a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

13.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler1 161 8431 268 3441 050 750934 050912 1501 030 450
Utlån og forskutteringer273 288420 630418 510540 500467 120372 280
Kjøp av aksjer og andeler30 19525 10026 00025 60025 40028 000
Avdrag på lån125 410106 000114 000122 000130 000138 000
Dekning av tidligere års udekket000000
Avsetninger139 449000146 50028 500
Årets finansieringsbehov1 730 1851 820 0741 609 2601 622 1501 681 1701 597 230
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler884 932967 861763 297929 664901 839907 413
Inntekter fra salg av anleggsmidler144 647135 00016 00097 00044 00016 000
Tilskudd til investeringer70 48973 150278 19541 8002 00016 500
Kompensasjon for merverdiavgift172 493153 000129 210115 158112 506127 014
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner246 715244 218167 450194 967345 871241 614
Andre inntekter2700000
Sum ekstern finansiering1 519 3031 573 2291 354 1521 378 5891 406 2161 308 541
Overført fra driftsbudsjettet205 873152 690186 608243 561274 954288 689
Bruk av avsetninger5 00994 15568 500000
Sum finansiering1 730 1851 820 0741 609 2601 622 1501 681 1701 597 230
Udekket/udisponert000000
Tabell 13.8 Budsjettskjema 2A - investering
Last ned tabelldata (Excel)