a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

8.5 Park og vei

Prioriterte oppgaver i planperioden

Utfordringene i Park og vei sine tjenesteområder er stadig økende – mer nedbør, økte krav fra innbyggerne, mer aktivitet og dermed slitasje på de fleste typer uteanlegg. Den økonomiske situasjonen oppfordrer til å klare å utføre bedre tjenester til lavere pris. Kompetanseutvikling og smarte og naturbaserte løsninger kan bidra til slik utvikling. Effektivisering og økt kompetanse vil bli prioritert.

Klimatilpasning
Klimatilpasningstiltak ved bruk av de grønne områdene til fordrøyning og infiltrering av stadig mer og intens nedbør blir en sentral utfordring i kommende periode. Park og vei vil, i samarbeid med andre involverte avdelinger, bidra til å tilrettelegge og utvikle de grønne og de blå områdene slik at utfordringer med overvann blir ivaretatt og naturmangfold og friluftsopplevelsene i byen øker for innbyggerne.

Et sammenhengende sykkelrutenett
Park og vei skal bidra til å realisere et stadig mer sammenhengende sykkelrutenett i Stavanger. Vedlikeholdsstandarden skal blir opprettholdt gjennom hele perioden.

Blågrønn plan
Park og vei skal i samarbeid med samfunnsutviklingsavdelingene utarbeide kommunedelplan for de blå og grønne områdene i løpet av første halvdel av perioden. Denne skal ta opp en rullering av naturforvaltning, friluftsliv, nærmiljøanlegg og utendørs lek, og legge til rette for aktiv bruk av friområdene med hensyn på håndtering av økende nedbørsmengder.

Drift og vedlikehold av friområder, naturområder og utendørsområder
Effektivisering, naturbaserte løsninger, giftfri ugraskontroll og fortsatt omlegging til mindre ressurskrevende driftsformer prioriteres. Både kommunikasjon med brukerne om hva som kan forventes av standard og tilrettelegging for frivillig innsats vil være del av virkemidlene. Revidert strategi for skjøtsel av naturområder og naturliknende områder skal fremmes i løpet av 2018.

Forvaltningsplan for bytrær
I løpet av perioden skal forvaltningsplan for bytrær være ferdigstilt og tatt i bruk.

Trafikksikkerhet og gatetun
Handlingsplaner for trafikksikkerhet og for gatetun/miljøgater (for kommunale gater) skal revideres i planperioden.

Vedlikehold av veier, bruer og kaier.
Avdelingen skal forsøke å hente inn vedlikeholdsetterslepet for både bruer, kaier og asfalterte gater.

Gatelys og utendørs belysning
Utskiftingen av kvikksølvdamplamper skal være ferdigstilt innen 2020. Strategi for full overgang til smart belysning skal utarbeides og iverksettes innen 2020. Belysningsplan for sentrum skal revideres i løpet av perioden.

Renhold i uteområdene.
Bedre utstyr og smartere løsninger skal bidra til å redusere søppelproblemene, både i sentrum og i friområdene.

Budsjettramme for Park og vei 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 146 272 146 272 146 272 146 272
 Endringer:    
231Attende, Arboreet og friluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler 150 300 450 600
232Bidrag fra vertskommune under festival 500 0 300 0
233Biologisk mangfold 250 500 500 500
234Framkommelighet 400 800 1 200 1 600
235Trafikksikkerhet og miljø 300 400 900 1 000
236Nye anlegg 600 1 200 1 600 2 000
237Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 250 400 600 800
238Plasser, vei og torg 200 200 400 400
239Lyse, drifts- og vedlikeholdsavtale 100 200 300 400
240Bompengekostnader for biler hos Park og vei og NIS 400 1 500 1 500 1 500
241Sansehager, drift og vedlikehold 500 500 500 500
242Redusert ramme, vedlikeholdsstandard på byens uteområder -650 -650 -650 -650
243Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 200 2 200 2 200 2 200
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 151 472 153 822 156 072 157 122
Tabell 8.5 Budsjettramme for Park og vei 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)