a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Vedtatt budsjett

1 Bystyrets vedtak

Bystyrets flertallsvedtak i sak 133/17, 11.desember 2017:

1.   Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for 2018 fastsettes i henhold til:

 • Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 13.1.3
 • Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 13.2.2
 • Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 13.2.3

2.   Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 13.1.2.

3.   Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4.   I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 a) skrives eiendomsskatt for 2018 ut på faste eiendommer i hele kommunen. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer beholdes uendret på 4 promille og skattesatsen for boliger og fritidseiendommer beholdes uendret på 3 promille. Det gis et bunnfradrag i eiendomsskattetaksten på kr 400 000 for hver godkjent boenhet. Bystyrets vedtak (sak 0011/05 og 0063/07) i medhold av eiendomsskatteloven § 7 videreføres for følgende punkter:

 • Foreninger, lag og stiftelser som driver religiøs-/livssynsmessig, humanitær, idrettslig og kulturell ikke-kommersiell virksomhet kan få fritak fra eiendomsskatt – § 7 a) – etter søknad
 • Fredede bygninger og anlegg i privat eie gis fullt fritak for eiendomsskatt – § 7 b)
 • Fritak for Austre Åmøy og ikke landfaste byøyer (bortsett fra Vassøy) – § 7 d)

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

5.   Bystyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2018:

 • Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 200 mill./avdragstid 25 år
 • Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 291,0 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Stavanger utvikling KF på inntil kr 139,0 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Stavanger boligbygg KF på inntil kr 65,8 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Sølvberget KF på inntil kr 9,7 mill./avdragstid 30 år
 • Lån for viderelån til Stavanger Natur- og idrettsservice KF på inntil kr 4,0 mill./avdragstid 30 år

6.   Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av kapittel 15. Bystyret godkjenner tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner slik det framgår av kapittel 14 og notat av 14.11.2017 – «HØP 2018-2021, Tilskudd til lag og organisasjoner, endring i rådmannens budsjettforslag, endelig versjon».

7.    Bystyret godkjenner budsjett 2018 for Sølvberget KF, Stavanger byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Parkeringsselskap KF, Stavanger utvikling KF og

Stavanger boligbygg KF i samsvar med rådmannens anførsler. Økonomiplan for perioden 2018-2021 anses som retningsgivende for den videre drift.

Stavanger i omstilling gir muligheter

Punkt 1-7 som rådmannen, med de endringer og justeringer som følger av alternativt budsjettforslag.

Budsjettet er styringsdokumentet for fremtiden. Vårt ansvar er å sørge for at Stavanger skal være en god by og bo i for alle. Kvalitet i skolen og flere arbeidsplasser vil fortsatt være hovedprioritet i årene som kommer.

Regionen er fortsatt preget av å være i en omstillingsprosess. Det er nødvendig å utvide næringsgrunnlaget vårt videre. Mat, IKT, fornybar energi og arrangementsturisme er prioriterte områder. Her er det mange muligheter.

Kongress- og arrangementsturisme har befestet seg som viktige næringsbein for regionen. Store arrangementer styrker omdømmet og bidrar til en vesentlig verdiskaping. Her er det muligheter for å skape nye arbeidsplasser, og det skal Stavanger legge til rette for.

I fremtiden skal Stavanger kommune løse flere oppgaver med færre ressurser. Et viktig omstillingstiltak er Leve HELE LIVET. Målet er å få brukere som gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk klarer seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie. Velferdsteknologi vil være viktig for fremtidens omsorgstjenester.

Stavanger har mange av de samme mulighetene og utfordringene som andre energibyer og smartbyer. Det gode samarbeidet vi har med næringslivet i regionen og nasjonale- og internasjonale nettverk er viktig. Samarbeid og nettverk gir ny kunnskap og erfaring, og fungerer som døråpner for næringsliv og kunnskapsinstitusjoner.

Arenastatusen smartklyngen fikk i høst, er en viktig anerkjennelse av det langsiktige arbeidet til Stavanger kommune og våre samarbeidspartnere. Et godt eksempel er smartby-konferansen Nordic Edge Expo.

