a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

3.9 Forslag til driftsbudsjett 2018-2021

Hovedprioriteringer

Rådmannens forslag til driftsbudsjett i planperioden handler i stor grad om videreføring av gjeldende handlings- og økonomiplan og videreføring av vedtak fattet i forbindelse med tertialrapporteringene gjennom året 2017. Føringer og satsinger i forslag til statsbudsjett 2018, driftskonsekvenser av investeringer og lønnsoppgjør er innarbeidet. Budsjettforslaget inneholder også helt nye tiltak og dette har vært mulig som følge av effektiviseringstiltak og økning i inntekter på tjenesteområdene.

Netto endringer i drift

Samlet sett innebærer budsjettforslaget en netto økning på kr 242,4 mill. for tjenesteområdene.

Når en justerer endringene for budsjett-tekniske forhold som gjelder enslige mindreårige flyktninger, bosetting av flyktninger og smartbymidler utgjør endringene på tjenesteområdene kr 215,4 mill. i 2018 og kr 201,9 mill. i 2021.

Helårsvirkning av lønnsoppgjøret 2017 er i dette budsjettforslaget, i motsetning til tidligere år, lagt ut på tjenesteområdene. Dette beløper seg til kr 147 mill. Korrigert for dette er netto endring på tjenesteområdene kr 68,4 mill. i 2018 og kr 54,9 mill. i 2021.

Helt nye tiltak/prioriteringer har rådmannen oppsummert til å være kr 55,3 mill. i 2018 og tiltak videreført fra tertialrapporteringene kr 38,4 mill. Effektiviserings- og innsparingskrav beløper seg i rådmannens budsjettforslag til kr 48,2 mill. i 2018 opp mot kr 62,3 mill. i 2021. Forventning om økte inntekter utgjør kr 9,4 mill. i 2018.

Driftskonsekvenser av investeringer er kr 52,9 mill. i 2018 opp mot kr 103,2 mill. i 2021. Netto vekst er med andre ord knyttet opp mot å drifte nye tjenestetilbud i planperioden (DKI), og nye tiltak/prioriteringer er i stor grad finansiert innen for eksisterende ramme, dvs. innenfor totale innsparingstiltak og inntektsøkninger.

Figur 3.11 Endringer utover vedtatt budsjett 2017

Netto endringer i budsjettrammene 2018-2021

Netto endringer i tjenesteområdene 2018201920202021
Oppvekst og utdanning* 161 827151 547136 017136 587
Barnehage 4 1301 930280280
Grunnskole 72 10767 80754 80755 627
Barn og unge* 84 69080 91080 03079 780
Stab oppvekst og utdanning 900900900900
Helse og velferd** 15 925-5 975-10 825-31 225
Levekår** 12 150-9 950-15 000-35 600
Samfunnsmedisin 3 7753 9754 1754 375
Samfunnsutvikling 11 81511 8159 8154 815
Bymiljø og utbygging 15 53525 88532 33535 085
Innbyggerdialog, kultur og næring 14 98913 21913 21915 719
Stab og støtte 22 35020 88520 88520 885
Fellesinntekter/-utgifter -242 441-217 376-201 446-181 866
Sum netto endring i driftsbudsjettet 0000
*     
*Inklusiv teknisk nedjustert inntektsramme EMbo (kr -68 mill.)     
**Inklusiv nedjustert utgiftsramme bosetting av flyktninger (kr 48 mill.)     
Tabell 3.13 Netto endringer i budsjettrammene til tjenesteområdene i perioden 2018-2021. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettrammer 2018 – 2021

Tabell 3.14 viser rådmannens forslag til budsjettrammer til tjenesteområdene i perioden 2018-2021.

Netto driftsrammer 2018-2021 Opprinnelig vedtatt budsjett 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019Budsjettforslag 2020Budsjettforslag 2021
Oppvekst og utdanning*Utgifter3 561 8283 668 1553 663 6753 650 6453 651 215
 Inntekter-657 238-601 738-607 538-610 038-610 038
 Netto2 904 5903 066 4173 056 1373 040 6073 041 177
BarnehageUtgifter1 302 8731 312 0031 309 8031 309 6531 309 653
 Inntekter-237 199-242 199-242 199-243 699-243 699
 Netto1 065 6741 069 8041 067 6041 065 9541 065 954
GrunnskoleUtgifter1 724 2551 797 8621 795 3621 782 3621 783 182
 Inntekter-295 607-297 107-298 907-298 907-298 907
 Netto1 428 6481 500 7551 496 4551 483 4551 484 275
Barn og unge*Utgifter487 035503 725503 945504 065503 815
 Inntekter-119 321-51 321-55 321-56 321-56 321
 Netto367 714452 404448 624447 744447 494
Stab oppvekst og utdanningUtgifter47 66554 56554 56554 56554 565
 Inntekter-5 111-11 111-11 111-11 111-11 111
 Netto42 55443 45443 45443 45443 454
Helse og velferd**Utgifter3 490 0643 474 8533 454 1683 449 3183 428 918
 Inntekter-925 531-894 395-895 610-895 610-895 610
 Netto2 564 5332 580 4582 558 5582 553 7082 533 308
Levekår**Utgifter3 329 4093 310 4233 289 5383 284 4883 263 888
 Inntekter-882 942-851 806-853 021-853 021-853 021
 Netto2 446 4672 458 6172 436 5172 431 4672 410 867
SamfunnsmedisinUtgifter160 655164 430164 630164 830165 030
 Inntekter-42 589-42 589-42 589-42 589-42 589
 Netto118 066121 841122 041122 241122 441
SamfunnsutviklingUtgifter101 149115 964115 964113 964108 964
 Inntekter-48 806-51 806-51 806-51 806-51 806
 Netto52 34364 15864 15862 15857 158
Bymiljø og utbyggingUtgifter1 359 7111 404 6591 436 9341 464 4221 479 228
 Inntekter-858 403-887 816-909 741-930 779-942 835
 Netto501 308516 843527 193533 643536 393
Innbyggerdialog, kultur og næringUtgifter203 858218 847217 077217 077219 577
 Inntekter-3 856-3 856-3 856-3 856-3 856
 Netto200 002214 991213 221213 221215 721
Stab og støtteUtgifter355 514378 212377 094377 094377 094
 Inntekter-87 571-87 919-88 266-88 266-88 266
 Netto267 943290 293288 828288 828288 828
Sum netto driftsrammer 6 490 7196 733 1606 708 0956 692 1656 672 585
Sum felles inntekter og utgifterUtgifter1 698 1471 621 6711 723 4951 800 5731 862 349
 Inntekter-8 188 866-8 354 831-8 431 590-8 492 738-8 534 934
 Netto-6 490 719-6 733 160-6 708 095-6 692 165-6 672 585
Tilskudd regionale prosjekterUtgifter194 010193 310200 810207 610213 610
Lønnsreserven, pensjonskostnader, øvrige reserverUtgifter302 362268 612272 612275 612275 612
Renter og avdragUtgifter580 397579 654624 355676 510712 551
Overf. til investeringsregnskapetUtgifter152 690186 608243 831274 954288 789
Øvrige fellesutgifterUtgifter468 688393 487381 887365 887371 787
Sum balanserte netto driftsrammer 00000
Herav sum brutto driftsrammer 10 770 27110 882 36110 988 40711 073 09311 127 345
*      
*Inklusiv teknisk nedjustert inntektsramme EMbo (kr 68 mill.)      
**Inklusiv nedjustert utgiftsramme bosetting av flyktninger (kr -48 mill.)      
Tabell 3.14 Netto driftsrammer for perioden 2017-2021. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Totalt utgjør budsjettert brutto utgifter i 2018 kr 10,9 mrd. og andelene mellom tjenesteområdene vises i den grafiske fremstillingen.

Figur 3.12 Brutto driftsendringer

Brutto endringer i budsjettrammer
De totale foreslåtte bruttoendringene utgjør kr 188,5 mill. i 2018 og øker opp til kr 192,8 mill. i 2021.

  Opprinnelig vedtattRådmannens forslag
til budsjett 2018-2021
   
Endringer i bruttoramme sammenlignet med 2017-budsjett 20172018201920202021
Oppvekst og utdanning 3 561 828106 327101 84788 81789 387
Barnehage 1 302 8739 1306 9306 7806 780
Grunnskole 1 724 25573 60771 10758 10758 927
Barn og unge 487 03516 69016 91017 03016 780
Stab oppvekst og utdanning 47 6656 9006 9006 9006 900
Helse og velferd* 3 490 064-15 211-35 896-40 746-61 146
Levekår* 3 329 409-18 986-39 871-44 921-65 521
Samfunnsmedisin 160 6553 7753 9754 1754 375
Samfunnsutvikling 101 14914 81514 81512 8157 815
Bymiljø og utbygging, vann,avløp og renovasjon 459 22726 61346 23865 87678 432
Bymiljø og utbygging, ekskl. VAR 900 48418 33530 98538 83541 085
Innbyggerdialog, kultur og næring 203 85814 98913 21913 21915 719
Stab og støtte 355 51422 69821 58021 58021 580
* 9 072 124188 566192 788200 396192 872
* Inklusiv nedjustert utgiftsramme bosetting av flyktninger (kr -48 mill.)      
Tabell 3.15 Endringer i bruttoramme i forhold til 2017-budsjett. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 3.13 illustrerer den relative brutto endringen på tjenesteområdene i prosent og kan da også gi et bilde av rådmannens totale prioriteringer på tjenesteområdene.

Figur 3.13 Prosentvis endring i bruttorammen per tjenesteområde ift. opprinnelig budsjett 2017

De totale endringene utgjør 2,53 % av brutto ramme på tjenesteområdene i 2018, 2,83 % i 2019, 3,12 % i 2020 og 3,04 % i 2021. Beskrivelser av disse endringene blir omtalt i dokumentet under hvert tjenesteområde videre i dette kapitlet.

Driftskonsekvenser av investeringer

Rådmannen har i budsjettforslaget for planperioden innarbeidet driftskonsekvenser av investeringer på kr 52,9 mill. for 2018, kr 70 mill. for 2019, kr 89 mill. for 2020 og kr 103,2 mill. for 2021.

Tabellen nedenfor viser disse fordelt på tjenesteområdene.

Driftskonsekvenser av investeringer2018201920202021
Idrett1 0001 8003 0003 000
Stavanger eiendom13 80022 35026 45028 850
Alders- og sykehjem5 7006 5006 5006 500
Bofelleskap7 50015 00028 20039 900
Dagsenter og avlastningsseksjonen24 90024 90024 90024 900
Sum 52 90070 55089 050103 150
Tabell 3.16 Driftskonsekvenser av investeringer, tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Driftskonsekvenser av investeringer blir omtalt nærmere enten under tjenesteområdene eller i tekster til linjene tilknyttet driftsrammetabellen.

Innsparing og effektivisering

Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 % gjennomsnittlig i planperioden. Rådmannen har foreslått å realisere effektiviseringskravet på ulik måte i tjenesteområdene. På enkelte områder er det foreslått et generelt rammekutt, mens på andre områder foreslås det gjennomført gjennom konkrete tiltak. Tallstørrelser og tekst knyttet til de enkelte tiltak på tjenesteområdene finnes i egne linjer under hvert tjenesteområde.

Tabellen nedenfor viser effektiviseringskravet gruppert etter type tiltak

Effektiviseringskrav2018201920202021
Redusert ramme 17 079 15 079 15 079 15 079
Avvikle tilbud/redusert standard/kvalitet 3 995 11 695 11 695 11 695
Gevinstrealisering 790 1 790 2 290 2 790
Sum effektivisering og omstilling 21 864 28 564 29 064 29 564
Tabell 3.17 Effektiviseringskrav på 0,4 % gjennomsnittlig i planperioden, tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Bystyret vedtok i handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 tre konkrete omstillingstiltak med virkning fra 2018 på områdene alders- og sykehjem, bofellesskap for utviklingshemmede og Ungdom og fritid.

Omstilling2018201920202021
Omstilling 2018/2020 vedtatt i HØP 201726350263502885031350
Tabell 3.18 Omstilling vedtatt i HØP 2017 – 2020, tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Effektiviseringskravet og de tre konkrete omstillingstiltakene fordeler seg slik på tjenesteområdene:

Tjenesteområde:2018201920202021
Oppvekst og utdanning 14 723 14 723 14 723 14 723
Helse og velferd 29 325 36 025 39 025 42 025
Samfunnsutvikling 285 285 285 285
Innbyggerdialog, kultur og Næring 366 366 366 366
Bymiljø og utbygging 2 215 2 215 2 215 2 215
Rådmannen, stab og støtte 1 300 1 300 1 300 1 300
Sum 48 214 54 914 57 914 60 914
Tabell 3.19 Samlet innsparing på tjenesteområdene, tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen har ikke innarbeidet prisvekst i sitt budsjettforslag for planperioden. Dette utgjør følgende beløp og kommer i tillegg som en indirekte innsparing på tjenesteområdene.

Tjenesteområdene2018201920202021
Oppvekst og utdanning 6 679 6 679 6 679 6 679
Helse og velferd 4 829 4 829 4 829 4 829
Samfunnsutvikling 401 401 401 401
Innbyggerdialog, kultur og næring 207 207 207 207
Bymiljø og utbygging 9 831 9 831 9 831 9 831
Rådmann, stab og støtte 1 826 1 826 1 826 1 826
Sum 23 774 23 774 23 774 23 774
Tabell 3.20 Indirekte innsparing på grunn av manglende priskompensasjon, tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen foreslår videre et nytt tiltak i budsjettforslag «Innovasjon og forbedring». Det vil arbeides målrettet og langsiktig med å hente ut gevinster av allerede igangsatte tiltak. Det er lagt inn en forutsetning om en gevinstrealisering på kr 10 mill. i 2019, med en opptrapping til kr 20 mill. i 2020.

Oppvekst og utdanning

Rådmannens forslag til nettorammer for oppvekst og utdanning samlet endrer seg fra kr 2,9 mrd. i 2017 til kr 3,07 mrd. i 2018 og utgjør kr 3,04 mrd. i 2021.

Bruttorammen utgjør kr 3,67 mrd. i 2018 og reduseres til kr 3,65 mrd. ved slutten av planperioden.

Figur 3.14 Endring i netto budsjettramme 2018 for Oppvekst og utdanning

Barnehage

Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til barnehageområdet i henhold til forventet nedgang i antall barn 1-5 år, som tilsvarer 200 barnehageplasser.

Videre foreslår rådmannen å øke budsjettrammen for å kunne imøtekomme krav om økt bemanning, pedagogtetthet og materiell til kompetansehevende tiltak. Rådmannen har funnet dekning for pilotprosjektet Utvidet bemanning som er vedtatt av kommunalstyret for oppvekst i sak 4/17, og midler til kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge et godt tilbud til barn med spesielle behov.

Effektiviseringskravet på barnehageområdet foreslår rådmannen effektueres ved å avvikle barnehagebygg, redusere avsatte midler til kompetanse og ved et generelt kutt.

Skole

Rådmannen foreslår å innarbeide elevtallsveksten i grunnskolen, videreføre rammeøkning vedtatt i bystyret våren 2017 og økt ressursbehov knyttet til innføringen av ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn. Rådmannen har innarbeidet opptrappingen i vedtatt i Handlings- og økonomiplanen 2017 – 2020 vedrørende nye krav til kompetanse for lærere og det interkommunale samarbeidet om Norsk digital læringsarena.

Rådmannen foreslår videre endringer i ressurstildelingen til spesialundervisning på private skoler og økning i foreldrebetalingen til SFO. Det er en økning i antall elever som har behov for spesialundervisning og rådmannen foreslår å omdisponere midler fra ordinær undervisning for å dekke dette merbehovet

Effektiviseringskravet foreslår rådmannen løst ved et generelt rammekutt som fordeles ut til skolene gjennom finansieringsmodellen.

Barn og unge

Rådmannen har innarbeidet opptrappingen i vedtatt i Handlings- og økonomiplan vedrørende statens satsning på flere helsesøstre i skolen.

Det er videre innarbeidet styrking av klientbudsjettet til barnevern i tråd med vedtak i Bystyret sak 104/17 Tertialrapportering per 31. august 2017, knyttet til økt bruk av institusjonsplasser for ungdom. Videre ser rådmannen at for å få full effekt av nye digitale verktøy er det nødvendig å styrke IKT satsingen i barnevernet, inkludert nytt vaktsystem ved barnevernvakten.

Rådmannen foreslår å avvikle nyetablerte tilbud til enslige mindreårige flyktninger i tråd med redusert anmodning om bosetting. Parallelt foreslår rådmannen å øke bemanningen i bofellesskapene for enslige mindreårige flyktninger for å få tilstrekkelig bemanning også på dagtid i bofellesskapene.

Omstillingstiltak fra gjeldende handlings- og økonomiplan 2017 – 2020 Omstilling 2018 – Ungdom og fritid er videreført.

Rådmannen har innarbeidet tiltakene Fritid for alle og kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier som har vært statlig finansiert i kommunal drift. Dette sees i sammenheng med satsingsområder i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018. Rådmannen foreslår videre å innarbeide statlig kompensert prisvekst og midler til å kunne etablere en frivillighetssentral i hver bydel i løpet av planperioden, i henhold til målsettingen i Frivillighetsmeldingen. Bakgården foreslås styrket med midler avsatt til kulturtilbud psykisk helse.

Helse og Velferd

Rådmannens forslag til nettorammer for helse og velferd samlet, endrer seg fra kr 2,56 mrd. i 2017 til kr 2,58 mrd. i 2018 og utgjør kr 2,53 mrd. i 2021.

Bruttorammen utgjør kr 3,47 mrd. i 2018 og reduseres til kr 3,43 mrd. ved slutten av planperioden.

Figur 3.15 Endring i netto budsjettramme 2018 for helse og velferd

Levekår

Rådmannen har innarbeidet helårsvirkning av drift ved Lervig sykehjem i 2018 og vedtatt avvikling av Mosheim sykehjem, Vålandstunet sykehjem og St.Petri aldershjem.

Som en del av tilpasningen til de tilgjengelige økonomiske rammene, omstilling 2018 vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2017 – 2020, anbefaler rådmannen å redusere institusjonsdekningen, ikke redusere kvaliteten på tjenesten. Stavanger kommune er blant de storbyene som har høyest andel innbyggere over 80 år som bor i institusjon. En reduksjon i dekningsgrad for sykehjemsplasser vil også underbygge Stavanger kommunes satsing på hverdagsmestring og Leve HELE LIVET. Rådmannen vil i perioden 2018-2021 jobbe med en målrettet vridning fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester.

Rådmannen har også innarbeidet prisjustering i henhold til driftsavtale med Boganes sykehjem og private ideelle sykehjem og justert inntektsbudsjett. Videre har rådmannen innarbeidet helårsvirkning av drift ved Bjørn Farmannsgate 25. Som en følge av at brukere flytter fra ulike avlastningstilbud og inn i ny barnebolig, vil utgiftene til disse avlastningstjenestene reduseres fra 2018.

Rådmannen foreslår å styrke rammen til kommunal og privat fysioterapi i lys av opptrappingsplan rehabilitering / habilitering vedtatt i Statsbudsjettet for 2017. Innføring av egenandel på kommunal fysioterapi utsettes.

Rådmannen har innarbeidet styrking av budsjettrammen til brukerstyrt personlig assistanse og kjøp av heldøgns avlastningstjenester i tråd med vedtak fattet i Bystyret 104/17 Tertialrapportering per 31.08.2017. Det er videre tatt høyde for økt kommunal egenandel som følge av flere brukere med omfattende omsorgs- og hjelpebehov.

Videre er det innarbeidet og en økning tilknyttet kjøp av tjenester til responssenter for velferdsteknologi og en økning for å kunne tilby flere praksisplasser ved arbeidstreningsseksjonen. Flyktningeseksjonen bemannes i tråd med gjeldende bosetting av flyktninger i planperioden.

Rådmannen setter i gang et større omstillingsprosjekt innenfor hjemmebaserte tjenester. Omstillingsprosjektet skal legge til rette for en framtidsrettet hjemmetjeneste som er bedre for brukerne og billigere for kommunen. Konklusjonene fra prosjektet forventes å omfatte blant annet sammenslåing og omorganiseringer, samlokalisering, endrede tjenester og nye arbeidsformer. Tiltakene skal gi mer effektive og treffsikre tjenester. Satsingen på Leve HELE LIVET fortsetter også, og utvides til flere brukergrupper. Her foreslås det videre midler til logistikkprogrammet Spider Solution, cos doc, drift av el-biler og økte utgifter i forbindelse med økte bompengeavgifter. Det er lagt inn en forventning om gevinstrealisering både i forbindelse med logistikkprogrammet Spider Solution og nye medisindispensere.

