a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

13.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue5 058 5824 980 0004 998 0005 029 0005 067 0005 110 000
Ordinært rammetilskudd1 844 1012 024 0002 223 1002 246 6002 243 0002 248 100
Skatt på eiendom312 746328 000269 000276 500291 500291 500
Andre direkte eller indirekte skatter000000
Andre generelle statstilskudd264 432351 815306 515282 115260 115228 215
Sum frie disponible inntekter7 479 8617 683 8157 796 6157 834 2157 861 6157 877 815
Renteinntekter og utbytte384 628410 302392 245440 294477 834501 862
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 65000000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.256 591242 878237 422262 725295 589312 285
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)13 26700000
Avdrag på lån320 632337 847352 723374 190394 778415 598
Netto finansinnt./utg.-204 211-170 423-197 900-196 621-212 533-226 021
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk000000
Til ubundne avsetninger291 09629 6300000
Til bundne avsetninger94 4761 415000248
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk149 67800000
Bruk av ubundne avsetninger49 27301 2001 2001 2001 200
Bruk av bundne avsetninger67 54811 86230 28017 6839 1378 810
Netto avsetninger-119 073-19 18331 48018 88310 3379 762
Overført til investeringsbudsjettet205 874152 690186 608243 561274 954288 689
Til fordeling drift6 950 7037 341 5197 443 5877 412 9167 384 4657 372 867
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 950 7037 341 5197 443 5877 412 9167 384 4657 372 867
Mer/mindreforbruk000000
Tabell 13.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)