Stavanger skal være en åpen og inkluderende by. Kommunen skal satse videre på åpne idrettshaller og andre arenaer. Gode møteplasser og frivillig arbeid skal være med på å hindre utenforskap. Gjennom levekårsløftet skal kommunen, i samarbeid med lokale ressurser, bidra til fysiske, sosiale og miljømessige forbedringer over tid. Bystyret prioriterer tiltak for å sikre alle arbeid, hindre frafall i skoleløpet, hjelpe barn og unge med psykiske utfordringer og barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.

Kunnskapsbyen vil bli styrket med det nye sykehuset på plass på Ullandhaug i 2023. Bystyret skal tilrettelegge for helsefakultet på Ullandhaug. På sikt er målet at Stavanger får medisinutdanning.

Utviklingen av ViD på Misjonsmarka gir muligheter for utdanning og forskning. Kommunen som vertsby må videreutvikle samarbeidet med Universitetet i Stavanger, ViD og BI.

Bystyret ønsker å fortsette arbeidet med Stavanger sentrum. Det er stort potensiale for å utvikle sentrumsområdet. Det kan gi flere sentrale arbeidsplasser og bidra til å gjøre sentrum enda mer attraktivt og øke sentrumshandelen. Alt dette kan oppnås uten at det går på bekostning av byens egenart.

De neste to årene skal bystyret legge grunnlaget for Nye Stavanger som etableres fra 1.januar 2020. I prosessen skal gode tjenestetilbud og lokaldemokrati tillegges stor vekt.

SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen.Det settes av 30 millioner kroner i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen. Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger, større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale kulturarrangementer, by- jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere som styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.

Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Universitets- og høgskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og UiS.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan

etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter. Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Stavanger sentrum

Utviklingen av Stavanger sentrum er viktig for byen og regionen. Bystyret har et høyt ambisjonsnivå for den kommende sentrumsplanen. Aktuelle aktører inviteres til aktiv deltakelse i forbindelse

med forberedelser og gjennomføring av samarbeidsmøter. Bystyret matcher tilskuddet fra staten til City Impact District (CID). Rådmannen legger frem en sak til bystyret hvor kommunalutvalget

blir kommunens sentrumsutvalg som koordinerer og samordner diverse råd, utvalg og styrer som i dag ivaretar ulike sider av kommunens myndighet i Stavanger sentrum.

Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Frivillige lag og organisasjoner

Til neste års handlings- og økonomiplan ber bystyret rådmannen endre budsjettopplegget for tilskudd til lag og organisasjoner. Finans og formannskapet vedtar budsjettrammen og de respektive kommunalstyrene vedtar tildelingen og vedtas endelig i formannskapet.

Idrettslag og barne- og ungdomsorganisasjoner

For å styrke frivillig sektor og likestille tilskuddsordningene, økes tilskuddet til administrative stillinger i idrettslag og i barne- og ungdomsorganisasjoner med 500 000 kroner.

Eiendomsskatt – statens taksering

Bystyret ber kommunalstyret for finans legge frem en sak om å utrede hva det vil innebære å gå over til statens taksering av eiendomsskatt. Det blir ikke lagt inn noen kostnader før dette.

OPPVEKST

Fortsatt styrking av skolen

Bystyret satser videre på skolen i driftsbudsjettet. I tillegg til økningen i fjor, styrkes skolen i årets budsjett med full reversering av rådmannens kuttforslag på kr 5,5 millioner (kr 22 millioner i perioden), pluss en ekstra bevilling på 10 millioner kroner (40 millioner kroner i perioden).

Fremtidens skole – Stavangerskolen 2025

Våre barn er byens fremtid. Bystyret starter arbeidet med hvordan Stavangerskolen skal utvikle seg mot 2025. Målet er moderne og fleksible undervisningsmetoder, hensiktsmessig organisering av skoleledelse, spesialundervisning og integrering av nye innbyggere. Målet er videre en smartby-skole, med full integrering av teknologi og digitalisering i undervisning, samt en fremtidsrettet politisk og administrativ ledelsesstruktur for skolen. Rådmannen legger frem en sak for kommunalstyret for oppvekst og formannskapet om hvordan dette arbeidet på kort og lang sikt skal organiseres.  Driftsstyrene vurderes nedlagt fra høsten 2018. og vurderes erstattet med en modell som gir økt eierstyring og bedre kontakt mellom virksomhetene/skolene og kommunalstyret for oppvekst.

