a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

13.2.1 Hovedoversikt investering

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom144 647135 00016 00097 00044 00016 000
Andre salgsinntekter2700000
Overføringer med krav til motytelse55 68087 264012 00000
Kompensasjon for merverdiavgift172 493153 000129 210115 158112 506127 014
Statlige overføringer23 32467 150278 19541 8002 00016 500
Andre overføringer47 1656 0000000
Renteinntekter og utbytte000000
Sum inntekter443 337448 414423 405265 958158 506159 514
Utgifter      
Lønnsutgifter28 26400000
Sosiale utgifter6 80300000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 107 7801 268 3441 050 750934 050912 1501 030 450
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon19 88100000
Overføringer172 49500000
Renteutgifter og omkostninger400000
Fordelte utgifter-173 38500000
Sum utgifter1 161 8411 268 3441 050 750934 050912 1501 030 450
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån125 410106 000114 000122 000130 000138 000
Utlån273 288420 630418 510540 500467 120372 280
Kjøp av aksjer og andeler30 19525 10026 00025 60025 40028 000
Dekning av tidligere års udekket000000
Avsatt til ubundne investeringsfond86 155000146 50028 500
Avsatt til bundne investeringsfond53 29400000
Avsatt til likviditetsreserve0 0000
Sum finansieringstransaksjoner568 342551 730558 510688 100769 020566 780
Finansieringsbehov1 286 8461 371 6601 185 8551 356 1921 522 6641 437 716
Dekket slik:      
Bruk av lån884 932967 861763 297929 664901 839907 413
Salg av aksjer og andeler000000
Mottatte avdrag på utlån191 036156 954167 450182 967345 871241 614
Overført fra driftsbudsjettet205 874152 690186 608243 561274 954288 689
Bruk av tidligere års udisponert000000
Bruk av disposisjonsfond000000
Bruk av bundne driftsfond000000
Bruk av ubundne investeringsfond086 15568 500000
Bruk av bundne investeringsfond5 0098 0000000
Bruk av likviditetsreserve0 0000
Sum finansiering1 286 8501 371 6601 185 8551 356 1921 522 6641 437 716
Udekket/udisponert000000
Tabell 13.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)

13.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler1 161 8431 268 3441 050 750934 050912 1501 030 450
Utlån og forskutteringer273 288420 630418 510540 500467 120372 280
Kjøp av aksjer og andeler30 19525 10026 00025 60025 40028 000
Avdrag på lån125 410106 000114 000122 000130 000138 000
Dekning av tidligere års udekket000000
Avsetninger139 449000146 50028 500
Årets finansieringsbehov1 730 1851 820 0741 609 2601 622 1501 681 1701 597 230
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler884 932967 861763 297929 664901 839907 413
Inntekter fra salg av anleggsmidler144 647135 00016 00097 00044 00016 000
Tilskudd til investeringer70 48973 150278 19541 8002 00016 500
Kompensasjon for merverdiavgift172 493153 000129 210115 158112 506127 014
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner246 715244 218167 450194 967345 871241 614
Andre inntekter2700000
Sum ekstern finansiering1 519 3031 573 2291 354 1521 378 5891 406 2161 308 541
Overført fra driftsbudsjettet205 873152 690186 608243 561274 954288 689
Bruk av avsetninger5 00994 15568 500000
Sum finansiering1 730 1851 820 0741 609 2601 622 1501 681 1701 597 230
Udekket/udisponert000000
Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)

