a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

2.5 Handlekraftig og innovativ organisasjon

Demografiske endringer og økte krav til tjenestestandard på lang sikt (12-16 år) fører til at Stavanger kommune må øke volumet og forbedre kvaliteten i leveransene. Andelen innbyggere i arbeidsfør alder reduseres og det forventes redusert inntektsvekst. Økt produksjon med reduserte ressurser forutsetter effektivisering av driften. Kontinuerlig forbedring, effektiv ressursutnyttelse og innovasjon gjennom bruk av teknologi, forbedring i arbeidsprosesser og organisering er derfor en sentral strategi i planperioden.

Innovasjon

Innenfor hele organisasjonen foregår det innovasjons- og forbedringsarbeid, men det er behov for å koordinere arbeidet på en annen måte enn i dag. Det må bygges opp systemer for å fange opp gode ideer som kan videreutvikles. Kulturen for kontinuerlig forbedring og innovasjon må videreutvikles. Samtidig må det stilles krav til gevinstrealisering. Ny hovedmodell fra 2018 vil blant annet bidra til at organisasjonen kan bli bedre rustet til å identifisere, gjennomføre og implementere innovasjonsprosjekter. Samtidig må det prioriteres ressurser til innovasjons- og forbedringsarbeidet i kommunen.

Arbeidsformer og samhandling

Organiseringen av arbeidsprosesser og hvordan kommunen utvikler og jobber med ledelse, må i større grad kjennetegnes av fleksibilitet og en dynamisk tilnærming for å møte raske endringer i forutsetninger og tjenestebehov. Samarbeid internt og med eksterne aktører er avgjørende for at kommunen tilegner seg kunnskap og videreutvikler gode og effektive tjenester til innbyggerne.

Digitalisering

Digitalisering er effektivitetsforbedring gjennom bruk av teknologi i kommunens arbeidsprosesser og oppgaver. Digitalisering er en sentral del av innovasjonsarbeidet i planperioden. Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi det største potensialet for effektivisering i Stavanger kommune.

Omfanget av tjenestetilbud og arbeidsprosesser i Stavanger kommune gir et stort spekter av muligheter for digitalisering. Sensorer i velferdsteknologi, medisindispensere, vaskeroboter, datamaskiner som håndterer faktura, regnskap eller henvendelser fra publikum, plenklippere eller svært regelstyrt saksbehandling er alle eksempler på digitaliseringsmuligheter. I tillegg gir økt digitalisering tilgang på analysegrunnlag som kan bidra til å utvikle bedre tjenester til innbyggerne i Stavanger kommune. Det er sentralt å oppnå gevinstrealisering gjennom teknologien som implementeres.

Det digitale landskapet er komplekst og berører alle tjenesteområder i kommunen. Det er avsatt kr 100 mill. i et eget digitaliseringsfond 1 som skal benyttes til ulike digitaliseringsprosjekter og det forventes at innsatsen gir gevinstrealisering på sikt.

Kompetente og engasjerte medarbeidere

Kommunen trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å møte framtidens utfordringer. En konsekvens av den demografiske utviklingen er redusert tilgang på arbeidskraft, spesielt til helse- og omsorgssektoren. En annen utfordring er tilgang på riktig kompetanse for å håndtere komplekse problemstillinger. Rekruttering og utvikling av kompetente ansatte er avgjørende for å møte fremtidens utfordringer.

Verdibevaring

Verdibevaring inkluderer både vedlikehold og rehabilitering av bygningsmasse, uteareal ved formålsbyggene, kommunale veier, ledningsnett, pumpestasjoner, historiske bygg og eiendommer.

Vedlikeholdsetterslepet, avviket mellom ønsket og faktisk tilstand for den kommunale bygningsmassen, er en kostnadskrevende utfordring. Smarte løsninger, som både er tilpasset framtidige forventede klimaendringer og samtidig minimaliserer vedlikeholdsbehovet, åpner muligheter for å redusere kostnadene til verdibevaring. Grunnlagsinvesteringene i bygg og anlegg bør tilrettelegges for smarte løsninger i selve konstruksjonene. Overvåking av bygg som signaliserer behov for oppfølging, vil muliggjøre kostnadsreduksjoner ved at avvik oppdages tidlig og eventuelt skadeomfang kan begrenses.

