a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

3.8 Forslag til investeringsbudsjett 2018-2021

Det samlede forslaget til investeringer i planperioden for konsernet utgjør totalt kr 5,3 mrd., hvorav kr 4 mrd. er lagt til bykassen og kr 1,3 mrd. til kommunale foretak. En stor del av investeringsbudsjettet går til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak, og endrende behov.

Med utgangspunkt i den stramme økonomiske situasjonen har det vært enda viktigere å tilpasse investeringer i tråd med befolkningsutviklingen. Dette har medført at en del investeringer i gjeldende handlings- og økonomiplan 2017-2020 er foreslått forskjøvet for å skape handlingsrom til å gjennomføre prosjekter der befolkningsutviklingen har vist at veksten blir høyere enn anslått.

Rehabilitering, modernisering og oppføring av nye skoler og barnehager prioriteres i denne planperioden, og utgjør en stor andel av investeringsbudsjettet.

Veksten i de eldste aldersgruppene er forventet å stige på mellomlang og lang sikt. Antall eldre over 80 år vil dobbels frem mot 2033. Investeringer knyttet til denne aldersgruppen vil utfordre det økonomiske handlingsrommet. Rådmannen mener at det høye investeringsnivået som kommunen har er på grensen til hva kommunen kan bære på lang sikt. Investeringsnivået bør ikke øke ut over dette nivået, og det stiller større krav til overskudd i den ordinære driften for å få til nødvendige overføringer fra drift til investering.

Hovedprioriteringer investeringer

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er rehabilitering, modernisering og oppføring av nye skoler, barnehager og bofelleskap. Anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også prioriterte investeringer i denne planperioden.

Investeringene i skolebygg med tilhørende idrett- og svømmehaller utgjør kr 1,2 mrd. og står for 25 % av konsernets totale investeringsbudsjett på kr 5,3 mrd. Rådmannen foreslår å videreføre vedtatte rehabilitering og fornyelse av Vaulen skole inkludert bydelskulturskole, Madlamark skole inkludert idrettshall og svømmehall, Tastaveden skole, Gautesete skole, Hundvåg skole, samt oppføring av ny skole med 21 klasserom i Storhaug bydel. Nevnte skoleprosjekter har planlagt ferdigstillelse i løpet av planperioden eller senest ved skolestart i 2022. I tillegg starter rehabiliteringen av Kvernevik skole i 2020 med sikte på ferdigstillelse i 2023.

Rådmannen foreslår å avsette totalt kr 110 mill. til 2 nye barnehager på Storhaug og Eiganes/Våland bydel med henholdsvis 90 og 75 plasser for å imøtekomme behovet for barnehageplasser i de to bydelene. I tillegg videreføres bevilgningen til rehabilitering og utvidelse av 4 barnehager på Tasta i henhold til vedtatt Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Flere av de eldre barnehagebygg i kommunen har behov for fornyelse av grovgarderobene, rådmannen foreslår å avsette kr 30 mill. i planperioden til dette formålet.

Kommunen har stort behov for investering i boliger for personer med utviklingshemming for å nå målsetning om å redusere ventelister. I løpet av planperiode bygges og ferdigstilles flere bofelleskap i henhold til vedtatt Handlings- og økonomiplan 2017-2020. I tillegg foreslår rådmannen å avsette midler til 2 nye bofelleskap for brukergruppen i denne planperioden.

Av andre større investeringer som utføres og ferdigstilles i løpet av planperioden kan oppføring av 2 nye brannstasjoner (kr 290 mill.), Tou scene byggetrinn 2 (kr 110 mill.), miljø- og energitiltak (kr 37 mill.), Hetlandshallen (kr 88 mill.), Olav Kyrresgate 19 / Stavanger svømmehall / administrasjonsbygg (kr 267 mill.), kunstgressbaner (kr 24 mill.), rehabilitering av Hundvåg kirke (kr 25 mill.), ny kirkesal ved Hafrsfjordsenteret (kr 37 mill.) nevnes. I tillegg videreføres program-midlene til park og vei på om lag kr 519 mill., hvor av kr 80 mill. er avsatt til sykkelstrategi. Rådmannen foreslår investeringer i vann og avløp for totalt 612 mill. som er om lag 100 mill. høyere enn vedtatt Handlings- og økonomiplan 2017-2020.

Figur 3.6 Totale brutto investeringer i perioden 2018–2022 fordelt etter formål inkl. kommunale tiltak. Tall i 1000 kr.

Med bakgrunn i det høye investeringsnivået som kommunen har i perioden 2018-2021, og i lys av fremtidige investeringsbehov som følger av forventet demografiske endringer, tilrår ikke rådmannen ytterligere økning av investeringsnivået. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover.

Tabellen under viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både beløpsmessig og etter formål. Investeringene er eksklusive investeringer i interkommunale selskaper, der selskapene selv tar opp lån (Stavanger konserthus IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til finansiering av låneopptak i IKS-ene via driftsbudsjettet, jf. omtale i Driftstiltak – tabell og tiltaksbeskrivelser.

Investeringer2018201920202021
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer 211 350 145 900 145 700 157 500
Skole 128 900 200 500 304 000 446 400
Barnehage 37 000 75 500 98 800 84 000
Levekår 188 550 101 700 18 350 13 500
Park- og idrettsbygg 132 400 94 600 61 000 60 000
Park og vei 174 150 126 250 109 450 109 450
Vann, avløp, renovasjon 173 100 150 200 144 250 144 600
Kirkelig Fellesråd 31 300 65 000 56 000 43 000
Stavanger boligbygg KF (inkl. etablererboliger) 96 500 195 000 146 000 68 000
Stavanger utvikling KF 170 000 172 000 190 000 190 000
Sum konsern 1 343 250 1 326 650 1 273 550 1 316 450
Tabell 3.7. Brutto investeringer per formål per år. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmannen presiserer at kostnadene ved rehabiliteringsprosjekter bygger på prognoser basert på dagens kostnads- og detaljeringsnivå. Mer sikre tall vil først fremkomme når forprosjekt er utarbeidet. Finansiering tilpasses antatt fremdrift. Kostnader for nybygg er basert på de siste oppdaterte kostnadsanslagene.

Nye investeringsprosjekter

Sammenlignet med vedtatt Handlings- og økonomiplan 2017-2020 foreslår rådmannen nye investeringer for om lag kr 430 mill. som realiseres i løpet av perioden. Tabellen under er en oversikt over nye prosjekter som foreslås. En nærmere omtale av prosjektene er tilgjengelig senere i dette kapitlet.

ProsjektTotalt i perioden
Energitiltak- Enøkpakke 3 27 000
Energikonverteringer, mulighetsstudie 1 000
Energitiltak- Klimasatsinger 3 500
Energikonvertering ved Skeie skole 4 000
Nytt datanetverk for tekniske løsninger 1 500
Nye stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer 20 000
Skole beredeskap 2 000
Rekkefølgekrav, barnehageprosjektene på Tasta 12 000
Barnehage, 90 plasser, Storhaug, byggekostnader(ferdig 2021) 60 000
Barnehage, 75 plasser, Våland (ferdig 2021) 50 000
Grovgarderober på 6 barnehager 30 000
Ny legevakt, mulighetsstudie 2 000
Rehabilitering av bad på 4 sykehjem 27 000
Nye signalanlegg ved sykehjemmene 20 000
Omsorgsbygg 2030- mulighetsstudier og prosjektering 4 000
Boligtilbud til demente- prosjektering 3 000
Rehabilitering av Kongsgata (del finansiert med flaskehalsmidler) 28 000
Rekkefølgekrav- støytiltak ved Gamleveien 10 000
Rehabilitering av kunstgessbaner- 3 baner hvert år 24 000
Var-sektor, oppgraderinger og omlegginger samt nye pumpestasjoner 100 000
Sum nye investeringer ift.vedtatt HØP 2017-2020 429 000
Tabell 3.8 Nye prosjekter som foreslås i perioden 2018-2021, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Langsiktige investeringsbehov

Kommunens investeringsbudsjett i kommende 4 års periode er preget av store investeringer knyttet til rehabilitering av skoler med stort behov for fornyelse, rehabilitering og oppføring av barnehager samt oppføring av nye bofelleskap. Disse investeringene er i hovedsak en del av eksisterende tjenestetilbudet og vil i mindre grad påvirke driftsnivået i kommunen. Forventet demografisk endring og eventuelle investeringer knyttet til denne brukergruppen fremover vil derimot være forbundet med betydelig økning i kommunens driftsnivå på mellomlang og lang sikt. Kommunen står i likhet med resten av landet overfor en betydelig økning i antall eldre. Demografiutviklingen medfører også at en større andel av innbyggerne vil ha pensjon i stedet for en høyere arbeidsinntekt som inntektskilde på lang sikt. Det framtidige grunnlaget for beskatning kan bli redusert og likeså inntektene til kommunen.

De siste oppdaterte befolkningsprognosene tilsier at antall eldre over 80 år i Stavanger vil øke fra 4 598 personer i 2018 til 8 599 personer i 2034. Dersom kommunen skal opprettholde det vedtatte målet for sykehjemsdekning i kommunen på 25 %, vil det bety om lag 1 000 nye sykehjemsplasser i 2034. Det utgjør 7-8 nye sykehjem på størrelse med Lervig sykehjem. Et sykehjem på denne størrelsen innebærer kr 0,5 mrd. i investeringer og om lag kr 80-100 mill. i årlige driftsutgifter. Kommunen vil sannsynligvis kompenseres for deler av de demografiske endringene, men langt ifra fullt ut.

Det høye investeringsnivået som kommunen har forpliktet seg til i dag reduserer nødvendig økonomisk handlingsrom til å realisere og drifte fremtidige investeringer. Betydelige investeringsbehov kombinert med redusert vekst i kommunen inntekter på mellomlang og lang sikt forutsetter strengere prioriteringer på kort sikt.

Rådmannen vil i løpet av våren 2018 legge frem Langsiktig drifts- og investeringsplan, hvor det vi forsøkes å tegne et bilde av kommunens investeringsbehov de neste 16 årene, og belyse det nødvendige handlingsrommet til å realisere og drifte disse.

Finansiering av investeringene

Utvikling av lånegjeld
Det er budsjettert med et låneopptak knyttet til investeringsprosjekter i regi av bykassen på kr 344,8 mill. i 2018, kr 389,2 mill. i 2019, kr 434,7 mill. i 2020 og kr 535,1 mill. i 2021. Det er videre budsjettert med låneopptak i bykassen for videre utlån til kommunale foretak på kr 218,5 mill. i 2018, kr 340,5 mill. i 2019, kr 267,1 mill. i 2020 og kr 172,3 mill. i 2021. Det vises til tabell 3.10 for en oversikt over investeringsnivå og låneopptak knyttet til det enkelte foretak. Dette gir et samlet låneopptak for Stavanger kommune på kr 563,3 mill. i 2018, kr 729,7 mill. i 2019, kr 701,8 mill. i 2020 og kr 707,4 mill. i 2021. Beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per 31. desember 2021 er da på kr 7,34 mrd. En oversikt over utviklingen i ordinære lån i planperioden framkommer av kolonne 3 i tabell 3.9.

Startlån har de siste årene vært et viktig virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Husbanken har i 2017 utbetalt kr 200 mill. i startlån etter søknad fra Stavanger kommune. Basert på forventet utvikling i etterspørsel etter startlån og forventet nivå på ubrukte lånemidler per 31. desember 2017, foreslår rådmannen en årlig låneramme for startlån på kr 200 mill. i kommende planperiode. Avdrag og renter på startlån betjenes av de respektive låntakerne og påvirker ikke kommunens resultat. Det er imidlertid alltid en risiko knyttet til mislighold. En oversikt over startlån framkommer i kolonne 2 i tabell 3.9.

Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen, samt tilskudd som skal dekke renter knyttet til rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lån med rente- og avdragskompensasjon framkommer i kolonne 5 i tabell 3.9. Kolonne 6 gir en oversikt over lån som betjenes av gebyrinntektene i VAR-sektoren. Kolonne 7 viser ordinære lån fratrukket lån med tilskuddsordninger og lån knyttet til VAR-sektoren (kolonne 3 minus kolonne 5 og 6).

Tall i mill. kronerStartlånOrdinære lånSum lånLån med tilskudds-
ordninger fra
Husbanken
Lån VAR-sektorOrdinære lån
minus lån med
tilskuddsordninger
og VAR-sektor
1234567
Beregnet lånegjeld 31.12.171 9546 1798 1336441 6543 881
+ Låneopptak 20182005637630163400
- Avdrag 2018-114-353-467-50-66-237
Beregnet lånegjeld 31.12.182 0406 3898 4295941 7514 044
+ Låneopptak 20192007309300150580
- Avdrag 2019-122-374-496-50-67-257
Beregnet lånegjeld 31.12.192 1186 7458 8635441 8344 367
+ Låneopptak 20202007029020144558
- Avdrag 2020-130-395-525-55-69-271
Beregnet lånegjeld 31.12.20202 1887 0529 2404891 9094 654
+ Låneopptak 20212007079070145562
- Avdrag 2021-138-416-554-55-70-291
Beregnet lånegjeld 31.12.20212 2507 3439 5934341 9844 925
Tabell 3.9 Oversikt over lånetyper med låneopptak og avdragsplan. Tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 3.7 Utvikling i lånegjeld fordelt på ulike lånetyper. Tall i mill. kr.

Tabell 3.10 viser investeringsnivå og låneopptak i planperioden for det enkelte foretak. Det vises til kapittel 10 for en omtale av investeringsprosjektene. Det legges opp til at det skal foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til foretakene. Låneopptak knyttet til foretakene vil av den grunn bidra til å øke brutto lånegjeld for bykassen.

 INVESTERINGSTABELL KF 2018-2021 Total prosjekt- kostnad 2018201920202021
 STAVANGER BOLIGBYGG KF     
 Ordinære investeringer     
1Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp  30 00030 00030 00030 000
2St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2022)64 000  2 00020 000
3Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger), (ferdig 2020)80 0002 00045 00030 0003 000
4Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2018)20 00019 500   
5Bofellesskap for personer med utviklingshemming - 6 boliger (ferdig 2022)30 000 5 00010 00015 000
 Etablererboliger     
1Etablererboliger for personer med utviklingshemming - 6 boliger for brukere og 1 for personalbase. (ferdig 2020)35 0005 00015 00015 000 
2Tastarustå B7, etablererboliger199 50040 000100 00059 000 
 Sum Stavanger boligbygg KF 96 500195 000146 00068 000
 Låneopptak 65 800185 50084 12065 280
 STAVANGER UTVIKLING KF     
1Kjøp og utvikling av eiendommer 170 000172 000190 000190 000
 Sum Stavanger utvikling KF 170 000172 000190 000190 000
 Låneopptak 139 000152 000179 000104 000
 SØLVBERGET KF     
1Nye Sølvberget - fase 2, Kiellandsenter mv.  12 900500500500
 Sum Sølvberget KF 12 900500500500
 Låneopptak 9 710 - - -
 STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF     
1Kjøretøy, maskiner mv. 7 0006 0007 0006 000
 Sum Stavanger Natur- og idrettsservice KF 7 0006 0007 0006 000
 Låneopptak 4 0003 0004 0003 000
 STAVANGER BYGGDRIFT KF     
1Egenkapitalinnskudd i KLP mv. 2 0001 8001 0201 100
 Sum Stavanger byggdrift KF 2 0001 8001 0201 100
 Låneopptak  - - - -
 STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF     
1Parkeringsteknisk utstyr 6 5002 0002 0002 000
 Sum Stavanger Parkeringsselskap KF 6 5002 0002 0002 000
 Låneopptak  - - - -
 SUM INVESTERINGSNIVÅ 294 900377 300346 520267 600
 SUM EGENFINANSIERING 76 39036 80079 40095 320
 SUM LÅNEOPPTAK 218 510340 500267 120172 280
Tabell 3.10 Investeringsbudsjett – kommunale foretak. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Lån som kommunale selskap tar opp selv er ikke inkludert i tallene, da disse kapitalutgiftene budsjetteres som overføringer til selskapene. Dette gjelder blant annet Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS og Stavanger konserthus IKS som per 31. desember 2017 vil ha gjennomført et samlet låneopptak på kr 1,2 mrd. Sørmarka flerbrukshall IKS vil foreta nytt låneopptak i 2018 i forbindelse med realisering av Sola Arena. For 2018 er det budsjettert med et samlet tilskudd på kr 52,6 mill. som skal dekke Stavanger kommunes andel av kapitalkostnadene til de tre selskapene. Lån tatt opp av kommunale selskap er ikke inkludert i bykassens brutto lånegjeld.

Selskap (tall i 1000 kr) Opprinnelig lånesaldoTilleggslånSum lånTilskudd kapital-kostnader 2018Tilskudd drift 2018Sum tilskud 2018
Stavanger konserthus IKS (100 %) 500 000 276 200 776 200 39 500 9 500 49 000
Multihallen og Storhallen IKS (62,4%) 160 000   160 000 4 900 2 800 7 700
Sørmarka flerbrukshall IKS (64,02%) 200 000 37 875 237 875 8 200 2 900 11 100
Sum 860 000 314 075 1 174 075 52 600 15 200 67 800
Tabell 3.11 Interkommunale selskap – lån og tilskudd. Tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Figur 3.8 viser utviklingen i brutto lånegjeld for Stavanger kommune med og uten startlån i perioden fra 2012-2021. Andelen av brutto lånegjeld som har flytende rente er per 2. tertial 2017 på ca. 1/3. Rådmannen foretar løpende en vurdering av fordelingen mellom fast og flytende rente basert på markedssituasjonen. Dette for å sikre forutsigbarhet gjennom å gjøre kommunen mindre sårbar for renteendringer. Det er lagt til grunn en gjennomsnittsrente for alle lån på om lag 2,4 % i 2018, jf. renteprognosen beskrevet under punkt 3.3. Det er budsjettert med kr 501,3 mill. i netto kapitalutgifter i 2018, med en videre økning til kr 602,8 mill. i 2021. Det gis en detaljert oversikt over utviklingen i kapitalutgiftene i kap. 3.9.

Figur 3.8 Utvikling i brutto lånegjeld 2012–2021. Tall i mill. kr.

Når kommunens lånegjeld sammenlignes med andre ASSS-kommuner benyttes blant annet begrepet netto lånegjeld. Netto lånegjeld defineres som langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse) og ubrukte lånemidler. Figur 3.9 viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter for ASSS-kommunene i perioden 2015–2016 (konserntall). I den aktuelle perioden har Stavanger kommune en netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Figur 3.9 Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter for ASSS-kommunene i perioden 2015–2016.

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden er et sentralt nøkkeltall i Stavanger kommunes finansielle strategi. Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter), og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. En høy gjeldsgrad medfører at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer det økonomiske handlingsrommet. Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %.

Gjeldsgraden (ekskl. startlån) var i gjennomsnitt på 58,6 % i perioden 2012-2016. I forslag til handling- og økonomiplan 2018-2021 legger rådmannen til grunn at gjeldsgraden for bykassen blir på 64 % i 2018, 64 % i 2019, 65 % i 2020 og 66 % i 2021. Det legges videre til grunn et årlig opptak av startlån på kr 200 mill. i planperioden. Gjeldsgraden for bykassen inkludert startlån vil være på 86 % i 2018, 86 % i 2019, 87 % i 2020 og 89 % i 2021. Figur 3.10 viser utviklingen i gjeldsgraden for bykassen med og uten startlån fra 2012 til og med rådmannens budsjettforslag for planperioden 2018–2021.

Figur 3.10 Utvikling i gjeldsgrad i perioden 2012–2021.