IKT i skolen

I forbindelse med gjennomføring av vedtatt strategiplan for IKT i Stavangerskolen fremheves grundig opplæring i bruk av verktøyene, implementering av chromebooks på barneskolene og videreføring av IKT-strategien. Lærernes kompetanse blir avgjørende for satsingen. IKT- satsingen må settes inn i en større helhetlig pedagogisk sammenheng for å lykkes og for å kunne bruke de digitale verktøyene til å utvikle undervisningen.

Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi

Det utarbeides nå en mulighetsstudie for området rundt Haugesundskvartalet hvor flere funksjoner ses i en sammenheng. Skolen bygges som en smartskole der det i planleggingen legges til rette for at moderne teknologi blir en integrert del av undervisning og drift. I prosjekteringsfasen rekrutteres det et lederteam som skal delta i utformingen av bygget, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer, og ha ansvaret for driften av skolen etter oppstart. Skolen realiseres så raskt som praktisk mulig.

Entreprenørskapskompetanse

Det legges frem en sak som beskriver hvordan vi ved for eksempel bruk av ideverksteder og elevbedrifter kan fremme entreprenørskapskompetanse hos elevene og hvordan man kan la dem jobbe med utfordringer knyttet til for eksempel smartyby-satsingen eller levekårsløftet.

Godeset skole

Godeset skole får flere elever fra høsten 2018 som en konsekvens av at Gautesete skole går fra 1. – 10. skole til ren ungdomsskole. Det har tidligere vært vurdert behov for modulbygg. Det fremkommer likevel at skolen vil få store lokaliseringsutfordringer. Det fremlegges snarest en sak som vurderer hvordan dette skal løses.

SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse

Bystyret ber om at det fremmes en egen sak vedrørende tilbudet om skolefritidsordningen for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse. Det innføres en ordning om redusert og differensiert foreldrebetaling for SFO-plasser for funksjonshemmede elever fra høsten 2018. Det legges inn en million kroner til dette arbeidet.

Skolevegringsprosjekt

Stavanger skal bli ledende i arbeidet mot skolevegring. Det fremlegges en sak som beskriver omfanget og konsekvenser. Det skal på bakgrunn av dette utarbeides en egen plan som viser

målsettinger, tiltak, organisering, samarbeid internt i kommunen, samarbeid med spesialisthelsetjenesten med mer. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer med ulike profesjoner fra virksomheter som stab og spesialisthelsetjenesten, politikere med flere. Det søkes departementet om prosjektmidler.

LEVEKÅR

Rus og psykiatri

Stavanger kommune tar en nasjonal rolle for å få belyst hvilke tiltak som virker for gruppen innen rus og psykiatri. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak til politisk behandling som skisserer arbeidet og bruk av de avsatte midlene på 10 millioner. Det søkes om finansiering fra staten og KS involveres i prosessen.

Helhetlig tilbud til rusavhengige

Ruspolitisk handlingsplan revideres, og det helhetlige tilbudet skal forsterkes. Rehabiliteringsseksjonen styrkes med 500 000 kr til dagsentertilbudet «Huset», og dekkes fra restbeløpet til den statlige opptrappingsplanen/rus.

Levekårsløft

Bystyret har store forventinger til grepene som tas i levekårsløftene. Erfaringene fra Storhaug må løftes frem ved oppstarten av prosjektet i Hillevåg, samt levekårsprosjektet i Kvernevik. Det understrekes betydningen av at ulike virkemidler må tas i bruk – både internt i den kommunale organisasjonen og gjennom frivillige lag og organisasjoner. Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for prosjektene på Storhaug og i Hillevåg, med samtlige kommunalstyrer som høringsinstanser.

