a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

8.3 Miljø og renovasjon

Tjenestebeskrivelse

Miljø- og renovasjonsavdelingen arbeider med tema relatert til miljø og bærekraftig utvikling og er rådgiver og pådriver for at miljøtiltak gjennomføres som en del av den daglige planleggingen, forvaltningen og driften i kommunen.Klima- og miljøplanen er det overordnede dokumentet for arbeidet. Avdelingen har også ansvar for prosjektet Forurenset sjøbunn i tillegg til å tilrettelegge tiltak for bedre luftkvalitet.Avdelingen har ansvar for at innbyggerne i Stavanger har kostnadseffektive og miljøvennlige avfallstjenester. Avdelingen har ansvar for all innsamling av husholdningsavfall og driver informasjons- og motivasjonstiltak for avfallsminimering og økt kildesortering. Renovasjonsenheten er også myndighet i saker knyttet til forurensning og forsøpling. Avdelingen kjøper inn alle innsamlings- og behandlingstjenester fra private eller interkommunale avfallsselskap. Tjenesten er gebyrfinansiert.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Ny klima- og miljøplan
Avdelingen skal følge opp målene og implementere tiltak i den reviderte klima- og miljøplanen. Måleindikatorer for rapportering på klima- og miljøområdet vil bli gjennomgått og videreutviklet.

Lokalt miljøengasjement
Arbeidet fortsetter i Agenda 21-utvalget, for å fremme lokalt miljøengasjement. Samarbeid på tvers i kommunen og eksternt med bedrifter og andre aktører, blant annet fylkeskommunen, skal få flere til å reise kollektivt og øke andelen som sykler og går, blant annet gjennom HjemJobbHjem ordningen. I den årlige Beintøft-kampanjen i samarbeid med skolene motiverer vi elevene til å gå og sykle til skolen.

Miljø- og renovasjonsavdelingen fortsetter også arbeidet med å miljøsertifisere virksomheter. Avdelingen fremmer miljøriktige løsninger ved å gi veiledning og støtte internt i kommunen og eksternt, og gjennom flere inspirasjonsarrangement. Ett av disse er Miljøsøndag, som gjennomføres i september hvert år. En rekke aktører deltar med utstillinger og aktiviteter.

Forurenset sjøbunn
Kommunen skal planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere forurensingen fra sjøbunn i definerte havneområder i Stavanger. Kartleggingen av forurensing i havnebassenget fortsetter for å samle mer kunnskap som vil gi grunnlag for nye anbefalinger om nye tiltak. Miljødirektoratet støtter arbeidet.

Luftkvalitet
Avdelingen arbeider videre for å bedre god luftkvalitet i Stavanger. Gebyr for bruk av piggdekk, som ble innført fra vinteren 2017-18 videreføres i planperioden. Kommunen skal også legge til rette for en ordning med pant på gamle vedovner.

Internasjonalt miljøengasjement
Avdelingen deltar i internasjonalt samarbeid, blant annet knyttet til klimakvoteprosjektet og samarbeid med vennskapsbyene. Kommunen vil også delta i nettverkssamarbeid, blant annet gjennom medlemskap i Eurocities.

Overgang til sorteringsanlegg for avfall
I forbindelse med at IVAR setter i gang det nye sorteringsanlegget for restavfall på Forus og biogassanlegget for organisk avfall på Grødaland i Hå, vil renovasjonsenheten planlegge og gjennomføre omlegginger for innsamlingen av husholdningsavfall i Stavanger. De offentlige ubetjente miljøstasjonene (returpunktene) blir avviklet når sorteringsanlegget settes i drift. Kommunen vil etablere en innsamlingsordning for glass, som ikke kan bli sortert ut ved det nye anlegget.

Henteordningen for avfall
Renovasjonsenheten drifter henteordningen hentavfall.no, der innbyggerne kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, tøy og farlig avfall. Ordningen skal utvikles videre i planperioden.

Finnøy og Rennesøy
Sammen med kommunene Finnøy og Rennesøy vil det tilrettelegges for felles innsamlingsordning for husholdningsavfall for de tre kommunene, og ta den i bruk når kommunene er klar for det.

Informasjonsarbeid
Avdelingen driver informasjonsarbeid for å fremme bærekraftig utvikling. Sammen med nabokommuner og IVAR vil flere informasjonstiltak for avfallsminimering bli gjennomført i forbindelse med at sorterings- og biogassanlegget settes i drift. Konseptet Repair café skal videreføres, og digitale løsninger for effektiv og god innbyggerdialog skal videreutvikles. Avdelingen vil også delta i nasjonale og internasjonale prosjekt for smarte og effektive løsninger.

Budsjettramme for Miljø 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 41 41 41 41
 Endringer:    
275Panteordning gamle vedovner 5 000 5 000 5 000 5 000
276Revisjon klima- og miljøplan -500 -500 -500 -500
277Piggdekkgebyr -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
278Ullandhaug økologiske gård, tilskudd 4 000 000
279Redusert ramme -25 -25 -25 -25
280Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100 100 100 100
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 5 616 1 616 1 616 1 616
Tabell 8.2 Budsjettramme for Miljø 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettramme for Renovasjon 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 140 140 140 140
 Standard- og volumendringer:    
269Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 500 1 000 1 500 2 000
270Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 1 660 3 649 5 867 8 000
271Kalkulerte finanskostnader -37 -45 -58 -70
272Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 179 792 1 200 1 615
273Gebyrer/generell gebyrøkning -2 980 -7 780 -12 260 -16 420
274Bruk/avsetning til selvkostfond 678 2 384 3 751 4 875
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 140 140 140 140
Tabell 8.3 Budsjettramme for Renovasjon 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)