Investeringsprosjekter – tabell og tiltaksbeskrivelse

 Investeringsprosjekter 2018-2021Total prosjektkostnad2018201920202021
 Diverse bygg, anlegg og felles investeringer     
1Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019)110 00058 00012 000  
2Administrasjonsbygg, utbedring 1 0001 0001 0001 000
3Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021)140 0004 00030 00050 00056 000
4Brannstasjon, Lervig (ferdig i 2021)150 0004 00030 00050 00066 000
5Ny målestasjon Schancheholen350350   
6Brannsikring i sentrum  3 0001 5001 5001 500
7Kvernevik og Sunde bydelshus6 6002 7002 000  
8Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom 3 5003 500  
9Energitiltak - Enøkpakke 327 00025 0002 000  
10Energikonverteringer, mulighetsstudie1 0001 000   
11Energitiltak, klimasatsinger3 5003 500   
12Energikonvertering - Skeie skole4 0005003 500  
13Nytt datanettverk for tekniske løsninger1 5001 500   
14Smartteknologi  10 00010 00010 000 
15Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS 5 0002 500  
16Områdeløft Hillevåg  2 5002 0002 000 
17Områdeløft Storhaug8 0002 0002 000  
18Avvik og varslingssystem 2 800800800 
19Egenkapitalinnskudd KLP 21 00023 10025 40028 000
20Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer20 0005 00015 000  
21Kjøp og utvikling av prosjekter 5 0005 0005 0005 000
 Sum diverse bygg 161 350145 900145 700157 500
 Skolebygg     
22Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021)270 00010 00062 000100 00092 400
23Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles 2022)286 0005 00010 000105 000105 000
24Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)26 40010 000   
25Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig 2018)27 00012 000   
26Ny skole på Storhaug, 21 klasserom eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2022)273 0005 00010 00040 000100 000
27Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019)25 00012 50012 500  
28Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022)185 0003 0008 00040 00094 000
29Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023)196 000  2 00050 000
30Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018)40 50019 400   
31Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019)150 00043 00091 00010 000 
32Skoler, inventar og utstyr 2 5002 5002 5002 500
33Skole beredeskap 2 000   
34Skoler, løpende rehabilitering 2 5002 5002 5002 500
35Skoler - investering i IKT/Smartteknologi  2 0002 0002 000 
 Sum skolebygg 128 900200 500304 000446 400
 Barnehagebygg     
36Barnehagen Tasta (ferdig 2019)36 00015 00017 500  
37Tastavarden barnehage, avdeling Smiene (ferdig 2020)47 0003 00021 00020 000 
38Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving og nybygg (ferdig 2020)45 0005 00018 00010 800 
39Ytre Tasta barnehagev, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021)20 000 2 00015 0003 000
40Barnehager, løpende rehabilitering  2 0002 0002 0002 000
41Barnehager, inventar og utstyr 1 0002 0001 0001 000
42Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjektene på Tasta12 0006 0006 000  
43Barnehage med 90 plasser på Storhaug, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021)60 000 1 00020 00039 000
44Barnehage med 75 plasser på Våland, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021)50 000 1 00020 00029 000
45Grovgarderober på 6 barnehager 30 0005 0005 00010 00010 000
 Sum barnehagebygg 37 00075 50098 80084 000
 Levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig     
46Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og boliger 90 00037 50050 200  
47Bjørn Farmannsgate 25, barne- og ungdomsbolig og skolestue (ferdig 2018)52 00021 000   
48Lervig sykehjem474 00039 250   
49Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2020)60 00014 50040 0004 850 
50Fredrikke Qvamsgate 7 5006 600   
51Velferdsteknologi 3 0004 0004 0004 000
52Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering  1 0001 0001 0001 000
53Oddahagen, 9 boliger25 00020 400   
54Kari Trestakkv. 3, 10 boliger26 5006 800   
55Biler 1 5001 5001 5001 500
56Ny legevakt, mulighetsstudie2 0002 000   
57Rehabilitering av bad på 4 sykehjem27 00027 000   
58Signalanlegg 5 0005 0005 0005 000
59Omsorgsbygg 2030, mulighetsstudier og prosjektering    2 0002 000
60Boligtilbud til demente, prosjektering 3 000   
 Sum levekår, sykehjem, bofellesskap og bolig 188 550101 70018 35013 500
 Park og idrettsbygg     
61Idrettsbygg, rehabilitering  500500500500
62Idrettshall i tilknytning til ny barneskole på Storhaug 67 000 2 00040 00025 000
63Hinna garderobebygg40 00015 00020 000  
64Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2018)88 20052 500   
65Madlamark skole, rehabilitering av varmtvannsbasseng 16 000  1 50014 500
66Madlamark skole, ny idrettshall 54 0005 00010 00019 00020 000
67Stavanger idrettshall, garderober/fasade40 0008 40013 000  
68Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering267 300101 00049 100  
 Sum park og idrettsbygg 182 40094 60061 00060 000
 Vannverket     
69Vannmålere 600600600600
70Ringledninger og forsterkninger 2 4002 5002 5002 500
71Fornyelse og renovering 32 00035 00035 00035 000
72Vannledninger i utbyggingsområder  3 0003 0003 0003 000
73Byomforming 2 0002 0002 0002 000
74Vålandsbassengene20 00014 000   
75Ryfast, bussvei og fjernvarmetrase  15 00010 00010 00010 000
76Strakstiltak 2 0002 0002 0002 000
77Bil til lekkasjelytting  650  
78Reparasjonslag  650650 
 Sum vannverket 71 00056 40055 75055 100
 Avløpsverket     
79Separering 9 00010 00010 00010 000
80Fornyelse og renovering 40 00045 00045 00045 000
81Vålandsbassengene20 00016 600   
82Ryfast, bussveitrase, fjernvarmetrase og pumpestasjoner 25 00025 00020 00020 000
83Byomforming 5 0005 0005 0005 000
84Strakstiltak 2 5002 5002 5002 500
85Servicebiler  1 300  
86Liten spylebil  1 500  
87Rørinspeksjonsbil   2 500 
88Spylebil    3 500
 Sum avløp 98 10090 30085 00086 000
 Renovasjon     
89Kjøp av nye søppelspann 2 0001 5001 5001 500
90Nedgravde containere 2 0002 0002 0002 000
 Sum renovasjon 4 0003 5003 5003 500
 Sum vann, avløp og renovasjon 173 100150 200144 250144 600
 Park og vei     
 Framkommelighet     
91Asfaltering 5 0005 0005 0005 000
92Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering 1 5001 5001 5001 500
93Nye veianlegg  2 1002 1002 1002 100
94Gatelys  12 00010 00010 00010 000
95Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting40 00010 00015 100  
96Rehabilitering av Kongsgata 18 00010 000  
97Rekkefølgekrav, støytiltak ved Gamleveien 10 000   
 Miljø og trafikksikkerhet     
98Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner 2 2502 2502 2502 250
99Sykkelstrategi  20 00020 00020 00020 000
100Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 0005 000   
101Trafikksikkerhet 15 30015 30015 30015 300
102Miljø og gatetun 3 5003 5003 5003 500
103Traffiksikring Jåtten 4 500   
 Sentrum     
104Sentrum 9 0006 0006 0006 000
 Park og nærmiljø     
105Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg  6 1006 1006 1006 100
106Tasta skatepark, del 223 00010 500   
107Kreative lekeplasser 1 0001 0001 0001 000
108Prosjekt friområde  10 00010 00010 00010 000
109Friområder, økt opparbeidelse  2 0002 000  
110Parkanlegg/friområder, rehabilitering  700700700700
 Utendørs idrettsanlegg     
111Idrettsanlegg, rehabilitering 6 0006 0006 0006 000
 Uteområder kommunale bygg     
112Lunde skole, rehabilitering av uteareal5 7005 000700  
113Utearealer skoler  8 0008 0008 0008 000
114Sunde og Kvernevik bydelshus, krav til et offentlig torgareal 1 5005001 000  
115Cricketbane6 5006 200   
116Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig    12 00012 000
 Sum park og vei 174 150126 250109 450109 450
 Kirkelig Fellesråd     
117Domkirken 2025305 00020 00040 00040 00020 000
118Bekkefaret kirke, rehabilitering30 0008 000   
119Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 0002 0005 000  
120Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger1 100700   
121Hundvåg kirke, rehabilitering25 000 18 0004 000 
122Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret 37 000 2 00012 00023 000
123Tasta gravlund, prosjektering  600   
 Sum kirkelig fellesråd 31 30065 00056 00043 000
       
 Sum investeringer 1 076 750959 650937 5501 058 450
       
 FINANSIERING AV INVESTERINGER     
124Overføring fra driften 186 608243 561274 954288 689
125Momsrefusjon investeringer 129 210115 158112 506127 014
126Lyse AS, avdrag ansvarlig lån 43 60043 60043 60043 600
127Salgsinntekter 11 00087 000  
128Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming   44 00016 000
129Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse 5 00010 000  
130Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig 230 195   
131Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap  11 000  
132Spillemidler nærmiljøanlegg 800800  
133Tilskudd fra Enova 2 2003 000  
134Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral  12 000  
135Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord  2 000  
136Spillemidler, nye Gamlingen 10 000   
137Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall  5 0005 000  
138Mottatte avdrag på konserninterne utlån 9 85017 36725 77131 514
139Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole    7 500
140Spillermidler Kvernevik svømmehall 15 000   
141Spillemidler Hundvåg svømmehall 15 000   
142Husbanktilskudd Oddahagen  10 000  
143Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3  10 000  
144Bruk av ubudne investeringsfond 68 500   
145Spillemidler kunstgressbaner   2 0002 000
146Spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug    7 000
147Låneopptak 344 787389 164434 719535 133
 Sum finansiering av investeringer 1 076 750959 650937 5501 058 450
 Andel egenfinansiering 68 %59 %54 %49 %
 Andel lånefinansiering 32 %41 %46 %51 %
Tabell 3.12 Rådmannens forslag til investeringer. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Prosjektbeskrivelser

Diverse bygg, anlegg og felles investeringer

1. Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019)
Byggetrinn 2 omfatter i hovedsak Maskinhallen og nytt øvingsfellesskap. Maskinhallen oppgraderes og selve scenen utvides med det tidligere «dueslaget». Det blir stollager under scenen. Det bygges om mot nordøst, med nye toaletter, hovedtavler, teknisk utstyrsrom og backstage.

Ny vestibyle etableres, med toaletter og garderobe. Det etableres ny terskelfri adkomst for personer og utstyr. Et nybygg på 1650 m2 BTA fordelt på 4 etasjer oppføres som øvingsfellesskap. Bygget omfatter 18 øvingsrom, hvorav 14 bandrom er på ca. 26 m2 og 4 noe mindre rom. I tillegg omfatter det 4 studioer med felles liverom, sosiale soner, toalett og bandlager.  I tillegg rehabiliteres utvalgte fasader, samt pipe. Det oppføres også et eget nybygg utenfor Tou Scene for ny trafo. Nye Tou byggetrinn 2 har en total kostnadsramme på kr 110 mill. og forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

2. Administrasjonsbygg, utbedring
Det er fortløpende behov for utbedring/ombygging /tilpassing av samtlige kommunale kontor- og administrasjonsbygg. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1 mill. i planperioden.

3. Brannstasjon, Schancheholen (ferdig 2021)
Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med planlagt ferdigstillelse februar 2017. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger kommune som skal erstatte brannstasjonen i Lagårdsveien. Basert på en kostnad på kr 45 000/BTA utgjør estimert prosjektkostnad for Schancheholen brannstasjon kr 140 mill. I prosjektkostnaden inngår tomtekostnader og kostnader knyttet til rekkefølgekrav. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til brannstasjonen med sikte på ferdigstillelse i 2021.

4. Brannstasjon Lervig (ferdig 2021)
Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Rogaland brann og redning IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med planlagt ferdigstillelse februar 2017. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger kommune som skal erstatte brannstasjonen i Lagårdsveien. Basert på en kostnad på kr 50 000/BTA utgjør estimert prosjektkostnad for Lervig brannstasjon kr 150 mill. I prosjektkostnaden inngår tomtekostnader og kostnader knyttet til kai og rekkefølgekrav. Som følge av kostnader relatert til kai er kostnadsestimering for brannstasjon Lervig kr 5 000/BTA høyere enn for brannstasjon Schancheholen. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen til brannstasjonen med sikte på ferdigstillelse i 2021.

5. Ny målestasjon Schancheholen
Det foreslås avsatt kr 0,35 mill. til etablering av ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen i 2018.

6. Brannsikring i sentrum
Rådmannen foreslår å avsette kr 3 mill. i år 2018 til en brannbil med lift som er tilpasset trehusbebyggelsen samt en årlig bevilgning med kr 1,5 mill. i resten av planperioden for tiltak relatert til brannsikring av trehus-bebyggelsen i sentrum og Gamle Stavanger.

7. Kvernevik og Sunde bydelshus
Formannskapet vedtok i sak 151/15 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan 2017. I sak 16/17 vedtok bystyret at rådmannen kunne inngå kontrakt med OPS-leverandør Konsortiet. Denne er signert og regulering av tomten pågår. Det er behov for midlertidig parkering og møblering av lokaler som skal disponeres av kommunen. En samlet kostnadsramme utgjør kr 6,6 mill. og er vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2017-2020. I tillegg vil det forekomme utgifter til permanent parkering for bydelshuset som skal bekostes av kommunen. Parkering skal skje i et nytt felles parkeringsanlegg. Rådmannen kommer tilbake til dette når kostnad og tidspunkt blir avklart. Forventet ferdigstillelse av bygget er august 2019 med påfølgende start av leieavtalen.

8. Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom
Ved budsjettbehandling av handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret å innarbeide kr 41 mill. til økt vedlikehold og rehabilitering, hvorav kr 7 mill. i perioden 2018-2021. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

9. Energitiltak, Enøk pakke 3
Dette er den siste av totalt 3 Enøkpakker som skal gjennomføres for nå målene om energireduksjon i kommunens bygningsmasse. Dette siste trinnet vil komplettere målet om full sentralisert overvåkning og energioppfølging av kommunens formålsbygg samt utskiftning av eldre ventilasjonssystemer. Rådmannen foreslår å sette av totalt kr 27 mill. til formålet i planperioden. Prosjektet støttes av Enova med ca. kr 3 mill.

10. Energikonverteringer, mulighetsstudie
Prosjektet er en mulighetsstudie for å se på aktuelle områder i byen som kan konverteres til vannbåren oppvarming og tilknyttes felles energiløsning. Offentlig-privat bebyggelse og samarbeid skal utredes. Basert på studien skal det foreslås gjennomføring av aktuelle prosjekter for å nå målsetningene i Klimaforpliktelsene som er inngått. Enova støtter konseptutredningen og eventuelle hovedprosjekter. Områdene ligger utenfor trase for fjernvarme fra søppelforbrenningen på Forus og ligger i bydelene Gautesete, Hundvåg og Kvernevik. Rådmannen foreslår å avsette kr 1 mill. til mulighetsstudien.

