a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

9.3 Næring

Tjenestebeskrivelse

Stavanger ønsker å være en tydelig pådriver for å stimulere til vekst på flere områder – både lokalt og regionalt. Næringsavdelingen driver utstrakt samarbeid med relevante aktører for å tilrettelegge for næringsutvikling, nye arbeidsplasser og utvikling av kunnskapsbyen. Stavanger kommune har i stor grad organisert arbeidet knyttet til næringsutvikling i felles regionale satsinger, som Greater Stavanger, Forus næringspark og Nordic Edge. Stavangerregionens Europakontor og Region Stavanger følger opp deler av kommunens næringsarbeid, og deler av Stavanger kommunes internasjonale arbeid. Stavanger kommune ser samarbeid med Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, KS og andre som sentrale i utviklingen av en attraktiv by. Samarbeid med byer i Norge, Norden og globalt vil også være avgjørende for å finne de beste løsningene for samarbeid, utvikling og vekst.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Handlingsplan for næringsarbeidet
Næringsavdelingen har et pågående arbeid med ny handlingsplan for næringsarbeidet (basert på Strategisk næringsplan for Stavangerregionen 2018-2025). I tillegg jobbes det med revidering av Melding om universitetsbyen Stavanger, utarbeidelse av en internasjonal strategi og handlingsplan for samarbeid med klynger, etablerings- og oppskaleringsarenaer.

Næringsavdelingen skal ha en aktiv rolle i Nye Stavangers arbeid med næringsutvikling, særlig med hensyn til blå og grønn sektor.

Omstilling og arbeidsplasser
Bystyret har vedtatt å bidra til å bevare og skape 10 000 nye arbeidsplasser i regionen. Stavanger kommune skal teste nye former for samhandling med næringslivet for å bidra til økt innovasjonstakt og vekst. Eksempler er Climate KIC, Start-up in Residence og innovative anskaffelser og Innovasjonspartnerskap.

Andre sentrale aktiviteter er Mulighetsterminalen, som tilbyr hjelp for arbeidsledige som følge av endring i energisektoren, Nordic Edge Expo, som er Nordens største møteplass for Smartby-tematikken, og Vekstfond som skal bidra til å bygge opp smartbyen, sikre næringsutvikling og skape arbeidsplasser.

Stavanger kommune skal fortsatt legge til rette for praksisplasser og lærlingeplasser innenfor alle tjenesteområdene.

Stavanger kommune bidrar med finansiering til en rekke aktører som jobber med oppstart og oppskalering av bedrifter. Byen har mange offensive aktører, og Stavanger kommune vil i kommende periode jobbe med å finne en mer optimal samarbeidsform med disse.

Kommunen jobber med målrettet tiltrekking av bedrifter i prosjektet Invest in Stavanger i samarbeid med Greater Stavanger.

Kunnskapsbyen Stavanger
Utviklingen av kunnskapsbyen er et prioritert arbeid i planperioden. Stavanger kommune skal i samarbeid med Universitetet i Stavanger og relevante aktører revidere Melding om universitetsbyen Stavanger (2014). Kommunen vil bidra til å videreutvikle Stavangers attraktivitet som studentby. Sentrale aktiviteter er: studentinkubatoren og innovasjons-økosystemene som involverer akademia og forskningsmiljøer og UiS sitt Verdiskapings-forum.

Stavanger kommune har en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter på tvers av fagområdene hvor finansiering kommer fra EUs innovasjons- og forskningsprogram H2020 og Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Relevant forskning skjer dessuten i bedrifter, noe både kommunen og de større forskningsinstitusjonene ser som viktige bidrag i kunnskapsbyen.

Kommersialisering av forskning er også et viktig område kommunen støtter opp om. Stavanger har et nært samarbeid med Valide, hvor satsinger som Valide Invest og Plogen står som solide eksempler på hvordan kommunen samarbeider.

Prosjekter Internasjonalisering

Dette inkluderer kontaktflater som European Innovation Partnership – Active & Healthy Ageging / Smart Cities and Societies, European Regions’ Research and Innovation Network.
Stavanger kommune samarbeider med Innovasjon Norge, ambassader og konsulater om eksport, da særlig med henblikk til Innovasjon Norges seks satsingsområder i Drømmeløftet (helse & velferd, smartby, ren energi, bioøkonomi, havrommet, reiseliv & kreativ næring).

Internasjonalisering
Stavanger kommunes viderefører sitt internasjonale arbeid i planperioden. Arbeidet består i hovedsak av prosjekter, samarbeidsrelasjoner, nettverk og delegasjoner for å utvikle byen, dele kunnskap og hente erfaring for å kunne håndtere helse, klima og migrasjon.