen skal ha en aktiv rolle i Nye Stavangers arbeid med næringsutvikling, særlig med hensyn til blå og grønn sektor.

Omstilling og arbeidsplasser
Bystyret har vedtatt å bidra til å bevare og skape 10 000 nye arbeidsplasser i regionen. Stavanger kommune skal teste nye former for samhandling med næringslivet for å bidra til økt innovasjonstakt og vekst. Eksempler er Climate KIC, Start-up in Residence og innovative anskaffelser og Innovasjonspartnerskap.

Andre sentrale aktiviteter er Mulighetsterminalen, som tilbyr hjelp for arbeidsledige som følge av endring i energisektoren, Nordic Edge Expo, som er Nordens største møteplass for Smartby-tematikken, og Vekstfond som skal bidra til å bygge opp smartbyen, sikre næringsutvikling og skape arbeidsplasser.

Stavanger kommune skal fortsatt legge til rette for praksisplasser og lærlingeplasser innenfor alle tjenesteområdene.

Stavanger kommune bidrar med finansiering til en rekke aktører som jobber med oppstart og oppskalering av bedrifter. Byen har mange offensive aktører, og Stavanger kommune vil i kommende periode jobbe med å finne en mer optimal samarbeidsform med disse.

Kommunen jobber med målrettet tiltrekking av bedrifter i prosjektet Invest in Stavanger i samarbeid med Greater Stavanger.

Kunnskapsbyen Stavanger
Utviklingen av kunnskapsbyen er et prioritert arbeid i planperioden. Stavanger kommune skal i samarbeid med Universitetet i Stavanger og relevante aktører revidere Melding om universitetsbyen Stavanger (2014). Kommunen vil bidra til å videreutvikle Stavangers attraktivitet som studentby. Sentrale aktiviteter er: studentinkubatoren og innovasjons-økosystemene som involverer akademia og forskningsmiljøer og UiS sitt Verdiskapings-forum.

Stavanger kommune har en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter på tvers av fagområdene hvor finansiering kommer fra EUs innovasjons- og forskningsprogram H2020 og Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Relevant forskning skjer dessuten i bedrifter, noe både kommunen og de større forskningsinstitusjonene ser som viktige bidrag i kunnskapsbyen.

Kommersialisering av forskning er også et viktig område kommunen støtter opp om. Stavanger har et nært samarbeid med Valide, hvor satsinger som Valide Invest og Plogen står som solide eksempler på hvordan kommunen samarbeider.

Prosjekter Internasjonalisering

Dette inkluderer kontaktflater som European Innovation Partnership – Active & Healthy Ageging / Smart Cities and Societies, European Regions’ Research and Innovation Network.
Stavanger kommune samarbeider med Innovasjon Norge, ambassader og konsulater om eksport, da særlig med henblikk til Innovasjon Norges seks satsingsområder i Drømmeløftet (helse & velferd, smartby, ren energi, bioøkonomi, havrommet, reiseliv & kreativ næring).

Internasjonalisering
Stavanger kommunes viderefører sitt internasjonale arbeid i planperioden. Arbeidet består i hovedsak av prosjekter, samarbeidsrelasjoner, nettverk og delegasjoner for å utvikle byen, dele kunnskap og hente erfaring for å kunne håndtere helse, klima og migrasjon.

9.4 Smartby

Tjenestebeskrivelse

Smartby-arbeidet skal se til at Stavanger befester og videreutvikler sin posisjon som en ledende smartby. Veikartet for Smartbyen Stavanger angir ønsket retning for utviklingen av smartbyen, og er et rammeverk for gjennomføring av arbeidet. Smartby- satsingen skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov ved bruk av ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, å bo og å arbeide i.
I Smartbyen Stavanger samarbeider det offentlige, næringslivet og akademia som likeverdige parter. Samarbeidet skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer på en bærekraftig og effektiv måte. Dette igjen skal gi positiv effekt på næringsutvikling. Stavanger skal delta i et felles nordisk nettverk av smarte byer.