11. Energitiltak, klimasatsinger
Prosjektet er gjennomføringen av Hovedprosjektet «fornybar grønn fjernvarme». Bygging av en eller flere fyringsanlegg som benytter kommunens eget avfall fra grøntarealer som fyringskilde. Anleggene skal produsere biokull som jordforbedringsstoff/binde CO2 i jordsmonnet. Overskuddsvarmen benyttes til oppvarming av bygg. Prosjekter er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger eiendom, Miljø og renovasjon og Stavanger natur- og Idrettsservice KF. Rådmannen foreslår å sette av kr 3,5 mill. til formålet i planperioden.

12. Energikonvertering, Skeie skole
Skeie skole ble renovert i 2010, men bygget ble ikke konvertert til vannbåren varme. Stavanger kommune har blitt kontaktet av Obos eiendom som eier de største boligfeltene rundt skolen. Det skal etableres en felles fyringssentral for hele området de forvalter og kan også levere varme til skolen. Dette er det første prosjektet i sitt slag der en går inn og skal forsøke å få til et offentlig-privat samarbeid om felles fyringsanlegg. Rådmannen foreslår å avsette kr 4 mill. til formålet i planperioden.

13. Nytt datanettverk for teknisk løsninger
Prosjektet er en videreføring av etableringen av Teknisk nett for Stavanger kommune for tekniske systemer i bygg. Etableringen er i tråd med kommunens målsetning om full digitalisering av åpne datastandarder for å møte morgensdagens teknologi for informasjonsdeling. Rådmannen foreslår å avsette kr 1,5 mill. til formålet.

14. Smartteknologi
Ved behandling av handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyre å avsette kr 10 mill. årlig til investeringer i smartby-infrastruktur. I løpet av 2017 er det etablert en enhet/avdeling for smartby-arbeidet i det nye tjenesteområdet Innbyggerdialog, kultur og næring. Det er i tillegg vedtatt oppstart/finansiering av ulike smartbyprosjekter, jfr. sak 35/17 og 103/17 i formannskapet. I tråd med bystyrets vedtak i forbindelse med behandling av Handlings-og økonomiplan for 2017-2020 foreslår rådmannen å videreføre bevilgningen.

15. Kapitalforhøyelse i Stavanger Forum AS
Ved behandling av handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyre å avsette kr 5 mill. i 2017, kr 5 mill. i 2018 og kr 2,5 mill. i 2019 til økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere salg/markedsføring, jf. ny visjon og strategi for Forum-området som ble behandlet av bystyret den 13.06.2016 (sak 101/16).

16. Områdeløft Hillevåg
Ved behandling av handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyre å avsette totalt kr 7 mill. til å gjennomføre tiltak som gir et områdeløft for Hillevåg. Som et første ledd i arbeidet, er forskningsinstituttet IRIS engasjert til å gjennomføre en sosiokulturell stedsanalyse av utvalgte levekårssoner i Hillevåg. Målet for oppdraget er å få bred kunnskap om demografiske, fysiske og sosiokulturelle forhold i levekårsutsatte deler av Hillevåg bydel. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

17. Områdeløft Storhaug
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 å bevilge kr 8 mill. til formålet. Det er gjennomført en rekke fysiske, sosiale og miljømessige tiltak som for eksempel oppgradering av uteområder, planting av trær, målgruppeorienterte tiltak i skolen (Eg vil lære), aktivitetstilbud for blant annet barn i lavinntektsfamilier, nabolagsarbeid i områder med opphopning av kommunale boliger, tildeling av nærmiljøtilskudd mv. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning.

18. Avvik og varslingssystem
Dagens avvikssystem Synergi ivaretar ikke behovene organisasjonen har for å støtte opp om og legge til rette for at ansatte enkelt kan melde avvik og ledere følge opp disse. Konsekvensene av dette er at avvik ikke blir innmeldt og at organisasjonen mangler viktig grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid og for oppfølging av hms/arbeidsmiljø. Rådmannen foreslår å avsette midler til anskaffelse av nytt avvikssystem og implementering. Rådmannen foreslår å videreføre vedtatt bevilgning på kr 4,4 mill. i perioden.

19. Egenkapitalinnskudd KLP
De årlige egenkapitalinnskuddene i KLP føres som investering. For sykepleierordningen beregnes egenkapitalinnskuddet av pensjonsgrunnlaget per 01.01 i budsjettåret. For fellesordningen beregnes tilskuddet av kommunens forsikringsfond den 1. januar i budsjettåret. Satsene videreføres med hhv. 0,35 % for fellesordningen og 0,8 % for sykepleierordningen. Det er lagt til grunn en årlig vekst i forsikringsfondet på 10 %.

20. Nye Stavanger, anskaffelser og fornyelser av IT-løsninger
Sammenslåingsprosessen vil utløse kostnader og investeringsbehov som kun delvis dekkes av de statlige bidragene og særskilte tilskuddsmidler. Det forventes at alle de tre kommunene må gjøre avsetninger i budsjettene for kostnader ut over statlige bevilgninger. Større investeringer og driftskostnader bl.a. til anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-løsninger i forbindelse med kommunesammenslåingen, er eksempel på kostnadsdrivere som vil gi gevinster på sikt.

Rådmannen foreslår at det i første omgang avsettes en investeringsramme på kr 20 mill. i planperioden til formålet. Dette gir et bidrag per innbygger til Nye Stavanger på kr 150,-. Med utgangspunkt i dette nøkkeltallet forutsettes det at Rennesøy og Finnøy kommune bidrar med henholdsvis kr 0,75 mill. og 0,5 mill.

Etter hvert som det blir avklart hvilke konkrete tiltak og målsettinger som skal oppnås i etableringen av den nye kommunen, må det vurderes om det er behov for ytterligere finansiering av tiltak som utløses av sammenslåingen.

21. Kjøp og utvikling av prosjekter
Rådmannen foreslår å innarbeide årlig kr 5 mill. til kjøp og utvikling av prosjekter, bl.a. til utviklingsområdet Bjergstedvisjonen, Forum-området, veiprosjektet Ryfast samt andre prosjekter.

Skolebygg

Rådmannens forslag til investeringer i skolebygg tar utgangspunkt i rullert «Plan for skolestruktur» 2015-2020, politiske vedtak og befolkningsframskrivingene for perioden 2018-2034. Nye skolebygg utformes etter Stavanger kommunes Arealnormer for nye skolebygg vedtatt i 2014.

Befolkningsveksten for innbyggere 6-15 år ventes å bli lavere enn tidligere forutsatt. Veksten fordeler seg også noe annerledes mellom skolekretsene enn tidligere antatt. Enkelte byggeprosjekter foreslås derfor utsatt, mens andre foreslås framskyndet.

Flere av skolebyggene i Stavanger trenger oppgradering. Mange av byggene er blitt uhensiktsmessige både når det gjelder tekniske løsninger og med tanke på bruk av dagens pedagogikk. På enkelte skoler er det også trangt om plassen. Det tas sikte på å legge fram en ny skolebruksplan i 2018. Planen vil ha et langsiktig perspektiv og skal si noe om behovet for investeringer i skolebygg de neste 16 årene. Bygging av ny skole på Storhaug og ny Vaulen skole er blant prosjektene som vil bli igangsatt i handlingsplanperioden.

22. Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021)
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2017-2020, vedtok bystyret at det skal bygges en ny to-parallellers barneskole på Madlamark med helhetstilbud for multifunksjonshemmede elever fra 1.-10. trinn. Det er i tillegg vedtatt at det skal bygges ny idrettshall på tomten og at eksisterende svømmehall skal rehabiliteres. Revidert prosjektkostnad er anslått til kr 270 mill. som er høyere en vedtatt ramme i HØP 2017-2020 og skyldes blant annet behov for midlertidige lokaler. Formannskapet godkjente i sak 152/17 byggeprogram for Madlamark skole med tilhørende idrettshall og rehabilitering av svømmehall, men ba samtidig rådmannen vurdere behovet for midlertidige lokaler på nytt. I saken ble det vist til at begrensninger for plasseringen av bygningsmassen på tomten, utløser behov for midlertidige lokaler for skolen, estimert til kr 23 mill. Disse kostnadene er innarbeidet i nevnte kostnadsramme. Ny sak med vurdering av alternativer for midlertidige lokaler vil bli lagt fram til behandling i løpet av november 2017. Prosjektet kan forventes ferdigstilt til skolestart 2021.

23. Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdig 2022)
Siste elevtallsframskrivinger viser at Vaulen skole vil vokse til en fire parallellers barneskole og ha behov for utvidelse. Skolen har i dag 25 klasserom og lite funksjonelle romløsninger. Det har lenge vært planlagt at skolen skal bygges om for å tilpasses dagens undervisningsformer. Det har tidligere vært planlagt å etablere ny bydelskulturskole ved Jåtten skole. I sak 30/17 vedtok kommunalstyret for miljø og utbygging at kulturskoletilbudet i bydelen flyttes fra Jåtten skole til Vaulen skole, i og med at utbyggingen av Vaulen skole nå planlegges før i tid.

En nærmere gjennomgang av prosjektet viser at arealene til Vaulen skole trolig er for små til å løse de nye behovene og samtidig bevare deler av eksisterende bygningsmasse innenfor eksisterende tomt. Kostnadsanslaget på kr 286 mill. for Vaulen skole er basert på at tilbygget beholdes, modulbygget fjernes og at det bygges nytt hovedbygg. Kostnader til riving av bygg, bygging av ny bydelskulturskole og eventuelt erverv av tomt og utgifter til midlertidige lokaler er ikke innarbeidet i anslaget.
Det er igangsatt et mulighetsstudium for nybygg og utvidelse av Vaulen skole som skal vurdere ulike alternativer for utbygging av skolen. Mulighetsstudiet utføres i løpet av høsten og vinteren 2017 – 2018. Utbyggingsalternativer med kostnadsanslag forventes å foreligge i 1. kvartal 2018. Prosjektet ventes ferdigstilt i 2022.

24. Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)
I handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 ble det vedtatt å utvide Kannik skole med tre klasserom for å håndtere forventet elevtallsvekst. Prosjektkostnad utgjør kr 26,4 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med ferdigstillelse av prosjektet i 2018.

25. Lunde skole, innvendig ombygging (ferdig 2018)
Lunde skole bygges om fra kombinert 1.-10. skole til ren ungdomsskole. I vedtatt Handlings- og økonomiplan 2017-2020 ble det avsatt kr 27 mill. til formålet. I tillegg til innvendig ombygging, blir også skolegården tilpasset ungdomsskoleelever. Midler til dette er avsatt i et eget prosjekt. Prosjektet ferdigstilles i 2018.

26. Storhaug bydel, ny skole, 21 klasserom, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2022)
Befolkningsframskrivingene for Storhaug bydel for perioden 2018-2034 viser at antallet barn i barneskolealder øker mer enn anslått i tidligere framskrivingene fra 2017. Kapasitetsutfordringene er midlertidig løst ved at Nylund skole har tatt i bruk fire klasserom i Brodds nye klubbhus på Midjord. Rådmannen utreder nå en mulig plassering av ny skole på Storhaug på nabotomten til Lervig sykehjem. I kommende skolebruksplan vil rådmannen gi en grundig vurdering av framtidig skolestruktur i Storhaug bydel. Ny skole kan tidligst stå klart ved skolestart 2022. Rådmannen foreslår å avsette en kostnadsramme på kr 273 mill. til formålet.

27. Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019)
Nylund skole er et vernet kulturminne. Fuktproblemer i murveggene gjør det nødvendig å restaurere byggets fasade. Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 ble det bevilget kr 25 mill. til dette formålet. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2019.

28. Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022)
Tastaveden skole har stort behov for fornying og tilpasning til ny pedagogikk. I vedtatt HØP 2017-2020 ble det avsatt kr 146 mill. til prosjektet. I sak 53/17 om kapasitet og skolestruktur i Tasta bydel vedtok kommunalstyret for oppvekst at Tastaveden skole skal rehabiliteres etter alternativ B. Dette innebærer en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Vedtaket gir en kostnadsøkning på kr 39 mill. Rådmannen foreslår å øke prosjektets bevilgning fra kr 146 mill. til kr 185 mill. Prosjektet ferdigstilles innen skolestart 2022.

29. Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig 2023)
Kvernevik skole har behov for oppgradering og tilpasning til ny pedagogikk. Det er vedtatt at skoleutbyggingen på Kvernevik også skal inkludere en bydelskulturskole. Nye arealnormer og nye byggeforskrifter gjør at ombygging i dette tilfellet kan bli like kostnadskrevende som å rive og bygge nytt. I vedtatt handlings- og økonomiplan 2017-2020 er det avsatt kr 196 mill. til formålet. Anslaget er basert på at deler av bygningsmassen beholdes, mens andre deler rives og erstattes av et nytt bygg. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet med sikte på ferdigstillelse i 2023.

30. Hundvåg skole, rehabilitering inkl. bydelskulturskole (ferdig 2018)
Rehabilitering av Hundvåg skole har en prosjektkostnad på kr 40,5 mill. Prosjektet omfatter rehabilitering av deler av skolen og etablering av egne lokaler til bydelskulturskolen. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2018.

31. Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig 2019)
Gautesete skole skal rehabiliteres for å legge til rette for ny pedagogikk. I tillegg skal skolen, som den siste 1.-10.-skolen i Stavanger, gjøres om til ren ungdomsskole. Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 ble det vedtatt å avsette kr 134 mill. til formålet. Prosjektet omfatter rehabilitering, innvendig ombygging, etablering av spesialrom og kantine, samt øvrig tilpasning for ungdomstrinnelever både inne og ute. Det er underveis i prosjektet blitt klart at det vil bli behov for å leie midlertidige lokaler i ombyggingsperioden. Dette er kostnadsberegnet til kr 7 mill. Det vil i tillegg bli nødvendig å rive større deler av mellombygget enn opprinnelig beregnet, noe som vil gi en kostnadsøkning utover vedtatt budsjett på kr 9 mill. Rådmannen vil i løpet av oktober/november 2017 legge frem en sak som belyser disse forholdene. Rådmannen foreslår å justere prosjektets ramme fra kr 134 mill. til kr 150 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.

32. Skoler, inventar og utstyr
Rådmannen foreslår å øke den årlige bevilgningen fra kr 2 mill. til kr 2,5 mill. per år. Midlene brukes til universell utforming og nødvendige tilpasninger for funksjonshemmede elever i eksisterende skolebygg og til innkjøp av inventar i forbindelse med ombyggingsprosjekter.

33. Skole, beredskap
Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. til sikring av bygg mot uønskede hendelser.

34. Skoler, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Midlene fordeles til mindre prosjekter.

35. Skoler – investering i IKT/Smartteknologi
Ved behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2017-2020 vedtok bystyret å sette av kr 2 mill. årlig i handlingsplanperioden til investering i IKT/smartteknologi til skoler. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

Barnehagebygg

Behov for utbyggingen av nye barnehageplasser blir vurdert årlig gjennom rullering av barnehagebruksplanen for å fange opp endringer i befolkningsveksten. Oppdaterte befolkningsprognoser tilsier at antall barn i barnehagealder vil å gå noe ned de nærmeste tre årene i planperioden før det øker igjen. Stavanger kommune vil opprettholde full barnehagedekning i byen etter barnehagelovens definisjon (Barnehageloven §v 12 a). Det er imidlertid en ujevn dekning av barnehageplasser i bydelene, med underdekning i sentrumsnære områder som på Storhaug og Våland. For å øke kapasiteten i de sentrumsnære områdene hvor det er mangel på areal, må framtidige barnehager tilpasses til tilgjengelige tomter. Det kan innebærer mindre enheter enn barnehagebruksplanens anbefalte størrelse på 6-12 avdelinger ved bygging av nye barnehager.

I Handlings- og økonomiplan 2018-2021 foreslår rådmannen å prioritere utbygging av nye barnehager i bydeler med størst mangel på barnehageplasser for å nå målet om full barnehagedekning i bydelene på sikt. I budsjettforslaget er det derfor avsatt midler til 90 plasser på Storhaug og 75 plasser på Våland. I tillegg fortsetter rehabilitering og utbygging av allerede vedtatte prosjekter i Tasta-bydel for å sikre fremtidens barnehagebehov i bydelen.

36. Barnehagen Tasta (ferdig 2019)
Ved behandling av handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyret realisering av barnehagen Tasta med en kostnadsramme på kr 36 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2019.

37. Tastavarden barnehage, avdeling Smiene (ferdig 2020)
Riving av Tastavarden barnehage avdeling Smiene og oppføring av nybygg vil gi en økning på inntil 45 barnehageplasser. Det ble i behandlingen av HØP 2017-2020 satt av kr 47 mill. til formålet. Barnehagen ferdigstilles i 2020. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning.

38. Ytre Tasta barnehage avdeling Vardenes, riving og nybygg (ferdig 2020)
Barnehagen har en kostnadsramme på kr 45 mill. og omfatter riving av eksisterende barnehage og oppføring av nybygg med fire avdelinger, samt anskaffelse av to tomter. Realisering av barnehagen vil gi en økning på inntil 29 plasser. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2020.

39. Ytre Tasta barnehage, rehabilitering, avd. Eskeland (ferdig 2021)
Prosjektet omfatter rehabilitering av barnehagen og har en kostnadsramme på kr 20 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2021.

40. Barnehager, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden til standardheving samt større nødvendige utskiftinger av vinduer, tak osv.

41. Barnehager, inventar og utstyr
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene benyttes til utskifting av møbler, hvitevarer mm. I tillegg foreslås det å innarbeide kr 1 mill. til anskaffelse av inventar til kommunalt barnehagebygg ved Stokka barnehage, avdeling Stokkadalen, som i dag er leid ut til privat barnehageeier.

42. Rekkefølgekrav 3 barnehageprosjekter Tasta
Prosjektet omfatter kostnader til rekkefølgekrav for de tre barnehagene Barnehagen Tasta, Ytre Tasta barnehage avd. Vardeneset og Tastavarden barnehage avd. Smiene. Rådmannen foreslår å avsette kr 12 mill. i henhold til Formannskapets vedtak i sak 133/17.

43. Barnehage med 90 plasser på Storhaug, eks. tomt og rekkefølgekrav,(ferdig 2021)
På grunn av stor underdekning av plasser i Storhaug bydel, foreslår rådmannen å sette av midler til 90 nye barnehage plasser i denne bydelen jfr. Barnehagebruksplan 2018-2022 Det er en utfordring å finne tomt på Storhaug som er stor nok til 90 plasser derfor kan det være nødvendig å finne alternative løsninger for å øke kapasiteten. En økning av antall plasser her, vil gjøre barnehageplasser mer tilgjengelig for barn med minoritetsspråklig bakgrunn samt bidra til å nå målet om jevnere bydelsdekning. Det vil også gjøre det mulig å redusere antall plasser i områder med overdekning. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 60 mill. til byggekostnader med sikte på ferdigstillelse innen 2021. Eventuelle tomtekostnader og rekkefølgekrav vil komme i tillegg og vil bli lagt frem når aktuelle tomter er kartlagt.

44. Barnehage med 75 plasser på Våland, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2021)
I Eiganes/Våland bydel er det stor underdekning av plasser i Vålandsområdet, jfr. Barnehagebruksplan 2018-2022 Rådmannen forslår å sette av kr 50 mill. til bygging av 75 plasser i denne bydelen. En økning av antall plasser, vil bidra til å nå målet om jevnere bydelsdekning. En økning av antall plasser her, vil gjøre det mulig å redusere antall plasser i områder med overdekning, og barnehagebygg som er midlertidig.

45. Grovgarderober på 6 barnehager
Helsesjefen har i flere barnehager bemerket at grovgarderobene er alt for små og kan best beskrives som vindfang. Disse fungerer ikke og regntøy/dresser blir tatt inn i fingarderobene ved påkledning. Sand og skitt blir da dratt videre inn i oppholdsarealene. Dette påvirker inneklimaet for barn og ansatte svært negativt. Rådmannen foreslår å bygge grovgarderober for 6 barnehager med størst behov for til sammen kr 30 mill. i planperioden. Bygging av grovgarderober ved Smietunet og Skredbakka er planlagt i 2018, og det er avsatt kr 5 mill. til formålet.

Levekår

Stavanger kommune fortsetter omstillingsarbeidet innenfor levekårsområdet, blant annet gjennom prosjektet Leve HELE LIVET. Målet er at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg best mulig. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosialt nettverk skal den enkelte brukeren støttes i å ha et aktivt liv med god livskvalitet framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Omstillingsarbeidet krever en omprioritering av ressurser fra institusjonstjenester til hjemmebaserte tjenester, og fra hjelpetjenester til rehabilitering og selvhjelp.

Det er åpnet flere nye bofellesskap til personer med utviklingshemming og personer med psykiske lidelser de siste årene. Antallet som venter på bolig viser likevel at det fortsatt er et stort behov for nye bofellesskap.

Det er til sammen 161 plasser i bofellesskapene for personer med utviklingshemming i virksomhetene Bo og aktivitet Nord og Sør. Per august 2017 stod 78 personer på venteliste til plass i bofellesskap, og nye søkere vil komme til hvert år. Utbygging av bofellesskap for utviklingshemmede er derfor en prioritert oppgave i planperioden.

Velferdsteknologi blir en av kommunens viktigste satsingsområder innen levekår. Det er et område i rask utvikling, med utprøving og pilotering av ulike hjelpemidler og utstyr. Stavangers Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 er under revisjon og vil bli fulgt opp av en konkret handlingsplan i 2018. De velferdsteknologiske løsningene skal gi økt selvstendighet og egenmestring, og bidra til å utsette eller redusere behovet for hjelp.

46. Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og boliger
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme i Handlings og økonomiplan 2017-2020 på kr 90 mill. og omfatter oppføring av syv nye omsorgsboliger i bofellesskap til personer med psykiske lidelser. I tillegg skal det oppføres 23 boliger for salg på samme tomt. Formannskapet behandlet i sak 272/16 byggeprogram for utbygging. I saken opplyses det om at revidert kostnadsramme for prosjektet anslås til kr 125 mill. for den foreslåtte utbyggingen. Stavanger boligbygg KF anser prosjektet, med vedtatt byggeprogram, for dyrt sammenlignet med forventet markedspris. Stavanger boligbygg KF ønsker av forretningsmessige årsaker å utvikle eiendommen Haugåsveien 26-28 med en annen løsning enn foreliggende byggeprogram tilsier. Foretaket vil undersøke mulighetene for å utvikle et rimeligere prosjekt, gjerne i samarbeid med en strategisk samarbeidspartner. Formannskapet behandler saken i oktober 2017. Videre fremdrift av prosjektet ses i lys av behandlingen av saken.

47. Bjørn Farmannsgate 25, barne- og ungdomsbolig og skolestue (ferdig 2018)
Boligen har fire plasser som er tilpasset barn og unge med krevende atferd. Kostnadene i prosjektet skal i tillegg til boligen dekke personalbase, skolestue til barn og unge med særskilt behov for skjerming og parkering for beboere og ansatte. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 52 mill. og ferdigstilles i 2018.

48. Lervig sykehjem
Det nye sykehjemmet i Lervig med 123 plasser tas i bruk i januar 2018. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 474 mill.

49. Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, eks. tomt og rekkefølgekrav (ferdig 2020)
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 60 mill. og er et botilbud i bofellesskap med personalbase der brukerne eier sin egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemming med behov for heldøgnstjenester. Eventuelle tomtekostnader er ikke inkludert i prosjektets kostnadsramme. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med sikte på ferdigstillelse i 2020. Det er vedtatt at elleve boliger skal selges til målgruppen, mens kommunen vil beholde en bolig som personalbase.

