a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

5.4.1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tjenestebeskrivelse

Tilbudet omfatter svangerskapskontroll, helsestasjon for barn fra 0 til 5 år, skolehelsetjeneste til elever i barne- og ungdomsskolen og et utvidet foreldreveiledningstilbud gjennom helsestasjonens familiesenter.

Tjenesten er tverrfaglig og arbeider på individ-, gruppe- og systemnivå med hovedvekt på helsefremmende, forebyggende og tidlig innsats. Målet er å bedre forutsetningene for god helse, fremme trivsel og mestring av dagliglivets utfordringer.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Tidlig innsats og mestring
Oppfølgingen av nyfødte skal styrkes. Mødre som reiser tidlig hjem fra sykehuset vil få tilbud om hjembesøk av jordmor. Tilbudet kommer i tillegg til eksisterende tilbud om hjembesøk av helsesøster i løpet av de 10 første døgnene etter fødsel.

I 2017 er det innført en ny nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon og skolehelsetjeneste. I følge retningslinjene bør helsestasjonene nå gjennomføre tre nye konsultasjoner – ved 4, 8 og 18 måneders alder – i tillegg til dagens konsultasjoner. Videre anbefales det at noen konsultasjoner gjennomføres i grupper. Endringene vil bli innført i løpet av 2018.

I den nye faglige retningslinjen anbefales det også at førskoleundersøkelsen flyttes fra helsestasjonen og i stedet gjennomføres på skolene i løpet av første skoleår. Dette vil kreve flere lokaler på skolene og at legeressursen i skolehelsetjenesten blir økt.

Tilgjengelighet
Helsestasjonens familiesenter har vært et viktig supplement til basistilbudet. Målsettingen er å tilby en lett tilgjengelig hjelp uten ventetid. De siste årene har etterspørselen vært større enn kapasiteten. Dette har resultert i ventetid på 3-4 måneder. I tillegg har det vært en økning av komplekse saker som krever tett og langvarig oppfølging. Lavterskelprofilen skal opprettholdes. Inntaket vil derfor blir begrenset til familier som kan hjelpes i løpet av fire til fem konsultasjoner.

Utvikle flerfaglige skolehelseteam
Opptrappingsplanen for å øke antall helsesøsterstillinger i skolehelsetjenesten videreføres. Med økte ressurser vil helsestasjonen prøve ut en ny organisering der helsesøstre i større grad samarbeider på tvers av skoler og distrikter. Hensikten er å gjøre tilbudet mer robust, sikre elevene et forutsigbart tilbud og skape gode arbeidsforhold for helsesøster. Virksomheten har fått øremerkede midler fra Helsedirektoratet. Midlene skal brukes til å utvikle skolehelseteam med helsesøster, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette vil styrke elevtilbudet. På sikt vil skolelegene inngå i disse teamene.

Systematisk oversikt over helsetilstanden i barnebefolkningen
Fagprogrammet HsPro har en modul for systematisk kartlegging av helsetilstanden i barnebefolkningen. Helseprofiler kan brukes til å planlegge og sette inn forebyggende og helsefremmende tiltak for barn, unge og deres familier. Denne modulen tas i bruk høsten 2017, og innebærer at det på sikt blir mulig å få helseprofiler både på bydelsnivå og samlet for Stavanger.

Rekruttering av helsesøstre
Det er fortsatt stor mangel på helsesøstre i regionen. Det er derfor åpnet opp for at sykepleiere som har studieplass på helsesøsterutdanningen tilbys fast stilling, under forutsetning av at de gjennomfører studiet.

Samhandling
Samhandling mellom virksomheter i kommunen, frivillige og spesialisthelsetjenesten er helt avgjørende for at barn og unge skal få et riktig og godt tilbud. Dette er tema i flere prosjekter, blant annet Nye muligheter for barn og unge i Kvernevik, Familie for første gang, På hjemmebane og ICDP foreldreveiledningsgrupper for minoritetsspråklige.