Bystyret viser til de statlige midlene til levekårsløftet på Storhaug. Det fremmes en sak om bruken av disse midlene. Homestart-prosjektet er ett av slike prosjekter som kan være aktuelle å prøve ut.

Bystyret viser til den bevilgningen som er tildelt i Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplan. Grusbanen ved Kvaleberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, skal søkes tilrettelagt for kunstgress i forbindelse med det. Det fremlegges egen sak som viser mulighet for både intern- og ekstern finansiering.

Prosjektet ”Nye muligheter for Kvernevik” videreføres i 2018 og 2019. Målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering. Rådmannen bes legge frem en ”midtveis-rapport” for kommunalstyret for levekår i løpet av 2018.

Lavinntektsfamilier – kampen mot barnefattigdom

Bystyret styrker innsatsen mot barnefattigdom. Det skal etableres prosjekter mot barnefattigdom, både i forhold til barnehagebarns overgang til skolen, og egne prosjekter i forhold til skolebarns overgang til videregående opplæring. I tillegg skal det etableres nytt prosjekt som samordner eksisterende tiltak rettet mot foreldre i lavinntektsfamilier. Rådmannen legger frem sak for kommunalstyret for levekår og formannskapet. Hovedformålet er å bekjempe barnefattigdom, og å redusere sosiale ulikheter. Alle barn i lavinntektsfamilier skal følges opp på en helhetlig måte.

Videre vurderes en utvidelse av ordningen med ”opplevelseskortet” hvor dette også gjøres om til et vanlig årskort for barn og unge. I tillegg ber bystyret rådmannen starte prosessen med å fornye og rullere ”Eg vil lære” og tiltaksplanen ”Barn vil være med!” i løpet av 2018.

Stavanger er opptatt av å møte kampen mot barnefattigdom med kunnskap, og det skal tas initiativ til en årlig nasjonal konferanse kalt ”Kampen mot barnefattigdom” i Stavanger. I forbindelse med dette skal det etableres samarbeid med Universitetet i Stavanger, ViD og andre forskningsmiljøer for innhenting av kunnskap og deling av erfaringer. Det vurderes en etablering av en referansegruppe.

Bystyret bevilger tre millioner kroner særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.

Psykisk helse

Dagsentertilbud

Det skal fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår: «Status dagsentertilbud/psykisk syke». Saken skal redegjøre for tilbudene i kommunal- og privat sektor. Saken skal inneholde en oversikt over bruk, behov, økonomi og organisering. Det skal videre vurderes om dagens dagsenterstruktur er tilpasset brukernes ønsker, samt en vurdering av kvalitet i tilbudene.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Tidlig innsats er viktig for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Stavanger skal ha et godt tilbud. Bystyret ber derfor om at det utarbeides en sak for kommunalstyret for levekår der en ser på hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes. Stavanger Universitetssykehus inviteres som deltagere i prosjektet. Bystyret ber om at kommunalstyret for levekår snarest mulig får forelagt en sak om tilbudet og kapasiteten på Helsestasjonens familiesenter.

Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer

kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Bolig for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

Flere VTA-plasser

Bystyret ønsker at det over tid skal etableres et større antall VTA-plasser i Stavanger kommune. Det fremlegges en sak snarest for kommunalutvalget som skisserer hvordan kommunen kan sikre et høyere statlig tilskudd – og eventuelt at kommunen dekker kostnadene i sin helhet. Det er satt av midler i rådmannens budsjett (linje 148 – arbeidstreningsseksjonen). Det bes om en sak som redegjør for bruken av disse midlene.

Spaniaplassene

Bystyret vil fortsatt gi eldre i Stavanger et tilbud om rehabiliterings- og helseopphold i Spania. Det legges i 2018 frem en sak med forslag til flere former for opphold, der det forutsettes at deler av tilbudet skal kunne være selvfinansierende.

Evaluering av signalanlegget på sykehjem

Videre anskaffelser av signalanlegg utsettes inntil erfaringer fra Lervig er lagt frem i en sak til kommunalstyret for levekår.