Rådmannen foreslår å økte sosialhjelpsbudsjettet, Kvalifiseringsprogrammet, prosjektet Eg vil lære og barneansvarlige ved NAV kontorene. Videre foreslår rådmannen å øke Stavanger sin andel av en stilling ved Krisesenteret.

Rådmannen har innarbeidet driftskonsekvenser av investeringer til Haugåsveien bofelleskap, Lassaveien bofelleskap, bofelleskap ROP og bofelleskap til mennesker med utviklingshemming. Det er også innarbeidet driftskonsekvenser av investeringer til selveierboliger og prosjekt etablererboliger for mennesker med utviklingshemming litt lenger ute i planperioden. Disse prosjektene omtales nærmere både under investeringsprosjekter og under linjetekstene.

Samfunnsmedisin, legetjenester, legevakt

Rådmannen foreslår å iverksette tiltak vedtatt i 2017 om å gjøre smitteverstillingen til en full stilling. Videre ser rådmannen at anslagsbevilgningen vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2017-2020 til Stavanger legevakt er litt for liten til å kunne imøtekomme full drift av legebilen, med faste kommunale legestillinger for å betjene den. Økte kostnader knyttet til nødnett foreslår også rådmannen å ta høyde for.

Innbyggerdialog, kultur og næring

Rådmannens forslag til nettorammer for innbyggerdialog, kultur og næring endrer seg fra kr 200 mill. i 2017 til kr 215 mill. i 2018 og utgjør kr 215,7 mill. i 2021.

Bruttorammen utgjør kr 218,8 mill. i 2018 og øker til kr 219,6 mill. ved slutten av planperioden.

Figur 3.16 Endring i netto budsjettrammen 2018 for Innbyggerdialog, kultur og næring

Rådmannen foreslår å øke rammen for å kunne utvikle Stavanger som kunnskapsby, studentråd, vekstfond og delta i forskningsprosjekter. I tillegg foreslår rådmannen å styrke ressursinnsatsen når det gjelder digital kommunikasjon.

Størrelsen på tilskuddene til kulturinstitusjonene som er delfinansiert av staten, foreslås økt i tråd med føringene i forslag til statsbudsjett. Dette omfatter Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og MUST. Videre foreslås et økt driftstilskudd til MUST i forbindelse med drift av Holmeegenes, økt driftstilskudd til Nye Tou som en konsekvens av reforhandlet avtale, og økt tilskudd til Rogaland teater i forbindelse med sceneskifte.

Rådmannen har innarbeidet opptrappingen i tilskudd vedtatt i Handlings- og økonomiplanen 2017 – 2020 til Opera Rogaland IKS og foreslår et økt tilskudd til stiftelsen Grafisk Verksted finansiert over kommunalstyrets disposisjonskonto.

Samfunnsutvikling

Rådmannens forslag til nettorammer for samfunnsutvikling samlet endrer seg fra kr 52,3 mill. i 2017 til kr 64,1 mill. i 2018 og utgjør kr 57,1 mill. i 2021.

Bruttorammen utgjør kr 116 mill. i 2018 og reduseres til kr 109, mill.  ved slutten av planperioden.

Figur 3.17 Endring i netto budsjettramme 2018 for Samfunnsutvikling

Rådmannen foreslår å igangsette panteordning av gamle vedovner og innføring av piggdekkgebyr. Det foreslås videre å innarbeide tilskudd til Ullandhaug økologiske gård.

Rådmannen har funnet dekning for kommunal finansiering av prosjektet City Impact Distrikt i planperioden, og har videre innarbeidet midler til ny taksering i forbindelse med innkreving av eiendomsskatten.

Rådmannen foreslår å innarbeide en anslagsbevilgning i planperioden til å imøtekomme et endret utfordrings- og trusselbilde, økt radikalisering og voldelig ekstremisme og kommuneplanens føringer om sterkere vektlegging på klimatilpasninger.

Bymiljø og utbygging

Rådmannens forslag til nettorammer for Bymiljø og utbygging samlet endrer seg fra kr 501,3 mill. i 2017 til kr 516,8 mill. i 2018 og utgjør kr 536,4 mill. i 2021.

Bruttorammen utgjør kr 1,4 mrd. i 2018 og øker til kr 1,48 mrd. ved slutten av planperioden.

Figur 3.18 Endring i netto budsjettramme 2018 for Bymiljø og utbygging

Rådmannen foreslår å øke vedlikeholdsbudsjettet til Stavanger eiendom etter beregningsmetoden til middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle. Middels sats innebærer verdibevaring av bygningsmassen og forebygging av vedlikeholdsetterslep. Rådmannen har innarbeidet en forventning om reduserte ENØK utgifter, men tar samtidig høyde for økte energiutgifter til nye bygg.

Rådmannen foreslår å bevilge et tilskudd til Tour des Fjords (Hammer series). Videre forventes merinntekter tilknyttet billettinntekter på svømmehallene, men tar også høyde for manglende inntekter under rehabilitering av hallene. Det innarbeides driftsutgifter til Nye gamlingen, men også en forventning om økte inntekter.

Rådmannen har i sitt budsjettforslag innarbeidet økt budsjettramme til Park og vei til; biologisk mangfold, fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø, vedlikehold uteområder. Videre har rådmannen innarbeidet et økt tilskudd til Attende og Arboreet i tråd med inngåtte avtaler og et bidrag fra vertkommune under festival. Rådmannen har også funnet rom for å kunne drifte sansehager over budsjettet til Park og vei.

Stab og støtteenheter

Rådmannens forslag til nettorammer for stab og støtte samlet, endrer seg fra kr 268 mill. i 2017 til kr 290,2 mill. i 2018 og utgjør kr 288,8 mill. i 2021.

Bruttorammen utgjør kr 378,2 mill. i 2018 og reduseres til kr 377,1 mill. ved slutten av planperioden.

Fig 3.19 Endring i netto budsjettramme 2018 for stab- og støtteområder

En viktig forutsetning for å lykkes i digitaliseringsarbeidet er å ha tilstrekkelig med ressurser i IT-avdelingen som kan tilrettelegge for bruk av åpne data, selvbetjeningsløsninger og utvidet åpningstid. Rådmannen foreslår derfor å øke budsjettrammen til avdelingen, men også for å håndtere Google Applications og chromebook. Budsjettvedtaket fra bystyret sak 104/17 vedrørende IT-lisenser er også innarbeidet i forslaget sammen med utgifter tilknyttet anskaffe av tilstrekkelig med sikkerhetssystemer. Antall lærlinger økes til 180 i planperioden i tråd med bystyrets vedtak i fjor.

Tjenestetilbudet i Stavanger sammenlignet med andre kommuner

I dette avsnittet gis det en beskrivelse av ressursbruken i Stavanger i perioden 2014-2016 sammenholdt med landsgjennomsnittet og ressursbruken til de ni andre ASSS-kommunene. Sentralt i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling. Mer detaljert informasjon om resultatene finnes på nettsiden asss.no. Resultatene legges også fram til politisk behandling.

Figuren under viser samlet beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger basert på kostnadsnøkkelen i inntektssystemet i perioden 2014-2016 fordelt på sektorer. Figuren viser på hvilke sektorer Stavanger har høyt/lavt utgiftsbehov per innbygger. Figuren viser videre utviklingen i Stavangers utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet over tid. Stavangers utgiftsbehov er angitt som en indeksverdi sammenliknet med landsgjennomsnittet som er lik 1,00. Nedgang i indeksverdien for beregnet utgiftsbehov per innbygger fra et år til et annet betyr ikke uten videre at volumet på utgiftsbehovet har gått ned. Hvis kommunen samtidig har hatt vekst i folketallet vil en slik vekst isolert sett gi økt utgiftsbehov.

Figur 3.20 Beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger kommune fordelt på sektorer. 2014, 2015 og 2016

I 2016 hadde Stavanger samlet sett en kostnadsindeks på 0,933. Det betyr at Stavanger hadde et beregnet utgiftsbehov per innbygger som var 6,4 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. I 2015 var utgiftsbehovet 7,2 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.  Fra 2015 til 2016 var det økning i utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet innenfor sosialtjeneste, barnevern, pleie og omsorg og grunnskole. Det var nedgang innenfor barnehager.

Det var innenfor pleie og omsorg og kommunehelse at Stavanger hadde lavest beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2016. Utgiftsbehovet per innbygger innenfor pleie og omsorg lå 16,8 prosent under landsgjennomsnittet. I 2015 var utgiftsbehovet 17,6 prosent under landsgjennomsnittet. Det relativt lave utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg skyldes i hovedsak at Stavanger har relativt få eldre og relativt få psykisk utviklingshemmede.

Det var innenfor barnehager og sosialtjeneste at Stavanger hadde høyest beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2016. Utgiftsbehovet per innbygger innenfor barnehager lå 9,8 prosent over landsgjennomsnittet. I 2015 var utgiftsbehovet 10,3 prosent over landsgjennomsnittet. Det relativt høye utgiftsbehovet per innbygger innenfor barnehager i Stavanger skyldes i hovedsak at Stavanger har relativt mange innbyggere 2-5 år og relativt mange innbyggere med høy utdanning.

Innenfor grunnskole hadde Stavanger et beregnet utgiftsbehov per innbygger i 2016 som var 3,2 prosent under landsgjennomsnittet. I 2015 var utgiftsbehovet 3,8 prosent under landsgjennomsnittet. Det relativt lave utgiftsbehovet per innbygger innenfor grunnskole i Stavanger skyldes i hovedsak at Stavanger har relativt korte reiseavstander og er uten smådriftsulemper.

I figuren under vises forskjellene i inntekter og utgifter mellom Stavanger og landet under ett når vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov etc.

Figur 3.21 Avvik fra landsgjennomsnittet korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov etc. Stavanger kommune. Kr per innbygger. 2014-2016

Her ser en at i 2016 var Stavangers disponible inntekt om lag kr 1 990 høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet. Det vil si at Stavanger hadde en merinntekt sammenlignet med landsgjennomsnittet på om lag kr 260 mill. Definert på denne måten hadde Stavanger et disponibelt inntektsgrunnlag i 2016 som var 3,5 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Figuren viser videre hvordan Stavangers netto driftsutgifter til tjenestesektorene innenfor inntektssystemet og administrasjon avviker fra beregnet utgiftsbehov, og hvordan Stavangers netto driftsutgifter til sektorene utenfor inntektssystemet, netto renteutgifter og avdrag, premieavvik mm og netto driftsresultat avviker fra landsgjennomsnittet. Summen av disse avvikene er per definisjon lik forskjellen mellom disponibel inntekt i Stavanger og landsgjennomsnittet.

Stavangers netto driftsutgifter til sektorene utenfor inntektssystemet var i 2016 om lag kr 1 200 høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 160 mill.  Motsatt var netto renteutgifter og avdrag om lag kr 1 060 lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en mindreutgift på om lag kr 140 mill.

Sammenlignet med landsgjennomsnittet gikk korrigert disponibel inntekt i Stavanger opp med om lag kr 320 per innbygger fra 2015 til 2016. Netto driftsresultat gikk opp med om lag kr 530 per innbygger mot landsgjennomsnittet og netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet gikk opp med om lag kr 160. Motsatt gikk netto renteutgifter og avdrag ned med om lag kr 220 per innbygger sammenlignet med landsgjennomsnittet og netto driftsutgifter i tjenestesektorene i inntektssystemet gikk ned med om lag kr 160 sammenlignet med beregnet utgiftsbehov.

RESSURSBRUK OG UTGIFTSBEHOVET I SEKTORENE INNENFOR INNTEKTSSYSTEMET

Figur 3.22 Stavanger. Sektorene innenfor inntektssystemet. Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra beregnet utgiftsbehov korrigert for forskjeller i, statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kr per innbygger. 2014-2016

Beløpsmessig hadde Stavanger høyest netto driftsutgifter i forhold til beregnet utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg og barnehager. Det er beregnet at utgiftsbehovet til pleie og omsorg i Stavanger utgjorde om lag kr 13 640 per innbygger i 2016. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på om lag kr 1 510 per innbygger, noe som i alt tilsvarte om lag kr 200 mill.

Beløpsmessig hadde Stavanger lavest netto driftsutgifter i forhold til beregnet utgiftsbehov innenfor grunnskole og administrasjon. Det er beregnet at utgiftsbehovet til grunnskole i Stavanger utgjorde om lag kr 11 760 per innbygger i 2016. Stavanger hadde en mindreutgift i forhold til dette på om lag kr 880 kroner, noe som i alt tilsvarte om lag kr 120 mill.

I Stavanger utgjorde utgiftsbehovet til barnehager om lag kr 8 720 per innbygger i 2016. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på om lag kr 400 per innbygger, noe som tilsvarte om lag kr 55 mill.

Fra 2015 til 2016 gikk Stavangers netto driftsutgifter til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert administrasjon ned med om lag kr 30 per innbygger i forhold til beregnet utgiftsbehov. Beløpsmessig var det størst nedgang innenfor pleie og omsorg med om lag kr 300 per innbygger. Det var størst økning innenfor barnehager og administrasjon med kr 130 per innbygger hver, og innenfor grunnskole med kr 110.

RESSURSBRUK OG UTGIFTSBEHOVET I SEKTORENE UTENFOR INNTEKTSSYSTEMET

I dette avsnittet omtales Stavanger sin ressursbruk i sektorene utenfor inntektssystemet (= andre sektorer). På landsbasis utgjorde sektorene innenfor inntektssystemet 94 prosent og sektorene utenfor inntektssystemet 6 prosent av de samlede netto driftsutgiftene i 2016.

Med to unntak er det ikke korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov kommunene imellom når det gjelder sektorene utenfor inntektssystemet. Dette skyldes ganske enkelt at det ikke er laget kostnadsnøkler for sektorene utenfor inntektssystemet. Unntakene er innfor kultur der kostnadsnøkkelen for grunnskole er brukt til å korrigere utgiftsbehov når det gjelder musikk- og kulturskoler og innenfor næring der landbruksnøkkelen er brukt til å korrigere utgiftsbehov når det gjelder landbruksforvaltning. Det er i tillegg korrigert for at Oslos utgifter til statlig barnevern er ført på funksjonen for oppgaver utenfor kommunalt ansvarsområde. Det er også korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift

Figur 3.23 Sektorene utenfor inntektssystemet. Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger. Avvik fra landsgjennomsnitt korrigert for forskjeller i pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Kr per innbygger. 2014-2016

For landet under ett var netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet på om lag kr 2 960 per innbygger i 2016. Stavangers netto driftsutgifter var om lag kr 1 200 høyere per innbygger enn dette, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 160 mill. kroner.

Sammenliknet med landsgjennomsnittet hadde Stavanger en økning i netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet fra 2015 til 2016 på om lag kr 160 per innbygger. Det var beløpsmessig størst økning innenfor ikke-kommunale ansvarsområder med om lag kr 210 per innbygger og innenfor VAR med om lag kr 180. Det var størst nedgang innenfor bolig med om lag kr 160 per innbygger og innenfor fysisk planlegging etc. med om lag kr 130.

I 2016 hadde Stavanger beløpsmessig høyest netto driftsutgifter i forhold til landsgjennomsnittet innenfor kultur og idrett og fysisk planlegging etc. Stavangers netto driftsutgifter til kultur og idrett var om lag kr 1 150 høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 150 mill.

Stavanger hadde lavest netto driftsutgifter i forhold til landsgjennomsnittet i 2016 innenfor samferdsel og bolig. Stavangers netto driftsutgifter til samferdsel var om lag kr 400 lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet, noe som tilsvarte en mindreutgift på om lag kr 55 mill.

Rådmannen vil oppsummert framholde at tallene for 2016 viser at Stavanger fremdeles hadde høye inntekter og ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder flere anvendelser. Innenfor den relativt høye inntektsrammen har Stavanger fortsatt prioritert ressursene til de store tjenesteområdene pleie og omsorg, barnehage samt kultur og idrett.

Sammenligningene viser at ved å effektivisere og omstille tjenestetilbudet ytterligere er det muligheter for å styrke det økonomiske handlingsrommet sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Endringer i drift

