a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

5.2 Barnehage

5.2.1 Barnehage

Tjenestebeskrivelse

Barnehagene gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 1–5 år. Kommunen skal sørge for at alle barn med lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om plass. Rundt 38 prosent av plassene tilbys i private barnehager og 62 prosent i kommunale barnehager. Kommunen driver i tillegg spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) for barn med store funksjonsvansker, innføringsbarnehage for barn med annet morsmål enn norsk ved Johannes læringssenter og åpne barnehager.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Etablere og avvikle barnehageplasser

På grunn av overkapasitet i enkelte bydeler og befolkningsnedgang i aldersgruppen 1-5 år, må antallet barnehageplasser i kommunen reduseres. Samtidig er det underskudd på barnehageplasser i Storhaug bydel og på Våland. Det er et mål at barn så langt det er mulig skal få tilbud om barnehageplass i sin egen bydel. Rådmannen foreslår derfor å etablere nye plasser i Storhaug bydel og på Våland, og samtidig avvikle driften av noen barnehager i bydeler som har overskudd på barnehageplasser. Forslagene er nærmere omtalt i barnehagebruksplanen. Tiltakene er ventet å gi en innsparing på driftsbudsjettet på kr 30 mill.

Kvalitetsutvikling
Kunnskapsdepartementet har fastsatt en ny rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver. Den nye rammeplanen gjelder fra 1. august 2017. Rådmannen foreslår å sette av kr 1,75 mill. i 2018 og 2019 til stavangerbarnehagenes arbeid med å iverksette den nye rammeplanen. Midlene vil gå direkte til barnehagene til innkjøp og kompetanseheving som er nødvendig for å realisere innholdet i den nye planen.

Rådmannen vil i 2018 starte utarbeidelsen av en ny kvalitetsplan for stavangerbarnehagen for perioden 2020-2023. Den nye kvalitetsplanen skal bygge på den nye nasjonale rammeplanen og konkretisere hvordan stavangerbarnehagen skal videreutvikles til en god læringsarena for alle barn.

Kompetanse og rekruttering
Rådmannen vil videreføre tiltak for å rekruttere og beholde pedagogiske ledere, og stimulere ansatte til å ta barnehagelærerutdanning.

Ansattes kompetanse
De ansattes kompetanse er avgjørende for et barnehagetilbud med høy kvalitet.

Det er utarbeidet en egen kompetanseplan som er i tråd med kvalitetsplanen. Ansatte i stavangerbarnehagen skal ha grunnleggende kompetanse innenfor fire satsingsområder:
• Språkkompetanse
• Relasjonskompetanse
• Interkulturell kompetanse
• Kompetanse om tidlig innsats
Til hvert satsingsområde er det beskrevet kjennetegn på god praksis og hva denne praksisen betyr for barnet. Målene som retter seg mot barnas læring og utvikling, er avhengig av personalets kompetanse, holdninger og verdier, og virkeliggjøres gjennom de ansattes handlinger i møte med barn.

Kunnskapsdepartementet har sendt et forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter som innebærer krav om høyere voksentetthet og skjerpet krav til pedagogisk bemanning på høring. Det er ventet at endringen vil tre i kraft fra 1. august 2018. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen til barnehagene fra høsten 2018 for å kunne innfri den nye nasjonale bemanningsnormen. Kostnaden er beregnet til kr 17,8 mill. i 2018 og kr 21,3 mill. fra 2020.

Tidlig innsats
Foreldre med barnehagebarn som har fått spesialpedagogisk hjelp har tidligere fått fritak fra foreldrebetalingen i de timene barnet fikk hjelpen. Loven er nå endret slik at foreldrebetalingen er lik uavhengig av hvilket tilbud barnet får. Endringen gir kommunen økte inntekter fra foreldrebetalingen på kr 1,1 mill. årlig. Rådmannen foreslår at de økte inntektene benyttes til å styrke budsjettet til PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) for å bistå barnehagene med å tilrettelegge tilbudet for barn med spesielle behov, se nærmere omtale under avsnitt 5.3.4.

Inkludering
Barnehagen er en viktig integreringsarena. Stavanger kommune har et mål om at minoritetsspråklige barn skal delta i barnehage i like stor grad som norskspråklige barn. En lavere andel av minoritetsspråklige barn i Stavanger går i barnehage enn i landet for øvrig, og i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Kommunen har fått statlige midler til å iverksette rekrutteringstiltak for å øke deltakelsen i barnehage for minoritetsspråklige barn og for barn i familier med vedvarende lav inntekt.

Stavanger kommune deltar i prosjektet Inkluderende skole- og barnehagemiljø i regi av Fylkesmannen i Rogaland. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljøet og forebygge mobbing, og som ønsker direkte støtte og veiledning.

Budsjettramme for barnehage 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017985 854985 854985 854985 854
 Endringer:    
63Barn i barnehagene, reduksjon-30 000-30 000-30 000-30 000
64Kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov300300-1 200-1 200
65Tilrettelagt barnehagetilbud, bortfall av moderasjon-1 100-1 100-1 100-1 100
66Høyere kompetanse – høyere pedagogtetthet17 80017 80021 30021 300
67Ny rammeplan, pedagogisk materiell1 7501 75000
68Foreldrebetaling, prisjustering-12 600-12 600-12 600-12 600
69Tilskudd private og midler fra øremerking til rammetilskudd, teknisk justering-300-1 200-1 200-1 200
70Pilotprosjekt "Utvidet bemanning"3 2001 90000
71Redusert ramme, estimert innsparing av driftsmidler på barnehagebygg-1 000-3 000-3 000-3 000
72Tidlig innsats - overgang mellom barnhage og skole500500500500
73Tidlig innsats barnehage2 5002 5002 5002 500
74Botidskrav knyttet til mottak av kontantstøtte - økt etterspørsel etter barnehageplasser500500500500
75Økt kontantstøtte - redusert etterspørsel etter barnehageplasser-3 200-3 200-3 200-3 200
76Redusert ramme-3 000-1 000-1 000-1 000
77Redusert ramme, kompetansemidler-700-700-700-700
78Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt27 20027 20027 20027 200
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021987 704985 504983 854983 854
Tabell 5.1 Budsjettramme for barnehage 2018-2021, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

5.2.2 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Tjenestebeskrivelse

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir spesialpedagogisk hjelp til barn i private og kommunale barnehager.

Prioriterte oppgaver i planperioden

Effektiv utnyttelse av ressursene
Rådmannen har som mål å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjeneste, som er å gi spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging til barn som etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak, har rett på slik hjelp. Arbeidet med organisatoriske tilpasninger, effektivisering av driften og satsingen på et robust fagmiljø videreføres.

Budsjettramme for Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 2018-2021

Linjenr 2018201920202021
 Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2017 79 820 79 820 79 820 79 820
 Endringer:    
118Redusert ramme -320 -320 -320 -320
119Lønnsoppgjør 2017, helårseffekt 2 600 2 600 2 600 2 600
 Korrigert netto budsjettramme 2018-2021 82 100 82 100 82 100 82 100
Tabell 5.2 Budsjettramme for Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 2018-2021, tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)