Budsjettramme for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 71 326 71 326 71 326 71 326
 Endringer:    
105Skolehelsetjenesten, økt antall helsesøstre 1 500 1 500 1 500 1 500
106Redusert ramme -250 -250 -250 -250
107Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 600 1 600 1 600 1 600
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 74 176 74 176 74 176 74 176
Tabell 5.7 Budsjettramme for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 2018-2021, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

5.4.2 Ungdom og fritid

Tjenestebeskrivelse

Ungdom og fritid består av Fritid Vest og Fritid Øst, Metropolis, Helsestasjon for ungdom, Uteseksjonen, K46, Ungdommens motorsenter, Ungbo og frivilligsentraler. Tjenestene dekker et bredt spekter, fra fritids- og kulturtilbud til ungdom, forebyggende og helsefremmende tilbud, til behandlingsstart for unge med rusproblemer. Ungdommene engasjeres i utformingen av fritidstilbudet, og virksomheten legger stor vekt på barns behov og rettigheter.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Sosial utjevning
Flere av tjenestene i Ungdom og fritid gir tilbud til unge som opplever fattigdom. Prosjektet Fritid for alle gir barn i familier med lav inntekt mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Prosjektleder er bindeledd mellom frivillig og offentlig innsats i arbeidet med å utjevne sosial ulikhet. Opplevelseskortet gir barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt gratis tilgang til kulturopplevelser. Ferietilbudene i Fiks Ferigge Ferie (FFF) er for alle barn i Stavanger, men har også en friplassordning. Både Fritid for alle, opplevelseskortet og friplasser i FFF har vært tilskuddsfinansiert, og rådmannen vil videreføre ordningene etter prosjektperioden.

Nye muligheter for barn og unge i Kvernevik er et treårig prosjekt 2017–2019 for å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området. Det skal i 2018 arbeides videre med å få på plass samhandlingsverktøyet «Stafettloggen», ståstedsanalyse og bred innbyggerinvolvering. Ungdom og fritid skal bidra i prosjektet Vi vil bo i Hillevåg med kompetanse om bydelen og i utvikling og gjennomføring av tiltak.

Helsefremmende arbeid
Ungdom og fritid gjennomfører hvert tredje år ungdomsundersøkelsen Hør på meg. Resultatene fra 2016 viser at dagens tenåringer er en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon, men at mange også opplever helseplager og stress i hverdagen. Stavanger kommune vil fortsatt prioritere ulike tiltak for å sikre unge god og tidlig hjelp. I 2018 vil en psykologstilling for unge 16-20 år bli overført fra Helsehuset til Helsestasjon for ungdom. Psykologen vil ha individuelle samtaler med unge, veilede ansatte og ha gruppeundervisning. Med tilskuddsmidler fra helsedirektoratet er det opprettet et prosjekt ved Jåttå videregående skole for at helsesøster skal være mer til stede.

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Ungbo overtar i 2018 husvertordningen fra EMbo, og vil ha ansvar for direktebosetting av enslige mindreårige flyktninger i leilighet eller hybel hos en husvert.

Stimulere til frivillig innsats
Den nye frivilligsentralen i Madla bydel skal kartlegge det frivillige arbeidet i bydelen og tilrettelegge for nye møteplasser. Fritidslederne ved de åtte bydelshusene i Stavanger skal i større grad utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner og frivilligsentralene.

Lokalisering og brukermedvirkning
Unge har behov for lett tilgang til tjenester og aktiviteter. Ungdom og fritid bidrar til å løfte frem de unges stemme i utvikling av Nytorget-området.

K46 er et tilbud for unge (16 – 25 år) som har eller er i ferd med å utvikle et rusproblem. K46 har gjennomført en brukerundersøkelse, som blir et viktig grunnlag for utformingen av tjenestetilbudet i 2018. Stort vedlikeholdsbehov og økt aktivitetsnivå medfører at K46 trenger nye lokaler.

Budsjettramme for Ungdom og fritid 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 65 711 65 711 65 711 65 711
 Endringer:    
127Fritid for alle 1 300 1 300 1 300 1 300
128Kulturtilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier ved Metropolis 800 800 800 800
129Bakgården, styrking 100 100 100 100
130Ungdomsundersøkelsen, gjennomføring i 20190 500 00
131Omstilling 2018 -1 350 -1 350 -1 350 -1 350
132Nye frivilligsentraler, inkludert styrking av eksisterende 520 890 1 260 1 260
133Redusert ramme -290 -290 -290 -290
134Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 1 400 1 400 1 400 1 400
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 68 191 69 061 68 931 68 931
Tabell 5.8 Budsjettramme for Ungdom og fritid 2018-2021, tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

5.4.3 Barneverntjenesten

Tjenestebeskrivelse

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får rett hjelp til rett tid. Barnevernets visjon er å verne om barnet og støtte familien, og bidra til at barn får en trygg oppvekst.

Virksomheten gir råd og veiledning, undersøker meldinger, iverksetter og evaluerer individuelle tiltak etter Lov om barneverntjenester. Virksomheten består av administrasjon, mottaksavdeling, familieavdeling, omsorgsavdeling og tiltaksavdeling.