13.2.3 Budsjettskjema 2B – investering

 Investeringsprosjekter 2018-2021Total prosjektkostnad2018201920202021
 Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
1Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019)110 00058 00012 000  
2Administrasjonsbygg, utbedring 1 0001 0001 0001 000
3Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021)140 0004 00030 00050 00056 000
4Brannstasjon, Lervig (ferdig i 2021)150 0004 00030 00050 00066 000
5Ny målestasjon Schancheholen350350   
6Brannsikring i sentrum  3 0001 5001 5001 500
7Kvernevik og Sunde bydelshus6 6002 7002 000  
8Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom 3 5003 500  
9Energitiltak - Enøkpakke 327 00025 0002 000  
10Energikonverteringer, mulighetsstudie1 0001 000   
11Energitiltak, klimasatsinger3 5003 500   
12Energikonvertering - Skeie skole4 0005003 500  
13Nytt datanettverk for tekniske løsninger1 5001 500   
14Smartteknologi  10 00010 00010 000 
15Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS 5 0002 500  
16Områdeløft Hillevåg  2 5002 0002 000 
17Områdeløft Storhaug8 0002 0002 000  
18Avvik og varslingssystem 2 800800800 
19Egenkapitalinnskudd KLP 21 00023 10025 40028 000
20Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer20 0005 00015 000  
21Kjøp og utvikling av prosjekter 5 0005 0005 0005 000
 Sum diverse bygg 161 350145 900145 700157 500
 Skolebygg     
22Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021)270 00010 00062 000100 00092 400
23Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles 2022)286 0005 00010 000105 000105 000
24Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)26 40010 000   
25Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig 2018)27 00012 000   
26Ny skole på Storhaug, 21 klasserom eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2022)273 0005 00010 00040 000100 000
27Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019)25 00012 50012 500  
28Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022)185 0003 0008 00040 00094 000
29Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023)196 000  2 00050 000
30Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018)40 50019 400   
31Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019)150 00043 00091 00010 000 
32Skoler, inventar og utstyr 2 5002 5002 5002 500
33Skole beredeskap 2 000   
34Skoler, løpende rehabilitering 2 5002 5002 5002 500
35Skoler - investering i IKT/Smartteknologi  2 0002 0002 000 
 Sum skolebygg 128 900200 500304 000446 400
 Barnehagebygg     
36Barnehagen Tasta (ferdig 2019)36 00015 00017 500  
37Tastavarden barnehage, avdeling Smiene (ferdig 2020)47 0003 00021 00020 000 
38Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving og nybygg (ferdig 2020)45 0005 00018 00010 800 
39Ytre Tasta barnehagev, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021)20 000 2 00015 0003 000
40Barnehager, løpende rehabilitering  2 0002 0002 0002 000
41Barnehager, inventar og utstyr 1 0002 0001 0001 000
42Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjektene på Tasta12 0006 0006 000  
43Barnehage med 90 plasser på Storhaug, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021)60 000 1 00020 00039 000
44Barnehage med 75 plasser på Våland, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021)50 000 1 00020 00029 000
45Grovgarderober på 6 barnehager 30 0005 0005 00010 00010 000
 Sum barnehagebygg 37 00075 50098 80084 000
 Levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig     
46Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og boliger 90 00037 50050 200  
47Bjørn Farmannsgate 25, barne- og ungdomsbolig og skolestue (ferdig 2018)52 00021 000   
48Lervig sykehjem474 00039 250   
49Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2020)60 00014 50040 0004 850 
50Fredrikke Qvamsgate 7 5006 600   
51Velferdsteknologi 3 0004 0004 0004 000
52Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering  1 0001 0001 0001 000
53Oddahagen, 9 boliger25 00020 400   
54Kari Trestakkv. 3, 10 boliger26 5006 800   
55Biler 1 5001 5001 5001 500
56Ny legevakt, mulighetsstudie2 0002 000   
57Rehabilitering av bad på 4 sykehjem27 00027 000   
58Signalanlegg 5 0005 0005 0005 000
59Omsorgsbygg 2030, mulighetsstudier og prosjektering    2 0002 000
60Boligtilbud til demente, prosjektering 3 000   
 Sum levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig 188 550101 70018 35013 500
 Park og idrettsbygg     
61Idrettsbygg, rehabilitering  500500500500
62Idrettshall i tilknytning til ny barneskole på Storhaug 67 000 2 00040 00025 000
63Hinna garderobebygg40 00015 00020 000  
64Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2018)88 20052 500   
65Madlamark skole, rehabilitering av varmtvannsbasseng 16 000  1 50014 500
66Madlamark skole, ny idrettshall 54 0005 00010 00019 00020 000
67Stavanger idrettshall, garderober/fasade40 0008 40013 000  
68Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering267 300101 00049 100  
 Sum park og idrettsbygg 182 40094 60061 00060 000
 Vannverket     
69Vannmålere 600600600600
70Ringledninger og forsterkninger 2 4002 5002 5002 500
71Fornyelse og renovering 32 00035 00035 00035 000
72Vannledninger i utbyggingsområder  3 0003 0003 0003 000
73Byomforming 2 0002 0002 0002 000
74Vålandsbassengene20 00014 000   
75Ryfast, bussvei og fjernvarmetrase  15 00010 00010 00010 000
76Strakstiltak 2 0002 0002 0002 000
77Bil til lekkasjelytting  650  
78Reparasjonslag  650650 
 Sum vannverket 71 00056 40055 75055 100
 Avløpsverket     
79Separering 9 00010 00010 00010 000
80Fornyelse og renovering 40 00045 00045 00045 000
81Vålandsbassengene20 00016 600   
82Ryfast, bussveitrase, fjernvarmetrase og pumpestasjoner 25 00025 00020 00020 000
83Byomforming 5 0005 0005 0005 000
84Strakstiltak 2 5002 5002 5002 500
85Servicebiler  1 300  
86Liten spylebil  1 500  
87Rørinspeksjonsbil   2 500 
88Spylebil    3 500
 Sum avløp 98 10090 30085 00086 000
 Renovasjon     
89Kjøp av nye søppelspann 2 0001 5001 5001 500
90Nedgravde containere 2 0002 0002 0002 000
 Sum renovasjon 4 0003 5003 5003 500
 Sum vann, avløp og renovasjon 173 100150 200144 250144 600
 Park og vei     
 Framkommelighet     
91Asfaltering 5 0005 0005 0005 000
92Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering 1 5001 5001 5001 500
93Nye veianlegg  2 1002 1002 1002 100
94Gatelys  12 00010 00010 00010 000
95Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting40 00010 00015 100  
96Rehabilitering av Kongsgata 18 00010 000  
97Rekkefølgekrav, støytiltak ved Gamleveien 10 000   
 Miljø og trafikksikkerhet     
98Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner 2 2502 2502 2502 250
99Sykkelstrategi  20 00020 00020 00020 000
100Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 0005 000   
101Trafikksikkerhet 15 30015 30015 30015 300
102Miljø og gatetun 3 5003 5003 5003 500
103Traffiksikring Jåtten 4 500   
 Sentrum     
104Sentrum 9 0006 0006 0006 000
 Park og nærmiljø     
105Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg  6 1006 1006 1006 100
106Tasta skatepark, del 223 00010 500   
107Kreative lekeplasser 1 0001 0001 0001 000
108Prosjekt friområde  10 00010 00010 00010 000
109Friområder, økt opparbeidelse  2 0002 000  
110Parkanlegg/friområder, rehabilitering  700700700700
 Utendørs idrettsanlegg     
111Idrettsanlegg, rehabilitering 6 0006 0006 0006 000
 Uteområder kommunale bygg     
112Lunde skole, rehabilitering av uteareal5 7005 000700  
113Utearealer skoler  8 0008 0008 0008 000
114Sunde og Kvernevik bydelshus, krav til et offentlig torgareal 1 5005001 000  
115Cricketbane6 5006 200   
116Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig    12 00012 000
 Sum park og vei 174 150126 250109 450109 450
 Kirkelig Fellesråd     
117Domkirken 2025305 00020 00040 00040 00020 000
118Bekkefaret kirke, rehabilitering30 0008 000   
119Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 0002 0005 000  
120Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger1 100700   
121Hundvåg kirke, rehabilitering25 000 18 0004 000 
122Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000 2 00012 00023 000
123Tasta gravlund, prosjektering  600   
 Sum kirkelig fellesråd 31 30065 00056 00043 000
       