KULTUR OG IDRETT

Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmehallene

Stavanger kommune har bygget flere nye svømmeanlegg som gir byens innbyggere gode muligheter for svømming og fysisk aktivitet. Bystyret avsetter 1,15 millioner til tiltak som hinderløype i vann og vannsklie.

Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Det framlegges egen sak til kommunalstyret for kultur og idrett som vurderer muligheten for å søke om status som statlig fartøyvernsenter. Kystkulturvernsenteret bevilges et tillegg på 150 000 kroner.

FRI Rogaland

Bystyret gir 90 000 kroner til FRI Rogaland.

Verdensarv

Rogaland og Stavangers kulturarv er av nasjonal og internasjonal betydning. Ivaretakelsen av fylket som sjøfarts-, kraftindustri- og hermetikkhistorie samt kloster og steinkirker vurderes fremmes som aktuell kandidat på UNESCO’s verdensarvliste. Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner kontaktes med formål å utarbeide en felles søknad til UNESCO.

MUST, Holmeegenes

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de Kr 2,8 millionene avsatt i budsjettet.

Kunst i offentlig rom

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett der en ser på hvordan byen kan bli bedre til å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom.

Rogaland Filmkraft

Bystyret er opptatt av at Filmkraft kan utvikle seg videre i Stavanger. Det fremlegges snarest en sak vedrørende eierstrategi og mulighetene for videreutvikling av Rogaland Filmkraft i samarbeid med de andre eierne, og hvilke ringvirkninger dette kan gi for byen.

Idrettshaller

Når den nye doble Hetlandshallen står klar for bruk høsten 2018, legges det til rette for en prøveordning der idrettslagene står for tilsyn og vakthold når de ulike idrettslagene benytter hallene. Egen sak til kommunalstyret for idrett og kultur.

Norsk Lydinstitutt

Norsk Lydinstitutt i Stavanger har en unik platesamling innen klassisk musikk. Instituttet jobber med en krevende digitaliseringsprosess som instituttet alene ikke vil kunne klare å gjennomføre. Derfor oppfordrer Stavanger kommune til tettere samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

MILJØ OG UTBYGGING

Bedre fremkommelighet på veiene (tidligere flaskehalsprosjektet)

Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synligjort, ikke minst i Hillevåg/bussveien. Formålet er å finne gode løsninger i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Kommunen setter av 12 millioner i perioden. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging og formannskapet.

Asfaltering

Det settes av tre millioner kroner hvert år i perioden til asfaltering av kommunale veier. Kommunalstyret for miljø og utbygging godkjenner den endelige listen av prosjekter.

Vedlikehold/skjøtsel av friområdene

Det avsettes to millioner hvert år i perioden til gjennomføring av skjøtselsplaner, vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Det skal i 2018 være spesiell oppmerksomhet på tilretteleggelse av turstier og Mosvannsområdet både i et dyre-, fuglevern- og friluftsperspektiv. Det framlegges egen sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Kommunal ladestrategi

Det er vedtatt en omfattende satsning på elbil og ladestrategi. I 2025 er det et mål at alle nybilkjøp er nullutslippsbiler.

Kommunale elbilanlegg

Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for flere ladepunkter i kommunale parkeringsanlegg i sentrum. Det bør vurderes om det er ønskelig å legge spesielt tilrette for elbiler i parkeringsanlegget under Domkirkeplassen.

Videreutvikle gatelys i trehusbyen

Når gatelys i trehusbyen etterhvert byttes, skal det legges inn ladepunkt i gatelysene.

Sykkelstrategien revideres

Det skal brukes 80 millioner kroner på gjennomføring av sykkelstrategien de neste fire årene. Sykkelstrategi med handlingsplan legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging så raskt som mulig. Det skal i større grad søkes å gjennomføre hele strekninger framfor mer punktvis utbedringer.

Tou scene – byggetrinn to

Bystyret forutsetter at byggetrinn to på Tou scene gjennomføres etter opprinnelige planer og kostnader. Kommunalstyret for miljø og utbygging holdes løpende orientert om videre fremdrift av byggetrinnet.

