a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

13.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap 2016 Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger440 354454 255466 055469 070470 570470 570
Andre salgs- og leieinntekter725 825578 162592 157626 679656 263668 646
Overføringer med krav til motytelse1 076 276693 288713 636713 983713 983713 983
Rammetilskudd1 844 1012 024 0002 223 1002 246 6002 243 0002 248 100
Andre statlige overføringer264 432351 815306 515282 115260 115228 215
Andre overføringer49 26337 36536 04027 04022 34022 340
Skatt på inntekt og formue5 058 5824 980 0004 998 0005 029 0005 067 0005 110 000
Eiendomsskatt312 746328 000269 000276 500291 500291 500
Sum driftsinntekter9 771 5799 446 8859 604 5039 670 9879 724 7719 753 354
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter4 148 7774 203 3264 276 2914 247 3974 209 5904 184 645
Sosiale utgifter1 102 2501 143 5871 136 0511 140 1021 142 8291 144 694
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon1 111 7461 051 3641 089 0631 092 7521 083 5481 082 007
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon1 906 5491 835 0281 872 4201 894 5571 922 0741 936 779
Overføringer933 448948 161955 547954 777969 477980 177
Avskrivninger341 607389 767392 094394 204396 112397 981
Fordelte utgifter-107 335-49 463-49 463-49 463-49 463-49 463
Sum driftsutgifter9 437 0429 521 7709 672 0039 674 3269 674 1679 676 820
Brutto driftsresultat334 537-74 885-67 500-3 33950 60476 534
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte384 628410 302392 245440 294477 834501 862
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 65000000
Mottatte avdrag på utlån14 07328 64429 66131 66131 66131 661
Sum eksterne finansinntekter400 351438 946421 906471 955509 495533 523
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger256 591242 878237 422262 725295 589312 285
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)13 26700000
Avdrag på lån320 632337 847352 723374 190394 778415 598
Utlån1 6731 2301 2301 2301 2301 230
Sum eksterne finansutgifter592 164581 955591 375638 145691 597729 113
Resultat eksterne finanstransaksjoner-191 813-143 009-169 469-166 190-182 102-195 590
Motpost avskrivninger341 607389 767392 097394 207396 115397 983
Netto driftsresultat484 331171 873155 128224 678264 617278 927
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk149 67800000
Bruk av disposisjonsfond49 27301 2001 2001 2001 200
Bruk av bundne fond67 54811 86230 28017 6839 1378 810
Sum bruk av avsetninger266 49811 86231 48018 88310 33710 010
Overført til investeringsregnskapet205 874152 690186 608243 561274 954288 689
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk000000
Avsatt til disposisjonsfond291 09629 6300000
Avsatt til bundne fond94 4761 415000248
Sum avsetninger591 447183 735186 608243 561274 954288 937
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk159 38300000
Tabell 13.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue5 058 5824 980 0004 998 0005 029 0005 067 0005 110 000
Ordinært rammetilskudd1 844 1012 024 0002 223 1002 246 6002 243 0002 248 100
Skatt på eiendom312 746328 000269 000276 500291 500291 500
Andre direkte eller indirekte skatter000000
Andre generelle statstilskudd264 432351 815306 515282 115260 115228 215
Sum frie disponible inntekter7 479 8617 683 8157 796 6157 834 2157 861 6157 877 815
Renteinntekter og utbytte384 628410 302392 245440 294477 834501 862
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 65000000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.256 591242 878237 422262 725295 589312 285
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)13 26700000
Avdrag på lån320 632337 847352 723374 190394 778415 598
Netto finansinnt./utg.-204 211-170 423-197 900-196 621-212 533-226 021
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk000000
Til ubundne avsetninger291 09629 6300000
Til bundne avsetninger94 4761 415000248
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk149 67800000
Bruk av ubundne avsetninger49 27301 2001 2001 2001 200
Bruk av bundne avsetninger67 54811 86230 28017 6839 1378 810
Netto avsetninger-119 073-19 18331 48018 88310 3379 762
Overført til investeringsbudsjettet205 874152 690186 608243 561274 954288 689
Til fordeling drift6 950 7037 341 5197 443 5877 412 9167 384 4657 372 867