 ENDRINGER I DRIFTOpprinnelig
vedtatt 2017
2018201920202021
 Frie inntekter     
1Formue- og inntektsskatt-4 980 000-4 998 000-5 029 000-5 067 000-5 110 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning-2 754 000-2 882 800-2 911 100-2 912 500-2 923 200
3Inntektsutjevning730 000659 700664 500669 500675 100
 Sum frie inntekter-7 004 000-7 221 100-7 275 600-7 310 000-7 358 100
 Sentrale inntekter     
4Lyse AS, disponering av frikraft-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400
5Kompensasjonsordninger fra Husbanken-24 200-20 900-21 500-22 500-22 600
6Eiendomsskatt-270 000-269 000-276 500-291 500-291 500
7Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige-250 000-276 000-247 000-223 000-191 000
 Sum sentrale inntekter-557 600-579 300-558 400-550 400-518 500
 Finans     
8Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor-87 462-99 955-103 864-107 339-110 682
9Lyse AS, utbytte-209 500-218 000-240 000-251 000-262 000
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-3 900-3 900-3 900-3 900-3 900
11Renovasjonen IKS, utbytte-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000
12Forus Næringspark AS, utbytte-20 0000000
13Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen-67 300-66 700-61 450-58 400-58 500
14Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen-7 650-4 500-7 600-7 700-7 700
15Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån-27 900-26 600-27 100-28 200-28 300
16Renteinntekter, konserninterne lån-4 200-6 400-14 000-21 900-27 400
17Renteinntekter bank og finansforvaltning-26 900-29 700-31 500-32 200-33 800
18Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån181 918178 277192 281210 055221 023
19Avdragsutgifter (investeringslån)337 847352 723374 190394 778415 598
20Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen-30 000-25 000-25 000-25 000-25 000
 Sum finans33 95349 24551 05768 19478 339
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
21Overføring fra drift til investering152 690186 608243 561274 954288 689
22Vekstfond, avsetning20 0000000
23Disposisjonsfond, avsetning9 6300000
24Vekstfondet, bruk0-1 200-1 200-1 200-1 200
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond182 320185 408242 361273 754287 489
 Sentrale utgifter     
25Folkevalgte42 64243 30043 30043 30043 300
26Hovedtillitsvalgte12 67913 30013 30013 30013 300
27Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
28Kirkelig fellesråd82 15087 00087 00087 00087 000
29Felleskostnader68 80068 80068 80068 80068 800
30Oppreisningsordningen barnevern8 0001 0001 0001 0001 000
31Valg6 00006 00006 000
32Livssynssamfunn, tilskudd14 20014 20014 20014 20014 200
33Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling-11 5000000
34Pensjon, sentrale poster165 000158 850162 850165 850165 850
35Lønnsoppgjør 2018113 60086 00086 00086 00086 000
36Revisjon og kontroll5 3005 7005 7005 7005 700
37Reisevaneundersøkelsen0200200200200
38Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering-5 0000-10 000-20 000-20 000
39Eksterne husleiekontrakter, prisjustering 3 5003 5003 5003 500
 Sum sentrale utgifter509 071489 050489 050476 050482 050
 Sum netto utgifter725 344723 703782 468817 998847 878
 Tilskudd regionale prosjekter     
40Tall Ship Race 20182 0007 7001001000
41Rogaland brann og redning IKS115 800117 550122 850128 450134 250
42Greater Stavanger AS7 9607 9607 9607 9607 960
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)49 90049 00049 50050 70050 900
44Sørmarka flerbrukshall IKS11 45011 10013 00013 20013 200
45Multihallen og Storhallen IKS8 9007 7007 5007 3007 300
 Sum tilskudd regionale prosjekter196 010201 010200 910207 710213 610
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon-6 640 246-6 875 687-6 850 622-6 834 692-6 815 112
 Disponibelt utover 2017-nivå0-235 441-210 376-194 446-174 866
 STAB OG STØTTEENHETER     
 Personal og organisasjon     
46Arkivenes hus, husleie 8 2008 2008 2008 200
47Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes -400-1 350-1 350-1 350
48Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes 0-1 200-1 200-1 200
49Lærlinger, økning 1 0002 0002 0002 000
50Avviks- og varslingssystem, drift 200200200200
51Redusert ramme -550-550-550-550
52Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 0003 0003 0003 000
 Sum tiltak personal og organisasjon 11 45010 30010 30010 300
 Kommuneadvokat     
53Redusert ramme -25-25-25-25
54Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Kommuneadvokat 75757575
 Økonomi      
55Lisenskostnader 3 7003 7003 7003 700
56IT, åpne data, integrasjon og koding 1 4001 4001 4001 400
57IT, anskaffelse av sikkerhetssystem 700135135135
58IT, utvidet åpningstid, drift av møterom 1 4001 4001 4001 400
59IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i 2017 -250000
60IT, Google application, chromebook 1 5001 5001 5001 500
61Redusert ramme -725-725-725-725
62Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 1003 1003 1003 100
 Sum tiltak økonomi 10 82510 51010 51010 510
 SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER 22 35020 88520 88520 885
 OPPVEKST OG UTDANNING     
 Barnehage     
63Barn i barnehagene, reduksjon -30 000-30 000-30 000-30 000
64Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov 300300-1 200-1 200
65Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon -1 100-1 100-1 100-1 100
66Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet 17 80017 80021 30021 300
67Ny rammeplan, pedagogisk materiell 1 7501 75000
68Foreldrebetaling, prisjustering -12 600-12 600-12 600-12 600
69Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering -300-1 200-1 200-1 200
70Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" 3 2001 90000
71Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg -1 000-3 000-3 000-3 000
72Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole 500500500500
73Tidlig innsats barnehage 2 5002 5002 5002 500
74Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser 500500500500
75Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser -3 200-3 200-3 200-3 200
76Redusert ramme -3 000-1 000-1 000-1 000
77Redusert ramme, kompetansemidler -700-700-700-700
78Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 27 20027 20027 20027 200
 Sum tiltak barnehage 1 850-350-2 000-2 000
 Barneverntjenesten     
79Klientbudsjett, styrking 8 0008 0008 0008 000
80Bemanningsøkning 860860860860
81IKT-løft 25002500
82Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten 400000
83Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen 2 0002 0002 0002 000
84Redusert ramme -900-900-900-900
85Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 8002 8002 8002 800
 Sum tiltak barneverntjenesten 13 41012 76013 01012 760
 Embo     
86Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud -4 300-4 300-4 300-4 300
87Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo 2 5002 5002 5002 500
88Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger 68 00064 00063 00063 000
89Redusert ramme -350-350-350-350
90Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Embo 65 95061 95060 95060 950
 Grunnskole     
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes 2017 -300-300-300-300
92Nye krav til kompetanse for lærere 5001 0001 0001 000
93Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid 500500500500
94Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling -1 000-2 000-2 000-2 000
95Lokal skolelederutdanning, utgår -500-1 000-1 000-1 500
96Økt antall elever som tilrås spesialundervisning 12 00012 00012 00012 000
97Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning -12 000-12 000-12 000-12 000
98Elevtallsvekst grunnskole 3 3003 3003 3003 300
99Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn 1 0001 0001 0001 000
100Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020 -1 500-3 300-3 300-3 300
101Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17 9 1009 1009 1009 100
102Tidlig innsats skole 2 5002 5002 5002 500
103Redusert ramme -5 500-5 500-5 500-5 500
104Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 32 30032 30032 30032 300
 Sum tiltak Grunnskole 40 40037 60037 60037 100
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten     
105Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre 1 5001 5001 5001 500
106Redusert ramme -250-250-250-250
107Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 6001 6001 6001 600
 Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten 2 8502 8502 8502 850
 Johannes læringssenter     
108Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo 1 00050000
109Bosetting av flyktninger, økte ressurser 2 5002 50000
110Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017 -480-480-480-480
111Introduksjonsstønad 20 00020 00010 00010 000
112Redusert ramme, innføringsskolen -723-723-723-723
113Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 4004 4004 4004 400
 Sum tiltak Johannes læringssenter 26 69726 19713 19713 197
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste     
114Prosjekt "Eg vil lære" videreføres 800800800800
115Bosetting av flyktninger, økte ressurser 1 000000
116Redusert ramme -150-150-150-150
117Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2 7501 7501 7501 750
 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud     
118Redusert ramme -320-320-320-320
119Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 6002 6002 6002 600
 Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2 2802 2802 2802 280
 Stab Oppvekst og utdanning     
120Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal 200200200200
121Områdesatsing Storhaug 6 0006 0006 0006 000
122Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd -6 000-6 000-6 000-6 000
123Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 700700700700
 Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning 900900900900
 Stavanger kulturskole     
124Kulturskolen, økt aktivitet 650650650650
125Undervisningsutstyr, redusert ramme -190-190-190-190
126Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Stavanger kulturskole 1 6601 6601 6601 660
 Ungdom og fritid     
127Fritid for alle 1 3001 3001 3001 300
128Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis 800800800800
129Bakgården, styrking 100100100100
130Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019 050000
131Omstilling 2018 -1 350-1 350-1 350-1 350
132Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende 5208901 2601 260
133Redusert ramme -290-290-290-290
134Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
 Sum tiltak Ungdom og fritid 2 4803 3503 2203 220
 SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING 161 227150 947135 417134 667
 HELSE OG VELFERD     
 Alders -og sykehjem     
135Omstilling 2018 -17 500-17 500-17 500-17 500
136Lervig sykehjem 78 70079 50079 50079 500
137Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -33 400-33 400-33 400-33 400
138St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -10 500-10 500-10 500-10 500
139Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -27 900-27 900-27 900-27 900
140Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger -1 200-1 200-1 200-1 200
141Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) 900900900900
142Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 5001 5001 5001 500
143Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 2002 4003 6004 800
144Egenbetaling på sykehjem, justering 5 0005 0005 0005 000
145Redusert ramme, avvikle Spania-plasser 0-4 200-4 200-4 200
146Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene -900-900-900-900
147Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 19 60019 60019 60019 600
 Sum tiltak Alders -og sykehjem 15 50013 30014 50015 700
 Arbeidstreningsseksjonen     
148Praksisplasser 1 0001 5002 0002 000
149Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 300300300300
 Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen 1 3001 8002 3002 300
 Bofellesskap     
150Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming -7 500-7 500-7 500-7 500
151Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 03 0006 2006 200
152Bofellesskap ROP, 4 plasser 1 5006 0006 0006 000
153Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser 004 5007 700
154Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming 005 00010 000
155Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase 005004 000
156Satelitt, brukere med behov for 1:1 5 0005 0005 0005 000
157Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter 6 0006 0006 0006 000
158Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse -500-500-500-500
159Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 1009 1009 1009 100
 Sum tiltak Bofellesskap 13 60021 10034 30046 000
 Boligkontoret     
160Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Boligkontoret 100100100100
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
161Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser 20 40020 40020 40020 400
162Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -9 100-9 100-9 100-9 100
163Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere 4 5004 5004 5004 500
164Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig -1 500-1 500-1 500-1 500
165Mosvangen, avlastning 1 5001 5001 5001 500
166Redusert ramme -1 500-1 500-1 500-1 500
167Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 5 2005 2005 2005 200
 Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen 19 50019 50019 50019 500
 Flyktningseksjonen     
168Saksbehandling og drift, økt bemanning 4 800000
169Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Flyktningseksjonen 5 400600600600
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
170Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler 440440440440
171Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats" 1 5001 5001 5001 500
172Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019 1 000500500500
173Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten 4 1403 6403 6403 640
 Helse og sosialkontor     
174Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -7 500-7 500-7 500-7 500
175Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 10 00010 00010 00010 000
176Ressurskrevende brukere, økt egenandel 5 0005 0005 0005 000
177Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp 5 0005 0005 0005 000
178Redusert ramme, driftsutgifter -200-200-200-200
179Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 1002 1002 1002 100
 Sum tiltak Helse og sosialkontor 14 40014 40014 40014 400
 Helsehuset i Stavanger     
180Responssenter velferdsteknologi 1 5002 0002 0002 000
181Nye lokaler, husleie 1 0001 0001 0001 000
182Redusert ramme -100-100-100-100
183Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Helsehuset i Stavanger 3 0003 5003 5003 500
 Hjemmebaserte tjenester     
184Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien 500500500500
185Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018 6103 6603 6603 660
186Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester 00-2 500-5 000
187Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie 01 0001 0001 000
188Cosdoc +, videre utrulling 750750750750
189Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering  0-1 000-1 500-2 000
190El-biler Hundvåg og Storhaug HBT 150150150150
191Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien -500-500-500-500
192Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 5009 5009 5009 500
 Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester 11 01014 06011 0608 060
 Krisesenteret i Stavanger     
193Økt bemanning  200200200200
 Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger 200200200200
 NAV     
194Sosialhjelp  15 00010 00010 00010 000
195Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere 5 0005 0005 0005 000
196NAV Flyktningveiledere 3 0002 2501 5001 500
197"Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene 600600600600
198Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 7001 7001 7001 700
 Sum tiltak NAV 25 30019 55018 80018 800
 Rehabiliteringsseksjonen     
199Eventyrbråtet, økt bemanning 600600600600
200Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 3001 3001 3001 300
 Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen 1 9001 9001 9001 900
 Sentrale midler legetjeneste     
201Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst 200400600800
202Redusert ramme -625-625-625-625
 Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste -425-225-25175
 Sentrale midler levekår     
203Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården -100-100-100-100
204Bosetting av flyktninger -96 800-120 000-135 000-164 180
205Innovasjon innen velferdsteknologi 3 0003 0003 0003 000
206Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid 1 0001 0001 0001 000
207Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter 3003 1001 9001 900
208Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt -18 000-18 000-18 000-18 000
209Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd 4 4004 4004 4004 400
 Sum tiltak Sentrale midler levekår -106 200-126 600-142 800-171 980
 Stab helse og velferd     
210Økt ressurs smittevernoverlege 300300300300
211Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger 2 2002 2002 2002 200
212Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Stab helse og velferd 3 5003 5003 5003 500
 Stavanger legevakt     
213Nødnett, økte priser 1 7001 7001 7001 700
214Legebil, drift 1 5001 5001 5001 500
215Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Stavanger legevakt 4 2004 2004 2004 200
 Tekniske hjemmetjenester     
216Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester 100100100100
 SUM TILTAK HELSE OG VELFERD 16 525-5 375-10 225-29 305
 BYMILJØ OG UTBYGGING     
 Stab Bymiljø og utbygging     
217Redusert ramme -75-75-75-75
218Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging 25252525
 Idrett     
219Oilers investa AS, indeksregulering 100200300400
220Svømmehallene, økte billettinntekter -1 600-1 600-1 600-1 600
221ONS i 2018 og 2020, leieinntekter -1 2000-1 2000
222OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter  70007000
223Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering 300-2 500-3 400-3 400
224Gamlingen, billettinntekter -1 000-1 000-1 000-1 000
225Nye Gamlingen, drift 2 0002 0002 0002 000
226Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift 08002 0002 000
227Hammer Series, tilskudd 1 5001 5001 5000
228Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall -290-290-290-290
229Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Idrett 1 610210110-790
 Juridisk     
230Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak juridisk 100100100100
 Park og vei     
231Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler 150300450600
232Bidrag fra vertskommune under festival 50003000
233Biologisk mangfold 250500500500
234Framkommelighet 4008001 2001 600
235Trafikksikkerhet og miljø 3004009001 000
236Nye anlegg 6001 2001 6002 000
237Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 250400600800
238Plasser, vei og torg  200200400400
239Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100200300400
240Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS 4001 5001 5001 500
241Sansehager, drift og vedlikehold 500500500500
242Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder -650-650-650-650
243Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 2002 2002 2002 200
 Sum tiltak Park og vei 5 2007 5509 80010 850
 Stavanger eiendom     
244Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 10 90018 60022 40024 500
245Forsikring bygg 200400600800
246ENØK - innsparinger -5 200-6 700-6 700-6 700
247Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader -4 000-6 850-6 850-6 850
248Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold 05 0005 0005 000
249Nye bygg, energiutgifter 2 9003 7504 0504 350
250Stokkaveien, husleiekostnader 100100100100
251Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet -1 200-1 200-1 200-1 200
252Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 9004 9004 9004 900
 Sum tiltak Stavanger Eiendom 8 60018 00022 30024 900
 Vannverket     
253Fastledd, IVAR -1 1772 8703 7204 861
254Mengdevariabelt ledd, IVAR -1 6844 5865 2566 426
255Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning 3 0133 8014 6055 425
257Avskrivninger 1 0501 9412 7933 607
258Renter restkapital 3 3974 1974 8775 528
259Bruk/avsetning til selvkostfond 2664 8506 9021 956
260Gebyrer/gebyrøkning -5 215-22 945-29 203-29 203
 Sum tiltak Vannverket 0000
 Avløpsverket     
261Fastledd, IVAR 2 0422 3005 8346 141
262Mengdevariabelt ledd, IVAR 6 4906 11011 64012 450
263Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
264Driftsutgifter/generell prisstigning 3 8154 7465 6956 663
265Avskrivninger 1 5112 7373 8004 861
266Renter restkapital 6 5697 5698 4629 292
267Bruk/avsetning til selvkostfond -20 777-14 470-9 343-6 885
268Gebyrer/gebyrøkning 0-9 692-27 138-33 922
 Sum tiltak Avløspverket 0000
 Renovasjon     
269Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 5001 0001 5002 000
270Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 1 6603 6495 8678 000
271Kalkulerte finanskostnader -37-45-58-70
272Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 1797921 2001 615
273Gebyrer/generell gebyrøkning -2 980-7 780-12 260-16 420
274Bruk/avsetning til selvkostfond 6782 3843 7514 875
 Sum tiltak renovasjon 0000
 SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING 15 53525 88532 33535 085
 SAMFUNNSUTVIKLING     
 Miljø     
275Panteordning gamle vedovner 5 0005 0005 0005 000
276Revisjon klima- og miljøplan -500-500-500-500
277Piggdekkgebyr -3 000-3 000-3 000-3 000
278Ullandhaug økologiske gård, tilskudd 4 000000
279Redusert ramme -25-25-25-25
280Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Miljø 5 5751 5751 5751 575
 Planavdelinger     
281City Impact District 1 0001 0001 0001 000
282Eiendomsskatt, taksering 3 0007 0005 0000
283Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
 Sum tiltak Planavdelinger 5 4009 4007 4002 400
 Stab Samfunnsutvikling     
284Klimatilpasning og radikalisering 1 0001 0001 0001 000
285Redusert ramme -260-260-260-260
286Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab samfunnsutvikling 840840840840
 SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING 11 81511 8159 8154 815
 INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING     
 Kommunikasjon     
287Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver 500500500500
288Redusert ramme -30-30-30-30
289Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Kommunikasjon 670670670670
 Kultur     
290MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes 2 8001 6001 6001 600
291Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd  125125125125
292Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted -125-125-125-125
293Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte 570000
294Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig -540-540-540-540
295Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd 1 4001 4001 4001 400
296MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig -400-400-400-400
297Opera Rogaland IKS 100100100100
298Nye Tou, reforhandlet driftsavtale  300300300300
299Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) -130-130-130-130
300Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 5001 5001 5001 500
 Sum tiltak kultur 5 6003 8303 8303 830
 Næring     
301Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd 2 5002 5002 5005 000
302Redusert ramme -41-41-41-41
303Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Næring 2 5592 5592 5595 059
 Politisk sekretariat     
304Redusert ramme -40-40-40-40
305Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Politisk sekretariat 160160160160
 Innbyggerservice     
306Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017 -1 000-1 000-1 000-1 000
 Sum tiltak innbyggerservice -1 000-1 000-1 000-1 000
 SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING 7 9896 2196 2198 719
 SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE 235 441210 376194 446174 866
 Disponibelt utover 2017-nivå -235 441-210 376-194 446-174 866
 Herav driftskonsekvenser av investeringer 52 15065 40084 70099 900
 Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning 147 600147 600147 600147 600
 Sum tekniske budsjettjusteringer 0000
 BUDSJETTBALANSE 0000
Tabell 3.21 Driftsrammetabell 2018-2021. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Forklaring til linjene i driftsrammetabellen

Frie inntekter

1. Formue- og inntektsskatt
Frie inntekter omhandler formue-/inntektsskatt, innbyggertilskudd, inklusiv utgiftsutjevning og inntektsutjevning, og er nærmere omtalt i avsnitt 3.4. Skatteinntektene lokalt er justert med bakgrunn i lokale forhold for lønn og sysselsetting, samt innbyggervekst, og gir 1,65 % vekst fra anslått nivå for 2017 for Stavanger kommune. Nasjonalt er skatteveksten anslått til 2,4 %. Skatt i prosent av landsgjennomsnittet blir da 125,5 %. Frie inntekter budsjetteres samlet med kr 7 221 mill. i 2018 og stiger jevnt på grunn av innbyggerveksten til kr 7 358 mill. i 2021.

2. Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning
Se linje 1

3. Inntektsutjevning
Se linje 1

Sentrale inntekter

4. Lyse AS, disponering av frikraft
Kommunene Stavanger, Sandnes, Time og Klepp har inngått avtale med Lyse AS om uttak av frikraft. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal, og vil således gi kommunen lavere energikostnader i vinterhalvåret. Refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2018 er beregnet til kr 13,4 mill.

5. Kompensasjonsordninger fra Husbanken
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekker rentekostnader ved rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.9. Kompensasjonsinntekter i 2018 er beregnet til kr 20,9 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under kap. 3.8.

6. Eiendomsskatt
Nivået fra 2017 videreføres sammen med økte eiendomsskatteinntekter lik lønnsvekst for 2018 iht. bystyrets vedtak. Økningen skjer kun for bolig- og fritidseiendommer gjennom redusert bunnfradrag. Samtlige eiendomsskatteinntekter er nedjustert sammenlignet med gjeldende økonomiplan. Fra 2020 kommer effekt av prosjekt for ny alminnelig taksering, kr 15 mill. årlig i merinntekter. Nærmere omtale i kap. 3.5.

7. Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige
Beregning av integreringstilskudd er basert på forventet antall bosatte flyktninger, inkludert enslige mindreårige, i 2018, 2019, 2020 og 2021. Gjeldende satser for integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er lagt til grunn. Beregningene viser et samlet tilskudd i størrelsesorden kr 276 mill. i 2018, med en gradvis reduksjon til kr 191 mill. i 2021.

Finans

8. Motpost avskrivninger inkludert renter restkapital, VAR-sektor
Motpost avskrivninger og rente på restkapital på investeringer i VAR-sektoren er beregnet til kr 99,96 mill. i 2018, kr 103,86 mill. i 2019, kr 107,34 mill. i 2020 og kr 110,68 mill. i 2021. Kostnadene belastes VAR-sektoren og inngår i gebyrgrunnlaget.

9. Lyse AS, utbytte
Utbytte fra Lyse AS forventes å være på kr 218 mill. i 2018. Det vises til kap. 3.5 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

10 .SF Kino Stavanger/Sandnes AS, Utbytte
Stavanger kommune har en eierandel på 33,15 % i SF Kino Stavanger/Sandnes AS. Det foreslås å videreføre utbytteforventningen i Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Dette innebærer et årlig utbytte på minimum kr 11,8 mill. i kommende planperiode. Stavanger kommunes andel utgjør kr 3,9 mill.

11. Renovasjonen IKS, utbytte
Stavanger kommune har en eierandel på 50 % i Renovasjonen IKS. I 2017 utdelte Renovasjonen IKS et samlet utbytte på kr 2 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 1 mill. Det foreslås å videreføre utbytteforventningen i Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Forventet årlig utbytte vil da utgjøre kr 1 mill. for Stavanger kommune.

12. Forus Næringspart AS, utbytte
Aksjonærene i Forus Næringspark AS inngikk i 2016 en aksjonæravtale der det ble lagt opp til utdeling av kr 100 mill. i utbytte fordelt likt på årene 2016 og 2017. Stavanger kommune har mottatt samlet kr 40 mill. de aktuelle årene. I aksjonæravtalen er det videre lagt til grunn at det ikke skal deles ut ytterligere utbytte med mindre aksjonærene måtte bli enige om dette.

13. Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen
Bystyret vedtok den 13. juni 2016 å etablere Stavanger boligbygg KF (sak 94/16). Bystyret behandlet i samme møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (97/16). I de aktuelle sakene ble det lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. For å redusere de budsjettmessige konsekvensene av foretaksetableringen for bykassen, ble det også lagt til grunn en årlig tilbakeføring. Det foreslås å videreføre nivåene i Handlings- og økonomiplan 2017-2020, med korrigering for ny renteprognose. Dette gir en overføring på kr 66,7 mill. i 2018, hvorav kr 46,3 mill. i renter og avdrag og kr 20,4 mill. i overføringer. Det vises til kapittel 10 for en nærmere omtale.

14. Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen
Bystyret vedtok den 13. juni 2016 å etablere Stavanger utvikling KF (sak 93/16). Bystyret behandlet i samme møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (96/16). I de aktuelle sakene ble det lagt til grunn at det skulle etableres et langsiktig mellomværende mellom bykassen og foretaket, som reflekterte anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etableringen. Bystyret la videre til grunn et årlig eieruttak på kr 3 mill. ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Som følge av forskyvninger i foretakets salgsinntekter, foreslås det å stryke eieruttaket i 2018. Foretaket må likevel generere økte salgsinntekter i 2018 for å oppnå balanse. Samlet overføring til bykassen vil med dette være på kr 4,5 mill. i 2018. Det vises til kapittel 10 for en nærmere omtale.

15. Lyse AS, renteinntekter – ansvarlig lån
Renteinntekter fra ansvarlig lån til Lyse AS er beregnet til kr 26,6 mill. i 2018. Det vises til kapittel 3.5. for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse AS.

16. Renteinntekter, konserninterne lån
Bykassen mottar renter fra utlån til kommunale foretak. Det vises til tabell 3.10 for en oversikt over låneopptaket til det enkelte foretak i perioden 2018-2021. Renteinntekter fra foretakene i 2018 er beregnet til kr 6,4 mill. Renteinntektene reflekterer tilhørende innlånskostnader for bykassen.

17. Renteinntekter bank og finansforvaltning
Se linje 19.

18. Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån
Se linje 19.

19. Avdragsutgifter (investeringslån)
Det er budsjettert med netto kapitalkostnader på kr 501,3 mill. i 2018. Netto kapitalutgifter omfatter avdrag på kr 352,7 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 178,3 mill., fratrukket renteinntekter på bankinnskudd og finansforvaltning på kr 29,7 mill. Avdragstiden er 30 år. Det vises til avsnitt 3.3 for en redegjørelse for renteforutsetningene.

Renteutgifter (1000 kr)Låneopptak eks. startlånBeregnede renter 2018Beregnede renter 2019Beregnede renter 2020Beregnede renter 2021
Renteutg. på lån tom. 2017 109 233112 721118 388119 450
+ renteutg. lån 2018563 29710 70311 43512 61813 181
+ renteutg. lån 2019729 664 15 59316 92817 707
+ renteutg. lån 2020701 839  16 87717 640
+ renteutg. lån 2021707 413   18 393
Sum renteutgifter 119 936139 749164 811186 370
Beregnende renteinntekter
bankinnskudd inkl. avkastning finansforvaltning og rentebytteavtaler
 28 64121 03113 043853
Netto renteutgifter 148 576160 781177 854187 223
Tabell 3.22 Oversikt over renteutgifter i perioden
Last ned tabelldata (Excel)
Avdragsutgifter (1000 kr)Låneopptak eks. startlånBeregnede avdrag 2018Beregnede avdrag 2019Beregnede avdrag 2020Beregnede avdrag 2021
Avdrag på lån t.om. 2017 333 947331 092328 284325 524
+ Avdrag lån 2018563 29718 77718 77718 77718 777
+ Avdrag lån 2019729 664 24 32224 32224 322
+ Avdrag lån 2020701 839  23 39523 395
+ Avdrag lån 2021707 413   23 580
Sum avdrag ordinære lån 352 723374 190394 778415 598
Sum netto renteutgifter + avdrag  501 300534 971572 631602 821
Tabell 3.23 Oversikt over avdragsutgifter i perioden
Last ned tabelldata (Excel)

20. Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen
Stavanger Parkeringsselskap KF har budsjettert med et årsresultat på kr 23,5 mill. i 2018, som reduseres til kr 16,9 mill. i 2021. Det vises til kapittel 10 for en omtale av styrets forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021. På bakgrunn av forventet resultatutvikling og foretakets egenkapitalsituasjon, er det lagt til grunn en videreføring av årlig eieruttak på kr 25 mill. Grunnlaget for et slikt eieruttak er imidlertid svekket fra Handlings- og økonomiplan 2017-2020.

Overføring til investering, bruk og avsetning fond

21. Overføring fra drift til investering
Overføring av midler til egenfinansiering av investeringer er foreslått med kr 186,6 mill. i 2018, kr 243,6 mill. i 2019, kr 275,0 mill. i 2020 og kr 288,7 mill. i 2021. Justert for bruk og avsetninger til fond tilsvarer dette netto driftsresultat.

22. Vekstfond, avsetning
Det er ikke planlagt ytterligere avsetninger til vekstfondet i planperioden. Se for øvrig linje 24 om bruk av tidligere avsatte midler på fondet.

23. Disposisjonsfond, avsetning
Det er ikke planlagt avsetning til eller bruk av disposisjonsfond i planperioden.

24. Vekstfondet, bruk
Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2016-2019 fattet bystyret et tekstvedtak som innebærer at det skal avsettes kr 40 mill. over en periode på to år (ekstraordinært utbytte fra Forus Næringspark AS) som startkapital i et vekstfond. Avsetningene er foretatt og fondet forventes disponert over 2-3 år og har til hensikt å skape/bevare arbeidsplasser, legge til rette for næringsutvikling og bidra til å skape en smartere by. Utredninger og avklaringer i forbindelse med aktuelle søknader har vist seg omfattende og ressurskrevende, bl.a. gjennom kjøp av eksterne utredninger. Fondet foreslås som finansieringskilde til aktivitetene det trigger.

Sentrale utgifter

25. Folkevalgte
Rådmannens forslag til budsjett til folkevalgte skal dekke lønnsutgifter, partistøtte møte- og reiseutgifter, arrangementer og representasjon samt diverse driftsutgifter. Rådmannen har i forslag til budsjett for folkevalgte innarbeidet en lønnsvekst på kr 2,4 % og foreslår dermed en budsjettramme for 2018 på kr 43,3 mill.

26. Hovedtillitsvalgte
Rådmannens forslag til budsjett til hovedtillitsvalgte på kr 13,3 mill. videreføres på samme nivå som i 2017 justert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret fra 2017.

27. Ordinær reservekonto
Ordinær reservekonto er på kr 7,2 mill. Rådmannen foreslår å flytte den delen av reservekontoen som gjelder næringsformål over i budsjettrammen til næringsavdelingen permanent. Det innebærer at formannskapets reservekonto blir kr 6,2 mill. for 2018 og videre i planperioden. Videre foreslår rådmannen følgende disponeringer av reservekontoen for 2018: Altibox Norway Chess, Tour de Fjords 2016-2018, Skape 2016-2019, Gladmatfestival og medlemskap i Lyntogforum.

Etter disse disposisjonen står det til fri disposisjon på formannskapets reservekonto kr 2,95 mill.

28. Kirkelig fellesråd
Rammen til Kirkelig fellesråd videreføres fra 2017 og justeres for helårsvirkning av lønnsoppgjøret for 2017. Kirkelig fellesråd har søkt om volumøkninger både i form av økt stillingsbehov og økt behov for vedlikehold av bygningsmassen. Videre søkes det om en volumvekst knyttet til at drift til St.Petri menighetshus. Dette er drift av bygningen og 20 % vaktmesterressurs. Dette har Kirkelig fellesråd løftet opp øverst på sin prioriteringsliste og viser videre til prosjektet «Kirken i Stavanger mot 2020».

Rådmannen har lagt til grunn i denne Handlings- og økonomiplanen at alle nye tiltak skal dekkes innenfor allerede tildelte rammer. I tråd med føringer i statsbudsjettet legges det til grunn et effektiviseringskrav 0,4 %. Rådmannen foreslår å innarbeide driftsmidler til St.Petri menighetshus tilsvarende kr 0,5 mill. for planperioden og et effektiviseringskrav tilsvarende kr 0,34 mill. Det vises til Bystyre sak 74/17 tertialrapportering per 30.04:

Det er gjennom forhandlinger mellom rådmannen og Kirkelig fellesråd enighet om at kirkelig fellesråd utgår av IT tjenestetilbudet fra Stavanger kommune gjeldende fra 1.5.2017. Det er gjennom karlegginger og prissetting blitt enighet om at tilskuddet til Kirkelig fellesråd øker med en helårsvirkning på kr 1,7 mill. Rådmannen overførte i Handlings- og økonomiplanen for 2016 – 2019 en del budsjettmidler fra investering til drift. Dette inkluderte investeringsmidler til gravlunder. Ved en inkurie har dette ikke blitt foretatt tilsvarende i budsjettrammene til Kirkelig fellesråd. Konsekvensen av det var at dette tilskuddet ikke er innarbeidet i driftstilskuddet til kirkelig fellesråd. Rådmannen foreslår dermed å oppjustere tilskuddet med de kr 0,5 mill. som gjelder gravlunder.

Totalt tilskudd til kirkelig fellesråd foreslår dermed å bli kr 87 mill.

29. Felleskostnader
Det budsjetteres med kr 68 mill. i felleskostnader for 2018. Dette dekker utgifter til diverse tilskudd til lag og organisasjoner, jf. rådmannens forslag til budsjett til lag og organisasjoner, forsikringer, velferdstiltak til ansatte og andre sentrale utgifter.

30. Oppreisningsordningen barnevern
Bystyret vedtok i 2015 å gjenoppta ordningen med oppreisning av tidligere barnevernsbarn. Det ble avsatt kr 6 mill. til formålet i 2015 med en opptrapping til kr 15 mill. i 2016, kr 8 mill. i 2017 og kr 2 mill. i 2018. Midler til ordningen totalt for perioden 2015 til 2018 er kr 31 mill. Ordningen avsluttes i 2017 og alle innkomne søknader er registrert. Rådmannen foreslår likevel å opprettholde kr 1 mill. i 2018 for å kunne imøtekomme uforutsette forhold.

31. Valg
Det budsjetteres med kr 6 mill. til gjennomføring av kommune og fylkestingsvalg i 2019 og stortingsvalg i 2021.

32. Livssynssamfunn, tilskudd
Tilskudd til livssynssamfunn budsjetteres med kr 14,2 mill. i 2018. Dette blir å betrakte som en anslagsbevilling, da det konkrete tilskuddet for 2018 blir basert på bevilgninger til kirkelige formål i 2018 samt erfaringstall fra medlemsregistre til andre livssynssamfunn. Dersom dette viser seg å ikke være tilstrekkelig, vil rådmannen komme tilbake til saken i tertialrapporteringene i 2018.

33. Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling
I Handlings- og økonomiplanen 2017-2020 ble det vedtatt et totalt innsparingskrav på kr 11,5 mill. for 2017 med en opptrapping til kr 20 mill. i 2018. Rådmannen foreslår å se dette i sammenheng med et generelt effektiviseringskrav på 0,4 % som legges ut på tjeneste- og virksomhetsområdene, jamfør tiltak omtalt som «redusert ramme.»

Rådmannen foreslår videre et nytt tiltak «Innovasjon og forbedring», jf. linje 38.

34. Pensjon, sentrale poster
Pensjon er videreført fra 2017-nivå med en nedjustering til kr 158,85 mill. i 2018 grunnet lavere prognoser og tidligere års premieavvik. Årets premieavvik i 2018 innebærer en betydelig inntektsføring gjennom høyere premier enn netto pensjonskostnad, slik at kostnadene med tilbakeføring over de neste 7 år øker utover planperioden. Posten inneholder også netto økte pensjonspremier til fordeling på tjenesteområdene, samt en liten pott for å dekke mulige avtaleforpliktelser. Det rår usikkerhet om framtidige budsjettbeløp. Se kap. 3.7

35. Lønnsoppgjør 2018
I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det signalisert 3,0 % lønnsvekst. Rådmannen har innarbeidet en lønnsreserve for oppgjørene i 2018 som er tilstrekkelig til å dekke forventet lønnsvekst i tråd hovedtariffavtalen (HTA).  Beregning av lønnsreserven for 2018 tilsvarer kr 86 mill. med virkning fra mai 2018.

36. Revisjon og kontroll
Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 5,7 mill. per år i planperioden til revisjon og kontroll. Dette er en økning på kr 0,4 mill. fra 2017, i tråd med kontrollutvalgets budsjettforslag for 2018.

37. Reisevaneundersøkelsen
Stavanger er, i likhet med alle andre norske kommuner som inngår byvekstavtale med staten, forpliktet til å bidra til årlige reisevaneundersøkelser (RVU). Rådmannen har lagt til grunn en fordelingsnøkkel basert på befolkningsstørrelse og foreslår et årlig beløp på kr 0,2 mill.

38. Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering
Det pågår både store og små innovasjons- og forbedringsprosjekter i hele organisasjonen. Dette er viktige satsinger som forventes å gi både bedre kvalitet og økonomiske effekter på lang sikt. Det planlegges nå at innovasjons- og forbedringsarbeidet i kommunen skal systematiseres på en mer målrettet måte. Det vil i større grad legges opp til krav om gevinstrealisering. Det antas en forventet effekt av dette arbeidet på anslagsvis: kr 10 mill. i 2019, kr 20 mill. i 2020, og kr 30 mill. i 2021.

39. Eksterne husleiekontrakter, prisjustering
Rådmannen foreslår å innarbeide økte kostnader for å kompensere for indeksregulering av inngåtte leieavtaler på det eksterne markedet. Beløpet utgjør kr 3,5 mill. årlig.

Tilskudd regionale prosjekter

40. Tall Ship Race 2018
Rådmannen foreslår videreføring av vedtatt budsjett til Tall Ship Race med kr 7,7 mill. i 2018 og kr 0,1 mill. i 2019 og 2020.

41. Rogaland brann og redning IKS
Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS (RBR IKS) behandlet den 25.09.2017 sak 8/17 – Økonomi og handlingsplan 2018-2021. Representantskapet legger opp til en økning i tilskuddet fra eierkommunene på 5,11 % i 2018. På bakgrunn av dette foreslås et samlet tilskudd til RBR IKS i 2018 på kr 253,280 mill., noe som innebærer en økning på 5,11 % (kr 12,3 mill.). fra basisbudsjett 2018. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2017, før uttrekk av engangsutgifter i 2017, utgjør økningen 4,03 % (kr 9,8 mill.). Det tilligger de styrende organ i selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor budsjettrammen gitt av bystyret, for å sikre en forsvarlig drift og beredskap.

Samlet tilskudd til RBR IKS skal finansiere drift av brannvesenet, Miljørettet helsevern og Skjenkekontrollen. I basisbudsjett 2018 inngår økt leiekostnad på kr 2,5 mill. knyttet til ny hovedbrannstasjon, ombygging av stasjonen på Bryne for dagkasernering, samt ny stasjon i Gjesdal kommune som vil tas i bruk våren 2018, jf. vedtatt brannstasjonsstruktur. Engangsutgifter i 2017 på kr 3,3 mill. knyttet til flytting av 110-sentralen til ny hovedbrannstasjon, er trukket ut av basisbudsjettet. Det legges til grunn en økning i budsjettet for drift av brannvesenet på 7,2 % som blant annet vil kunne finansiere lønnsoppgjør og styrking av beredskap med dagkasernering fra 01.03.2018, jf. representantskapets vedtak om budsjett 2017. Tilskuddsnivå for Miljørettet helsevern og Skjenkekontrollen er i henhold til forslag fra de styrende organ i RBR IKS (reduksjon på kr 0,04 mill.).

I tillegg finansierer Stavanger kommune og Statens vegvesen bemanning, drift og vedlikehold av luftmålestasjonene i Kannik og på Våland. Det er inngått avtale med Miljørettet helsevern om å ivareta denne oppgaven. Det foreslås en økning i tilskuddet fra kr 0,75 mill. til kr 0,95 mill. i 2018, som følge av innfasing av ny målestasjon. Det er stilt kompetansekrav for deltidspersonell fra 01.01.2017, der tilhørende kostnader er finansiert gjennom særskilt bevilgning til vertskommunen for selskapet. Fra 2018 blir dette overført til det ordinære rammetilskuddet. Det er av den grunn innarbeidet en andel på kr 0,36 mill. til kompetansetiltak i tilskuddet fra Stavanger kommune.

I samsvar med vedtatt brannstasjonsstruktur skal eierbrøken være folketallsbasert fra 01.01.2022. For å unngå store endringer for den enkelte eierkommune, ble det vedtatt at innfasingen skal skje gjennom årlig justering av 1/5 av veksten. Stavanger kommunes andel av samlet tilskudd til RBR IKS i 2018 er på bakgrunn av det forannevnte kr 117,55 mill.

42. Greater Stavanger AS
Stavanger kommune skal i henhold til partnerskapsavtalen årlig kjøpe næringsutviklingstjenester fra Greater Stavanger tilsvarende kr 60 per innbygger. Bystyret godkjente den 11.05.2015 (sak 85/15) partnerskapsavtalen med en varighet på fire år fra 01.01.2016. Det foreslås på bakgrunn av dette å videreføre nivået i Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med en justering for folketallet per 01.01.2017.

43. Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)
Stavanger kommune yter i 2017 et samlet tilskudd på kr 49,9 mill. til Stavanger konserthus IKS, hvorav kr 9,5 mill. i driftstilskudd og kr 40,4 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. Selskapet har i økonomiplan 2018-2021 anmodet om en økning i driftstilskuddet på kr 1,5 mill. som følge av blant annet usikkerhet knyttet til sponsorinntekter. Rådmannen foreslår et samlet tilskudd til Stavanger konserthus IKS på kr 49 mill. i 2018. Dette omfatter en videreføring av driftstilskuddet på kr 9,5 mill. og en oppdatert prognose for kapitalkostnader på kr 39,5 mill.

Skatt vest fattet den 10.11.2015 vedtak om tilbakebetaling av momskompensasjon på kr 256,88 mill. for perioden 2008-2013. Samtidig ble det innrømmet fradrag for inngående avgift på kr 42,43 mill. Netto etterberegnet merverdiavgift utgjorde kr 214,45 mill. Etter klage, fattet Skattedirektoratet (SKD) vedtak om å minke etterberegningen med kr 175,61 mill. Beløpet er utbetalt sammen med til gode renter på kr 3 mill. Selskapet har i brev av 06.09.2016 argumentert for at ledig tid skal regnes som kompensasjonsberettiget tid og bedt om at minkingsbeløpet økes. SKD har i brev av 22.02.2017 avvist dette og informerer samtidig om at det i vedtak av 05.06.2016 var gjort en beregningsfeil, ved at SKD ikke hadde hensyntatt utleie til SSO. Basert på dette vil minkingsbeløpet reduseres med kr 19,99 mill. Det er imidlertid usikkert hvorvidt skattemyndighetene vil akseptere beregning med prisfaktor (dvs. varierende kvadratmeterpris basert på faktisk byggekostnad). SKD gjør oppmerksom på at beregning uten prisfaktor kan føre til at minkingsbeløpet reduseres med kr 41,39 mill.

Norske kultur-/konserthus har med dette fått kompensasjonsrett for egne arrangementer som ikke anses som økonomisk aktivitet. Det vil følgelig ikke foreligge rett til kompensasjon for arrangementer som anses som økonomisk aktivitet. Vurderingen av hvilke arrangement som skal anses som økonomisk aktivitet vil ofte være utpreget skjønnsmessig, og avgiftsmyndighetenes praksis har til nå vært uklar. Selskapet foretar en gjennomgang for perioden 2014-2016 og er i dialog med SKD for å avklare nærmere hvor grensen går ved ulike typer arrangement. Det er i henhold til bystyrets vedtak i sak 177/16 anvendt kr 75 mill. av minkingsbeløpet til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Ytterligere ekstraordinær nedbetaling av gjeld avventes til pågående kartlegging og dialog med SKD er sluttført. Det er lagt til grunn at selskapet beholder eventuelle renteinntekter knyttet til minkingsbeløpet i 2018. Ved ytterligere ekstraordinær nedbetaling av gjeld i 2018, vil tilskuddsnivået nedjusteres i forbindelse med behandlingen av tertialrapportene.

