a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

7.7 Samfunnssikkerhet , folkehelse og mangfold

Prioriterte oppgaver i planperioden

Samfunnssikkerhet

 • Oppfølging av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (2017)
 • Ha oppmerksomhet på Stavangers sårbarhet ovenfor klimaendringene, og utvikle kommunens evne til å bli mer klimarobust.
 • Samfunnet er svært avhengig av digitale og tekniske løsninger. Svikt kan føre til at store deler av samfunnet får omfattende problemer, spesielt innenfor telekommunikasjon og kraftforsyning. Arbeid med økt robusthet i tekniske løsninger, og evne til å håndtere driftsavbrudd, vil bli prioritert.
 • Terror og alvorlig kriminalitet er også områder avdelingen prioriterer høyt i planperioden.

Folkehelse

 • Rullere strategidel og handlingsdel i strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029.
 • Delta og sikre folkehelseperspektivet i en rekke plan- og utredningsarbeid, herunder ny kommuneplan, boligsosial handlingsplan, ny fattigdomsplan, ny plan for friområdene (Park og vei), revisjon av handlingsplanene for psykisk helse og rus, ny plan for oppveksttjenestene, levekårsundersøkelse blant barn og unge i Stavanger osv.
 • Gjennomføre program for områdesatsing på Storhaug, i samarbeid med staten og andre aktører.

Mangfold og inkludering

 • Styrke og utvikle den regionale samordningsgruppen mot voldelig ekstremisme i regionen (SAMVER), som ledes av Stavanger kommune.
 • Utvikle forpliktende og stabile samarbeidsarenaer internt i kommunen Utvikle og ta i bruk nye metoder for innbyggerinvolvering. Forpliktende oppfølging og aktiv deltakelse i nettverkene ICC (Intercultural Cities) og Nordic safe Cities.
 • Styrket metode-og analysekompetanse
 • Avdelingen har et særlig ansvar for å samarbeide med STL( Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn) frivillige lag og organisasjoner og Kulturhuset Sølvberget.