Garderobeanlegg på Hinna

Det skal legges tilrette for utvidet lagerplass i kommunens garderobeanlegg på Hinna. Det avsettes inntil en million kroner til tiltaket. Det skal søkes å utvide kapasiteten på en så rimelig og enkelt som mulig.

Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens utleieboliger. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å se på utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartbedrifter: KFI bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.  

Vålandsbassengene

Bystyret avventer videre behandling av prosjektet «Vålandsbassengene» til etter kommunalstyret for miljø og utbygging har fått sak vedrørende mulighetene for eksterne investeringsmidler og modeller for effektiv drift med mer. Det forutsettes at det ikke foretas økning av vannavgiften i 2018 som er øremerket finansiering av prosjektet.

1. Oppsummering20182019202020212018-2021
Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 1 076 750 959 650 937 550 1 058 450 4 032 400
Partiets endringer- totale endringer -19 350 39 300 75 500 38 000 133 450
Nytt forslag til investeringsbudsjett justert for partiets endringer 1 057 400 998 950 1 013 050 1 096 450 4 165 850
      
Låneopptak iht rådmannens forslag 344 787 389 164 434 719 535 133 1 703 803
Låneopptak iht. partiet endringer -53 810 84 618 16 795 56 482 104 084
Nytt nivå på låneopptak justert for partiet endringer 290 977 473 782 451 514 591 615 1 807 887
      
Overføring fra drift iht rådmannens forslag 197 200 246 000 303 600 300 000 1 046 800
Overføring fra drift iht. partiets endringer -5 540 -7 318 -10 295 -18 482 -41 634
Nytt nivå på overføring fra drift justert for partiets endringer 191 660 238 682 293 305 281 518 1 005 166
      