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 950 7037 341 5197 443 5877 412 9167 384 4657 372 867
Mer/mindreforbruk000000
Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift, Tall i hele tusenVedtatt budsjett 2017Budsjettforslag 2018Budsjettforslag 2019Budsjettforslag 2020Budsjettforslag 2021
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Rådmann9 0279 0279 0279 0279 027
Stab og støtte253 264275 539284 074274 074274 074
Kommuneadvokat5 6525 7275 7275 7275 727
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner267 943290 293298 828288 828288 828
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning42 55443 45443 45443 45443 454
Barnehage985 854987 704985 504983 854983 854
Grunnskole1 207 1541 248 1541 245 3541 245 3541 246 174
Johannes læringssenter144 037170 734170 234157 234157 234
Stavanger kulturskole35 81037 47037 47037 47037 470
Pedagogisk-psykologisk tjeneste41 64744 39743 39743 39743 397
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 82082 10082 10082 10082 100
Ungdom og fritid65 71168 19169 06168 93168 931
Helsestasjon og skolehelsetjenesten71 32674 17674 17674 17674 176
Barnevernstjenesten211 631225 041224 391224 641224 391
EMbo19 04684 99680 99679 99679 996
Sum Oppvekst og utdanning2 904 5903 066 4173 056 1373 040 6073 041 177
Helse og velferd     
NAV277 951303 251297 501296 751296 751
Boligkontoret7 1797 5797 5797 5797 579
Fysio- og ergoterapitjenesten60 17664 31663 81663 81663 816
Hjemmebaserte tjenester52 51163 52166 57163 57160 571
Bofellesskap447 912461 512469 012482 212493 912
Alders- og sykehjem818 952834 452832 252833 452834 652
Rehabiliteringsseksjonen46 58248 48248 48248 48248 482
Arbeidstreningsseksjonen13 44814 74815 24815 74815 748
Flyktningseksjonen21 69327 09322 29322 29322 293
Helse- og sosialkontor614 532587 596587 596587 596587 596
Dagsenter og avlastningsseksjonen109 980170 816170 816170 816170 816
Tekniske hjemmetjenester1 4941 5941 5941 5941 594
Krisesenteret i Stavanger12 21712 41712 41712 41712 417
Helsehuset i Stavanger13 57516 57517 07517 07517 075
Sentrale midler levekår-79 940-187 040-207 440-223 640-254 140
Sentrale midler legetjeneste70 28269 85770 05770 25770 457
Stab helse og velferd28 20531 70531 70531 70531 705
Stavanger legevakt47 78451 98451 98451 98451 984
Sum Helse og velferd2 564 5332 580 4582 558 5582 553 7082 533 308
Bymiljø og utbygging     
Stab Bymiljø og utbygging6 0956 1206 1206 1206 120
Stavanger eiendom251 588260 188269 588273 888276 488
Park og vei146 272151 472153 822156 072157 122
Idrett85 84787 45786 05785 95785 057
Vannverket00000
Avløpsverket00000
Renovasjon140140140140140
Plan og anlegg00000
Juridisk11 36611 46611 46611 46611 466
Sum Bymiljø og utbygging501 308516 843527 193533 643536 393
Samfunnsutvikling     
Stab samfunnsutvikling12 33212 17212 17212 17212 172
Beredskap5 1536 1536 1536 1536 153
Byggesaksavdelingen00000
Planavdelinger34 81740 21744 21742 21737 217
Miljø415 6161 6161 6161 616
Sum Samfunnsutvikling52 34364 15864 15862 15857 158
Innbyggerdialog, kultur og næring     
Kommunikasjon7 7748 4448 4448 4448 444
Næring9 87412 43312 43312 43314 933
Politisk sekretariat10 07310 23310 23310 23310 233
Kultur160 376165 976164 206164 206164 206
Servicetorg11 90510 90510 90510 90510 905
Smartby07 0007 0007 0007 000
Sum Innbyggerdialog, kultur og næring200 002214 991213 221213 221215 721
Felles kostnader850 800710 427694 821692 300700 282
Sum drift7 341 5197 443 5877 412 9167 384 4657 372 867
Sum fordelt til drift-7 341 519-7 443 587-7 412 916-7 384 465-7 372 867
Sum totalt00000
Tabell 13.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

 ENDRINGER I DRIFTOpprinnelig
vedtatt 2017
2018201920202021
 Frie inntekter     
1Formue- og inntektsskatt-4 980 000-4 998 000-5 029 000-5 067 000-5 110 000
2Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning-2 754 000-2 882 800-2 911 100-2 912 500-2 923 200
3Inntektsutjevning730 000659 700664 500669 500675 100
 Sum frie inntekter-7 004 000-7 221 100-7 275 600-7 310 000-7 358 100
 Sentrale inntekter     
4Lyse AS, disponering av frikraft-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400
5Kompensasjonsordninger fra Husbanken-24 200-20 900-21 500-22 500-22 600
6Eiendomsskatt-270 000-269 000-276 500-291 500-291 500
7Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige-250 000-276 000-247 000-223 000-191 000