50. Fredrikke Qvamsgate
I Handlings- og økonomiplan 2017-2020 ble det avsatt midler til utbedring av bofelleskapet. Med bakgrunn i vedtak i sak 63/17 behandlet i kommunalstyret for levekår og sak 166/17 behandlet i kommunalstyret for bymiljø og utbygging foreslår rådmannen at prosjektet innstilles og at udisponert bevilgning på kr 6,6 mill. videreføres til en ny løsning for annen brukergruppe.

51. Velferdsteknologi
Å ta i bruk velferdsteknologi og andre hjelpemidler knyttet til egenmestring og Leve HELE LIVET er et viktig satsingsområde. Rådmannen foreslår å bevilge kr 3 mill. i 2018 med en opptrapping til kr 4 mill. hvert år de neste tre årene.

52. Institusjons- og bofellesskap, løpende rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2 mill. i planperioden, hvorav kr 1 mill. foreslås innarbeidet i investeringsbudsjett og kr 1 mill. i budsjettet til Stavanger bolig bygg KF.

53. Oddahagen, 9 boliger
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på k 25 mill. og omfatter utbygging av 9 boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2018.

54. Kari Trestakkv. 3, 10 boliger
Prosjektet omfatter bygging av ti boliger for flyktninger og vanskeligstilte og har en vedtatt kostnadsramme på kr 26,5 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden. Bygget kan tas i bruk i 2018.

55. Biler
Rådmannen foreslår å videreføre årlig avsetning på kr 1,5 mill. til utskifting av biler i levekårområdet.

56. Ny legevakt, mulighetsstudie
Lokalene til Stavanger legevakt tilfredsstiller i dag ikke krav til forsvarlig fagutøvelse og HMS sett mot arbeids/ansvarsomfang i normal drift, i beredskapssituasjoner og ut fra befolkningsgrunnlag. Legevakten har behov for større lokaler. I den forbindelse foreslår rådmannen å avsette kr 2 mill. i 2018 til nødvendige mulighetsstudier og utredninger. Med bakgrunn i resultatene fra mulighetsstudien vil rådmannen foreslå løsninger for fremtidens legevakt i Stavanger kommune.

57. Rehabilitering av bad på 4 sykehjem
Prosjektet omfatter rehabilitering av bad på de fire sykehjemmene Haugåstunet, Vågedalen, Sunde og Slåtthaug. De fire sykehjemmene har 54 bad hver, totalt 216 bad. Det ble i 2017 prioritert å bruke kr 40 mill. av statlig vedlikeholdstilskudd til formålet. Tiltaksmidlene er tilstrekkelig til å rehabilitere 130 bad. For å rehabilitere de resterende 86 badene foreslår Rådmannen å bevilge kr 27 mill. prosjektet er forventet ferdigstilt i 2018.

58. Signalanlegg
Rådmannen foreslår å avsette kr 5 mill. årlig i planperioden til utskifting og oppgradering av gamle signalanlegg i sykehjemmene til moderne trådløse anlegg. Nye anlegg vil øke beboernes trygghet og muligheter for et aktivt liv. Dette er i tråd med satsingen på velferdsteknologi innenfor levekårsområdet.

59. Omsorgsbygg 2030, mulighetsstudier og prosjektering
Det skal utarbeides Plan for omsorgsbygg 2030 i løpet av 2018. Planen skal omfatte bygging av sykehjem, bofellesskap og alternative boformer for eldre, i tillegg til boformer for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming, mennesker med psykiske lidelser og mennesker med rusmiddelavhengighet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2 mill. i 2020 og 2021 til mulighetsstudier og prosjektering som oppfølging av planen.

60. Boligtilbud til demente, prosjektering
Tjenestetilbudet til personer med demens må utvikles for at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg best mulig. Mulighetsstudien for ombygging av Ramsvigtunet sykehjem til demenslandsby vil bli lagt fram til politisk behandling i løpet av høsten 2017. Rådmannen foreslår å bevilge kr 3 mill. til eventuell prosjektering fra 2018.

I tillegg utføres følgende tiltak innenfor levekår av Stavanger boligbygg KF:

 1. Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp
  Rådmannen foreslår å videreføre bevilgning til kjøp og bygging av boliger til flyktninger og vanskeligstilte. Midlene skal også anvendes til erstatning av tungdrevne boliger/leiligheter som avhendes. Rådmannen foreslår å avsette en årlig bevilgning på kr 30 mill. i perioden
 2. St.Petri aldershjem, riving, nytt bofellesskap (ferdig 2022)
  Beboere og ansatte ved St. Petri aldershjem flytter i 2018 over i det nye sykehjemmet i Lervig. Da skal aldershjemmet rives og det er planlagt et bofellesskap for eldre på tomten med 14-16 plasser. Fire til seks av plassene vil bli spesielt tilrettelagt for personer med sterk hørselshemming eller døvhet. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 64 mill. og er planlagt ferdigstilt i 2022. Utføres av Stavanger boligbygg KF.
 3. Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming, 2×8 boliger (ferdig 2020)
  Prosjektet er et botilbud i bofellesskap med personalbase. Målgruppen er personer med utviklingshemming med behov for heldøgnstjenester. Tomt er uavklart og tomtekostnadene er ikke inkludert i prosjektets kostnadsramme. Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 80 mill. og er planlagt ferdig i 2020. Utføres av Stavanger bolig bygg KF.
 4. Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiske lidelser (ferdig i 2018)
  Prosjektet er et botilbud for fire personer med rus- og psykiske lidelser. Det er planlagt å renovere og tilrettelegge en eksisterende kommunal bolig til formålet. Prosjektet ferdigstilles i 2018 og har en kostnadsramme på kr 20 mill. Utføres av Stavanger boligbygg KF.
 5. Bofellesskap for personer med utviklingshemming, 6 boliger (ferdig 2022)
  Bofellesskapet skal være et tilbud om heldøgnstjenester for personer med utviklingshemming. Det tas sikte på å etablere bofellesskapet i en boligblokk som er under oppføring ved at Stavanger kommune kjøper seg inn i boligprosjektet. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 30 mill. og er planlagt ferdig innen 2022.
 6. Etablererboliger for personer med utviklingshemming, 6 boliger for brukere og 1 personalbase (ferdig 2020)
  Kommunen må satse på mer differensiering i boformer og etablererboliger er en del av den satsingen. Etablererboligen er et konsept utviklet av Stavanger kommune. Det er gjennomført og etablert ett pilotprosjekt for førstegangsetablerere. Et tilsvarende boligprosjekt, med personalbase inkludert, vil bli utviklet til målgruppen. Prosjektkostnaden utgjør kr 35 mill. og forventes ferdigstilt i 2020.

Park og idrettsbygg

61. Idrettsbygg, rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 0,5 mill. Bevilgningen benyttes til mindre rehabiliteringsprosjekter.

62. Idrettshall i tilknytning til ny barneskole på Storhaug
I henhold til vedtak i kommunestyret for kultur og idrett i sak 23/16 foreslår rådmannen å avsette midler til realisering av ny idrettshall i Storhaug bydel i tilknytting til ny skole i Storhaug bydel. Prosjektets framdrift ses i sammenheng med realisering av ny skole på Storhaug. Rådmannen foreslår å avsette en ramme på kr 67 mill. til formålet.

63. Hinna garderobebygg
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 40 mill. inkludert rekkefølgekrav. I forbindelse med disposisjonsplan og reguleringsplan 2531 om områderegulering for boliger og offentlig bebyggelse ved Hinna idrettspark, er det planlagt et nytt garderobe/klubbhus samt rekkefølgekrav for de idrettslige aktivitetene på området. Kommunen vil stå som eier og driver av garderobeanlegget som vil utgjøre første etasje av klubbhuset til Hinna FK.

64. Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig 2018)
Stavanger formannskapet vedtok i sak 49/17 kostnadsoppstilling etter anbud for Hetlandshallen med en prosjektkostnad på kr 88,2 mill. Dette er en økning på kr 2,2 mill. fra vedtatt bevilgning i gjeldende handlings- og økonomiplan og er knyttet til sedumtak. Den nye dobbelhallen er planlagt realisert på samme nivå som eksisterende hall med en foaje mellom. I tillegg inkluderer prosjektet etablering av kunstgressbane i tilknytning til hallen. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet med sikte på ferdigstillelse i 2018.

65. Madlamark skole, rehabilitering av varmtvannsbasseng
Ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyre rehabilitering av varmtvannsbasseng ved Madlamark skole til en kostnadsramme på kr 16 mill. Prosjektets framdrift ses i tilknytting til rehabilitering av Madlamark skole.

66. Madlamark skole, ny idrettshall
I forbindelse med rehabilitering av Madlamark skole foreslår rådmannen å bygge ny idrettshall i tilknytting til skolen. Det vises til fagplan idrett 2014-2029 der denne type prioriteringer er belyst. Idrettshallen vil være fleksibel i bruk både for skolen og den organiserte idrett på ettermiddag og kveld. Revidert kostnadsramme utgjør kr 54 mill. Prosjektets framdrift ses i tilknytting til rehabilitering av Madlamark skole.

67. Stavanger idrettshall, garderober/fasade
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 40 mill. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden med sikte på ferdigstillelse i 2019. I garderobene er det behov for omfattende bygningsmessig oppgradering, inkludert VVS og elektro. Utendørsfasaden er sterkt korrodert og må fornyes.

68. Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall, rehabilitering
Prosjektet omfatter rehabilitering av administrasjonsbygget i Olav Kyrres gate 19 og svømmehallen i samme bygget. Svømmeanlegget er ca. 40 år gammelt og bærer preg av stor slitasje. Prosjektet omfatter rehabilitering med blant annet fornyelse av VVS- og elektroanlegg samt rehabilitering av betongkonstruksjonene inkludert stupetårnet. Ny gjennomgang av prosjektet viser at byggets tilstand er mye dårligere enn tidligere antatt. I tillegg er det hensiktsmessig å foreta fasaderehabilitering og støydempende tiltak i øverste etasje. Formannskapet godkjente i sak 151/17 kostnadsoppstilling etter anbud med en prosjektkostnad på kr 267,3 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i februar 2019.

Vannverket

69. Vannmålere
Rådmannen foreslår å videreføre arbeidet med vannmålere. Det avsettes samlet kr 2,4 mill. for planperioden. Bevilgningen benyttes kjøp og etablering av målere i forbindelse med lekkasjesøking på ledningsnettet. Dette er viktige hjelpemidler for å ha kontroll på lekkasjene og for å nå hovedplanens mål om reduksjon i vanntap på privat og offentlig nett.

70. Ringledninger og forsterkninger
Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 9,9 mill. i planperioden (inkl. plankostnader). Tiltakene skal øke leveringssikkerheten i forsyningen.

71. Fornyelse og renovering
En samlet bevilgning på kr 137 mill. (inkl. plankostnader) i planperioden videreføres til formålet. Målsetningen er å holde en årlig fornyelsestakt på minimum 1 % – som vurderes som rett nivå for Stavanger med tanke på å opprettholde et driftssikkert ledningsnett. De senere årene har fornyelsen ligget under målsetningen og ved revisjon av hovedplan i 2018 vil behovet for budsjettøkning for å nå målsetningen bli vurdert nærmere.

72. Vannledninger i utbyggingsområder
Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 12 mill. i planperioden (inkl. plankostnader) til formålet. Midlene benyttes til etablering av offentlige vannledninger i utbyggingsområdene og oppfølging og kontroll av etablering av offentlige ledninger i utbyggingsområdene. Ved revisjon av hovedplan vil behovet for å opprettholde denne ordningen bli vurdert.