Kriterier for Smartby-prosjekter

Følgende kriterier/forutsetninger må være tilstede for at de skal klassifiseres som et smartby-prosjekt:
• Teknologi: I Smartbyen Stavanger vil teknologi alltid inngå som en del av løsningen – enten det er snakk om ny teknologi som anvendes eller eksisterende teknologi som videreutvikles.
• Samarbeid: I en smartby er samhandling mellom kommune, næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggerne et grunnleggende premiss
• Innbyggerinvolvering: Innbyggernes behov er utgangspunktet, og kan skje direkte eller indirekte, gjennom datainnsamling via observasjoner eller målinger.

Formålet med smartbyarbeidet er:
• Styrke evnen til å håndtere de store samfunnsutfordringene
• Utvikle bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne
• Bidra til nye næringsvirksomheter og nye arbeidsplasser
• Redusere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling

Kjennetegn på smartbyarbeidet:
• Innbyggernes behov vektlegges
• Åpenhet og transparens
• Deling av informasjon og data
• Likeverdighet og gjensidig tilpasning
• Kreativitet og involvering
• Utprøving og innovasjon

Prioriterte oppgaver i planperioden

Følgende fem temaer er valgt ut som satsingsområder i Stavangers smartby-arbeid de kommende årene:

 1. Helse og Velferd
 2. Utdanning og Kunnskap
 3. Energi, Klima og Miljø
 4. Urban Kunst
 5. Styring og demokrati

Smartbyarbeidet skal i planperioden sette Smartbyen Stavanger på kartet internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det skal bistå med etablering av nye prosjekter innenfor alle fem satsningsområder, med oppmerksomhet på tverrfaglighet og involvering av næringsliv og innbyggere. Smartbyarbeidet skal legge til rette for pilotering av nye løsninger, som kan effektivisere og forbedre tjenestene og tilrettelegge for ny næring. Metoden living lab kan brukes for tjenesteutvikling, og for å muliggjøre næringsutvikling og kommersialisering.

Prioriterte oppgaver vil være å:

 • formidle Smartbyen Stavanger i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
 • følge opp innkomne innspill og prosjektforslag.
 • delta i relevante nettverk i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
 • etablere mottaksapparat for interesserte eksterne aktører.
 • skape ulike samarbeids- og partnerskapsmodeller.
 • utarbeide kriterier for prosjektutvelgelse, samarbeidsprosjekter.
 • avklare kriterier for finansiering av prosjekter internt og eksternt.
 • arbeide med prosjektutviklingsarenaer.
 • videreutvikle samarbeidet om bruk og deling av åpne data.
 • forankre smartby-arbeidet i kommunen.
Smartby – tiltak

Stavanger kommune samarbeider med Lyse og Atea om et LoRaWAN-prosjekt for etablering av et transportnett for uttesting av ny teknologi. Dette vil gi oss muligheten til å ha et levende og synlig fremtidslaboratorium i bybildet, og en demonstrasjons- og opplæringsarena for Smartbyen Stavanger.

Prosjektet har som mål å levere en infrastruktur som kan benyttes både ved faste og midlertidige arrangement som krever høy båndbredde, samt understøtte heldigital varehandel. Prosjektet utarbeider også et eget konsept for å involvere innbyggerne.

9.5 Innbyggerservice

Tjenestebeskrivelse

Innbyggerservice er kommunens ansikt utad. Innbyggerne skal ha en samordnet og god service. Tanken er; en dør, en skranke, ett telefonnummer. Målet skal være at de fleste skal kunne få svar på det de spør om der og da, eller få vite hvordan de går frem i en videre dialog med kommunen.

Innbyggerservice skal prioritere tilpasset og målrettet service, utnytte digitaliseringspotensialet og legge til rette for klar og tydelig kommunikasjon.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Digitalisere Innbyggerservice
Stavanger har som mål å heldigitalisere kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling med innbyggerne. Det er viktig å videreføre digitaliseringsprosjekter innen alle kommunens tjenesteområder. Samhandling på tvers og organisering for å sikre bedre gjennomføringsevne er prioritert i det videre arbeidet.  Kommunen vil fortsette utrulling og bruk av nasjonale løsninger knyttet til blant annet digital postkasse, og være en aktiv aktør i videreutviklingen av disse. Nye nettsider vil bli en anledning til å utvikle nye og brukervennlige løsninger.

Strategiplan for Innbyggerservice
Strategiplanen for Innbyggerservice skal evalueres og endres i gjeldende periode.

