a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

5.3.4 PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

Tjenestebeskrivelse

PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for barn og elever med særlige behov.

I arbeidet med enkeltsaker har PPT ansvar for å veilede, utrede og ta standpunkt til behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats
PPT vil prioritere sitt nye oppdrag i barnehageloven: Å bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Arbeidet med tiltaket Rett hjelp tidlig og med språkarbeid i barnehagene vil bli videreført. Forskning viser at hjelp som settes inn tidlig er god forebygging og en viktig faktor for å hindre frafall i videregående skole. Ved overgang til skolen arrangerer PPT overføringsmøter for å gi mulighet til å legge til rette for en god skolestart. PPT vil fortsatt prioritere innsatsen i barnehage, med overgang til de første skoleårene.

Tilbud om kompetanseheving
Antall saker til PPT har økt, særlig innen området flerspråklige. Arbeidet med utredning og veiledning på dette feltet vil bli prioritert. Som tidligere vil PPT gi barnehager og skoler tilbud om å delta på kursrekker, konsultasjoner og nettverk hvor etterspurte temaer tas opp. Dette vil i noen grad erstatte veiledning i enkeltsaker.

Elektronisk informasjonssystem
PPT har i dag et klientsystem som ikke kommuniserer elektronisk med barnehager og skoler. Det betyr at klientsaker må sendes i papirversjon. Et felles system for barne- og elevmapper hvor konfidensielle saker kan sendes elektronisk, vil bli implementert i 2018.

Budsjettramme for PPT 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 41 647 41 647 41 647 41 647
 Endringer:    
114Prosjekt "Eg vil lære" videreføres 800 800 800 800
115Bosetting av flyktninger, økte ressurser 1 000 000
116Redusert ramme -150 -150 -150 -150
117Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 100 1 100 1 100 1 100
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 44 397 43 397 43 397 43 397
Tabell 5.6 Budsjettramme for PPT 2018-2021, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)