a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

7.4 Transportplan

Tjenestebeskrivelse

Transportplanavdelingen skal gjennom plan- og utviklingsarbeid bidra til at kommunen oppnår nullvekstmålet for personbiltrafikken,som innebærer at veksten i transportbehovet skal skje ved at flere går,sykler og reiser kollektivt.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Bypakke Nord-Jæren
Bypakke Nord-Jæren er vedtatt av Stortinget og har oppstart i løpet av 2018 (http://www.bypakken.no/) Det statlige bidraget er fastsatt gjennom byvekstavtalen. Avtalen skal være et verktøy for å sikre forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene om arealbruken og rekkefølgen i utbyggingen. Handlingsprogrammet for Bypakke Nord-Jæren 2018-2021 og byvekstavtalen skal revideres i 2017/2018 på basis av ny nasjonal transportplan 2018-2029.

I 2018 vil flere av de høyest prioriterte og største prosjektene i Bypakke Nord-Jæren være under arbeid. Det pågår omfattende planarbeid for Bussveien gjennom Jåttåvågen, fra Hillevåg til Mosvannet, fra Mosvannet til Sundekrossen, og videre gjennom Kvernevik. I tillegg igangsettes plan for kollektivtrase langs Diagonalen mot Universitetsområdet. Vegprosjektet E39 Smiene-Harestad er også under aktiv planlegging, og forventes sluttført i 2018. Samtidig pågår planavklaring av prosjekter som legger til rette for økt sykkeltransport, gange og trafikksikkerhet.

Andre oppgaver
Avdelingen skal også levere faglige bidrag til andre oppgaver som inngår i det regionale samarbeidet, prioriterte kommunale oppgaver og private planer.