a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

6.4 Alders- og sykehjem

Tjenestebeskrivelse

Alders- og sykehjemmene skal gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering på et forsvarlig etisk og faglig nivå i tråd med brukerens behov.

Aldershjemmene tilbyr langtidsopphold. Sykehjemmene tilbyr langtids-, korttids- og vekselopphold. Sykehjemmene har flere typer spesialplasser: avdeling for yngre personer med en demenssykdom, forsterket skjermet enhet for personer med demens og avdelinger for lindrende omsorg, eldre rusmisbrukere, rehabilitering, korttidsplasser for pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset og øyeblikkelig hjelp-plasser.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Innflytting i Lervig sykehjem

Det nye sykehjemmet har planlagt oppstart av drift fra januar 2018. Sykehjemmet har 123 beboerrom, produksjonskjøkken, 30 dagsenterplasser, legesenter for 4 fastleger, kafé, fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie.

Når det nye sykehjemmet i Lervig tas i bruk i, skal beboere og ansatte på Vålandstunet, Mosheim sykehjem, St. Petri aldershjem og eventuelt Domkirkens sykehjem flytte over til Lervig.

Vålandstunet og Mosheim sykehjem har kun korttidsplasser. Korttidsoppholdene avsluttes, og brukerne kan reise hjem. Beboere som opptar en korttidsseng mens de venter på langtidsplass, må flytte med til det nye sykehjemmet. På St. Petri aldershjem må både ansatte og beboere flytte. De 30 aldershjemsplassene på St. Petri vil bli omgjort til sykehjemsplasser. Det betyr at fra 2018 er antall aldershjem redusert fra tre til to, og antallet plasser i aldershjem blir 64.

Omstilling og tilpasning

Alders- og sykehjemmene har et omstillingskrav i 2018 på kr 17,5 mill., vedtatt i budsjettet for perioden 2017-2020. Dette oppnås ved at netto nye plasser disponeres til eksisterende drift. Det er vedtatt at Domkirkens sykehjem kan flytte inn i Lervig sykehjem. Stiftelsen Domkirkens sykehjem ønsker å utvikle et seniorsenter på tomten på Eiganes basert på avtale med Stavanger kommune. Partene er i forhandlinger om dette, og innflyttingen i Lervig avhenger av resultatet av dette arbeidet.

Kommunens behov for omstilling og effektivisering medfører at sykehjemsrammen reduseres med ytterligere kr 4,2 mill. per år fra 2019. Rehabiliteringstilbudet i Spania ble redusert fra 13 til 6 plasser fra 2016, og oppholdstiden ble samtidig redusert fra seks til fire uker. Rådmannen foreslår å legge ned tilbudet når avtalen med Bærum kommune kan sies opp fra 2019, og på den måten tilpasse sykehjemsdriften til nye rammer. De aktuelle brukerne kan få opptrening i Stavanger enten som hverdagsrehabilitering eller som rehabiliteringsopphold i sykehjem.

Korttidsplasser i skjermet enhet

Fra 2018 flytter korttidsplassene for demens fra Bergåstjern til Haugåstunet sykehjem. Samtidig økes antallet korttidsplasser for personer med demenssykdom fra 8 til 16 på grunn av økt behov for korttidsplasser i skjermet enhet.

Haugåstunet sykehjem som korttidssykehjem

Fra 2018 skal Haugåstunet sykehjem kun ha korttidsplasser. Langtidsbeboere på Haugåstunet får tilbud om å flytte over til Lervig sykehjem, og langtidsplassene vil gradvis bli gjort om til korttidsplasser. Det er frivillig å flytte over til det nye sykehjemmet. Ingen må flytte hvis de ikke ønsker det.

Når Mosheim sykehjem legges ned, overføres de 20 etterbehandlingsplassene til Haugåstunet sammen med de 7 overgangsplassene på Stokka sykehjem. De 27 plassene blir ny etterbehandlingsavdeling for brukere som kommer direkte fra sykehuset.  Samling av disse plassene i én avdeling vil gi en bedre oversikt og mer effektiv drift for kommunen, og samtidig lette samarbeidet med sykehuset ved utskrivinger av pasienter.

Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold

I løpet av 2018 vil alle de 16 plassene i avdeling 1 på Stokka sykehjem bli øyeblikkelig hjelp-plasser. Øyeblikkelig hjelp-plassene er et døgntilbud til pasienter med somatiske lidelser og pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer.