 Sum sentrale inntekter-557 600-579 300-558 400-550 400-518 500
 Finans     
8Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor-87 462-99 955-103 864-107 339-110 682
9Lyse AS, utbytte-209 500-218 000-240 000-251 000-262 000
10SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte-3 900-3 900-3 900-3 900-3 900
11Renovasjonen IKS, utbytte-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000
12Forus Næringspark AS, utbytte-20 0000000
13Stavanger boligbygg KF, overføring til bykassen-67 300-66 700-61 450-58 400-58 500
14Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen-7 650-4 500-7 600-7 700-7 700
15Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån-27 900-26 600-27 100-28 200-28 300
16Renteinntekter, konserninterne lån-4 200-6 400-14 000-21 900-27 400
17Renteinntekter bank og finansforvaltning-26 900-29 700-31 500-32 200-33 800
18Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån181 918178 277192 281210 055221 023
19Avdragsutgifter (investeringslån)337 847352 723374 190394 778415 598
20Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til bykassen-30 000-25 000-25 000-25 000-25 000
 Sum finans33 95349 24551 05768 19478 339
 Overføring til investering, bruk og avsetning fond     
21Overføring fra drift til investering152 690186 608243 561274 954288 689
22Vekstfond, avsetning20 0000000
23Disposisjonsfond, avsetning9 6300000
24Vekstfondet, bruk0-1 200-1 200-1 200-1 200
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond182 320185 408242 361273 754287 489
 Sentrale utgifter     
25Folkevalgte42 64243 30043 30043 30043 300
26Hovedtillitsvalgte12 67913 30013 30013 30013 300
27Ordinær reservekonto7 2007 2007 2007 2007 200
28Kirkelig fellesråd82 15087 00087 00087 00087 000
29Felleskostnader68 80068 80068 80068 80068 800
30Oppreisningsordningen barnevern8 0001 0001 0001 0001 000
31Valg6 00006 00006 000
32Livssynssamfunn, tilskudd14 20014 20014 20014 20014 200
33Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling-11 5000000
34Pensjon, sentrale poster165 000158 850162 850165 850165 850
35Lønnsoppgjør 2018113 60086 00086 00086 00086 000
36Revisjon og kontroll5 3005 7005 7005 7005 700
37Reisevaneundersøkelsen0200200200200
38Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering-5 0000-10 000-20 000-20 000
39Eksterne husleiekontrakter, prisjustering 3 5003 5003 5003 500
 Sum sentrale utgifter509 071489 050489 050476 050482 050
 Sum netto utgifter725 344723 703782 468817 998847 878
 Tilskudd regionale prosjekter     
40Tall Ship Race 20182 0007 7001001000
41Rogaland brann og redning IKS115 800117 550122 850128 450134 250
42Greater Stavanger AS7 9607 9607 9607 9607 960
43Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)49 90049 00049 50050 70050 900
44Sørmarka flerbrukshall IKS11 45011 10013 00013 20013 200
45Multihallen og Storhallen IKS8 9007 7007 5007 3007 300
 Sum tilskudd regionale prosjekter196 010201 010200 910207 710213 610
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon-6 640 246-6 875 687-6 850 622-6 834 692-6 815 112
 Disponibelt utover 2017-nivå0-235 441-210 376-194 446-174 866
 STAB OG STØTTEENHETER     
 Personal og organisasjon     
46Arkivenes hus, husleie 8 2008 2008 2008 200
47Arkivløsning, utviklingsprosjektet avsluttes -400-1 350-1 350-1 350
48Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter, prosjektet avsluttes 0-1 200-1 200-1 200
49Lærlinger, økning 1 0002 0002 0002 000
50Avviks- og varslingssystem, drift 200200200200
51Redusert ramme -550-550-550-550
52Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 0003 0003 0003 000
 Sum tiltak personal og organisasjon 11 45010 30010 30010 300
 Kommuneadvokat     
53Redusert ramme -25-25-25-25
54Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Kommuneadvokat 75757575
 Økonomi      
55Lisenskostnader 3 7003 7003 7003 700
56IT, åpne data, integrasjon og koding 1 4001 4001 4001 400
57IT, anskaffelse av sikkerhetssystem 700135135135
58IT, utvidet åpningstid, drift av møterom 1 4001 4001 4001 400
59IT, økt båndbredde i ungdomsskolene, prosjekt ferdigstilt i 2017 -250000
60IT, Google application, chromebook 1 5001 5001 5001 500
61Redusert ramme -725-725-725-725
62Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 3 1003 1003 1003 100
 Sum tiltak økonomi 10 82510 51010 51010 510
 SUM TILTAK STAB OG STØTTEENHETER 22 35020 88520 88520 885
 OPPVEKST OG UTDANNING     
