a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

5.4.3 Barneverntjenesten

Tjenestebeskrivelse

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får rett hjelp til rett tid. Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien, og bidra til at barn får en trygg oppvekst.

Virksomheten gir råd og veiledning, undersøker meldinger, iverksetter og evaluerer individuelle tiltak etter Lov om barneverntjenester. Virksomheten består av administrasjon, mottaksavdeling, familieavdeling, omsorgsavdeling og tiltaksavdeling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

En verdiforankret kultur
Barneverntjenesten i Stavanger ønsker å være en tjeneste der barn, unge og foreldre opplever å bli møtt med respekt og å ha innflytelse. I valg av tiltak skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Barneverntjenesten vil fortsette implementeringen av god faglig praksis slik den er utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.

Samarbeid – et åpnere barnevern
I kommende periode ønsker barneverntjenesten å arbeide ytterligere for å bedre omdømmet sitt.
Barneverntjenesten vil nå ut til skolene i Stavanger med mer og nødvendig informasjon. I 2018 vil barnevernet arbeide for å utvikle og inngå samarbeidsavtale med skolene som er gjensidig forpliktende, avklarer forventninger om tilgjengelighet og inneholder regler for håndtering av informasjonsplikt og taushetsplikt.

En organisasjon i utvikling
Barneverntjenesten er et fagfelt i rask utvikling. Enhetlig ledelse, kompetente medarbeidere, en helhetlig tiltakskjede, moderne digitale løsninger og tilstrekkelige ressurser vil være viktige forutsetninger for å kunne bygge en fleksibel og effektiv organisasjon for framtiden.
Ny barnevernlov forventes vedtatt i kommende planperiode. Denne vil få vesentlige konsekvenser for utformingen av tjenestetilbudet, og den forventes å bidra til en tydeliggjøring og avgrensning av barneverntjenestens arbeids- og ansvarsområde.

En vedtatt kvalitetsplan forventes å legge viktige føringer både for organiseringen av tjenesten, kompetansesatsingen og for samhandlingen med andre virksomheter.

Budsjettramme for Barnevernstjenester 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 211 631 211 631 211 631 211 631
 Endringer:    
79Klientbudsjett, styrking 8 000 8 000 8 000 8 000
80Bemanningsøkning 860 860 860 860
81IKT-løft 250 0 250 0
82Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvaktene 400 000
83Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen 2 000 2 000 2 000 2 000
84Redusert ramme -900 -900 -900 -900
85Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 800 2 800 2 800 2 800
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 225 041 224 391 224 641 224 391
Tabell 5.9 Budsjettramme for Barnevernstjenester 2018-2021, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)