a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

9.4 Smartby

Tjenestebeskrivelse

Smartby-arbeidet skal se til at Stavanger befester og videreutvikler sin posisjon som en ledende smartby. Veikartet for Smartbyen Stavanger angir ønsket retning for utviklingen av smartbyen, og er et rammeverk for gjennomføring av arbeidet. Smartby- satsingen skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov ved bruk av ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, å bo og å arbeide i.
I Smartbyen Stavanger samarbeider det offentlige, næringslivet og akademia som likeverdige parter. Samarbeidet skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer på en bærekraftig og effektiv måte. Dette igjen skal gi positiv effekt på næringsutvikling. Stavanger skal delta i et felles nordisk nettverk av smarte byer.

Kriterier for Smartby-prosjekter

Følgende kriterier/forutsetninger må være tilstede for at de skal klassifiseres som et smartby-prosjekt:
• Teknologi: I Smartbyen Stavanger vil teknologi alltid inngå som en del av løsningen – enten det er snakk om ny teknologi som anvendes eller eksisterende teknologi som videreutvikles.
• Samarbeid: I en smartby er samhandling mellom kommune, næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggerne et grunnleggende premiss
• Innbyggerinvolvering: Innbyggernes behov er utgangspunktet, og kan skje direkte eller indirekte, gjennom datainnsamling via observasjoner eller målinger.

Formålet med smartbyarbeidet er:
• Styrke evnen til å håndtere de store samfunnsutfordringene
• Utvikle bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne
• Bidra til nye næringsvirksomheter og nye arbeidsplasser
• Redusere klimagassutslipp og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling

Kjennetegn på smartbyarbeidet:
• Innbyggernes behov vektlegges
• Åpenhet og transparens
• Deling av informasjon og data
• Likeverdighet og gjensidig tilpasning
• Kreativitet og involvering
• Utprøving og innovasjon

Prioriterte oppgaver i planperioden

Følgende fem temaer er valgt ut som satsingsområder i Stavangers smartby-arbeid de kommende årene:

 1. Helse og Velferd
 2. Utdanning og Kunnskap
 3. Energi, Klima og Miljø
 4. Urban Kunst
 5. Styring og demokrati

Smartbyarbeidet skal i planperioden sette Smartbyen Stavanger på kartet internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det skal bistå med etablering av nye prosjekter innenfor alle fem satsningsområder, med oppmerksomhet på tverrfaglighet og involvering av næringsliv og innbyggere. Smartbyarbeidet skal legge til rette for pilotering av nye løsninger, som kan effektivisere og forbedre tjenestene og tilrettelegge for ny næring. Metoden living lab kan brukes for tjenesteutvikling, og for å muliggjøre næringsutvikling og kommersialisering.

Prioriterte oppgaver vil være å:

 • formidle Smartbyen Stavanger i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
 • følge opp innkomne innspill og prosjektforslag.
 • delta i relevante nettverk i regionen, nasjonalt og internasjonalt.
 • etablere mottaksapparat for interesserte eksterne aktører.
 • skape ulike samarbeids- og partnerskapsmodeller.
 • utarbeide kriterier for prosjektutvelgelse, samarbeidsprosjekter.
 • avklare kriterier for finansiering av prosjekter internt og eksternt.
 • arbeide med prosjektutviklingsarenaer.
 • videreutvikle samarbeidet om bruk og deling av åpne data.
 • forankre smartby-arbeidet i kommunen.
Smartby – tiltak

Stavanger kommune samarbeider med Lyse og Atea om et LoRaWAN-prosjekt for etablering av et transportnett for uttesting av ny teknologi. Dette vil gi oss muligheten til å ha et levende og synlig fremtidslaboratorium i bybildet, og en demonstrasjons- og opplæringsarena for Smartbyen Stavanger.

Prosjektet har som mål å levere en infrastruktur som kan benyttes både ved faste og midlertidige arrangement som krever høy båndbredde, samt understøtte heldigital varehandel. Prosjektet utarbeider også et eget konsept for å involvere innbyggerne.