a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

9.5 Innbyggerservice

Tjenestebeskrivelse

Innbyggerservice er kommunens ansikt utad. Innbyggerne skal ha en samordnet og god service. Tanken er; en dør, en skranke, ett telefonnummer. Målet skal være at de fleste skal kunne få svar på det de spør om der og da, eller få vite hvordan de går frem i en videre dialog med kommunen.

Innbyggerservice skal prioritere tilpasset og målrettet service, utnytte digitaliseringspotensialet og legge til rette for klar og tydelig kommunikasjon.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Digitalisere Innbyggerservice
Stavanger har som mål å heldigitalisere kommunens sentrale arbeidsprosesser og samhandling med innbyggerne. Det er viktig å videreføre digitaliseringsprosjekter innen alle kommunens tjenesteområder. Samhandling på tvers og organisering for å sikre bedre gjennomføringsevne er prioritert i det videre arbeidet.  Kommunen vil fortsette utrulling og bruk av nasjonale løsninger knyttet til blant annet digital postkasse, og være en aktiv aktør i videreutviklingen av disse. Nye nettsider vil bli en anledning til å utvikle nye og brukervennlige løsninger.

Strategiplan for Innbyggerservice
Strategiplanen for Innbyggerservice skal evalueres og endres i gjeldende periode.

Etablere og videreutvikle callsenter
Innbyggerservice har startet arbeidet med å etablere et callsenter. Intensjonen er at innbyggerne som velger å ringe til kommunen, skal få gode svar når de ringer. Det vil arbeides systematisk med kompetanseutvikling og samhandling for å kunne gi gode svar.

Møte innbyggerne der de er
I perioden skal det vurderes om kommunen skal ha et servicetilbud der innbyggerne ferdes. Det planlegges å i perioder etablere midlertidige møteplasser og kontor i sentrum for å kunne møte innbyggerne på deres arena. Kommunen vil på denne måten kunne tilrettelegge for at innbyggerne får raskt svar på sine henvendelser.

Kanalstrategi og kanalbevissthet
Innbyggerne ønsker svar i den kanalen de henvender seg. Kommunen skal legge opp til stor grad av sømløshet, der innbyggerne er i førersete ved valg av kanal. Innbyggerservice skal aktivt ta i bruk Stavanger kommune sin hjemmeside i veiledning av innbyggere og næringsliv. Innbyggeren skal møte medarbeidere som har spisskompetanse på sine tjenesteområder, høy grad av service og smart bruk av teknologi.

Vielser
Overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene trer i kraft fra 1. januar 2018. Ikrafttredelse av lovendringen innebærer at kommunene må være klare til å gjennomføre vielser for brudepar som ønsker det i kommunen fra 1. januar 2018. Det administrative ansvaret legges til det nye tjenesteområdet innbyggerdialog, kultur og næring. Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.