Drift av Boganes sykehjem

Stavanger kommune skal inngå ny kontrakt for driften av Boganes sykehjem for 4+1+1 år fra 2018. Resultatet av konkurransen kan medføre en virksomhetsoverdragelse.

Overtakelse av Blidensol sykehjem

Rådmannen er i gang med samtaler med Blidensol sykehjem om en overdragelse av virksomheten og kjøp av bygget. Blidensol drives av Pleiehjemsforeningen i Rogaland. En eventuell virksomhetsoverdragelse vil skje i starten av planperioden.

Demenslandsby

I 2016 ble det vedtatt å utarbeide en mulighetsstudie for lokalisering av en demenslandsby. Mulighetsstudien legges fram senhøsten 2017. Oppfølgingen av mulighetsstudien vil pågå i planperioden, og omfanget og innretningen på arbeidet avhenger av hvilket alternativ som vedtas.

Korttidsplassene og hverdagsmestring

Leve HELE LIVET skal være en bærende tilnærming også i sykehjem, og da særlig for brukere med korttidsopphold. Korttidsavdelingene ved to sykehjem skal i 2018 prøve ut aktivitetsmålere for å øke brukerens motivasjon til egenaktivitet og trening. Dette blir et samarbeid mellom sykehjemmene, Fysio- og ergoterapitjenesten og Helsehuset.

Ernæring og måltider

I 2018 skal alle alders- og sykehjemmene legge til grunn at middagsserveringen skjer på sen ettermiddag/tidlig kveld, i tråd med nasjonale råd/anbefalinger. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ved Helsehuset skal starte et læringsnettverk knyttet til forebygging og behandling av underernæring i sykehjem. Læringsnettverket starter våren 2018 og varer i ett år. Alle sykehjemmene i Stavanger kommune som ikke allerede har deltatt i pasientsikkerhetsprogrammets del om underernæring, skal delta.

Lindrende behandling

Flere eldre og mer kunnskap om palliasjon forventes å gi økt etterspørsel etter lindrende behandling i årene som kommer. I dag har kommunen spesialisert lindrende behandling på Boganes og Tasta sykehjem. Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til et prosjekt i 2017-2018 som omfatter brukere både hjemme og på sykehjem. Formålet med prosjektet er å få til bedre tverrfaglig samarbeid mellom lege, sykepleier og andre aktuelle fagpersoner ved hjelp av et oppfølgingsteam rundt den enkelte brukeren.

Frivillige i sykehjem

Det er variasjon mellom sykehjemmene når det gjelder frivillig arbeid. Kartlegginger tyder på at frivillighetsarbeidet er lettest å få til der andelen langtidsplasser er stor. I planperioden skal kommunen videreutvikle ordningen med frivillighetskoordinator ved alders- og sykehjemmene, slik at frivillighetskoordinator kan bidra til å rekruttere og beholde frivillige.

Elektroniske tavler

Flere av byens sykehjem har tatt i bruk tavler for å arbeide kontinuerlig med pasientsikkerhet og gode, faglige og trygge tjenester. Tavlene gir en mer systematisk oversikt over hvilke tiltak som bør settes i verk for å redusere risiko. Det settes i gang et arbeid for å utrede bruk av elektroniske tavler. De elektroniske tavlene vil kunne overføre data direkte til pasientjournalen.

Budsjettramme for Alders- og sykehjem 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 818 952 818 952 818 952 818 952
 Endringer:    
135Omstilling 2018 -17 500 -17 500 -17 500 -17 500
136Lervig sykehjem 78 700 79 500 79 500 79 500
137Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -33 400 -33 400 -33 400 -33 400
138St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -10 500 -10 500 -10 500 -10 500
139Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer -27 900 -27 900 -27 900 -27 900
140Vålandstunet trygghetsavdeling, avvikle fire senger -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
141Mat til brukere på sykehjem, prisjustering av avtale (Stavanger byggdrift KF) 900 900 900 900
142Boganes sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 500 1 500 1 500 1 500
143Private ideelle sykehjem, prisjustering iht. driftsavtale 1 200 2 400 3 600 4 800
144Egenbetaling på sykehjem, justering 5 000 5 000 5 000 5 000
145Redusert ramme, avvikle Spania-plasser0 -4 200 -4 200 -4 200
146Redusert ramme, driftsmidler til dagsenter Lervig utgår som følge av at Domkirken sykehjem kan flytte inn egen drift i lokalene -900 -900 -900 -900
147Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 19 600 19 600 19 600 19 600
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 834 452 832 252 833 452 834 652
Tabell 6.3 Budsjettramme for Alders- og sykehjem 2018-2021, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)