Etablere og videreutvikle callsenter
Innbyggerservice har startet arbeidet med å etablere et callsenter. Intensjonen er at innbyggerne som velger å ringe til kommunen, skal få gode svar når de ringer. Det vil arbeides systematisk med kompetanseutvikling og samhandling for å kunne gi gode svar.

Møte innbyggerne der de er
I perioden skal det vurderes om kommunen skal ha et servicetilbud der innbyggerne ferdes. Det planlegges å i perioder etablere midlertidige møteplasser og kontor i sentrum for å kunne møte innbyggerne på deres arena. Kommunen vil på denne måten kunne tilrettelegge for at innbyggerne får raskt svar på sine henvendelser.

Kanalstrategi og kanalbevissthet
Innbyggerne ønsker svar i den kanalen de henvender seg. Kommunen skal legge opp til stor grad av sømløshet, der innbyggerne er i førersete ved valg av kanal. Innbyggerservice skal aktivt ta i bruk Stavanger kommune sin hjemmeside i veiledning av innbyggere og næringsliv. Innbyggeren skal møte medarbeidere som har spisskompetanse på sine tjenesteområder, høy grad av service og smart bruk av teknologi.

Vielser
Overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene trer i kraft fra 1. januar 2018. Ikrafttredelse av lovendringen innebærer at kommunene må være klare til å gjennomføre vielser for brudepar som ønsker det i kommunen fra 1. januar 2018. Det administrative ansvaret legges til det nye tjenesteområdet innbyggerdialog, kultur og næring. Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

9.6 Kommunikasjon

Tjenestebeskrivelse

Kommunikasjonsavdelingen jobber med informasjon og kommunikasjon til kommunens målgrupper – både internt og eksternt. Kjerneoppgaver er kommunikasjonsplanlegging, informasjonsformidling og profilbygging. Avdelingen gir kommunikasjonsrådgivning og støtte til kommunens ledere og avdelinger.

Kommunikasjonsavdelingen utvikler www.stavanger.kommune.no og legger til rette for tjenesteområdenes informasjon på nettsidene. Kommunikasjonsavdelingen drifter også kommunens kommunikasjonskanaler i sosiale medier på overordnet nivå.

Avdelingen bidrar til utforming og gjennomføring av medvirkningsopplegg.

Prioriterte oppgaver i perioden

Digital kommunikasjon
www.stavanger.kommune.no er navnet på kommunens informasjon i digitale kanaler og digitale innbyggertjenester. Nye nettsider ble lansert oktober 2017. Videreutvikling vil også innebære å gjøre nytte av kommunes åpne datasett til etterspurte informasjonstjenester.

Arbeidet med spredning av kommunal informasjon og tilrettelegging for innbyggerdialog og engasjement i sosiale medier vil fortsette. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med innbyggerservice.

Utvikling av et kommunikasjonskonsept for Smartbyen Stavanger er påbegynt. Formidling og merkevarebygging av smartbyen Stavanger i regionen, nasjonalt og internasjonalt skal prioriteres.

Kommunikasjonsavdelingen bidrar aktivt med intern og ekstern kommunikasjon i etableringen av Nye Stavanger kommune.

Klarspråk
Revidering av kommunens språkprofil og innarbeiding av lettlestkonseptet (foreløpig kalt Klarspråk for alle) i informasjon på hjemmesidene blir prioritert i planperioden. Avdelingen har også fått økonomisk støtte fra KS til gjennomføring av et nytt prosjekt om klart språk i beslutningsgrunnlag og andre sentrale dokumenter.

Kommunikasjonsstrategi
Kommunens kommunikasjonsstrategi skal revideres i starten av planperioden.

Prosjekt beboerlyst
Prosjekt beboerlyst er et pilotprosjekt som samler inn erfaringer med innbyggerinvolvering i kommunen, henter inspirasjon utenfra, og foreslår verktøyer og metoder i en håndbok som hele organisasjonen kan bruke. Prosjektet har fått kr 300 000 i innovasjonsmidler fra Fylkesmannen til delfinansiering av en videreutvikling av prosjektet i en fase 2 – et samskapingshus. Samskapingshuset vil bli utformet i samarbeid med mange aktører, både internt og eksternt.