44. Sørmarka flerbrukshall IKS
I Handlings- og økonomiplan 2017-2020 ble det lagt til grunn et samlet tilskudd til Sørmarka flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena) på kr 17,9 mill. i 2017, med videre reduksjon til kr 15,6 mill. i 2020. Selskapet har gjennomført omstillinger de senere årene grunnet lavere inntektsrammer. Det vil arbeides videre med endringer finansforvaltningen, samt selvbetjente løsninger og andre tiltak som kan bidra til å styrke driftsgrunnlaget. Markedssituasjonen gjør det imidlertid fortsatt krevende å øke de egengenererte inntektene. På bakgrunn av dette foreslås det at tilskuddet for 2018 holdes på samme nivå som i 2017, og at den planlagte nedtrappingen først starter i 2019.

Bystyret behandlet den 27.03.2017 sak 46/17 – Oppføring av Sola Arena som den fjerde Folkehallen. I den aktuelle saken godkjente bystyret at oppføring, eierskap og drift av Sola Arena (sykkelvelodrom) legges til Sørmarka flerbrukshall IKS. Det er forutsatt byggestart januar 2018 og ferdigstillelse september 2019. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 218,5 mill. eks. mva., hvorav kommunenes andel av finansieringen foreløpig er beregnet til kr 141,5 mill. For kommunene er det viktig at det arbeides aktivt med å øke andel ekstern finansiering. Estimerte kapital- og driftskostnader knyttet til Sola Arena, er innarbeidet i tilskuddsnivået i kommende planperiode. Tilskuddet til Sola Arena er på 2,77 mill. i 2018, og økende til kr 8,98 mill. i 2021.

Forslag til samlet tilskudd fra eierkommunene utgjør med dette kr 20,6 mill. i 2018, med økning til kr 24,6 mill. i 2021. I sak 46/17 ble det lagt til grunn at det i forbindelse med realiseringen av Sola Arena skulle fastsettes en ny eierbrøk basert på folketallet i kommunene, med virkning fra og med budsjettåret 2018. Stavanger kommunes tilskudd i 2018 vil som følge av dette utgjøre kr 11,1 mill., hvorav kr 2,9 mill. i driftstilskudd og kr 8,2 mill. som skal dekke kapitalkostnader.

45. Multihallen og Storhallen IKS
I Handlings- og økonomiplan 2017-2020 ble det lagt til grunn et samlet tilskudd til Multihallen og Storhallen IKS (Sandneshallen og Randaberg Arena) på kr 14,2 mill. i 2017, med videre reduksjon til kr 13,5 mill. i 2020. På lik linje med Sørmarka flerbrukshall IKS har selskapet gjennomført omstilling de senere årene, og arbeider videre med tiltak som kan styrke driftsgrunnlaget. Markedssituasjonen gjør det imidlertid fortsatt krevende å øke de egengenererte inntektene. På bakgrunn av dette foreslås det at tilskuddet for 2018 holdes på samme nivå som i 2017, og at den planlagte nedtrappingen først starter i 2019.

I forbindelse med realiseringen av Sola Arena (bystyresak 46/17) er det lagt til grunn at Sola kommunes skal tas opp som deltaker i Multihallen og Storhallen IKS. Sola kommune vil da skyte inn et kapitalinnskudd som vil kunne disponeres til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Det ble videre lagt til grunn at eierbrøken skulle fastsettes med utgangspunkt i folketallet i kommunene, med virkning fra og med budsjettåret 2018. Stavanger kommunes tilskudd i 2018 vil som følge av dette utgjøre kr 7,7 mill., hvorav kr 2,8 mill. i driftstilskudd og kr 4,9 mill. som skal dekke kapitalkostnader.

Stab- og støtteenheter

Personal og organisasjon

46. Arkivenes hus, husleie
Byarkivet har flyttet til Arkivenes hus i 2017. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 8,2 mill. fra 2018 for å dekke økt husleie.

47. Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes
I 2017 økte budsjettrammen med kr 1,75 mill. for å gjennomføre videreutvikling av Public (eArkiv). Prosjektet omfattet blant annet elev, -barne-, PPT-mapper. Prosjektrammen reduseres med kr 0,4 mill. i 2018 og kr 1,35 mill. i 2019 i tråd med fremdriftsplanen.

48. Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes
I 2017 og 2018 gjennomføres planlagte opplæringsrunder for ansatte med svake norskferdigheter. Prosjektet er 2-årig og avsluttes ved årsskiftet 2018. Midlene brukes til vikarutgifter og lærer/veiledningsressurs.

49. Lærlinger, økning
I HØP 2017-2020 vedtok bystyret å øke antall lærlingeplasser fra 160 til 180 frem til 2019. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 1 mill. i 2018 og ytterligere kr 1 mill. fra 2019.

50. Avviks- og varslingssystem, drift
I HØP 2017-2020 vedtok bystyret å anskaffe nytt avviks- og varslingssystem. Samtidig ble det foreslått å øke ressursinnsatsen i forbindelse med drift av systemet. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,2 mill. fra 2018.

51. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for personal og organisasjon kr 0,55 mill.

52. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Kommuneadvokat

53. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Kommuneadvokaten kr 0,025 mill.

54. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Økonomi

55 .Lisenskostnader
Det har vært en betydelig økning i lisenskostnader de siste årene som følge av at flere systemer tas i bruk og flere ansatte skal ha tilgang til flere systemer i tråd med satsingen på digitale løsninger. Eksempler på dette er kostnadene til sak-/arkivløsningen Public 360 og skyldes at antall lisenser har økt fra 1500 til 3000 ifbm skole- og elevmapper. Dette innebærer også økning i antall Citrix-lisenser. Microsoft brukerlisensene (for administrasjon) har økt betydelig siden 2016 og skyldes 1000 flere adm-brukere samt en økning i PowerBI, CRM og andre verktøy. Disse lisenskostnadene øker jevnlig i tråd med at flere tar i bruk elektroniske verktøy. Microsoft serverlisensene har også økt som følge av utvidelse av databasemiljø og integrasjonsløsning. Rådmannen har foreslått økning av budsjettrammen i BS sak 104/17 Tertialrapporteringen per 31.08. 2017 og foreslår her en videreføring av denne budsjettstyrkingen på kr 3,7 mill. fra 2018

56. IT, åpne data, integrasjon og koding
Rådmannen foreslår å øke ressursene for å ivareta behovet for åpne data, integrasjon og koding. Åpne data er et viktig element i strategien om å bli en Smartby. Nye datasett må gjøres tilgjengelig og «gamle» data må vedlikeholdes. Andre eksempler å få til gode integrasjoner mellom systemer, etablere automatiserte prosesser og utvikle selvbetjeningsløsninger for ansatte og innbyggere. Dette er viktige forutsetning for å lykkes i digitaliseringsarbeidet i kommunen. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 1,4 mill. fra 2018.

57. IT, anskaffelse av sikkerhetssystem
Rådmannen foreslår å anskaffe et proaktivt vern mot dagens stadig mer avanserte og komplekse trusler og angrep mot kommunens data og IT-løsninger. Det anbefales å anskaffe en løsning som fungerer som et kontrollsenter der sikkerhetsdata fra ulike kilder (infrastruktur, ID-håndtering, applikasjoner og data) samordnes og analyseres. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,7 mill. til anskaffelse og drift i 2018. Fra 2019 foreslår rådmannen at det settes av kr 0,135 mill. til drift av systemet.

58. IT, utvidet åpningstid, drift av møterom
Bruken av kommunens IT-løsninger på kveldstid øker. Både politikere og andre ansatte bruker løsningene på ettermiddag/kveld i større grad enn før. Antall innbyggerløsninger er økende og fører til behov for et utvidet tjenestetilbud fra IT. Rådmannen ønsker å prøve med fullt servicetilbud til brukerne på hverdager fra klokken 07.40 til klokken 18.00. Det bør også vurderes å øke tilgang på IT-tjenester utenfor åpningstid. Dagens vakttelefon bør også vurderes om skal utvides med hensyn til å omfatte flere tjenester. Rådmannen vil ta initiativ til og gå i dialog med ansatte og fagforeninger for å diskutere fremtidige løsninger. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 1,4 mill. til dette formålet fra 2018.

59. IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjektet ferdigstilt i 2017
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å øke rammen med kr 0,25 mill. for å dekke økte driftsutgifter som følge av nettbretter til ungdomskolene. Dette prosjektet er ferdigstilt i 2017

60. IT, Google application, chromebook
Utrulling og drift av chromebooks og Google Applications krever dedikerte ressurser. Rådmannen foreslår å øke ressursene spesielt rettet mot drift og administrering av Google Applications. Budsjettrammene foreslås økt med kr 1,5 mill. fra 2018.

61. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for økonomi kr 0,725 mill.

62. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Oppvekst og utdanning

Barnehage

63. Barn i barnehagene, reduksjon
I befolkningsframskrivingen for Stavanger er det en forventet nedgang i antall barn fra 0-5 år. Nedgang i antall barn betyr redusert aktivitet i barnehagene. Som følge av dette nedjusteres kapasiteten med 200 barnehageplasser fra og med september 2017. Til og med september er det altså forventet en overkapasitet i antall barnehageplasser. Den økonomiske effekten ved å redusere antall barnehageplasser er estimert til kr 30 mill. fra og med 2018.

64. Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov
I 2017 igangsatte rådmannen et 3-årig tiltak for å bistå barnehagene med å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov – kompetanse- og organisasjonsutvikling (lovendring fra 1. august 2016). I HØP 2017-2020 ble det budsjettert med kr 1,2 mill. i 2017 og økende til kr 1,5 mill. i 2018 og 2019.

65. Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon
Retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder ble den 1. august 2016 flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Dette innebar at fritak for foreldrebetaling for timer med spesialpedagogisk hjelp bortfalt. Helårseffekten av tiltaket utgjør en merinntekt for kommunen beregnet til kr 1,1 mill. fra og 2018.

66. Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i barnehageloven med forskrifter som innebærer krav om høyere voksentetthet og flere pedagogiske ledere per barn enn i dag. Det er ventet at endringen, ny nasjonal bemanningsnorm vil tre i full kraft fra 1. august 2018. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 17,8 mill. i 2018 og 2019 med en økning til kr 21,3 mill. fra 2020.

67. Ny rammeplan, pedagogisk materiell
Kunnskapsdepartementet har fastsatt en ny rammeplan for barnehagene i forhold til innhold og oppgaver. Den nye rammeplanen gjelder fra 1. august 2017. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 1,75 mill. i 2018 og 2019 til stavangerbarnehagenes arbeid med å iverksette den nye rammeplanen. Midlene vil gå direkte til barnehagene til innkjøp og kompetanseheving som er nødvendig for å realisere innholdet i den nye planen.

68. Foreldrebetaling, prisjustering
Regjeringen foreslår å øke maksprisen for foreldrebetaling for barns opphold i barnehage fra kr 2 730 til kr 2 910 fra 1. januar 2018, og rådmannen foreslår å gjøre tilsvarende i Stavanger kommune dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget. Justert for moderasjonsordninger gir økningen Stavanger kommune kr 8,2 mill. i merinntekter fra kommunale barnehager. I private barnehager utgjør økningen kr 4,4 mill., noe som materialiserer seg i tilsvarende lavere tilskudd fra Stavanger kommune. Nettoeffekt kr 12,6 mill.

69. Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering
For å sikre bedre samsvar mellom utgiftene i de ikke-kommunale barnehagene og tilskuddet de får fra kommunen, vedtok regjeringen fra 2016 å gjøre endringer i forskriftene om finansiering av ikke-kommunale barnehager. Det ble fastsatt et sjablongtillegg for pensjonsutgifter av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene. Samtidig innførte regjeringen en søknadsbasert ordning slik at ikke-kommunale barnehager med særlig høye pensjonsutgifter får dekt disse. Kapitaltilskuddet ble også differensiert slik at nye barnehager med høye kapitalkostnader vil få høyere kapitaltilskudd enn eldre barnehager. Regjeringen vedtok også å redusere påslaget for sosiale utgifter i utrekningen av nasjonal tilskuddssats for private familiebarnehager.

I tillegg foreslår rådmannen en teknisk budsjettjustering jf. FSK sak 33/17, KO sak 31/17 skole- og barnehageområdet.

Beregnet effekt for barnehagerammen er en nedgang på kr 4 mill. i 2018. Rådmannen gjør oppmerksom på at dette er endringer som skyldes budsjett-teknikk og anser dette som en teknisk justering

70. Pilotprosjekt «Utvidet bemanning»
I Kommunalstyret for oppvekst sak 4/17 bes Rådmannen iverksette et pilotprosjekt i to barnehager der bemanningstettheten økes. Pilotprosjektet skal evalueres etter to års drift, og det fremlegges en sak til kommunalstyret for oppvekst om erfaringene med prosjektet.

Pilotprosjekt er igangsatt ved Sandvikveien barnehage i Hillevåg bydel og Kvernevik barnehage i Madla bydel. Evaluering av prosjektet vil fremlegges kommunalstyret for oppvekst i egen sak høsten 2019. Rådmannen har funnet dekning for prosjektets kostnader i 2017, og foreslår å innarbeide beregnede ekstrakostnader i 2018 på kr 3,2 mill., og kr 1,9 mill. i 2019.

71. Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for barnehageområdet kr 4,7 mill.

Deler av barnehage sin andel av det samlede effektiviseringskravet foreslås gjennomført ved å avvikle barnehagebygg. Det er estimert en mulig innsparing i driftsmidler knyttet til hele barnehagebygg som det ikke er behov for som følge av nedgangen i antall barnehageplasser. Disse byggene kan eventuelt brukes til andre formål eller saneres. Beregningen tar utgangspunkt i FDV-kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold, renhold) og strøm på kr 995 pr kvm. Dette kan gi en økonomisk effekt på kr 1 mill. for 2018 og kr 3 mill. i 2019 og for resten av planperioden.

72. Tidlig innsats – overgang mellom barnehage og skole
Regjeringen har sendt på høring forslag om å lovfeste plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole. Det er foreslått å kompensere kommunene ved å øke rammen med 20 mill. kr i 2018. Beregnet effekt Stavanger kommune er kr 0,5 mill.

73. Tidlig innsats barnehage
Regjeringen foreslår å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole for å fange opp utfordringer og følge opp raskt. Kr 200 mill. av veksten i frie inntekter er grunngitt med økt satsing på tidlig innsats i 2018. Effekt Stavanger kommune er beregnet til kr 2,5 mill.

74. Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte – økt etter barnehageplasser
1.juli 2017 kom kravet om 5 års botid før en kvalifiserte for kontantstøtte. Dette økte etterspørselen etter barnehageplasser, og endringen får helårseffekt i 2018. Regjeringen foreslår å øke rammen med kr 18,5 mill. som kompensasjon for helårseffekten. Effekt Stavanger kommune er beregnet til kr 0,5 mill.

75. Økt kontantstøtte – redusert etterspørsel etter barnehageplasser
I statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt å øke kontantstøtten fra 1. august 2017. Dette forventes å medføre redusert etterspørsel etter barnehageplasser. Rådmannen forslår å justere ned barnehagerammen med en helårseffekt i 2018 på kr 3,2 mill.

76. Redusert ramme
Deler av barnehage sin andel av effektiviseringskravet foreslås gjennomført som et generelt kutt på barnehagerammen på kr 3 mill. i 2018 og kr 1 mill. pr år i 2019-2021.

77. Redusert ramme, kompetansemidler
Deler av barnehage sin andel av det samlede effektiviseringskravet foreslås gjennomført ved en reduksjon i kompetansemidlene på kr 0,7 mill. Budsjettrammen for disse midlene blir da redusert til ca. kr 2 mill.

78. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Barnevernstjenesten

79. Klientbudsjett, styrking
Bystyret fattet vedtak i sak 104/17 Tertialrapportering per 31.08.2017 om å styrke klientbudsjettet til barnevern med kr 8 mill. begrunnet i at plasserte barn i institusjon har økt i perioden 31.08.2016 – 31.08.2017. Dette er i hovedsak relatert til en ungdomsproblematikk i byen. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 8 mill. årlig i økt klientbudsjett til barnevernet fra 2018.

80. Bemanningsøkning
Barnevernet har hatt en økt arbeidsmengde det siste året, med stor vekst i både antall meldinger, undersøkelser og barn med tiltak. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,86 mill. til en økt stilling i Barnevernstjenesten for å imøtekomme denne veksten.

81. IKT-løft
Som en del av kommunens IKT-løft er det startet en oppgradering og utskifting av IKT-utstyret ved barnevernstjenesten. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,25 mill. i 2018 og i 2020.

82. Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten
IT systemet som barnevernsvakten i dag benytter er utdatert, og rådmannen foreslår å innarbeide en engangsutgift i 2018 på kr 0,4 mill. til en oppdatering av allerede eksisterende system. Nye Stavanger med Rennesøy og Finnøy vil ikke påvirke bruken av systemet, når de også skal dekkes av tjenesten.

83. Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett å bevilge om lag kr 80 mill. til kvalitets- og kompetansesatsingen i 2018. Regjeringen vil, som en del av barnevernsreformen, legge frem en kompetansestrategi som skal bidra til å øke kvaliteten i de kommunale tjenestene. Støtte til lokal tjenesteutvikling og bedre tilbud om etter- og videreutdanning er viktige elementer i strategien. Rådmannen foreslår på dette grunnlag å innarbeide kr 2 mill. til dette formål, men vil se dette i sammenheng med eventuelle søknadsbaserte tildelinger gjennom året.

84. Redusert ramme, barnevernstjenesten
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling, inkludert klientutgifter, utgjør det for barnevernstjenesten kr 0,9 mill.

85. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Embo

86. Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud
Som følge av redusert anmodning av bosetting av enslige mindreårige flyktninger foreslår rådmannen å redusere kapasiteten. Avviklingen av Tjensvoll bofellesskap utgjør kr 4,3 mill. Videre kapasitetsbehov vurderes fortløpende når nye anmodningstall blir offentligjort.

87. Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo
Rådmannen foreslår økt bemanning ved bofellesskapene i EMbo.  Slik som nåværende bemanningsplan er satt opp, arbeider det bare én ansatt på dagtid i helgene. Dette går utover sikkerheten ved bofelleskapet. For å kunne ivareta sikkerheten ved bofellesskapet foreslås det å øke dagbemanningen i helgene slik at det alltid er to på jobb. Denne styrkingen utgjør kr 2,5 mill. årlig.

88. Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger
Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2017 nye tilskuddsregler vedrørende enslige mindreårige flyktninger. På bakgrunn av den praktiske håndteringen av disse tilskuddene foreslår rådmannen å overføre det forventede inntektsbudsjettet tilknyttet denne tilskuddsordningen fra virksomheten EMbo til sentral konto, der også integreringstilskuddet budsjetteres.

89. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for EMbo kr 0,35 mill.

90. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Grunnskole

91. Stavanger-prosjektet «Det lærende barnet» avsluttes 2017
Stavanger-prosjektet «Det lærende barnet» avsluttes i 2017. Midler til finansiering av en halv stilling ved Universitetet i Stavanger knyttet til dette prosjektet utgår fra 2018 som planlagt.

92 .Nye krav til kompetanse for lærere
Fra 1. august 2015 stilles det gjennom forskriften til opplæringsloven krav om at alle lærere skal ha formell kompetanse for å undervise i norsk, matematikk og engelsk. Skoleeier har tiden frem mot 2025 til å legge forholdene til rette for at lærerne skal få gjennomført videreutdanning slik at de har formell kompetanse i samsvar med forskriften. Kommunen må i denne perioden prioritere et høyere antall lærere til videreutdanning enn tidligere. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,5 mill. fra 2018 og med kr 1 mill. fra 2019.

93. Norsk digital læringsarena – interkommunalt samarbeid
ASSS-kommunene arbeider med å utvikle en ressursbank med digitale undervisningsopplegg for grunnskolen, slik fylkeskommunene i dag har for videregående opplæring. Tiltaket støtter opp under kommunens digitaliseringsstrategi 2014-2029. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,5 mill. fra 2018.

94. Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling
Stortinget har vedtatt en endring i friskoleloven som innebærer at hjemkommunen nå skal dekke utgiftene til spesialundervisning for elever i friskoler på lik linje med offentlige skoler. Stavanger kommune vil endre sin modell for finansiering av spesialundervisning for elever som går i friskoler i samsvar med den nye loven. Det er ventet at dette vil redusere kommunens utgifter til spesialundervisning i friskoler. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 1 mill. fra 2018 og kr 2 mill. fra 2019.