 Barnehage     
63Barn i barnehagene, reduksjon -30 000-30 000-30 000-30 000
64Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov 300300-1 200-1 200
65Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon -1 100-1 100-1 100-1 100
66Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet 17 80017 80021 30021 300
67Ny rammeplan, pedagogisk materiell 1 7501 75000
68Foreldrebetaling, prisjustering -12 600-12 600-12 600-12 600
69Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering -300-1 200-1 200-1 200
70Pilotprosjekt "Utvidet bemanning" 3 2001 90000
71Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg -1 000-3 000-3 000-3 000
72Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole 500500500500
73Tidlig innsats barnehage 2 5002 5002 5002 500
74Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser 500500500500
75Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser -3 200-3 200-3 200-3 200
76Redusert ramme -3 000-1 000-1 000-1 000
77Redusert ramme, kompetansemidler -700-700-700-700
78Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 27 20027 20027 20027 200
 Sum tiltak barnehage 1 850-350-2 000-2 000
 Barneverntjenesten     
79Klientbudsjett, styrking 8 0008 0008 0008 000
80Bemanningsøkning 860860860860
81IKT-løft 25002500
82Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvakten 400000
83Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen 2 0002 0002 0002 000
84Redusert ramme -900-900-900-900
85Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 8002 8002 8002 800
 Sum tiltak barneverntjenesten 13 41012 76013 01012 760
 Embo     
86Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud -4 300-4 300-4 300-4 300
87Økt bemanning i bofellesskapene, EMbo 2 5002 5002 5002 500
88Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger 68 00064 00063 00063 000
89Redusert ramme -350-350-350-350
90Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Embo 65 95061 95060 95060 950
 Grunnskole     
91Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes 2017 -300-300-300-300
92Nye krav til kompetanse for lærere 5001 0001 0001 000
93Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid 500500500500
94Spesialundervisning på private skoler, endring i tildeling -1 000-2 000-2 000-2 000
95Lokal skolelederutdanning, utgår -500-1 000-1 000-1 500
96Økt antall elever som tilrås spesialundervisning 12 00012 00012 00012 000
97Omdisponere midler fra ordinær undervisning til spesialundervisning -12 000-12 000-12 000-12 000
98Elevtallsvekst grunnskole 3 3003 3003 3003 300
99Ferdighetsprøve i svømming på 1.-4. trinn 1 0001 0001 0001 000
100Foreldrebetaling skolefritidsordning, økes fra høsten 2018, jf HØP 2017-2020 -1 500-3 300-3 300-3 300
101Økt ramme til skolene, videreføre bystyrevedtak, sak 74/17 9 1009 1009 1009 100
102Tidlig innsats skole 2 5002 5002 5002 500
103Redusert ramme -5 500-5 500-5 500-5 500
104Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 32 30032 30032 30032 300
 Sum tiltak Grunnskole 40 40037 60037 60037 100
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten     
105Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre 1 5001 5001 5001 500
106Redusert ramme -250-250-250-250
107Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 6001 6001 6001 600
 Sum tiltak Helsestasjon og skolehelsetjenesten 2 8502 8502 8502 850
 Johannes læringssenter     
108Johannes læringssenter/Godalen videregående - kombinasjonsklasser grunnskole/vgo 1 00050000
109Bosetting av flyktninger, økte ressurser 2 5002 50000
110Fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven ble ferdigstilt i 2017 -480-480-480-480
111Introduksjonsstønad 20 00020 00010 00010 000
112Redusert ramme, innføringsskolen -723-723-723-723
113Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 4004 4004 4004 400
 Sum tiltak Johannes læringssenter 26 69726 19713 19713 197
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste     
114Prosjekt "Eg vil lære" videreføres 800800800800
115Bosetting av flyktninger, økte ressurser 1 000000
116Redusert ramme -150-150-150-150
117Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Pedagogisk-psykologisk tjeneste 2 7501 7501 7501 750
 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud     
118Redusert ramme -320-320-320-320
119Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 6002 6002 6002 600
