a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

7.2 Kommuneplan

Tjenestebeskrivelse

Kommuneplanavdelingens hovedoppgaver er overordnet og strategisk planlegging, og utrednings- og analysearbeid. Arbeidet skjer med et regionalt perspektiv. I de større planoppgavene vektlegges informasjon til og medvirkning fra interesserorganisasjoner og innbyggere. Kommuneplanavdelingens oppgaver løses best når det jobbes på tvers av avdelingene.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2034
Kommuneplanavdelingen vil følge opp gjennomføringen av vedtatt Kommunal planstrategi 2016-2019. Arbeid med ny Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2034 har startet. Planprogrammet er ferdigstilt. Arbeidet med å utarbeide et planforslag skjer i 2018. Kommuneplanavdelingen har etablert administrativ dialog med Finnøy og Rennesøy om kommuneplanarbeidet i hver av kommunene. Samtidig videreføres koordineringen av kommuneplanarbeidet med Sandnes, Sola og Randaberg.

Andre større planoppgaver
Kommunedelplan for Stavanger sentrum skal ut på en tredje høring høsten 2017. Det legges opp til sluttføring av planarbeidet, med vedtak av plan i 2018. Deltakelse i og videreutvikling av City Impact District Stavanger sentrum (CID) vil være en viktig oppgave i 2018.

Planforslag for Interkommunal kommunedelplan for Forus kommer på høring i 2018. Arbeidet planlegges ferdigstilt ved utgangen av 2018.

Arbeidet med oppdatering av Regionalplan Jæren har startet. Planprogram for arbeidet kommer på høring våren 2018. Dette vil være en prioritert oppfølgingsoppgave.

Avdelingen deltar i Prosjekt beboerlyst som skal utvikle kommunens samhandling og kommunikasjon med innbyggere.

I arbeidet med ny kommuneplan og rulleringen av regionalplanen vil kommuneplanavdelingen ha særlig oppmerksomhet på oppfølging av Byvekstavtalen.