 Sum investeringer 1 076 750959 650937 5501 058 450
       
 FINANSIERING AV INVESTERINGER     
124Overføring fra driften 186 608243 561274 954288 689
125Momsrefusjon investeringer 129 210115 158112 506127 014
126Lyse AS, avdrag ansvarlig lån 43 60043 60043 60043 600
127Salgsinntekter 11 00087 000  
128Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming   44 00016 000
129Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse 5 00010 000  
130Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig 230 195   
131Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap  11 000  
132Spillemidler nærmiljøanlegg 800800  
133Tilskudd fra Enova 2 2003 000  
134Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral  12 000  
135Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord  2 000  
136Spillemidler, nye Gamlingen 10 000   
137Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall  5 0005 000  
138Mottatte avdrag på konserninterne utlån 9 85017 36725 77131 514
139Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole    7 500
140Spillermidler Kvernevik svømmehall 15 000   
141Spillemidler Hundvåg svømmehall 15 000   
142Husbanktilskudd Oddahagen  10 000  
143Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3  10 000  
144Bruk av ubudne investeringsfond 68 500   
145Spillemidler kunstgressbaner   2 0002 000
146Spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug    7 000
147Låneopptak 344 787389 164434 719535 133
 Sum finansiering av investeringer 1 076 750959 650937 5501 058 450
 Andel egenfinansiering 68 %59 %54 %49 %
 Andel lånefinansiering 32 %41 %46 %51 %
13.9 Budsjettskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)