 Sum tiltak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2 2802 2802 2802 280
 Stab Oppvekst og utdanning     
120Frivillighet prosjektet "sterk og stødig" og tilskuddsportal 200200200200
121Områdesatsing Storhaug 6 0006 0006 0006 000
122Områdesatsing Storhaug, øremerket tilskudd -6 000-6 000-6 000-6 000
123Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 700700700700
 Sum tiltak Stab Oppvekst og utdanning 900900900900
 Stavanger kulturskole     
124Kulturskolen, økt aktivitet 650650650650
125Undervisningsutstyr, redusert ramme -190-190-190-190
126Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Stavanger kulturskole 1 6601 6601 6601 660
 Ungdom og fritid     
127Fritid for alle 1 3001 3001 3001 300
128Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis 800800800800
129Bakgården, styrking 100100100100
130Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 2019 050000
131Omstilling 2018 -1 350-1 350-1 350-1 350
132Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende 5208901 2601 260
133Redusert ramme -290-290-290-290
134Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
 Sum tiltak Ungdom og fritid 2 4803 3503 2203 220
 SUM TILTAK OPPVEKST OG UTDANNING 161 227150 947135 417134 667
 HELSE OG VELFERD     
 Alders -og sykehjem     
135Omstilling 2018 -17 500-17 500-17 500-17 500
136Lervig sykehjem 78 70079 50079 50079 500
137Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -33 400-33 400-33 400-33 400
138St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -10 500-10 500-10 500-10 500
139Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -27 900-27 900-27 900-27 900
140Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger -1 200-1 200-1 200-1 200
141Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) 900900900900
142Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 5001 5001 5001 500
143Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 2002 4003 6004 800
144Egenbetaling på sykehjem, justering 5 0005 0005 0005 000
145Redusert ramme, avvikle Spania-plasser 0-4 200-4 200-4 200
146Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene -900-900-900-900
147Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 19 60019 60019 60019 600
 Sum tiltak Alders -og sykehjem 15 50013 30014 50015 700
 Arbeidstreningsseksjonen     
148Praksisplasser 1 0001 5002 0002 000
149Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 300300300300
 Sum tiltak Arbeidstreningsseksjonen 1 3001 8002 3002 300
 Bofellesskap     
150Omstilling 2018, bofellesskap for personer med utviklingshemming -7 500-7 500-7 500-7 500
151Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser 03 0006 2006 200
152Bofellesskap ROP, 4 plasser 1 5006 0006 0006 000
153Selveier boliger "Solborg", personer med utviklingshemming, 12 plasser 004 5007 700
154Bofellesskap, 2x8 plasser, personer med utviklingshemming 005 00010 000
155Prosjekt etablererboliger, personer med utviklingshemming, med 6 boliger og en personalbase 005004 000
156Satelitt, brukere med behov for 1:1 5 0005 0005 0005 000
157Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10+4 plasser + 2 satellitter 6 0006 0006 0006 000
158Redusert ramme, Bo og aktivitet psykisk helse -500-500-500-500
159Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 1009 1009 1009 100
 Sum tiltak Bofellesskap 13 60021 10034 30046 000
 Boligkontoret     
160Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Boligkontoret 100100100100
 Dagsenter og avlastningsseksjonen     
161Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og personer med utviklingshemming, 4 plasser 20 40020 40020 40020 400
162Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -9 100-9 100-9 100-9 100
163Dagsenterplasser, personer med utviklingshemming, 15 brukere 4 5004 5004 5004 500
164Madla barnebolig, rammejustering grunnet beboer som flytter til ny bolig -1 500-1 500-1 500-1 500
165Mosvangen, avlastning 1 5001 5001 5001 500
166Redusert ramme -1 500-1 500-1 500-1 500
167Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 5 2005 2005 2005 200
 Sum tiltak Dagsenter og avlastningsseksjonen 19 50019 50019 50019 500
 Flyktningseksjonen     
168Saksbehandling og drift, økt bemanning 4 800000
169Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Flyktningseksjonen 5 400600600600
 Fysio- og ergoterapitjenesten     
170Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - avtalehjemler 440440440440
171Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering - "Felles bruker, felles innsats" 1 5001 5001 5001 500
172Egenandel fysioterapi, innføring fra 2019 1 000500500500
173Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 2001 2001 2001 200
 Sum tiltak Fysio- og ergoterapitjenesten 4 1403 6403 6403 640
 Helse og sosialkontor     
174Kommunal avlastning og kjøp fra ekstern leverandør, reduserte utgifter som følge av overflytting til Bjørn Farmannsgate 25 -7 500-7 500-7 500-7 500
175Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 10 00010 00010 00010 000
176Ressurskrevende brukere, økt egenandel 5 0005 0005 0005 000
177Heldøgns- og avlastningsplasser, kjøp 5 0005 0005 0005 000
178Redusert ramme, driftsutgifter -200-200-200-200
179Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 1002 1002 1002 100
 Sum tiltak Helse og sosialkontor 14 40014 40014 40014 400
 Helsehuset i Stavanger     
180Responssenter velferdsteknologi 1 5002 0002 0002 000
181Nye lokaler, husleie 1 0001 0001 0001 000
182Redusert ramme -100-100-100-100
183Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 600600600600
 Sum tiltak Helsehuset i Stavanger 3 0003 5003 5003 500
 Hjemmebaserte tjenester     
184Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien 500500500500
185Bompengeavgift, Bypakke Nord-Jæren fra 2018 6103 6603 6603 660
186Omstilling 2020, hjemmebaserte tjenester 00-2 500-5 000
187Nye lokaler Madla og Tjensvoll HBT, husleie 01 0001 0001 000
188Cosdoc +, videre utrulling 750750750750
189Spider Solution, logistikkprogram hjemmesykepleien, gevinstrealisering  0-1 000-1 500-2 000
190El-biler Hundvåg og Storhaug HBT 150150150150
191Redusert ramme, gevinstrealisering innføring av medisindispensere hjemmesykepleien -500-500-500-500
192Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 9 5009 5009 5009 500
 Sum tiltak Hjemmebaserte tjenester 11 01014 06011 0608 060
 Krisesenteret i Stavanger     
193Økt bemanning  200200200200
 Sum tiltak Krisesenteret i Stavanger 200200200200
 NAV     
194Sosialhjelp  15 00010 00010 00010 000
195Kvalifiseringsprogram, KVP, stønad til deltakere 5 0005 0005 0005 000
196NAV Flyktningveiledere 3 0002 2501 5001 500
197"Eg vil lære", barneansvarlig i NAV-kontorene 600600600600
198Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 7001 7001 7001 700
 Sum tiltak NAV 25 30019 55018 80018 800
 Rehabiliteringsseksjonen     
199Eventyrbråtet, økt bemanning 600600600600
200Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 3001 3001 3001 300
 Sum tiltak Rehabiliteringsseksjonen 1 9001 9001 9001 900
 Sentrale midler legetjeneste     
201Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst 200400600800
202Redusert ramme -625-625-625-625
 Sum tiltak Sentrale midler legetjeneste -425-225-25175
 Sentrale midler levekår     
203Psykiatrimidler, overføring til drift av Bakgården -100-100-100-100
204Bosetting av flyktninger -96 800-120 000-135 000-164 180
205Innovasjon innen velferdsteknologi 3 0003 0003 0003 000
206Lag og organisasjoner, tilskudd til rusarbeid 1 0001 0001 0001 000
207Nye lokaler Byfjordparken, økte husleieutgifter 3003 1001 9001 900
208Ressurskrevende tjenester, økt refusjonsinntekt -18 000-18 000-18 000-18 000
209Kommunalt rusarbeid, prosjekter, fra øremerkede midler til rammetilskudd 4 4004 4004 4004 400
 Sum tiltak Sentrale midler levekår -106 200-126 600-142 800-171 980
 Stab helse og velferd     
210Økt ressurs smittevernoverlege 300300300300
211Fag-/kommunalsjefstillinger på levekårsområdet, 2 stillinger 2 2002 2002 2002 200
212Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Stab helse og velferd 3 5003 5003 5003 500
 Stavanger legevakt     
213Nødnett, økte priser 1 7001 7001 7001 700
214Legebil, drift 1 5001 5001 5001 500
215Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 0001 0001 0001 000
 Sum tiltak Stavanger legevakt 4 2004 2004 2004 200
 Tekniske hjemmetjenester     
216Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Tekniske hjemmetjenester 100100100100
 SUM TILTAK HELSE OG VELFERD 16 525-5 375-10 225-29 305
 BYMILJØ OG UTBYGGING     
 Stab Bymiljø og utbygging     
217Redusert ramme -75-75-75-75
218Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab Bymiljø og utbygging 25252525
 Idrett     
219Oilers investa AS, indeksregulering 100200300400
