a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

8.4 Stavanger eiendom

Prioriterte oppgaver i planperioden

Effektiv og miljøvennlig drift  
Kommunen drifter sin bygningsmasse, på 550 000 m2, på en sikker og kostnadseffektiv måte.

Stavanger eiendom viderefører arbeidet med energisparing og sentralstyring av tekniske anlegg i bygg. Organisasjonen må også øke sin kompetanse på smarte hus og tilhørende digital infrastruktur.

Vedlikehold av bygg
Verdibevarende vedlikehold av kommunens bygg vil bli prioritert i størst mulig grad, i tråd med resultatet av en Multimap-kartlegging fra april 2017, som dokumenterer at dette har god effekt. Målet er at kommunen i størst mulig grad klarer å begrense etterslepet på vedlikehold og med det framtidige merutgifter på grunn av verdiforringelse.

Oppdatere bygg til nye krav og behov
Virksomheter og brukere av kommunale bygg har behov for at byggene tilpasses nye behov og krav, for eksempel på grunn av endrede pedagogiske metoder utløst av teknisk og teknologisk utvikling eller effektiviseringsbehov. Fornying av avfallssystemer og sykesignalanlegg ved sykehjemmene fortsetter. Videre vil de mest nødvendige og mindre kostnadskrevende tilpasningstiltakene bli prioritert i perioden.

Stavanger eiendom vil sette inn ressurser på å følge nye krav til klimatilpasning og overvannshåndtering, både ved nybygging og ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg.

Universell utforming må innarbeides i alle oppgraderinger for å kunne møte kravene som kommer i 2025.

Oppfylle dokumentasjonskrav
Dokumentasjonskrav er blitt en stadig større del av eiendomsforvaltningen. Frister gitt av tilsynsmyndigheter gjør at Stavanger eiendom også i kommende planperiode må prioritere å oppfylle nye forskrifter og tilsynskrav som kommer.

Eksempler er krav til energimerking, radonmåling, brannvern og tekniske installasjoner. Forskriftskrav til universell utforming vil også kreve mye ressurser fram mot 2029. Kommunen må også oppfylle nye krav til dokumentasjon på sprinkleranlegg.

Fagsystem for eiendomsforvaltning
Oppgradering eller nyanskaffelse av fagsystem for eiendomsforvaltning for Stavanger eiendom og Stavanger byggdrift er en prioritert oppgave i planperioden. Anbudsprosessen er i gang og avdelingen kan ta en beslutning på anskaffelse av ekstern bistand til behovsanalyser og spesifikasjon medio 2018.

Spesialisert vedlikehold av historiske bygg
Etter vedtak i kommunalstyret for miljø og utbygging blir arbeidsgruppen for spesialisert vedlikehold av historiske bygg i Stavanger eiendom utvidet med representanter fra blant andre Must, Kirkelig fellesråd og Arkeologisk museum. Arbeidet kan også bli påvirket av ny hovedmodell i kommunen og sammenslåingen med kommunene Rennesøy og Finnøy, som også har historiske bygg å vedlikeholde. Den utvidede arbeidsgruppen skal finne gode måter å organisere vedlikeholdet av byggene på. Stavanger eiendom legger fram en sak om dette for kommunalstyret for miljø og utbygging i 2018.

Store byggeprosjekter
Stavanger eiendom gjennomfører flere store byggeprosjekter i perioden ved skolene Madlamark, Gautesete, Tastaveden, Vaulen, Storhaug, Kannik, Hundvåg og ved barnehagene Tasta, Tastavarden, og Ytre Tasta avd. Vardeneset. Ved Hetlandshallen skal det bygges dobbelhall. Rehabiliteringen og ombyggingen av Stavanger svømmehall og resten av Olav Kyrres gate 19 fortsetter.

Styrke anbudskompetansen
Stavanger eiendom arbeider kontinuerlig for å bli en enda bedre byggherre, blant annet gjennom å styrke bestillerkompetansen innen forskjellige modeller av både totalentrepriser og delte entrepriser. De forskjellige anbudsformene har ulike utfordringer. Avdelingen arbeider med å lage systemer som gjør at Stavanger kommune setter seg i best mulig stand til å bestille den varen kommunen ønsker å få levert, og å se til at det som er bestilt blir levert som avtalt.

Tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak for beredskap i skolebygg
Avdelingen skal i planperioden i gang med et pilotprosjekt, som skal gjøre skolene bedre rustet til å forebygge og takle beredskapssituasjoner. Nye tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak i skolebyggene skal bidra til å styrke skoleledelsens og utrykningsetatenes muligheter til å unngå og løse krisesituasjoner.

Energioppfølging i kommunale bygg
Arbeidet fortsetter med å redusere energiforbruket i kommunens bygningsmasse, med energioppfølging og sentral styring fra driftssentralen i Olav Kyrres gate 23. Stavanger eiendom vil i perioden prioritere å knytte alle kommunale formålsbygg til driftssentralen. Energiforbruk og klimaregnskap skal kunne registreres for alle de tilkoblede byggene.

Revisjon av klima- og miljøplan
Drift- og energiseksjonen vil være involvert i prosjekter og tiltak for å nå flere av målene i den reviderte klima- og miljøplanen. Prioriterte oppgaver vil være å fase ut fossile fyringskilder og å konvertere bygg til vannbåren varme, som kan tilkobles fornybare energikilder.

Triangulum: Energisentral
Energisentralen som henter energi fra avløpsvann og skal forsyne svømmehallen og tre administrasjonsbygg med varme (og kulde) vil bli tett fulgt opp, slik at man kan dokumentere energiopptak og effektivitet. Prosjektet skal være et forbilde for å etablere tilsvarende løsninger andre steder i Stavanger. Kunnskapen kommunen får gjennom dette prosjektet kan ha stor betydning for utnyttelse av lokale energiressurser ellers i byen.

Energisentral Stavanger forum
Drift- og energiseksjonen har overtatt drifts- og vedlikeholdsansvaret for energisentralen på Stavanger forum-området. Kommunen har knyttet til seg ny kunnskap og kompetanse på å drifte energisentralen, som leverer varme- og kjøling til både private- og offentlige kunder. Dette kompetanseløftet kommer til å bli viktig i forbindelse med økt satsing på kollektive varmeløsninger i områder der fjernvarme ikke vil være tilgjengelig.

Budsjettramme for Stavanger eiendom 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 251 588 251 588 251 588 251 588
 Endringer:    
244Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 10 900 18 600 22 400 24 500
245Forsikring bygg 200 400 600 800
246ENØK-innsparinger -5 200 -6 700 -6 700 -6 700
247Rehabilitering av OK19, korrigerte husleiekostnader -4 000 -6 850 -6 850 -6 850
248Administrasjons- og formålsbygg, økt vedlikehold0 5 000 5 000 5 000
249Nye bygg, energiutgifter 2 900 3 750 4 050 4 350
250Stokkaveien, husleiekostnader 100 100 100 100
251Redusert ramme, vedlikehold og renholdsbudsjettet -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
252Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 4 900 4 900 4 900 4 900
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 260 188 269 588 273 888 276 488
Tabell 8.4 Budsjettramme for Stavanger eiendom 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)