73. Byomforming
Andel utgifter for vannverket er beregnet til kr 8 mill. i planperioden. De årlige beløpene på kr 2 mill. videreføres. Beløpene er anslagsvise og omfatter uforutsette prosjekter knyttet til byutviklingsprosjekter.

74. Vålandsbassengene
I forbindelse med Byingeniørens/VA-verkets 150-års jubileum er det foreslått å etablere et omvisnings-/opplevelsessenter for vann i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Anbudsåpningen viste at prosjektet ikke kunne gjennomføres innenfor den avsatte budsjettrammen på totalt 40 mill. (fordelt likt mellom vann- og avløpsverket). Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet og det arbeides med å øke eksterne bidrag i prosjekt. Prosjektet med oppdaterte kostnadskalkyler vil bli lagt fram til endelig politisk behandling når de eksterne bidragene er avklart.

75. Ryfast, bussvei og fjernvarmetrase
Rådmannen foreslår å bevilge 45 mill. kr i planperioden for å skifte ut og oppgradere gammelt vannnett i traseene knyttet til Ryfast, Eiganestunellen, og deler av den planlagte bussveitraseen fra Sunde til Hillevåg og fjernvarmetraseen fra Jåttåvågen til Urban sjøfront.

76. Strakstiltak
Rådmannen viderefører en årlig avsetning på kr 2,0 mill. i planperioden til akutte og uforutsette prosjekter.

77. Bil til lekkasjelytting
Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,65 mill. til nytt kjøretøy i 2019.

78. Reparasjonslag
Det foreslås avsatt kr 0,65 mill. til nytt kjøretøy i 2019 og 2020.

Avløpsverket

79. Separering
Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket og avsette totalt kr 39 mill. i planperioden. Det gjenstår også prosjekter i andre soner for å få fullført separeringen – som vil redusere levert avløpsmengde til IVAR. I tillegg vil det være aktuelt å separere delsoner som ligger nær sjø eller vann. Behovet for endrede budsjettrammer vil bli vurdert i forbindelse med revisjonen av hovedplanen.

80. Fornyelse og renovering
Rådmannen foreslår å avsette totalt kr 175 mill. i perioden (inkl. plankostnader). Bevilgningene skal sikre tilstrekkelig høy standard på avløpsnettet, bl. a. ved en gjennomsnittlig fornyelse på 1 % årlig som vurderes som rett nivå for Stavanger med tanke på å opprettholde et driftssikkert ledningsnett. De senere årene har fornyelsen ligget under målsetningen og ved revisjon av hovedplan i 2018 vil behovet for budsjettøkning for å nå målsetningen bli vurdert nærmere.

81. Vålandsbassengene
I forbindelse med Byingeniørens/VA-verkets 150-års jubileum er det foreslått å etablere et omvisnings-/opplevelsessenter for vann i de gamle vannbassengene ved Vålandstårnet. Anbudsåpningen viste at prosjektet ikke kunne gjennomføres innenfor den avsatte budsjettrammen på totalt 40 mill. (fordelt likt mellom vann- og avløpsverket). Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet og det arbeides med å øke eksterne bidrag i prosjekt. Prosjektet med oppdaterte kostnadskalkyler vil bli lagt fram til endelig politisk behandling når de eksterne bidragene er avklart

82. Ryfast, bussveitrase, fjernvarmetrase og pumpestasjoner
Rådmannen foreslår å bevilge 90 mill. kr i planperioden for å skifte ut og oppgradere gammelt avløpnett i traseene knyttet til Ryfast, Eiganestunellen, og deler av den planlagte bussveitraseen fra Sunde til Hillevåg og fjernvarmetraseen fra Jåttåvågen til Urban sjøfront. I tillegg er det planlagt store pumpestasjoner i Lervig og i Jåttåvågen, del 2 (nord). Disse stasjonene er ikke ferdigprosjektert og kalkulert, men foreløpige, estimerte kostnader som er vedtatt i gjeldende handlings- og økonomiplan utgjør kr 60 mill. Framdriften avhenger av andre utbyggingsplaner i området. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgning i planperioden.

83. Byomforming
Rådmannen foreslår å videreføre en samlet bevilgning på kr 20 mill. i planperioden. De årlige beløpene er anslagsvise og omfatter prosjekter knyttet til byomformingsprosjekter.

84. Strakstiltak
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,5 mill. i planperioden. Bevilgningen går til akutte og uforutsette prosjekter.

85. Servicebiler
Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,3 mill. til 2 nye kjøretøy i 2019. Bilparken skiftes vanligvis ut hvert 10 år, men hvis bilenes tilstand er god så blir brukstiden forlenget.

86. Liten spylebil
Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,5 mill. til nytt kjøretøy i 2019.

87. Rørinspeksjonsbil
Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,5 mill. til nytt kjøretøy i 2020.

88. Spylebil
Rådmannen foreslår å bevilge kr 3,5 mill. til nytt kjøretøy i 2021.

Renovasjon

89. Kjøp av nye søppelspann
Tiltaket gjelder fortløpende innkjøp av avfallsbeholdere til erstatning av ødelagte spann, samt til nye abonnenter. Til sammen foreslår rådmannen å videreføre en bevilgning på kr 6,5 mill. i planperioden.

90. Nedgravde containere
I sentrumsnære boligområder samt på steder der det er vanskelige atkomstforhold for vanlig beholdertømming, etableres nedgravde containerløsninger i kommunal regi. Rådmannen foreslår å videreføre avsetningen på til sammen kr 8,0 mill. i planperioden.

Park og vei

91. Asfaltering
I en vurdering av Stavanger kommune sitt veinett er det synliggjort et etterslep innen rehabilitering og utbedring. Rådmannen forslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 5 mill.

92. Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering
I forbindelse med etablering av bredbånd og gass i veier, eller grunnet vann- og avløpsanlegg hvor det ikke er planer for øvrige tiltak, kan det være behov for å yte et tilskudd til generell oppgradering av fortau, kantstein og sluk. Denne måten å samordne anleggene på er ressurssparende. Det vil være store besparelser på vedlikehold og investeringer ved å kunne gjøre oppgraderinger samtidig, og det er viktig å sette av nok midler for å samordne tiltakene. En årlig bevilgning på kr 1,5 mill. videreføres i planperioden.

93. Nye veianlegg
Midlene brukes til diverse nyanlegg, rehabiliteringer og omlegginger av byens gater og veier. Universell utforming av bussholdeplasser finansieres av denne posten. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 2,1 mill. i planperioden.

94. Gatelys
I forbindelse med rehabilitering av veinettet og økt graving i gatene, blir det samtidig utført en betydelig oppgradering av gatelysene og ledningsnettet. Videre dekkes tiltak i Strategisk belysningsplan for turveier av denne posten. Rådmannen foreslår å bevilge kr 12 mill. i 2018 og kr 10 mill. hvert år i resten av planperioden.

95. Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting 
Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i sak 36/14 utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, med en ramme på kr 40 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning i perioden, med kr 12 mill. i 2018 og kr 15,1 mill. i 2019.

96. Rehabilitering av Kongsgata
Kongsgata er en sentral bussvei som er i svært dårlig forfatning. Det må utarbeides en løsning for utbedring av dårlige grunnforhold, samt avklare valg av toppdekke. Forprosjekt for rehabilitering av Kongsgata startet høsten 2017, finansiert av statlige tiltaksmidler. Rådmannen foreslår å avsette totalt kr 28 mill. til formålet i perioden, hvor av kr 18 mill. disponeres fra flaskehalsprosjektet.

97. Rekkefølgekrav, støytiltak ved Gamleveien
Rehabiliteringen av Gamleveien er i stor grad finansiert av tilskudd fra Staten med kr 30 mill. I tilknytning til rehabiliteringen må det gjennomføres en rekke støytiltak på eiendommene langs veien. Dette er rekkefølgekrav som er avtalefestet med grunneierne. Kostnadene knyttet til dette er ikke finansiert, Rådmannen foreslår å øke bevilgningen til prosjektet med kr 10 mill. i 2018.

98. Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner
For å få folk til å bruke sykkelveinettet, må dette til enhver tid ha høy standard. Arbeidet med å heve standarden og bygge nye tilrettelagte traseer vil bli prioritert de kommende årene. Det vil også være viktig å bygge og tilrettelegge for mer sykkelparkering og servicefunksjoner for sykkel. Målsettingen med å satse på sykkel er økt fremkommeligheten og sikkerhet, med det som resultat at flere velger å sykle. For å nå dette målet er det viktig at denne satsingen videreføres. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på til sammen kr 9 mill. i planperioden

99. Sykkelstrategi
Ved behandling av handlings og økonomiplan 2017-2020 vedtok bystyre å videreføre satsingen. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 80 mill. i planperioden og omfatter gjennomføring av fysiske tiltak som er skissert i strategidokumentet for sykkel. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen med kr 20 mill. årlig til og med 2021.

100. Austre Åmøy, gang/sykkelvei
Tiltaket må reguleres, planlegges og prosjekteres og omfatter også gang- og sykkelvei langs fylkesveien i Vestre Åmøy. Rådmannen foreslår å bevilge kr 5 mill. i 2018 til forarbeidet med regulering, planlegging og prosjektering. Det forventes tilskudd på inntil kr 2 mill. til dette tiltaket i sammenheng med etablering av Nye Stavanger.

101. Trafikksikkerhet
Prosjektene som er prioritert gjennomført er valgt med utgangspunkt i Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger samt Handlingsplan for opparbeiding av gatetun og miljøgater. Prosjektene er viktige tiltak for å øke tryggheten for myke trafikanter, spesielt barn på skolevei. I planperioden er fullfinansiering av g/s vei langs Krossbergveien og fortau langs Solliveien og Øvre Vågen prioritert. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 15,3 mill. til formålet.

102. Miljø og gatetun
Handlingsplan for planlegging og opparbeiding av gatetun og miljøgater ligger til grunn for prioriteringen av prosjektene innenfor fagfeltet miljø og gatetun. Opparbeidelsen av en gate gir signaler om verdi og bruk, og visuelt forfall vitner om et område med lav status og lite ressurser. Ved å heve standarden øker verdien på gaterommet, og ved bevisst valg av møblering og beplantning kan gaten gis en identitet og bli en estetisk opplevelse for brukerne og beboerne. I tillegg vil fysiske virkemidler styre trafikantenes adferd, gi lave kjørehastighet og økt trivsel for fotgjengere og syklister. Gatetun og miljøgater utformes etter prinsipp for universell utforming, og gir dermed økt tilgjengelighet for alle. I planperioden er Østre del av Verket og Avaldnesgata prioritert. En årlig bevilgning på kr 3,5 mill. videreføres i planperioden.

103. Trafikksikring Jåtten
Prosjektet startet i 2017 og videreføres i 2018. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Stavanger eiendom sitt prosjekt med etablering av nytt garderobebygg på Hinna idrettspark, inkludert rekkefølgekrav. Det avsettes kr 4,5 mill. i 2018.

104. Sentrum
Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. I kommende planperiode foreslås å prioritere en omlegging og oppgradering av Arneageren, Tivolifjellet, Valberget og Tjensvolltorget. Arbeidet med å gjøre Tusenårsstedet/torget mer brukervennlig delfinansieres også under denne budsjettposten. Rådmannen foreslår å bevilge kr 9 mill. i 2018 og kr 6 mill. årlig resten av planperioden.

105. Løkker/baner/skatebaner/nærmiljøanlegg
Bevilgning i gjeldende Handlings- og økonomiplan videreføres i planperioden til bygging av nærmiljøanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei og brukes til å imøtekomme behovet for nye anlegg, samt rehabilitering av eksisterende nærmiljøanlegg. En årlig bevilgning på kr 6,1 mill. videreføres i planperioden.