95. Lokal skolelederutdanning, utgår
Den kommunale rektorskolen avsluttes i 2018 og bevilgningen til formålet reduseres derfor i 2018 og utgår påfølgende år. Det avsettes kr 0,5 mill. årlig til kompetanseutviklingstiltak for skoleledere i årene 2018 til 2020.

96. Økt antall elever som tilrås spesialundervisning
I skoleåret 2017-2018 er 270 elever tilrådt et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud etter sakkyndig vurdering fra PPT. Dette er en økning på ca. 10 % fra året før. Noen av elevene får plass i spesialavdeling, mens andre får tilbud om omfattende spesialundervisning på nærskolen. Økningen gir en merutgift på kr 12 mill. fra 2018. Rådmannen foreslår å finansiere tilbudet ved å omdisponere midler fra ordinær undervisning.

97. Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning

I skoleåret 2017-2018 er 270 elever tilrådt et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud etter sakkyndig vurdering fra PPT. Dette er en økning på ca. 10 % fra året før. Noen av elevene får plass i spesialavdeling, mens andre får tilbud om omfattende spesialundervisning på nærskolen. Økningen gir en merutgift på kr 12 mill. fra 2018. Rådmannen foreslår å omdisponere midler fra ordinær undervisning. De økte utgiftene til spesialundervisning dekkes dermed innenfor eksisterende ramme.

98 .Elevtallsvekst grunnskole
Rådmannen anslår en vekst på 150 elever i grunnskolen fra 2017 til 2018. For å ta høyde for elevtallsendringene foreslår rådmannen å øke skolerammen med kr 3,3 mill. fra 2018.

99. Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4.trinn
Fra skoleåret 2017 – 2018 er det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.- 4. årstrinn. For å gjennomføre ferdighetsprøven og sikre at elevene blir svømmedyktige før de avslutter 4. trinn, må skolene øke antall timer til svømmeopplæring på de laveste trinnene. Dette vil gi noe økte utgifter til bemanning og transport. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 1 mill. fra 2018.

100. Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 ble det vedtatt å oppjustere foreldrebetalingen i SFO fra 1. august 2018 tilsvarende lønns- og prisveksten i kommunal sektor. Kommunal deflator fra forslag til statsbudsjett 2018 er på 2,6 %. Forslaget innebærer at prisen for en 100 % plass vil bli kr 2 929 fra 1. august 2018, og tilsvarende kr 2 016 for en 60 % plass. Det vil fortsatt være anledning til å søke om friplass eller moderasjon for familier med lav inntekt. Endringen i satsene tilsvarer en inntektsøkning tilsvarende kr 1,5 mill. i 2018, med en helårseffekt på kr 3,3 mill. fra 2019 av.

101. Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak 74/17
Stavanger bystyre bevilget i sak 74/17 den 19. juni en økning i skole- og barnehagerammen på til sammen kr 13,1 mill. Økningen i skolerammen videreføres.

102. Tidlig innsats skole
Regjeringen foreslår kr 200 mill. i vekst i frie inntekter til kommunene begrunnet med økt satsing på tidlig innsats, hvorav kr 100 mill. til skole. Stavanger kommune sin andel utgjør om lag kr 2,5 mill.

103. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for grunnskoleområdet kr 5,526 mill.

104. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

105. Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre
Bystyret vedtok i HØP 2017 – 2020 å øke ressurser til helsestasjon- og skolehelsetjenesten i tråd med føringene i statsbudsjettet, med kr 1,7 mill. for 2017 med en opptrapping til kr 3,7 mill. i 2018 og ut planperioden. Økningen tilsvarer 5 stillinger, med helårsvirkning fra 2018.

106. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Helsestasjon og skolehelsetjenesten kr 0,25 mill.

107. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Johannes læringssenter

108. Johannes læringssenter/Godalen videregående – kombinasjonsklasser grunnskole/vgo
Stavanger kommune har sammen med Rogaland fylkeskommune søkt IMDi om prosjektmidler til etablering av en kombinasjonsklasse grunnskole/vgo for flerspråklige elever. Tiltaket etableres etter modell av et tilsvarende vellykket prosjekt i Larvik kommune og er et ledd i forebyggingen av frafall i videregående opplæring. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 1 mill. i 2018 og kr 0,5 mill. i 2019 som tilsvarer kommunens egenandel i prosjektet.

109. Bosetting av flyktninger, økte ressurser
Rådmannen foreslår å disponere kr 2,5 mill. av avsatte midler til bosetting av flyktninger, jf. linje 204 til økt behov for voksenopplæring ved Johannes læringssenter. Dette kommer i tillegg til kr 10,5 mill. som ble innarbeidet i budsjettet for 2017.

110. Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017
Johannes Læringssenter fikk i 2017 fagsystemet VISMA Voksenopplæring, som er en deltakerdatabase og et planverktøy som håndterer all deltakerinformasjon og all deltakeraktivitet innen voksenopplæringen. VISMA voksenopplæring synkroniseres med Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Rådmannen bevilget kr 0,7 mill. i 2017, og viderefører kr 0,22 mill. til daglig bruk av deltakerdatabasen fra 2018 og ut planperioden.

111. Introduksjonsstønad
Rådmannen foreslår å disponere kr 20 mill. i 2018 og 2019 med en nedtrapping til kr 10 mill. i 2020 og 2021 av avsatte midler til bosetting av flyktninger, jf. linje 204 til økt behov for introduksjonsstønad. Dette kommer i tillegg til kr 10,5 mill. som ble innarbeidet i budsjettrammen for 2017.

112. Redusert ramme, innføringsskolen
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Johannes læringssenter kr 0,723 mill.

113. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

114. Prosjekt «Eg vil lære» videreføres
Rådmannen foreslår at prosjektet «Eg vil Lære» videreføres i planperioden som et permanent tiltak med kr 0,8 mill. tilsvarende ett årsverk. Rådmannen har finansiert tiltaket som følge av økte overføringer til kommunene, jf forslag til statsbudsjett, «førebyggjande tiltak barn, unge og familiar».

115. Bosetting av flyktninger, økte ressurser
Rådmannen foreslår å disponere kr 1 mill. i 2018 av avsatte midler til bosetting av flyktninger jf. linje 204. til å kunne håndtere økt saksmengde i PPT knyttet til økt bosetting av flyktninger.

116. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for PPT kr 0,151 mill.

117. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

118. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud kr 0,32 mill.

119. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stab oppvekst og utdanning

120. Frivillighet prosjektet «sterk og stødig» og tilskuddsportal
Prosjektet «sterk og stødig», trening for seniorer, har vært finansiert med eksterne midler. Bystyret vedtok i HØP 2017 – 2020 å omgjøre prosjekt «sterk og stødig» til ordinær drift fra 2018. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,2 mill. fra 2018.

121. Områdesatsing Storhaug
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2018 å bevilge kr 6 mill. til områdesatsing på Storhaug.

122. Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd
Regjeringens forslag om å bevilge penger til områdessatsning på Storhaug er en omgjøring av et øremerket tilskudd til et direkte tilskudd over statsbudsjettet.

123. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stavanger kulturskole

124. Kulturskolen,  økt aktivitet
I vedtatt plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 er det satt et mål om at antall elevplasser i kulturskolen skal trappes opp. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammene med kr 0,65 mill. fra 2018.

125. Undervisningsutstyr, redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Stavanger kulturskole kr 0,186 mill. Rådmannen forslår at dette effektueres ved redusert innkjøp av undervisningsutstyr.

126. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Ungdom og fritid

127. Fritid for alle
Regjeringens oppmerksomhet på økt barnefattigdom gjør at det er viktig at kommunen har tiltak som ivaretar barn og unge. Prosjekt «Fritid for alle» er en viktig del av arbeidet med å kompensere for konsekvenser av barnefattigdom i Stavanger. «Fritid for alle» bidrar kompenserende ved å gi tilgang til arenaer, aktiviteter og opplevelser som er utilgjengelige for mange i en økonomisk vanskelig situasjon. Prosjektet er inne i sitt fjerde prosjektår, og rådmannen foreslår at prosjektet implementeres i ordinær drift og foreslår å innarbeide kr 1,3 mill. til dette formål.

128. Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis
Hensikten med tiltaket er å bidra til at barn og ungdom som er berørt av fattigdom kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, og dermed gi dem alternative mestringsarenaer. Dette er i tråd med regjeringens satsing på å bekjempe barnefattigdom, gjennom å aktivisere ungdom fra lavinntektsfamilier med utgangspunkt i deres egne ressurser og interesser. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 0,8 mill. og omgjøre prosjektet til et fast tiltak.

129. Bakgården, styrking
Rådmannen har kr 350.000,- til disposisjon til særskilte kulturtiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Bakgården har de siste årene fått tildelt kr 50.000,- av disse til kulturtiltak for ungdommer i målgruppen. Rådmannen foreslår å omdisponere kr 100.000,- av denne potten til drift av Bakgården som en varig ordning.

130. Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019
Rådmannen foreslår å gjennomføre Ungdomsundersøkelse hvert tredje år slik planene er lagt. Neste undersøkelse er i 2019 og har en budsjettramme på kr 0,5 mill.

131. Omstilling 2018
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen 2017 – 2020 «omstilling 2018 – Ungdom og fritid». I tråd med vedtatt tiltak og som den del av den kontinuerlige omstillings- og effektiviseringsprosessen foreslår har rådmannen foreslått i sak 73/17 i Kommunalstyret for oppvekst å avvikle Ungdommens motorsenter.

 132. Nye frivillighetssentraler, inkludert styrking av eksisterende
I forbindelse med levekårsløft i Hillevåg foreslår rådmannen opprettelse av en ny frivillighetssentral fra og med 2018. Videre foreslås det å opprette en ny sentral i Hundvåg fra 2019 og deretter på Tasta/Eiganes fra 2020. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet til frivillighetssentralene med kr 0,52 mill. fra 2018 og opp til kr 1,26 mill. fra og med 2020. I henhold til stortingets føringer vil det komme en styrking av frivillighetssentralene på 0,15 mill.

133. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Ungdom og fritid kr 0,29 mill.

134. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Helse og velferd

Alders- og sykehjem

135. Omstilling 2018
Stavanger kommune har over lengre tid hatt en høyere institusjonsdekning enn snittet i ASSS-kommunene. Samtidig viser ASSS-rapporten for 2016 at andel institusjonsbeboere på langtidsopphold som har omfattende bistandsbehov er lavest av ASSS-kommunene. En forklaring på at institusjonsbeboerne i Stavanger i snitt har mindre bistandsbehov enn i de andre kommunene kan være at Stavanger har bedre kapasitet på plasser, og at de som tildeles plass derfor er mindre pleietrengende.

Som en del av tilpasningen til de tilgjengelige økonomiske rammene anbefaler rådmannen å redusere institusjonsdekningen, ikke redusere kvaliteten på tjenesten. Stavanger kommune er blant de storbyene som har høyest andel innbyggere over 80 år som bor i institusjon. En reduksjon i dekningsgrad for sykehjemsplasser vil også underbygge Stavanger kommunes satsing på hverdagsmestring og Leve HELE LIVET. Rådmannen vil i perioden 2018-2021 jobbe med en målrettet vridning fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte tjenester.

Alders- og sykehjemmene har et omstillingskrav i 2018 på kr 17,5 mill., vedtatt i Handlings- og økonomiplanene 2017-2020. Rådmannen foreslår av den grunn å ta i bruk 97 av de 123 plassene ved Lervig sykehjem. De resterende plassene er forbeholdt beboere på Domkirkens sykehjem, jf. budsjettvedtak i Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Innflytting for Domkirkens sykehjem sine beboere avhenger av forhandlingene mellom Stavanger kommune og Domkirkens sykehjem.

136. Lervig sykehjem
Lervig sykehjem har oppstart av drift fra januar 2018. Sykehjemmet har 123 beboerrom, 30 dagsenterplasser i tillegg til andre funksjoner som legesenter, kafe, og fysioterapiavdeling. Det foreslås oppstart av 97 plasser i 2018. De resterende plassene er forbeholdt beboere på Domkirkens sykehjem, jf. budsjettvedtak i Handlings- og økonomiplan 2017-2020. I tillegg er dagsenteret tilbudt Domkirkens sykehjem. Innflytting for Domkirkens sykehjem sine beboere avhenger av forhandlingene mellom Stavanger kommune og Domkirkens sykehjem. Budsjettrammen tilsvarer drift av 123 plasser inkludert beregnet egenbetaling og utgjør kr 78,7 mill. i 2018. Tiltaket må sees i sammenheng med Omstilling 2018, linje 133.

137. Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer
Videreført forslag om avvikling av Mosheim sykehjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Tallene er inkludert beregnet egenbetaling og utgjør kr 33,4 mill. fra og med 2018.

138. St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer
Videreført forslag om avvikling av St. Petri aldershjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Tallene er inkludert beregnet egenbetaling og utgjør kr 10,5 mill. fra og med 2018.

139. Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer
Videreført forslag om avvikling av Vålandstunet sykehjem i henhold til vedtatte planer om at eldre alders- og sykehjem skal avvikles når Lervig sykehjem tas i bruk. Tallene er inkludert beregnet egenbetaling og utgjør kr 27,9 mill. fra og med 2018.

140. Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger
I tråd med budsjettvedtaket for Handlings- og økonomiplan 2017-2020 avvikles de fire trygghetsplassene fra 2018 i forbindelse med at Vålandstunet sykehjem legges ned. Avviklingen utgjør kr 1,2 mill.

141. Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF)
I forslag til budsjett 2018 for Stavanger Byggdrift KF legges det opp til en økning i middagsprisene på 10 %. Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette å kompensere økningen utover kommunal deflator for de sykehjemmene som kjøper middag fra foretaket. Dette utgjør kr 0,9 mill. fra og med 2018.

142. Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale
Boganes sykehjem er et konkurranseutsatt sykehjem. Rådmannen legger til grunn, basert på tidligere praksis, at det bør avsettes et årlig beløp da det kan antas at kontrakten vil kunne inneholde elementer av prisjusteringer. Beløpet er kun et estimat og er satt til kr 1,5 mill. i 2018.

143. Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale

Iht. gjeldende driftsavtale med de private ideelle sykehjemmene prisjusteres enkelte satser knyttet til utgifter som ikke knyttes direkte til pleien årlig. Dette gjelder også leieavtalen inngått mellom utleier/stiftelsen og kommunen. Beløpet utgjør kr 1,2 mill. årlig.

144. Egenbetaling på sykehjem, justering
Egenbetalingen knyttet til langtidsopphold ved sykehjem påvirkes av blant annet G-regulering, lønnsoppgjør, skattereform og beboermassen. På bakgrunn av foreløpige regnskapstall og prognoser for 2017 foreslår rådmannen at inntektsbudsjettet nedjusteres med kr 5 mill. fra 2018.

145. Redusert ramme, avvikle Spania-plasser
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Som ett av tiltakene foreslår rådmannen å avvikle Spania-plasser. Kontrakten varer til 31.1.2020 og kan tidligst sies opp fra 2019. Avvikling av tiltaket tilsvarer reduserte utgifter årlig på kr 4,2 mill.

146. Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirkens sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Som ett av tiltakene foreslår rådmannen å redusere budsjettet til Lervig sykehjem i påvente av at Domkirkens sykehjem flytter sine dagsenterbrukere over til Lervig sykehjem og plassene finansieres da av det ordinære driftstilskuddet til Domkirkens sykehjem. Flytting av Domkirkens sykehjems dagsenterbrukere avhenger av forhandlingene mellom Stavanger kommune og Domkirkens sykehjem.

147. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Arbeidstreningsseksjonen

148. Praksisplasser
Rådmannen foreslår å øke antall praksisplasser med 20 for funksjonshemmede ved Arbeidstreningsseksjonen. Budsjettrammen foreslås styrket med kr 1 mill. som vil dekkes lønn til 20 deltakere og en arbeidsleder.

149. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Bofellesskap

150. Omstilling 2018, bofelleskap for personer med utviklingshemming
I ASSS-nettverket fokuseres det på effektivisering, produktivitet og kvalitet gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. Utgiftene per beboer i bofellesskap for mennesker med utviklingshemming er høyere i Stavanger enn for snittet av ASSS-kommunene. Bofellesskapene for mennesker med utviklingshemming ble fra 1. januar 2017 skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og organisert i to virksomheter. Hensikten med omorganiseringen var bl.a. en mer effektiv ressursutnyttelse og helhetlig styring og ledelse. Samkjøring av bofellesskapene har pågått gjennom 2017 og fortsetter i 2018. Rådmannen foreslår omstillingstiltak tilsvarende kr 7,5 mill. fra 2018.

151. Haugåsveien 26/28, bofelleskap psykisk helse, 7 plasser
Haugåsveien 26/28 er et bofellesskap innenfor psykisk helse med 7 plasser. Oppstart av boligen er planlagt til november 2019, og rådmannen foreslår å legge inn oppstartsmidler på kr 3 mill. til dette. Bofellesskapet vil være i full drift fra januar 2020, med en helårseffekt på kr 6,2 mill. per år. Prosjektet skal behandles i egen sak i formannskapet 27. oktober, og dette kan medføre endringer i framdrift og i driftskonsekvensen.

152. Bofelleskap ROP, 4 plasser
Det skal etableres et bofellesskap med 4 plasser for personer med rus- og psykiatriske lidelser (ROP). Oppstart er planlagt til oktober 2018, og rådmannen foreslår å legge inn driftsmidler på 1,5 mill. i 2018. Bofellesskap vil være i full drift fra januar 2019, med helårseffekt på kr 6,0 mill. per år. Tiltaket delfinansieres med midler fra opptrappingsplanen på rusfeltet, kr 1,5 mill.

153. Selveier boliger «Solborg», personer med utviklingshemming, 12 plasser
Det skal etableres et bofellesskap basert på en modell der kommunen bygger boligene, etablerer et borettslag og selger andeler til brukerne i målgruppen. Målgruppen er mennesker med utviklingshemming som har behov for et botilbud med heldøgnstjenester. Prosjektet omfatter 11 boliger og 1 personalenhet. Rådmannen foreslår å legge inn kr 4,5 mill. til et halvt års drift i 2020. Dette inkluderer også oppstartsmidler. Helårseffekten, fra 2021, er beregnet til kr 7,7 mill. per år.

154. Bofelleskap, 2×8 plasser, personer med utviklingshemming
Det skal etableres 2 x 8 omsorgsboliger for personer med utviklingshemming. Rådmannen legger til grunn et halvt års drift fra 2020, beregnet til kr 5,0 mill. Fra 2021 er helårseffekten beregnet til kr 10 mill.

155. Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase
Det vil bli bygget etablererboliger for mennesker med utviklingshemming. Seks boliger skal være for brukere, og en bolig/enhet skal brukes som personalbase. Boligene planlegges ferdige i løpet av 2020, med full drift fra 2021. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 0,5 mill. i oppstartsmidler i 2020, og kr 4 mill. til lønn og drift i 2021.

156. Satellitt, brukere med behov for 1:1
I oktober 2017 startet et nytt botiltak for to brukere. Tilbudet vil bli organisert som en satellitt som driftes fra Bo og aktivitet Sør. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet med kr 5 mill. fra 2018.

157. Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satellitter
Lassaveien bofellesskap psykisk helse startet opp i januar 2016 med en gradvis innflytting av de første 10 brukerne. Fra 2018 etableres det ytterligere 4 plasser, i tillegg til 2 satellittboliger som får tjenester fra bofellesskapet. Budsjettet foreslås styrket med ytterligere kr 6 mill. fra 2018.

158. Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Bo og aktivitet psykisk helse kr 0,5 mill.

159. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Boligkontoret

160. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Dagsenter og avlastningsseksjonen

161. Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og utviklingshemming, 4 plasser
Bjørn Farmannsgate 25 er en barne- og ungdomsbolig med 4 plasser for barn med autisme og psykisk utviklingshemming. Innflytting i boligen er planlagt å starte i januar 2018. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 20,4 mill. fra 2018.

162. Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25
Som en følge av at brukere flytter fra ulike avlastningstilbud og inn i ny barnebolig, vil utgiftene til disse avlastningstjenestene reduseres med kr 9,1 mill. fra 2018.

163. Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere
I tråd med Handlings- og økonomiplan 2017-2020 er det etablert et nytt dagtilbud for brukere med utviklingshemming i 2017. Kartlegging av brukernes behov viser at det trengs en kombinasjon av dagsentertilbud og mer arbeidsrettede aktivitetstilbud. I perioden 2018-2021 må dagtilbudet ses i sammenheng med praksisplasser for funksjonshemmede ved Arbeidstreningsseksjonen. Rådmannen foreslår å videreføre vedtatt opptrapping av dag- og aktivitetstilbud på kr 4,5 mill.

164. Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig
Teknisk budsjettjustering på kr 1,5 mill. som følge av etablering av ny barne- og ungdomsbolig. Budsjettrammen til Madla barnebolig ble i 2016 styrket som følge av at en ny beboer flyttet inn til boligen. Denne beboeren skal flytte til den nye barne- og ungdomsboligen som etableres i 2018.

165. Mosvangen, avlastning
Som følge av etablering av nytt avlastningstilbud er det behov for ekstra finansiering utover eksisterende ramme. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 1,5 mill. fra 2018.

166. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Bystyret fattet vedtak i sak 74/17 Tertialrapportering per 30.04.2017 om en redusert ramme på Dagsenter og avlastningsseksjonen. Rådmannen foreslår å videreføre denne reduksjonen for seksjon dagsenter og avlastning som deres avdel av effektiviseringskravet. Dagsenter og avlastningsseksjonen har med dette fått en høyere andel enn 0,4 %.

167. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Flyktningseksjonen

168. Saksbehandling og drift, økt bemanning
Grunnet oppfølgings- og integreringsarbeid som følge av stort antall flyktninger bosatt i 2016 og 2017, opprettholdes økt bemanning i 2018. Rådmannen foreslår å sette av kr 4,8 mill. i 2018.

169. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Fysio og ergoterapitjenesten

170. Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering – avtalehjemler
Stavanger kommunes avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter er ikke i tråd med intensjonen i ASA4313 når fysioterapeutene har deltids avtalehjemler som ikke følger det omfanget fysioterapeutene jobber. For å starte prosessen med å tilpasse dagens avtaleomfang til faktisk tjenesteyting, vil rådmannen lyse ut midler til oppjustering av deltidshjemler, eventuelt kunne øke disse når det er aktuelt med utlysning ved pensjonsalder for innehaver av avtalehjemmelen. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,44 mill. til formålet og ser det i sammenheng med den nasjonale opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019.

171. Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering – «Felles bruker, felles innsats»
Systematisk tverrfaglig samhandling for hjemmeboende er viktig for å oppnå målet om at innbyggere i Stavanger kommune skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig. Samarbeidsprosjektet «Felles bruker – felles innsats» mellom Fysio- og ergoterapitjenesten og Hillevåg hjemmebaserte tjenester er en del av Leve HELE LIVET-satsingen og skal implementeres i alle hjemmebaserte tjenester. Fysio- og ergoterapitjenesten vil som bydekkende tjeneste være sentral for å implementere, evaluere og justere samhandlingsmodellen ved å dra erfaringer på tvers av virksomhetene i hele byen, og rådmannen foreslår derfor å styrke Fysio- og ergoterapitjenesten med kr 1,5 mill. fra 2018. Dette sees i sammenheng med den nasjonale opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019.

172. Egenandel fysioterapi, innføring 2019
På bakgrunn av Stortingets vedtak i statsbudsjettet for 2017 fattet Stavanger bystyre vedtak i Handlings- og økonomiplan 2017-2020, sak 177/16, om å innføre egenandel for fysioterapi til innbyggere over 16 år med en forventet inntekt på kr 1 mill.

Det vises til sak 18/17 i Kommunalstyret for levekår hvor det ble fattet følgende vedtak» «Egenandel for tjenester gitt av kommunale fysioterapeuter innføres når det er utviklet et system for registrering og innrapportering av egenandeler via pasientjournalsystemet CosDoc, men senest fra 01.01.2018.»

Arbeidet med tilpasninger i det elektroniske journalsystemet er i midlertidig forsinket fra nasjonalt hold. Beregningen tilknyttet det vedtatte inntektspotensialet ble gjort i forkant av helsedirektoratets presisering av hvilke tiltak en ikke kan ta egenandel for. Inntektspotensialet vil mest sannsynlig ikke være mer enn kr 0,5 mill.

Rådmannen foreslår derfor å reversere inntektskravet på kr 1 mill. for 2018 med nedjustering til kr 0,5 mill. fra 2019.

173. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Helse og sosialkontor

174. Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25
Som en følge av at brukere flytter fra ulike avlastningstilbud og inn i ny barnebolig, vil utgiftene til disse tjenestene reduseres. Rådmannen foreslår derfor å redusere bestiller budsjettet ved helse og sosialkontorene med kr 7,5 mill.

175. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Bystyret fattet vedtak sak 104/17 Tertialrapporteringen per 31.08 om å øke budsjettrammen til rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med kr 10 mill. for å tilpasse budsjettrammen til faktisk utgiftsnivå. Rådmannen foreslår å videreføre denne budsjettøkningen i planperioden.

176. Ressurskrevende brukere, økt egenandel
Andelen særlig ressurskrevende brukere forventes å øke fra og med 2018. Selv om kommunen vil motta refusjon fra staten gjennom «ordningen for særlig ressurskrevende tjenester» for disse brukerne, har kommunen en egenandel, og rådmannen legge inn budsjettmidler på kr 5,0 mill. fra 2018 for å kompensere for dette.

177. Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp
Bystyret fattet vedtak sak 104/17 Tertialrapporteringen per 31.08 om å øke budsjettrammen til kjøp av heldøgns- og avlastningsplasser fra eksterne leverandører med kr 5 mill. for å tilpasse budsjettrammen til faktisk utgiftsnivå. Rådmannen foreslår å videreføre denne budsjettøkningen i planperioden. Rådmannen foreslår samtidig å øke inntekten for særlig ressurskrevende brukere, jr. linje 187.

178. Redusert ramme, driftsutgifter
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Helse og sosialkontorene kr 0,2 mill.

179 Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Helsehuset i Stavanger

180. Responssenter velferdsteknologi
Muligheten for å bygge opp et interkommunalt helsefaglig bemannet velferdsteknologisk responssenter i regionen ble utredet i 2016-2017. Lokalisering, aktuelle oppgaver, deltakende kommuner og samarbeidsavtaler må vurderes og avklares før etablering. Rådmannen foreslår derfor en midlertidig løsning med kjøp av tjenesten, og legger inn kr 1,5 mill. for å dekke Stavangers andel i 2018, økende til kr 2 mill. fra 2019.

181. Nye lokaler, husleie
Helsehuset har frem til nå leiet midlertidige lokaler i Gamle Stavanger sykehus og flyttet inn i nye lokaler 1. oktober 2017. Lokalene i Svankevigå har høyere leieutgifter enn lokalene i Gamle Stavanger sykehus, og rådmannen har foreslått kr 1 mill. i økning fra 2018.

182. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Helsehuset i Stavanger kr 0,1 mill.

183. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Hjemmebaserte tjenester

184. Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien
Spider Soltion er et logistikkprogram som skal kunne bidra til mer effektive logistikk- og kjøreplaner innenfor hjemmetjenesten. Rådmannen foreslår å innarbeide med kr 0,5 mill. fra 2018 til dette formål. Implementeringen av Spider startet våren 2017 i en av virksomhetene i hjemmebaserte tjenester. Planen er at Spider skal være i ordinær drift i alle virksomhetene i løpet av 2018.

185. Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018
Hjemmebaserte tjenester har 145 biler som er bompengepliktige, og som en konsekvens av byggingen av 37 nye bompengestasjoner i distriktet, vil en måtte forvente en økning i utgiftene knyttet til bompenger gjennom økte leasingkostnader. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,61 mill. fra 2018 økende opp til kr 3,66 mill. fra og med 2019.

186. Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester 
Rådmannen setter i gang et større omstillingsprosjekt innenfor hjemmebaserte tjenester. Omstillingsprosjektet skal legge til rette for en framtidsrettet hjemmetjeneste som er bedre for brukerne og billigere for kommunen. Konklusjonene fra prosjektet forventes å omfatte blant annet sammenslåing og omorganiseringer, samlokalisering, endrede tjenester og nye arbeidsformer. Tiltakene skal gi mer effektive og treffsikre tjenester. Satsingen på Leve HELE LIVET fortsetter også, og utvides til flere brukergrupper. Samlet legger rådmannen til grunn en effekt av omstillingen på kr 2,5 mill. i 2020, økende til kr 5 mill. i 2021.

187. Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie
Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester har vært organisert som én virksomhet siden høsten 2013, men er lokalisert på to steder. Full effekt av sammenslåingen oppnås først ved samlokalisering i 2019. Kostnadsøkningen vil utgjøre kr 1,0 mill. i forhold til dagens leieutgifter fra og med 2019.

188. Cosdoc +, videre utrulling
Kommunen er allerede i gang med utrullingen av Cosdoc+ som skal kunne gi ansatte i pleie- og omsorgstjenesten raskere og mer mobil tilgang til fag- og journalsystem når de er hos bruker. Videre utrulling av Cosdoc + vil gi kostnader på samlet kr 0,75 mill. knyttet til lisenser, og rådmannen foreslår å innarbeide dette i rammene fra 2018.

189. Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering
Innføringen av et nytt logistikkprogrammet, jr. linje over forventes å ha et innsparingspotensial. Innsparingen skal som et minimum dekke driftskostnaden, men rådmannen vil komme tilbake til mer konkrete beregninger etter hvert som programmet er kommet i drift og en i større grad kan utrede hva innsparingseffekt dette medfører. Foreløpig er gevinstrealiseringsbeløpet anslått til kr 1 mill. fra 2019, og økende til kr 2 mill. i 2021.

190. El-biler Hundvåg og Storhaug HBT
Rådmannen foreslår å innføre el-biler på Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester, noe som medfører en økning i de månedlige leasingkostnadene med om lag kr 0,15 mill.

191. Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Innføringen av medisindispensere forventes å kunne ha et innsparingspotensial. Foreløpig er gevinstrealiseringsbeløpet satt til kr 0,5 mill. fra 2018.

192. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Krisesenteret i Stavanger

193. Økt bemanning
«Forskrift for fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet» trådte i kraft i mars 2017. I forskriften framgår det at kommunene må sørge for ordninger som sikrer at ansatte er tilgjengelige hele døgnet for å ivareta sikkerheten til brukerne av krisesentrene. For å opprettholde dagens nivå og for å oppfylle kravet i ny forskrift foreslår rådmannen å øke bemanningen på krisesenteret med Stavangers andel av en 100 % stilling, dette tilsvarer kr 0,2 mill. fra 2018.

NAV

194. Sosialhjelp
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til økonomisk sosialhjelp med til sammen kr 15 mill. i 2018, avtakende til kr 10 mill. fra 2019. Utgiftene til sosialhjelp økte i 2016 og også i 2017 og må sees i sammenheng med høy arbeidsledighet. Antallet langtidsmottakere av sosialhjelp med forsørgeransvar har økt, noe som innebærer at hver enkelt mottaker utløser høyere beløp. I bystyrebehandlingen av tertialrapporten per 30.04.2017 ble sosialhjelpsbudsjettet styrket med kr 11,2 mill. og ytterligere styrking av budsjettet er foreslått per 31.08.2017 Rådmannen foreslår å videreføre budsjettstyrkingen med kr 15 mill. og antar at budsjettrammen for 2018 da vil ligge på antatt utgiftsnivå for 2017.

195. Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) har økt som følge av flere langtidsmottakere av sosialhjelp. Det er behov for å styrke budsjettet for stønad til deltakerne. I BS sak 155/17 Tertialrapportering per 31.08.2017 har rådmannen foreslått styrking av budsjettet med kr 8 mill. for 2017. Rådmannen foreslår å videreføre kr 5 mill. av denne styrkingen inn i 2018. Både sosialhjelp og kvalifiseringsstønad er anslagsbevilgninger og rådmannen vil se disse to budsjettpostene mer samlet underveis i budsjettåret.

196. NAV Flyktningveiledere
NAV-kontorenes saksbehandlingsmengde har økt som følge av økt bosetting av flyktninger. NAV-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en flyktningveileder. Ordning opprettholdes i 2018, men fra 2019 foreslår rådmannen en nedtrapping av kapasiteten med 1 årsverk, og fra 2020 med ytterligere 1 årsverk.

197. «Eg vil lære», barneansvarlig i NAV-kontorene
Videreføring av prosjekt i forbindelse med bekjempelse av barnefattigdom. Ved å styrke barneperspektivet i Nav, skoleperspektivet i barnevernet og systemrettede tiltak i PPT, skal barn i risiko få et godt grunnlag for å fullføre videregående opplæring. Nav-kontorene styrkes med kr 0,6 mill. til barneansvarlig. Prosjektet Eg vil lære! er delt mellom Nav-kontorene og PPT, og samlet er kostnaden ved å videreføre prosjektet kr 1,4 mill. Rådmannen har finansiert tiltaket ved å disponere midler overført til kommunen, jf forslag til statsbudsjett, «førebyggjande tiltak barn, unge og familiar».

198. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Rehabiliteringsseksjonen

199. Eventyrbråtet, økt bemanning
I Eventyrbråtet er det behov for ulike bomiljøtiltak, og flere tiltak har blitt vurdert. Blant annet har perioden med bemanning vært utvidet på ukedager. Bo-oppfølgingen i dette området vil bli styrket fra 2018 med økt bemanning. Rådmannen foreslår at styrkingen finansieres med midler fra opptrappingsplanen for rus, med kr 0,6 mill.

200. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Sentrale midler legetjeneste

201. Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst
Basistilskuddet til fastleger øker i tråd med befolkningsveksten. Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 0,3 prosent flatt i planperioden, og foreslår en årlig økning på kr 0,2 mill.

202. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det kr 0,624 mill. for legetjenester inkludert Stavanger legevakt. Tiltaket effektueres ved å øke inntektsanslaget vedrørende gjestepasientordningen.

Sentrale midler levekår

203. Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården 
Rådmannen har kr 350.000 til disposisjon til særskilte kulturtiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Bakgården har de siste årene fått tildelt kr 50.000,- av disse til kulturtiltak for ungdommer i målgruppen. Rådmannen foreslår å omdisponere kr 100.000,- av denne potten til drift av Bakgården som en varig ordning fra 2018.

204. Bosetting av flyktninger
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. i 2017, kr 128 mill. i 2018, kr 95 mill. 2019 og kr 76 mill. i 2020 av forventede tildelte integreringstilskudd for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Kr 52 mill. av denne avsetningen ble fordelt ut til aktuelle virksomheter ved inngangen til 2017. Rådmannen foreslår videre å fordele ut kr 43,8 mill. for 2018, dvs. total tildeling på kr 95,8 mill. med en nedtrapping til kr 76 mill. i 2019, kr 50,5 mill. i 2020 og kr 22,5 mill. i 2021. I dette ligger det en forutsetning om at tjenestetilbudet nedjusteres i tråd med nedgangen i anmodningen av bosetting av flyktninger ut over planperioden. I 2021 vil nivået på bosetting være tilnærmet nivået 2016.

205. Innovasjon innen velferdsteknologi
Det velferdsteknologiske området er et felt i rask utvikling, med utprøving og pilotering av ulike hjelpemidler og utstyr. Den høye utviklings- og endringstakten innebærer at kommunen har behov for en kombinasjon av driftsmidler og investeringsmidler. Driftsmidlene åpner for bl.a. pilotering og leasing av utstyr. Rådmannens forslag er å sette av kr 3 mill. i driftsmidler til en innovasjonspott, der ny handlingsplan som er under utarbeidelse, skal legge føringer på prioritering av midlene hvert år.

206. Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid
Rådmannen foreslår å øke rammen til frivillige lag og organisasjoner med kr 1 mill. Økningen er øremerket tilskudd til rusarbeid. Tiltaket er finansiert med midler fra opptrappingsplanen for rusfeltet.

207. Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter
Nav Eiganes og Tasta, Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor og Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester samlokaliseres i nye lokaler i Byfjordparken ved årsskiftet 2018/2019. Samlokalisering av et bestillerkontor og en virksomhet i hjemmebaserte tjenester er en forutsetning for det politisk initierte prøveprosjektet «Friere faglighet, mindre byråkrati» (som skal gå over tre år). Kostnaden reflekterer kommunens merutgifter knyttet til økte leieutgifter, samt utgifter ved tomgangsleie. Deler av utgiften vil kunne reduseres dersom nye leietakere kommer inn i Tasta hjemmebaserte tjenesters tidligere lokaler. Rådmannen har satt av kr 0,3 mill. i 2018, kr 3,1 mill. i 2019 og kr 1,9 mill. i 2020 og 2021.

208. Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt
Kommunen mottar refusjoner fra staten i forbindelse med særlig ressurskrevende brukere som mottar helse- og omsorgstjenester. I tråd med føringer lagt i statsbudsjettet for refusjonsordningen, og i forhold til informasjonen kommunen har om den aktuelle brukermassen per i dag, så forventes det en økning på kr 18,0 mill. sammenlignet med vedtatt budsjett 2017.

209. Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd
I forslag til statsbudsjett for 2018 er det foreslått en økning i kommunenes frie inntekter begrunnet i opptrappingsplanen for rusfeltet, og dette utgjør kr 7,5 mill. for Stavanger. Rådmannen har foretatt følgende prioriteringer: Eventyrbråtet kr 0,6 mill., bofellesskap ROP kr 1,5 mill., tilskudd til lag og organisasjoner kr 1 mill. I tillegg foreslås kr 4,4 mill. til rusomsorg i institusjon, reserve dersom tildeling av prosjektmidler avsluttes, miljøterapeut rus, småhusene, Tett på! og Housing First.

Stab helse og velferd

210. Økt ressurs smittevernoverlege
Det ble i HØP 2017 – 2020 vedtatt å øke smittevernoverlegestillingen med kr 0,2 mill. i 2017 og ytterligere kr 0,3 mill. kr i 2018 for å muliggjøre en 100 %-overlegestilling innen smittevern og miljørettet helsevern, samt tillegge stillingen funksjon som assisterende helsesjef. Rådmannen foreslår at dette gjennomføres fra 2018.

211. Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger
Dagens levekårsområde er meget omfattende og har en stor diversitet, og det har over tid har bygget seg opp et behov for å øke ledelseskraften og prosjekt- og utredningskapasiteten på dette området. For å sikre mer ledelseskraft og frigjøre kapasitet i levekårstaben til å drive omstillingsprosjekter foreslås det å opprette to kommunalsjefstillinger for hhv. helse/omsorgsområdet og velferd/sosiale tjenester-området, kr 2,2 mill. fra 2018.

212. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stavanger legevakt

213. Nødnett, økte priser
Kommunenes kostnader til drift av nødnettsentralene vil, som følge av føringer gitt i statsbudsjettet for 2017, øke betydelig. Prisene tredobles per innbygger fra 2016 til 2017. Det er videre orientert om en inntektssvikt knyttet til Nødnett-tjenester fordi det ikke gis merverdiavgiftskompensasjon for tjenesten. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 1,7 mill. for planperioden til dette formål.

214. Legebil, drift
Det ble vedtatt å tildele midler i HØP 2016 – 2019 til økt grunnbemanning og drift av legebil. En gjennomgang utført i 2017 har identifisert et behov for en driftsmodell med faste kommunale legestillinger for å betjene/administrere legebilen. Rådmannen foreslår å innarbeide en økning på kr 1,5 mill. som en anslagsbevilgning i planperioden for å ta høyde for denne driftsmodellen.

215. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Tekniske hjemmetjenester

216. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Bymiljø og utbygging

Stab Bymiljø og utbygging

217. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for idrett kr 75 000.

218. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Idrett

219. Oilers Investa AS, indeksregulering
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Idrett med kr 0,1 mill. i 2018, med en gradvis opptrapping til kr 0,4 mill. i 2021 for å dekke kostnader knyttet til indeksregulering av avtalen med Oilers Investa AS. Avtalen regulerer kommunens kostnader ved leie av Oilers Arena.

220. Svømmehallene, økte billettinntekter
Rådmannen foreslår å videreføre fjorårets vedtatte prisøkninger i planperioden. I kapittelet knyttet til avgifter, gebyrer og egenbetalinger finnes en oversikt over de ulike prisene i svømmehallene i perioden 2018-2021. På bakgrunn av dette foreslår Rådmannen å innarbeide en økning på kr 1,6 mill. i 2018 og i resten av planperioden.