Udekket iht. rådmannens forslag-----
Udekket iht. partiets forslag-----
Tabell 1.1 Oppsummering investering
Last ned tabelldata (Excel)
2. HØP 2018-2021- Investeringstabell20182019202020212018-2021
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
Rådmannens forslag- sum diverse bygg, anelgg og felles investeringer 161 350 145 900 145 700 157 500 610 450
Kongress- og arrangementsturisme fond 30 000     30 000
Elbil (lading på gatelys) 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Sum partiets endringer- diverse bygg og anlegg 32 000 2 000 2 000 2 000 38 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- diverse bygg og anlegg 193 350 147 900 147 700 159 500 648 450
Skole     
Rådmannens forslag- sum skole 128 900 200 500 304 000 446 400 1 079 800
Sum partiets endringer- skole-----
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- skole 128 900 200 500 304 000 446 400 1 079 800
Barnehage      
Rådmannens forslag- sum barnehage 37 000 75 500 98 800 84 000 295 300
Sum partiets endringer- barnehage-----
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- barnehage 37 000 75 500 98 800 84 000 295 300
Helse og velferd (eks. bolig bygg KF)     
Rådmannens forslag- sum levekår 188 550 101 700 18 350 13 500 322 100
Haugåsveien bofellesskap - revidert prosjekt -37 500 -12 700 37 500   -12 700
Boligtilbud for demente, prosjektering og framskyvbibg av byggestart  10 000 30 000 30 000 70 000
Omsorgsbygg 2030, fremskynding av mulighetsstudier og prosjektering 2 000 2 000 -2 000 -2 000 -
Sum partiets endringer- levekår -35 500 -700 65 500 28 000 57 300
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- levekår 153 050 101 000 83 850 41 500 379 400
Idrettsbygg     
Rådmannens forslag- sum idrettsbygg 182 400 94 600 61 000 60 000 398 000
Lager ved nye garderober Hinna 1 000     1 000
Kunstgresbane Kvaleberg 6 000     6 000
Vannsklier og publikumsutstyr svømmehaller 1 150     1 150
Sum partiets endringer- idrettsbygg 8 150 --- 8 150
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- idrettsbygg 190 550 94 600 61 000 60 000 406 150
Park og vei     
Rådmannens forslag- sum park og vei 174 150 126 250 109 450 109 450 519 300
Økt vedlikehold/asfalt kommunale veier 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000
Økt opparbeidelse av friområder 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
Fremkommelighet (flaskehals 2) 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000
gatelys - reduserte kostnader -2 000     -2 000
Prosjektet Cricketbane endres -6 200     -6 200
Disposisjonsplan Lassa med cricketbane og garderobeanlegg 6 200     6 200
Sum partiets endringer-park og vei 6 000 8 000 8 000 8 000 30 000
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- park og vei 180 150 134 250 117 450 117 450 549 300
Selvkostområder - Vann, avløp, renovasjon     
Rådmannens forslag- sum VAR-sektor 173 100 150 200 144 250 144 600 612 150
Vålandsbassengene - venter på avklaring av eksterne midler -30 000 30 000   -
Sum partiets endringer- VAR-sektor -30 000 30 000 ---
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- VAR-sektor 143 100 180 200 144 250 144 600 612 150
Kirkelig Fellesråd     
Rådmannens forslag- sum kirkelig fellesråd 31 300 65 000 56 000 43 000 195 300
Sum partiets endringer- kirkelig fellesråd-----
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer- kirkelig fellesråd 31 300 65 000 56 000 43 000 195 300
Totale brutto investeringer      
Rådmannens forslag- totale brutto investeringer 1 076 750 959 650 937 550 1 058 450 4 032 400
Partiets endringer- totale endringer ift. Rådmannens forslag -19 350 39 300 75 500 38 000 133 450
Nytt forslag til budsjett justert for partiets endringer totalt 1 057 400 998 950 1 013 050 1 096 450 4 165 850
Finansiering      
Rådmannens forslag låneopptak 344 787 389 164 434 719 535 133 1 703 803
Rådmannensforslag egenfinansiering 731 963 570 486 502 831 523 317 2 328 597
Partiets endringer i egenfinansiering føres under:     
Overføringer fra drift til investering (beregnes i driftsbudsjettet) -5 540 -7 318 -10 295 -18 482 -41 634
Andre tilskudd (Tippemidler kunstgressbane Kvaleberg) 2 000     2 000
Salgsinntekter (Hotelltomten på Forum, utenriksterminal (2018)/Haugåsveien (2020) 38 000 -38 000 69 000   69 000
Partiets endring i låneopptak (beregnes automatisk) -53 810 84 618 16 795 56 482 104 084
Udekket iht. partiets endringer---- 
Tabell 1.2 HØP 2018-2021 - investeringstabell, endringer
Last ned tabelldata (Excel)
1. Oppsummering2018201920202021
Brutto budsjettramme iht. rådmannnens forslag 10 882 361 10 988 407 11 073 093 11 127 345
Netto driftsresultat iht. rådmannens forslag1,6 %2,3 %2,7 %2,9 %
Brutto budsjettramme iht. partiets forslag 10 874 261 10 984 485 11 070 148 11 127 587
Netto driftsresultat iht. partiets forslag (omtrentlig)1,6 %2,2 %2,6 %2,7 %
Sum driftsbalanse (skal være null)----
Tabell 1.3 Oppsummering drift
Last ned tabelldata (Excel)
2. HØP 2018-2021- driftsrammetabell2018201920202021
Barnehage     
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 11 630 9 430 9 280 9 280
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 332 003 1 329 803 1 329 653 1 329 653