Prioriterte oppgaver i planperioden

En verdiforankret kultur
Barneverntjenesten i Stavanger ønsker å være en tjeneste der barn, unge og foreldre opplever å bli møtt med respekt og å ha innflytelse. I valg av tiltak skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet. Barneverntjenesten vil fortsette implementeringen av god faglig praksis slik den er utformet i det nasjonale utviklingsprosjektet Mitt Liv.

Samarbeid – et åpnere barnevern
I kommende periode ønsker barneverntjenesten å arbeide ytterligere for å bedre omdømmet sitt.
Barneverntjenesten vil nå ut til skolene i Stavanger med mer og nødvendig informasjon. I 2018 vil barnevernet arbeide for å utvikle og inngå samarbeidsavtale med skolene som er gjensidig forpliktende, avklarer forventninger om tilgjengelighet og inneholder regler for håndtering av informasjonsplikt og taushetsplikt.

En organisasjon i utvikling
Barneverntjenesten er et fagfelt i rask utvikling. Enhetlig ledelse, kompetente medarbeidere, en helhetlig tiltakskjede, moderne digitale løsninger og tilstrekkelige ressurser vil være viktige forutsetninger for å kunne bygge en fleksibel og effektiv organisasjon for framtiden.
Ny barnevernlov forventes vedtatt i kommende planperiode. Denne vil få vesentlige konsekvenser for utformingen av tjenestetilbudet, og den forventes å bidra til en tydeliggjøring og avgrensning av barneverntjenestens arbeids- og ansvarsområde.

En vedtatt kvalitetsplan forventes å legge viktige føringer både for organiseringen av tjenesten, kompetansesatsingen og for samhandlingen med andre virksomheter.

Budsjettramme for Barnevernstjenester 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 211 631 211 631 211 631 211 631
 Endringer:    
79Klientbudsjett, styrking 8 000 8 000 8 000 8 000
80Bemanningsøkning 860 860 860 860
81IKT-løft 250 0 250 0
82Innkjøp av nytt vaktsystem for barnevernsvaktene 400 000
83Kvalitets- og kompetansesatsing knyttet til barnevernsreformen 2 000 2 000 2 000 2 000
84Redusert ramme -900 -900 -900 -900
85Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 800 2 800 2 800 2 800
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 225 041 224 391 224 641 224 391
Tabell 5.9 Budsjettramme for Barnevernstjenester 2018-2021, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

5.4.4 EMbo Stavanger

Tjenestebeskrivelse

EMbo Stavanger er et bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Ungdommene er under omsorg av barneverntjenesten og skal ha et trygt og forutsigbart bo- og omsorgstilbud, med individuelt tilpasset oppfølging. EMbo Stavanger består av avdelinger i barneverninstitusjon og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. EMbo drifter også en egen aktivitetsbase som er tilgjengelig for alle enslige mindreårige flyktninger i kommunen.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Omstilling og nedbemanning
Stavanger kommune mottar færre enslige mindreårige flyktninger enn tidligere forventet. EMbo må derfor i 2018 omstille virksomheten og nedbemanne. Flere plasser i bofellesskap og leiligheter vil bli avviklet.

Utvikling av tiltak
I 2018 vil EMbo utvikle to nye tiltak:

  • Kartleggingsavdeling for å sikre at ungdommene bosettes i riktig tiltak
  • Skjermingsavdeling i egen leilighet for å kunne gi tettere oppfølging ved særskilt behov

Kvalitetssikring
Det vil være en prioritert oppgave i 2018 å tilpasse bemanningen og ressursene til bosettingsbehovet av enslige mindreårige. Det vil også være en prioritert oppgave å kvalitetssikre det faglige arbeidet samtidig som virksomheten er i en omstillings- og nedbemanningsfase.

Budsjettramme for Embo 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 19 046 19 046 19 046 19 046
 Endringer:    
86Redusert anmodning av enslige mindreårige, avvikling av tilbud -4 300 -4 300 -4 300 -4 300
87Økt bemanning i bofellesskapene,Embo 2 500 2 500 2 500 2 500
88Teknisk budsjettendring, overføre inntektsbudsjettet til sentral konto, særskilt tilskudd enslige mindreårige flyktninger 68 000 64 000 63 000 63 000
89Redusert ramme -350 -350 -350 -350
90Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 100 100 100 100
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 84 996 80 996 79 996 79 996
Tabell 5.10 Budsjettramme for Embo 2018-2021, tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)