106. Tasta skatepark, del 2
Tasta skatepark del 2 har en vedtatt kostnadsramme på kr 23 mill. og fullføres i 2018.

107. Kreative lekeplasser
For å legge til rette for kombinering av lekeplasser og kunstverk, foreslår rådmannen å videreføre en årlig avsetning på kr 1 mill. i planperioden. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.

108. Prosjekt friområde
I tråd med bystyrets budsjettvedtak de senere år foreslår rådmannen å videreføre en årlig bevilgning på kr 10 mill. i planperioden. Midlene disponeres til innløsing av arealer, samt planlegging og opparbeiding av regulerte friområder.

109. Friområder, økt opparbeidelse
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2016 å avsette midler til opparbeiding av kommunens friområder. Rådmannen foreslår å videreføre satsingen på opparbeidelse av friområder i 2018 og 2019, med kr 2 mill. årlig. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.

110. Parkanlegg/friområder, rehabilitering
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig avsetning på kr 0,7 mill. i planperioden. Midlene skal brukes til rehabilitering av eldre, prioriterte parkanlegg, samt utvikling av aktivitetstilbudet i eksisterende parker og friområder. Midlene disponeres i årsprogrammet til Park og vei.

111. Idrettsanlegg, rehabilitering
Rehabiliteringsbehovet er stort. Rådmannen forslår å videreføre årlig avsetning på kr 6 mill. i planperioden til opprusting av utendørs idrettsanlegg. Midlene disponeres i årsprogrammene til Park og vei samt Idrett.

112. Lunde skole, rehabilitering av uteareal
Prosjektet gjelder oppgradering av skolegård ved Lunde skole, og er vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2017-2020. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektet med en kostnadsramme på kr 5,7 mill. i perioden.

113. Utearealer skoler
Gode skolegårder er viktig for barna i skoletiden, men skolene er også viktige møteplasser og aktivitetsområder om ettermiddagen og kveldstid. Utvikling av skolegårdene med vektlegging på kvalitet, aktivitet og sosialt samvær anses som viktig og nødvendig. Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 8 mill., tilsammen kr 32 mill. i planperioden. Bevilgningene medgår til nødvendig opprusting av skolens utearealer (utstyr, asfaltering, beplanting, samt mindre omlegginger).

114. Sunde og Kvernevik bydelshus, krav til et offentlig torgareal
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,5 mill. i 2018 og kr 1 mill. i 2019 til opparbeiding av nytt torg mellom bydelshus og svømmehall.

115. Cricketbane
Bystyret har vedtatt at behovet for cricketbane i regionen søkes løst i samarbeid med nabokommunene. I sak 138/17 som ble behandlet i kommunalstyret for bymiljø og utbygging gis det nærmere informasjon om status i arbeidet. Det pågår blant annet arbeid med å vurdere banen plassert i Lassa idrettspark. Rådmannen foreslår å videreføreprosjektet og avsetter kr 6,2 mill. til formålet i 2018.

116. Kunstgressbaner, rehabilitering av 3 baner årlig
Rådmannen foreslår å fortsette arbeidet med rehabilitering av kunstgressbaner i hele planperioden, med kr 12 mill. i årene 2020 og 2021.

Kirkelig fellesråd

117. Domkirken 2025
Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Arbeidet er startet på vestfasaden på grunn av akutt fare for nedfall av stein. En helhetlig restaureringsplan for anlegget ble utarbeidet i 2013 av Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as. Denne vil ligge til grunn for planlegging og gjennomføring av de videre restaureringsarbeidene. Fremdriften i arbeidene vil forøvrig avhenge av omfanget i årlige bevilgninger.

Det forutsettes statlig medfinansiering av restaureringsarbeidet, men per nå foreligger det ikke informasjon om hvor vidt staten vil delta i medfinansieringen og eventuelt hvor mye. Intensivering av arbeidet og dermed oppbudsjettering av prosjektet vil tynge kommunens totale investeringsbudsjett i neste planperiode. Usikkerhet ved statlig medfinansierning er en økonomisk risiko for kommunen og kan medføre strengere prioriteringer når det gjelder annet investeringsbehov. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at prosjektets utvikling og målsetting, mht. ferdigstillelse før byens 900 jubileum i 2025, krever at budsjettbevilgningene står i takt med den planlagte fremdriften.

Prosjektet har en total kostnad på kr 305 mill. og skal ferdigstilles innen 2025. Med bakgrunn i utviklingen i prosjektet og nye vurderinger av omfanget av det gjenstående arbeidet foreslår rådmannen å disponere kr 120 mill. av den avsatte rammen i denne planperioden. Prosjektet har per september 2017 disponert kr 25,5 mill. av den totale rammen på kr 305 mill. Dersom rådmannens budsjettforslag blir vedtatt vil prosjektet ved utgangen av 2021 ha disponert kr 145,5 mill. Resterende kr 159 mill. vil da disponeres i perioden 2021-2025 inntil prosjektet er ferdigstilt ved byens 900 års jubileum.

118. Bekkefaret kirke, rehabilitering
Kirken er i meget dårlig stand. Prosjektkostnad til rehabilitering av kirken utgjør kr 30 mill. Rådmannen foreslår å videreføre prosjektets bevilgning med sikte på ferdigstillelse i 2018.

119. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen i planperioden for oppgradering av kirkeparker og gravlunder.

120. Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger
Ved de gamle gravlundene er det varierende kvalitet på trykkvanns- og avløpsledningene. Rådmannen viderefører bevilgningen i planperioden for å kartlegge tilstand på trykkvanns- og avløpsledningene.

121. Hundvåg kirke, rehabilitering
Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 25 mill., og omfatter i tillegg til bygningsmessige kostnader også VVS – og el-kraft installasjoner. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen.

122. Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret
Som følge av behov knyttet til kapasitet, trosopplæring og fleksibilitet er det behov for å bygge ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret. Estimert prosjektkostnad utgjør kr 37 mill. og rådmannen å videreføre prosjektet med sikte på ferdigstillelse i 2021.

123. Tasta gravlund, prosjektering
Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningen på kr 0,6 mill. i planperioden til prosjektering av Tasta gravlund.

Finansiering av investeringer

124. Overføring fra driften
Deler av driftsinntekter benyttes som egenfinansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst også i kommende planperioder. Rådmannen foreslår å overføre om lag kr 994 mill. fra drift til investering i perioden 2018-2021 til finansiering av investeringene. For 2018 utgjør dette kr 186,6 mill.

125. Momsrefusjon investeringer
Forventet momsrefusjon knyttet til investeringsprosjekter utgjør kr 129,2 mill. i 2018.

126. Lyse AS, avdrag ansvarlig lån
Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr 43,6 mill. i årlige avdrag.

127. Salgsinntekter
I planperioden budsjetteres det med kr 98 mill. i salgsinntekter, som i all hovedsak er relatert til forventet salg av hotelltomt i Forum og Bjergsted, Utenriksterminalen, Tjensvolltorget samt parkeringsanlegg ved administrasjonsbygget i Olav Kyrres gate 23.

128. Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming
Det er vedtatt utbygging av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgnstjenester jf. omtale i investeringstiltak 47. Videre er det vedtatt at 11 av boligene skal selges til brukerne, mens kommunen vil beholder en bolig som personalbase.

129. Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse
Bystyret vedtok ved behandling av handlings- og økonomiplan for 2017-2020 avsette kr 5 mill. for å klarlegge og klargjøre områder som kan brukes til å ta imot overskuddsmasser fra regionens mange tunnelprosjekter. Det er forventet at eventuell utfylling i sjø skal kunne gi nye arealer til næring eller bolig, som forventes solgt for kr 15 mill. Inntektene er budsjettert i 2019 og 2020, men per oktober 2017 kan det ikke gis indikasjoner på hvor vidt inntektsforventningen kan oppnås.

130. Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig
Det er lagt til grunn kr 1,87 mill. i oppstartstilskudd per sykehjemsplass. Det budsjetteres med et statstilskudd på kr 230,2 mill. til det nye sykehjemmet i Lervig i 2018, basert på 123 plasser.

131. Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap
Det budsjetteres med statstilskudd til omsorgsboliger med til sammen kr 11 mill.

132. Spillemidler nærmiljøanlegg
Rådmannen legger til grunn samlet tilskudd på kr 1,6 mill. i planperioden.

133. Tilskudd fra Enova
I planperioden legger rådmannen til grunn kr 5,2 mill. i tilskudd fra Enova knyttet til realisering av prosjektene relatert til energitiltak i kommunale bygg.

134. Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral
Basert på kostnadsramme til varmesentralen, som er kommunens delprosjekt i Triangulum, utgjør EU sin støtte til varmesentralen 1,5 mill. euro, eks. personalressursbruk. Finansiering fra EU-kommisjonen er basert på en etterskuddsvis refusjonsordning.

135. Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord
Det legges til grunn kr 2 mill. i spillemidler relatert til utbygging av nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord, med forventet utbetaling i 2019.

136. Spillemidler, nye Gamlingen
Det budsjetters med kr 10 mill. i spillemidler knyttet til Nye Gamlingen (2018).

137. Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall
Det legges til grunn kr 10 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av dobbelhall ved Hetlandshallen, hvorav kr 5 mill. forventes hvert av årene 2018 og 2019.

138. Mottatte avdrag på konserninterne utlån
I planperioden foreslås det et samlet utlån til kommunale foretak på kr 823,4 mill . (eks. etablererboliger) og omtales nærmere i kapitel 10. Avdragene skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Forventet avdrag i planperioden utgjør kr 84, 5 mill.

139. Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole
Det legges til grunn kr 7,5 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av idrettshall ved Madlamark skole.

140. Spillemidler Kvernevik svømmehall
Det budsjetters med kr 15 mill. i spillemidler til Kvernevik svømmehall. I vedtatt HØP 2017-2020 var tilskuddet forventet i 2017, men dette er endret til 2018.

141. Spillemidler Hundvåg svømmehall
Det budsjetters med kr 15 mill. i spillemidler til Hundvåg svømmehall. I vedtatt HØP 2017-2020 var tilskuddet forventet i 2017, men dette er endret til 2018.

142. Husbanktilskudd Oddahagen
I planperioden budsjetteres det med kr 10 mill. i Husbanktilskudd til kommunale boliger, Oddahagen.

143. Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3
I planperioden budsjetteres det med kr 10 mill. i Husbanktilskudd til kommunale boliger, Kari Trestakkv. 3

144. Bruk av ubudne investeringsfond
Formannskapet vedtok i sak 155/17 tertialrapportering per 31.08.17 å avsette kr 68,5 mill. til ubundne investeringsfond, blant annet på grunn av endring i finansiell fremdrift i enkelte prosjekter. Rådmannen foreslår å disponere midlene til delfinansiering av investeringene i 2018.

145. Spillemidler kunstgressbaner
Det legges til grunn kr 4 mill. i spillemidler knyttet til investeringer i kunstgressbaner i perioden.

146. Spillemidler idrettshall ved ny skole på Storhaug
Det legges til grunn kr 7 mill. i spillemidler knyttet til oppføring av idrettshall ved Madlamark skole.

147. Låneopptak
Investeringer som ikke finansieres av inntekter gjengitt over, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i bykassen i henhold til rådmannens forslag i perioden 2018-2021 utgjør kr 1,7 mrd., hvor av kr 344,8 mill. er låneopptaket i 2018. Om lag 42 % av de samlede investeringsutgiftene finansieres ved lån i planperioden, mens ca. 58 % egenfinansieres. Stavanger mottar tilskuddet for oppføring av Lervig sykehjem i 2018 som medfører at egenfinansieringen i planperioden er høy.