Legg inn dine endringer under:    
Sum endring iht. partiets forslag----
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 332 003 1 329 803 1 329 653 1 329 653
Skole    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 77 007 74 507 61 507 62 327
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 824 862 1 822 362 1 809 362 1 810 182
Legg inn dine endringer under:    
Skole 5 500 5 500 5 500 5 500
Ekstra økning av rammen til Stavanger-skolen 10 000 10 000 10 000 10 000
SFO for 5-10 funksjonshemmede (behovsprøvd) 1 000 1 000 1 000 1 000
Tilskudd til Engøyholmen 150 150 150 150
Sum endring iht. partiets forslag 16 650 16 650 16 650 16 650
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 841 512 1 839 012 1 826 012 1 826 832
Barn og unge    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 17 690 17 910 18 030 17 780
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 511 290 511 510 511 630 511 380
Legg inn dine endringer under:    
Sum endring iht. partiets forslag----
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 511 290 511 510 511 630 511 380
Helse og velferd    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag -15 211 -35 896 -40 746 -61 146
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 3 474 853 3 454 168 3 449 318 3 428 918
Legg inn dine endringer under:    
Spania plassene- 2 100 2 100 2 100
Tilskudd til FRI Rogaland 90 90 90 90
Helhetlig tilbud rusavhengige (Huset) 500 500 500 500
Fattigdomsbekjempelse 3 000 3 000 3 000 3 000
Restbeløp statlig opptrappingsplan rus - til "Huset" -500 -500 -500 -500
Kutte ekstra midler til Boganes sykehjem -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Sum endring iht. partiets forslag 1 590 3 690 3 690 3 690
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 3 476 443 3 457 858 3 453 008 3 432 608
Samfunnsutvikling    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 14 815 14 815 12 815 7 815
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 115 964 115 964 113 964 108 964
Legg inn dine endringer under:    
CID - matche støtte fra staten 1, 5 mnok 500 ---
Kutte penger til omtaksering - ny prinsippsak KFI -3 000 -7 000 -5 000 -
Sum endring iht. partiets forslag -2 500 -7 000 -5 000 -
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 113 464 108 964 108 964 108 964
Bymiljø og utbygging    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 44 948 77 223 104 711 119 517
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 404 659 1 436 934 1 464 422 1 479 228
Legg inn dine endringer under:    
Sum endring iht. partiets forslag----
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 404 659 1 436 934 1 464 422 1 479 228
Innbyggerdialog, kultur og næring    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 14 989 13 219 13 219 15 719
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 218 847 217 077 217 077 219 577
Legg inn dine endringer under:    
Sum endring iht. partiets forslag----
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 218 847 217 077 217 077 219 577
Stab og støttefunksjoner    
Sum brutto endringer iht. rådmannens forslag 22 698 21 580 21 580 21 580
Brutto budsjettramme iht. rådmannens forslag 378 212 377 094 377 094 377 094
Legg inn dine endringer under:    
Reduserte kostnader stab -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Sum endring iht. partiets forslag -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 377 112 375 994 375 994 375 994
Felles utgifter     
Sum endring iht. rådmannens forslag -76 476 25 348 102 426 164 202
Budsjettramme iht. rådmannens forslag 1 621 671 1 723 495 1 800 573 1 862 349
Legg inn dine endringer under:    
Ungdomssekretærer (alle likt) 500 500 500 500
2,8 % lønnsvekst istedenfor 3,0 % -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Redusert netto driftsresultat, jf. linje 223.    
Sum endring iht. partiets forslag -8 100 -3 922 -2 945 242
Ny budsjettramme iht. partiets forslag 1 613 571 1 719 573 1 797 628 1 862 591
Felles inntekter     
Legg inn dine endringer under:    
Skatt fra inntekt og formue    
Rammetilskudd    
Eiendomsskatt 4 000 4 000 4 000 4 000
Stavanger Parkering KF - økt utbytte -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Legg inn dine endringer i disposisjonsfond under:    
Disposisjonsfond     
Endring i overføring fra drift til investering (klikk på knappen under) -5 540 -7 318 -10 295 -18 482
Sum endringer i felles inntekter og utgifter iht. partiets forslag -14 640 -12 240 -14 240 -19 240
Endringer i låneopptak i investeringsbudsjettet samt endringer i overføringer fra drift har medført følgende endringer i renter og avdrag:    
Renter, endret låneopptak (beregnes av modellen) -806 551 968 2 273
Endring avdragsbetalinger (beregnes av modellen) -1 794 1 027 1 587 3 469
Brutto driftsramme iht. rådmannens forslag 10 882 361 10 988 407 11 073 093 11 127 345
Ny brutto driftsramme iht. partiets forslag 10 874 261 10 984 485 11 070 148 11 127 587
Sum driftsbalanse (skal være null)----
Tabell 1.4 HØP 2018-2021 - driftsrammetabell, endringer
Last ned tabelldata (Excel)