220Svømmehallene, økte billettinntekter -1 600-1 600-1 600-1 600
221ONS i 2018 og 2020, leieinntekter -1 2000-1 2000
222OTD i 2018 og 2020, bortfall av leieinntekter  70007000
223Stavanger svømmehall, reduserte inntekter grunnet rehabilitering 300-2 500-3 400-3 400
224Gamlingen, billettinntekter -1 000-1 000-1 000-1 000
225Nye Gamlingen, drift 2 0002 0002 0002 000
226Hetlandshallen, dobbel idrettshall, drift 08002 0002 000
227Hammer Series, tilskudd 1 5001 5001 5000
228Redusert ramme, Kvernevik og Hundvåg svømmehall -290-290-290-290
229Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 1001 1001 1001 100
 Sum tiltak Idrett 1 610210110-790
 Juridisk     
230Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak juridisk 100100100100
 Park og vei     
231Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler 150300450600
232Bidrag fra vertskommune under festival 50003000
233Biologisk mangfold 250500500500
234Framkommelighet 4008001 2001 600
235Trafikksikkerhet og miljø 3004009001 000
236Nye anlegg 6001 2001 6002 000
237Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 250400600800
238Plasser, vei og torg  200200400400
239Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100200300400
240Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS 4001 5001 5001 500
241Sansehager, drift og vedlikehold 500500500500
242Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder -650-650-650-650
243Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 2002 2002 2002 200
 Sum tiltak Park og vei 5 2007 5509 80010 850
 Stavanger eiendom     
244Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 10 90018 60022 40024 500
245Forsikring bygg 200400600800
246ENØK - innsparinger -5 200-6 700-6 700-6 700
247Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader -4 000-6 850-6 850-6 850
248Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold 05 0005 0005 000
249Nye bygg, energiutgifter 2 9003 7504 0504 350
250Stokkaveien, husleiekostnader 100100100100
251Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet -1 200-1 200-1 200-1 200
252Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 9004 9004 9004 900
 Sum tiltak Stavanger Eiendom 8 60018 00022 30024 900
 Vannverket     
253Fastledd, IVAR -1 1772 8703 7204 861
254Mengdevariabelt ledd, IVAR -1 6844 5865 2566 426
255Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
256Driftsutgifter/generell prisstigning 3 0133 8014 6055 425
257Avskrivninger 1 0501 9412 7933 607
258Renter restkapital 3 3974 1974 8775 528
259Bruk/avsetning til selvkostfond 2664 8506 9021 956
260Gebyrer/gebyrøkning -5 215-22 945-29 203-29 203
 Sum tiltak Vannverket 0000
 Avløpsverket     
261Fastledd, IVAR 2 0422 3005 8346 141
262Mengdevariabelt ledd, IVAR 6 4906 11011 64012 450
263Bemanningsøkning iht. hovedplan 3507001 0501 400
264Driftsutgifter/generell prisstigning 3 8154 7465 6956 663
265Avskrivninger 1 5112 7373 8004 861
266Renter restkapital 6 5697 5698 4629 292
267Bruk/avsetning til selvkostfond -20 777-14 470-9 343-6 885
268Gebyrer/gebyrøkning 0-9 692-27 138-33 922
 Sum tiltak Avløspverket 0000
 Renovasjon     
269Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 5001 0001 5002 000
270Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 1 6603 6495 8678 000
271Kalkulerte finanskostnader -37-45-58-70
272Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 1797921 2001 615
273Gebyrer/generell gebyrøkning -2 980-7 780-12 260-16 420
274Bruk/avsetning til selvkostfond 6782 3843 7514 875
 Sum tiltak renovasjon 0000
 SUM TILTAK BYMILJØ OG UTBYGGING 15 53525 88532 33535 085
 SAMFUNNSUTVIKLING     
 Miljø     
275Panteordning gamle vedovner 5 0005 0005 0005 000
276Revisjon klima- og miljøplan -500-500-500-500
277Piggdekkgebyr -3 000-3 000-3 000-3 000
278Ullandhaug økologiske gård, tilskudd 4 000000
279Redusert ramme -25-25-25-25
280Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Miljø 5 5751 5751 5751 575
 Planavdelinger     
281City Impact District 1 0001 0001 0001 000
282Eiendomsskatt, taksering 3 0007 0005 0000
283Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 4001 4001 4001 400
 Sum tiltak Planavdelinger 5 4009 4007 4002 400
 Stab Samfunnsutvikling     
284Klimatilpasning og radikalisering 1 0001 0001 0001 000
285Redusert ramme -260-260-260-260
286Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak stab samfunnsutvikling 840840840840
 SUM TILTAK SAMFUNNSUTVIKLING 11 81511 8159 8154 815
 INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING     
 Kommunikasjon     
287Digital kommunikasjon - kommunikasjonsrådgiver 500500500500
288Redusert ramme -30-30-30-30
289Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Kommunikasjon 670670670670
 Kultur     
290MUST - økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes 2 8001 6001 6001 600
291Stiftelsen Grafisk Verksted – økt driftstilskudd  125125125125
292Kommunalstyrets (KKI) disposisjonskonto, finansiering av økt tilskudd til Stiftelsen Grafisk Verksted -125-125-125-125
293Rogaland teater – tilskudd til sceneskifte 570000
294Rogaland teater - tilskudd til KS1 for nytt teaterhus utgår, avtaleperiode ferdig -540-540-540-540
295Rogland teater, SSO, MUST - tilskudd 1 4001 4001 4001 400
296MUST - tilskudd til arkitektkonkurranse "Museumsparkvisjonen" utgår, avtaleperiode ferdig -400-400-400-400
297Opera Rogaland IKS 100100100100
298Nye Tou, reforhandlet driftsavtale  300300300300
299Redusert ramme, kommunalstyrets disposisjonskonto (KKI) -130-130-130-130
300Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 5001 5001 5001 500
 Sum tiltak kultur 5 6003 8303 8303 830
 Næring     
301Kunnskapsby, forskningsprosjekter, studentråd 2 5002 5002 5005 000
302Redusert ramme -41-41-41-41
303Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100100100100
 Sum tiltak Næring 2 5592 5592 5595 059
 Politisk sekretariat     
304Redusert ramme -40-40-40-40
305Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 200200200200
 Sum tiltak Politisk sekretariat 160160160160
 Innbyggerservice     
306Innbyggerservice, flytting ferdigstilt i 2017 -1 000-1 000-1 000-1 000
 Sum tiltak innbyggerservice -1 000-1 000-1 000-1 000
 SUM TILTAK INNBYGGERDIALOG, KULTUR OG NÆRING 7 9896 2196 2198 719
 SUM ENDRINGER/TILTAK PÅ TJENESTEOMRÅDENE 235 441210 376194 446174 866
 Disponibelt utover 2017-nivå -235 441-210 376-194 446-174 866
 Herav driftskonsekvenser av investeringer 52 15065 40084 70099 900
 Herav lønnsoppgjør 2017, helårsvirkning 147 600147 600147 600147 600
 Sum tekniske budsjettjusteringer 0000
 BUDSJETTBALANSE 0000
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål2018201920202021Snitt 2018-2021 Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene1,6 %2,3 %2,7 %2,9 %2,4 %3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering68 %59 %54 %49 %58 %> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene64 %64 %65 %66 %65 %< 60 %
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

13.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner)Opprinnelig vedtatt budsjett 2017Justert budsjett per 2. tertial 2017Rådmannens forslag 2018Rådmannens forslag 2019Rådmannens forslag 2020Rådmannens forslag 2021
Formue- og inntektsskatt -4 980 000-4 917 000-4 998 000-5 029 000-5 067 000-5 110 000
Vekst fra året før0,7%-2,8%1,7%0,6%0,8%0,8%
% av landsgjennomsnittet129,5%127,3%125,5%125,5%125,5%125,5%
Antall innbyggere 01.01.132 729132 729133 159134 000135 021136 148
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 36637 04537 53437 53137 52637 530
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 28 85229 10329 90629 89529 89029 893
Diff. Stavanger og landsgj.snittet8 5147 9427 6287 6367 6367 637
Rammetilskudd:       
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)-3 099 000-3 098 743-3 153 319-3 181 119-3 205 025-3 235 621
Utgiftsutjevning400 578400 361335 770334 924351 984370 680
INGAR 13 40913 4099 49910 00010 00010 000
Saker med særskilt fordeling-20 187-20 187-21 085-21 085-21 085-19 517
Storbytilskudd-48 800-48 800-47 915-48 070-48 374-48 742
Overgangsordning - kommunesammenslåing -5 604-5 750-5 750  
Saldering NB /RNB 2 164    
Prosjektskjønn -500    
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.-2 754 000-2 757 900-2 882 800-2 911 100-2 912 500-2 923 200
Inntektsutjevning 730 000681 200659 700664 500669 500675 100
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning-2 024 000-2 076 700-2 223 100-2 246 600-2 243 000-2 248 100
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet-7 004 000-6 993 700-7 221 100-7 275 600-7 310 000-7 358 100
Sum endring i % fra (justert) budsjett året før  3,3%0,8%0,5%0,7%
Tabell 13.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)