221. ONS i 2018 og 2020, leieinntekter
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra ONS. I 2018 og 2020 utgjør dette kr 1,2 mill.

222. OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra OTD. Rådmannen foreslår å justere inntektsbudsjettet fra OTD med kr 0,7 mill. i 2018 og 2020, da det ikke er OTD disse årene.

223. Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering
Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Idrett med kr 0,3 mill. i 2018 for å kompensere for endring i billettinntekter for perioden. Stavanger svømmehall forventes være ferdig renovert i 2019. Rådmannen foreslår derfor å redusere budsjettet for 2019 med kr 2,4 mill. og kr 3,4 mill. for årene 2020-2021.

224. Gamlingen, billettinntekter
Gamlingen åpnet i sluttet av juni i 2017. Dette vil gi billettinntekter på kr 1 mill. i 2018, og kr 1,1 mill. hvert år i resten av planperioden.

225. Nye Gamlingen, drift
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 2 mill. til lønn og planlagt drift i 2018-2021.

226. Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift
Hetlandshallen planlegges å åpne i september 2018. Rådmannen foreslår å øke driftsbudsjettet til Idrett med kr 0,8 mill. i 2019 og kr 2 mill. i resten av perioden for å kompensere for kostnader ved drift av hallen.

227. Hammer Series, tilskudd
HAMMAR series arrangeres i fortsettelsen av Tour des Fjords i tre forskjellige etapper rundt om i Stavanger og Sandnes. Rådmannen foreslår et årlig tilskudd på kr 1,5 mill. som tilsvarer en etappe, med start i 2018 frem til 2020. Tilskuddet gjelder i 3 år.

228. Redusert ramme, drift av Kvernevik og Hundvåg svømmehall.
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for idrett kr 290 000.

229. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde

Juridisk

230. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Park og vei

231. Attende, Arboretet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler
Avtalenene med Attende, Rogaland Arboret og friluftsområdene forutsetter en årlig indeksregulering av avtalene. I handlings- og økonomiplanen for 2015 – 2018 bevilget bystyret kr 0,35 mill. for 2015, med en årlig økning på kr 0,15 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne bevilgningen.

232. Bidrag fra vertskommune under festival
Bystyret har bevilget midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. I år med ONS økes bidraget. Rådmannen foreslår en økning med kr 0,5 mill. i 2018 og kr 0,3 mill. i 2020.

233. Biologisk mangfold
I handlings- og økonomiplanen for 2013-2016 bevilget bystyret kr 0,25 mill. for 2013, med en årlig økning på kr 0,25 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne bevilgningen med kr 0,25 mill. i 2018, med en ytterligere økning på kr 0,25 mill. i resten av planperioden.

234. Fremkommelighet
Med bakgrunn i økt volum fra utbyggingsområder og nye veianlegg vedtok bystyret i handlings- og økonomiplanen 2017-2020 å bevilge kr 0,4 mill. til å bedre fremkommeligheten på veinettet, med en årlig økning på kr 0,4 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen.

235. Trafikksikkerhet og miljø
I handlings- og økonomiplanen 2017-2020 bevilget bystyret 0,3 mill. til trafikksikkerhetstiltak grunnet nye investeringer innen sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun, med en årlig økning på kr 0,3 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen i 2018, 2020 og 2021. I 2019 reduseres kravet til kr 0,1 mil som et resultat av et Innsparingstiltak.

236. Nye anlegg
Det er bygd, og bygges mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Jåttåvågen, Tastarustå, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. I handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 bevilget bystyret kr 0,6 mill. til drift og vedlikehold av anleggsøkningen, samt en fortsatt økning på kr 0,6 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne økningen i 2018 og 2019 og en økning på kr 0,4 mill. i resten av planperioden.

237. Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg
I Handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av park, friområder og aktivitetsanlegg grunnet arealøkning, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,25 mill. i 2018 samt en fortsatt økning

238. Plasser, vei og torg
I handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 bevilget bystyret kr 0,2 mill. til vedlikehold av konserthusområdet, samt en fortsatt økning på kr 0,2 mill. pr år i planperioden. Rådmannen foreslår en økning med kr 0,2 mill. i 2018 og 2019 med ytterliggere en økning med kr 0,2 mill. i åren 2020 og 2021.

239. Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale
Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med opsjon på 1 + 1 år. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1 mill. hvert år i planperioden for å dekke indeksregulering av avtalen

240. Bompengekostnader for biler hos Park og Vei og NIS
Som et resultat av de økte bompengekostnadene i Stavanger foreslår Rådmannen en økning av driftsmidler for Park og vei og NIS på kr 0,4 mill. i 2018 samt en økning på kr 1,5 mill. i resten av planperioden.

241. Sansehager, drift og vedlikehold
For drifte og vedlikehold av sansehagene ved ni av Stavanger kommune sine sykehjem, foreslår Rådmannen en økning av driftsmidler på kr 0,5 mil i hele planperioden.

242. Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Park og vei kr 650 000.

243. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stavanger eiendom

244. Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 10,9 mill. i 2018 til forvaltning, drift og vedlikehold som følge av nye bygg som tas i bruk i planperioden, med en gradvis økning til kr 24,5 mill. i år 2021. Beregningsmetoden er basert på middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle. Middels sats innebærer verdibevaring av bygningsmassen og forebygging av vedlikeholdsetterslep.

245. Forsikring bygg
Utgifter til forsikring av bygg øker og rådmannen foreslår en årlig økning på kr 0,2 mill. i planperioden. Kostnadsøkningen skyldes en kombinasjon av økte priser og økt volum.

246. ENØK – innsparinger
Ytterligere ENØK-tiltak iverksettes og rådmannen legger til grunn at energikostnadene vil reduseres med kr 5,2 mill. fra 2018 og med en ytterligere reduksjon på kr 1,5 mill. fra 2019 og i resten av planperioden.

247. Rehabilitering av OK 19, korrigerte husleiekostnader
I forbindelse med rehabiliteringen av Olav Kyrresgate 19 er det behov for å leie 115 kontorplasser i rehabiliteringsperioden. Rådmannen foreslår å redusere kostnadene med kr 4 mill. i 2018 og kr 6,85 mill. i resterende planperiode.

248. Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold
Rådmannen foreslår at beholde kostnadsnivået for vedlikehold uendret i 2018 med en økning på kr 0,05 mill. i resten av planperioden.

249. Nye bygg, energiutgifter
Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen 2017 – 2020 å øke strømbudsjettet i planperioden som følge av nye bygg som tas i bruk med en gradvis økning mot år 2020. Rådmannen har innarbeidet opptrappingen i budsjettforslaget for planperioden med kr 2,9 mill. i 2018, kr 3,75 mill. i 2019, kr 4,0 mill. i 2020 og 4,35 mill. i 2021.

250. Stokkaveien, husleiekostnader
Stavanger kommune leier omsorgsbolig for en person i Stokkaveien fra privat aktør. Husleien beløper seg til kr 18.000,- per mnd. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til Stavanger eiendom for økte husleiekostnader med kr 0,1 mill.

251. Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Stavanger eiendom kr 1,2 mill.

252. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Vannverket

253. Fastledd, IVAR
Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin langtidsplan 2016-2020 samt fremskrevet befolkningsmengde.

254. Mengdevariabelt ledd, IVAR
Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin langtidsplan 2016-2020 og fremskrevet vannforbruk iht. Hovedplan 2011-2022 (17 mill. m3 i 2022)

255. Bemanningsøkning iht. hovedplan
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022.

256. Driftsutgifter/generell prisstigning
Det er lagt til en kostnadsøkning på cirka 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning. I tillegg er det justert i forhold til årsregnskapet for 2015.

257. Avskrivninger
Rådmannen foreslår å innarbeide en økning i avskrivningene på kr 1,05 mill. i 2018, samt en ytterligere opptrapping til kr 3,607 mill. i 2021 basert på planlagt investeringsnivå.

258. Renter restkapital
Rådmannen foreslår en økning i renter restkapital på kr 3,397 mill. i 2018 og en opptrapping til kr 5,528 mill. i 2021. Årsaken er høyere rentesats enn fjoråret.

259. Bruk/avsetning til selvkostfond
Avløpsverket har pr 31.12.16 kr 23,296 mill. avsatt på bundne fond. For 2018 foreslås det en avsetning til fondet på kr 0,266 mill.

260. Gebyrer/gebyrøkning
Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 5% i 2018 for å dekke økte kostnader fra Ivar og planlagte rehabiliteringer.

Avløpsverket

261. Fastledd, Ivar
Økningen i fastledd IVAR er basert på IVAR sin økonomiplan 2016-2020 samt fremskrevet befolkningsmengde.

262. Mengdevariabelt ledd, IVAR
Økningen i mengdevariabelt ledd IVAR baseres på IVAR sin økonomiplan 2016-2012 og fremskrevet vannforbruk iht. Hovedplan 2011-2022 (17 mill. m3 i 2022).

263. Bemanningsøkning iht. hovedplan
Bemanningsøkningen er i tråd med Hovedplan 2011-2022.

264. Driftsutgifter/generell prisstigning
Det er lagt til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester samt lønnsøkning.

265. Avskrivninger
Rådmannen foreslår en økning i avskrivningene på kr 1,511mill. i 2018, samt en ytterligere opptrapping til kr 4,861 mill. i 2021 basert på planlagt investeringsnivå.

266. Renter restkapital
Rådmannen foreslår en økning i renter restkapital på kr 6,569 mill. i 2018 samt en ytterligere opptrapping til kr 9,292 mill. i 2021. grunnet en høyre rentesats.

267. Bruk/avsetning til selvkostfond
Avløpsverket har pr 31.12.16 kr 42,806 mill. avsatt på bundne fond. For 2018 foreslås det å bruke kr 20,777 mill. av fondet.

268. Gebyrer/gebyrøkning
Rådmannen foreslår ingen gebyrøkning i 2018.

Renovasjon

269. Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR
Det er foreslått en moderat økning i avfallsmengder og enhetspriser basert på beregninger utført av Renovasjonen. Beløpet øker med kr 0,5 mill. i 2018 og øker gradvis opp til kr 2 mill. i 2021.

270. Renovasjon IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning
Økningen skyldes økt volum, samt økte lønnsutgifter og øvrige driftsutgifter. Beløpet øker med kr 1,66 mill. i 2018 og øker opp til kr 8 mill. i 2021.

271. Kalkulerte finanskostnader
Rådmannen foreslår en redusering av finanskostnadene på kr 0,037 i 2018 med en gradvis redusering til kr 0,7 mill. i 2021 grunnet reduserte avskrivningskostnader.

272. Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester
Rådmannen foreslår å øke innkjøp av varer og tjenester til renovasjonen med kr 0,179 mill. i 2018 med en gradvis opptrapping til kr 1,615 mill. i 2021.

273. Gebyrer/generell gebyrøkning
Økningen i gebyrinntektene er en kombinasjon av økt volum og økt gebyrsats. Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 2,0 % i 2018.

274. Bruk/avsetning til selvkostfond
Renovasjonen har pr 31.12.16 kr 15,8 mill. på bundne fond. Rådmannen foreslår å disponere kr 0,0678 mill. av fonden til renovasjon i 2018.

Samfunnsutvikling

Miljø

275. Panteordning gamle vedovner
Rådmannen foreslår å videføre ordningen med å avsette kr 5,0 mill. til en panteordning for utskifting av gamle vedovner.

276. Revisjon klima- og miljøplan
Rådmannen foreslår at rammen reduseres med kr 0,05 mill. til arbeid med revisjon av kommunens klima- og miljøplan i 2018 og i resten av planperioden

277. Piggdekkgebyr
Rådmannen foreslår at det legges opp til en sesongavgift med kr 1.400,- pr bil for kjøring med piggdekk. Størrelsen på gebyret er fastsatt i nasjonal forskrift. Det forventes at Stavanger parkering KF vil ha en sentral rolle i arbeidet med innkreving av piggdekkgebyret. En ordning med piggdekkgebyr forventes å gi en årlig netto inntekt på ca. kr 8,0 mill. Rådmannen foreslår i den sammenheng å øke inntektsbudsjettet til Miljø med kr 3,0 mill. i 2018 og i resten av perioden.

278. Ullandhaug økologiske gård, tilskudd
Stavanger formannskap har i møte 13.02.2014, sak 13/12875 vedtatt å medvirke til den videre utviklingen av Ullandhaug økologiske gård innenfor en ramme på kr 4,0 mill.  Rådmannen foreslår å avsette kr 4,0 mill. i tilskudd til Ullandhaug økologiske gård i 2018.

279. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %, %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Miljø kr 25 000.

280. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde

Planavdelinger

281. City Impact District
CID, City Impact District, som til nå har vært delfinansiert av midler fra staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Dersom prosjektet skal gå inn i en mer varig form, kan det ikke basere seg på prosjektstøtte etter årlig søknad. Prosjektet er tverrfaglig, og både BMU, KB og næringsavdelingen er involvert. Anslagsvis vil ressursbehovet utgjøre omkring kr 1,0 mill.

282. Eiendomsskatt, taksering
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen fra 2018 med prosjektkostnader i forbindelse med ny alminnelig taksering, jf. inntekter fra eiendomsskatt i kap 3.5. Takseringsprosjektet må intensiveres i 2018 og 2019 for å få effekt fra 2020 overfor skattyterne. Prosjektkostnader er stipulert til kr 15 mill. med fordeling kr 3 mill. i 2018, kr 7 mill. i 2019 og kr 5 mill. i 2020 for å håndtere ordinær klageprosess.

283. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Stab samfunnsutvikling

284. Klimatilpasning og radikalisering
Rådmannen foreslår å innarbeide en anslagsbevilgning på kr 1 mill. i planperioden til å imøtekomme et endret utfordrings- og trusselbilde, økt radikalisering og voldelig ekstremisme og kommuneplanens føringer om sterkere vektlegging på klimatilpasninger.

Radikalisering og voldelig ekstremisme er et høyaktuelt tema både, globalt, nasjonalt og lokalt. Fram til nå har kommunen finansiert dette arbeidet med midler fra Justis -og beredskapsdepartementet ved årlig søknad og ved en betydelig egeninnsats.

De siste årene har utfordrings- og trusselbildet endret seg på samfunnssikkerhetsområdet. Dette gjelder særlig innenfor det som defineres som teknologisk sårbarhet, terror og alvorlig kriminalitet. Det fremkommer et behov for teknologi og digitale løsninger samtidig som den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer usikker og uforutsigbar enn på lenge. I sum stiller dette krav og forventninger til Stavanger kommune og det er behov for at arbeidet innenfor dette trusselbildet styrkes.

Gjeldende kommuneplan legger føring om at temaet klimatilpasning skal vektlegges enda sterkere. Dette er videreført i vedtatt kommunal planstrategi av mars 2017.

285. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for stab samfunnstjenester kr 75.000.

286. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Innbyggerdialog, kultur og næring

Kommunikasjon

287. Digital kommunikasjon – kommunikasjonsrådgiver
Rådmannen foreslår å styrke bemanningen innenfor kommunikasjonsområdet og da i hovedsak relatert til digital kommunikasjon. Budsjettstyrkingen utgjør kr 0,5 mill. fra 2018.

288. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %. Etter en relativ fordeling utgjør det for kommunikasjon kr 0,03 mill.

289. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Kultur

290. MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes
MUST får økt tilskudd på kr 2,8 mill. i 2018 til etablering og drift av museumsdelen av Holmeegenes (jf. KKI-sak 64/16). Dette inkluderer årlige driftskostnader på kr 1,6 mill., samt engangskostnader ifm. flytting av gjenstander fra MUST sitt magasin på Åmøy, kostnader til basisutstilling m.m. på kr 1,2 mill. i 2018.

291. Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd
Stiftelsen Grafisk Verksted flyttet våren 2017 fra dagens lokaler på Nytorget til Atelierhuset Tou. Grafisk Verksted vil med dette få større, moderne og langt bedre tilrettelagte lokaler. Det vil på sikt kunne gi økte inntekter fra kurs mv., men vil også gi en kraftig økning av husleien. Grafisk Verksted har i en årrekke mottatt driftstilskudd etter søknad. I 2017 ble Stiftelsen Grafisk Verksted løftet inn i HØP med egen linje i tilskuddstabellen, jf. kap. 14 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Det årlige driftstilskuddet, som de siste årene har vært på kr 0,15 mill., i 2017 på kr 0,275 mill., foreslås økt til 0,4 mill. Økningen på kr 0,125 mill. foreslås finansiert ved reduksjon av posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Disposisjonskontoen vil deretter være på kr 2,752 mill.

292. Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted
Økt driftstilskudd til Stiftelsen Grafisk verksted på kr 125 000 foreslås finansiert ved å redusere kommunalstyrets disposisjonskonto.

293. Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte
Kvalitetssikringen (KS1) av konseptutvalgsutredningen (KVU) for nytt teaterhus ble ferdigstilt i løpet av høsten 2017.  Det søkes nå om midler til neste fase av Statens krav til utredninger for byggeprosjekter i tidligfase.  I stor grad vil dette dreie seg om å sikre fremdrift og kontinuitet, avslutte forstudiefasen og begynne forprosjektfasen. Teateret søker om kr 0,57 mill. i tilskudd til Sceneskifte for 2018. Samlet kostnad er kr 2,86 mill. Resten er søkt finansiert fra Staten og Rogaland fylkeskommune.

294. Rogaland teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig
Rogaland Teater mottok kr 0,54 mill. til finansiering av arbeidet med kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt teaterhus. Sak om tilskudd til KS1-arbeidet ble vedtatt i FSK 15.09.16, sak 196/16. Disse midlene trekkes ut i 2018 da prosjektet er avsluttet.

295. Rogaland teater, SSO, MUST – tilskudd
Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og MUST – økt driftstilskudd som følge av forslag i statsbudsjettet. Økningen utgjør kr 1,4 mill. for Stavanger og foreslås innarbeidet i rådmannens forslag

296. MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen» utgår, avtaleperiode ferdig
MUST mottok kr 0,4 mill. i 2017 til internasjonal arkitektkonkurranse for «Museumsparkvisjonen» – ombygging og utvidelse av museumsanlegget i Muségaten 16. Disse midlene trekkes ut i 2018 da prosjektet er avsluttet.

297. Opera Rogaland IKS
Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. For 2018 foreslår rådmannen å bevilge kr 0,65 mill. Tilskuddet økes med kr 0,1 mill. og er da på samme nivå som tilskuddet fra Sandnes kommune.

298. Nye Tou, reforhandlet driftsavtale
Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres fra og med 2016. Iht. avtalen er det forhandlet fram justert økonomisk vederlag på kr 0,6 mill. (halvårseffekt kr 0,3 mill. ble tildelt i 2017) med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar er utvidet i forbindelse med at 2. etasje i atelierhuset er ferdigstilt. Det totale vederlaget for 2018 utgjør etter dette kr 3,381 mill.

299. Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI)
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %, og foreslår å redusere kommunalstyrets disposisjonskonto med kr 0,131 mill.

300. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Næring

301. Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd
Rådmannen foreslår å øke ressursinnsatsen rettet inn mot vekstfond, forskning, studentråd og utvikling av kunnskapsbyen. Rådmannen legger til grunn synergieffekter ved etableringen av nytt direktørområde og at dette sammen med forslag om å øke budsjettrammen med kr 2,5 mill. vil gi positive effekter når det gjelder å oppnå målene som er vedtatt i de respektive politiske sakene. Fra og med 2021 foreslår rådmannen å øke ressursinnsatsen med ytterligere kr 2,5 mill.

302. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %, %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Næring kr 41 000.

303. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Politisk sekretariat

304. Redusert ramme
Rådmannen har i tråd med føringer i forslag til statsbudsjett for 2018 lagt til grunn et effektiviseringskrav på 0,4 %, %. Etter en relativ fordeling utgjør det for Politisk sekretariat kr 41 000.

305. Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt
Rådmannen har innarbeidet helårseffekt av lønnsoppgjøret 2017 på hvert tjeneste- og virksomhetsområde.

Innbyggerservice

306. Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017
I 2017 var det budsjettert med kr 1 mill. til flyttekostnader, inventar og utstyr samt ombyggingskostnader i forbindelse med flytting av Innbyggerservice til nye lokaler. Prosjektet er gjennomført i tråd med planen og dermed frigjøres midlene i 2018.