Beredskap og samfunnssikkerhet

Utfordrings- og trusselbildet innenfor samfunnssikkerhet har endret seg de siste årene. Dette gjelder særlig innenfor teknologisk sårbarhet, klimaendringer, terror og alvorlig kriminalitet. Samfunnet blir mer avhengig av teknologi og digitale løsninger, samtidig som den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt oss er mer usikker og uforutsigbar. Stavanger kommune skal ha en beredskap som dekker byens sårbarhet overfor både naturhendelser, ulykker og tilsiktede hendelser.

Internkontroll

Det er avgjørende for god virksomhetsstyring og handlekraft at kommunen har system og rutiner som sikrer rådmannen betryggende kontroll over den samlede virksomheten.

Økonomisk robusthet

Ambisjonsnivå og gjennomføringstempo for drift og investeringer må avstemmes i tråd med de økonomiske rammebetingelsene. Fortsatt oppmerksomhet på kostnadskontroll, økt produktivitet, forbedring, nytenkning og innovasjon åpner muligheter for en robust kommuneøkonomi.

Mål 
Mål: God utnyttelse av arbeidskraft 
IndikatorMålsetning
Sykefraværet i organisasjonen< 6 %
Andelen heltidsansatte i Stavanger kommune> 80 %
  
Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidere 
IndikatorMålsetning
Ansattes engasjement> 70 %
De ansattes opplevelse av organisasjonens gjennomføringsevne> 70 %
Helhetlig brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser> 70 %
Andel ansatte som har registrert sin kompetanse i lønns- og personalsystemet100 %
  
Mål: Forbedret meldekultur 
IndikatorMålsetning
Antall rapporterte avvik> 3 prosentpoeng økning per år
Andel avvik som er saksbehandlet100 % saksbehandling av innrapporterte avvik
  
Mål: God teknisk standard på kommunale bygg og anlegg 
IndikatorMålsetning
Registrert tilstandsgrad barnehageGjennomsnitt: Tilstandsgrad 1
Registrert tilstandsgrad skoleGjennomsnitt: Tilstandsgrad 1
Registrert tilstandsgrad institusjonerGjennomsnitt: Tilstandsgrad 1
Vedlikeholdsetterslepet0 % vekst i vedlikeholdsetterslepet
Fornyelsestakt vann- og avløpsnett> 1 % per år
  
Mål: Langsiktig forvaltning 
IndikatorMålsetning
Middels Holte-sats barnehage100 % av alle bygg i formålskategorien
Middels Holte-sats skole100 % av alle bygg i formålskategorien
Middels Holte-sats institusjoner100 % av alle bygg i formålskategorien
  
Mål: Tilstrekkelig dokumentasjon av tilstanden til kommunens bygg og anlegg 
IndikatorMålsetning
Tilstandsvurderte bygg per år> 140 tilstandsvurderte bygg per år
  
Mål: Smarte løsninger for å minimalisere vedlikeholdsbehovet på nye bygg og anlegg 
IndikatorMålsetning
Vannforbruk< 17 mill. m3 vannforbruk i 2022
  
Mål: Opprettholde det økonomiske handlingsrommet 
IndikatorMålsetning
Netto driftsresultat+/- 3 %
Egenfinansiering av investeringer> 50 %
Gjeldsgrad< 60 %
Tabell 2.5 Mål, handlekraftig og innovativ organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Strategiske valg for å møte utfordringene

Demografiske endringer, økte krav til kvalitet og redusert inntektsvekst vil kreve betydelig omstilling av Stavanger kommune. Innovasjon og nye måter å jobbe på vil være sentralt i dette arbeidet. Gjennom god koordinering av oppgaveløsningen på tvers av organisasjonen med et utenfra-og-inn perspektiv forventes ny hovedmodell i Stavanger kommune å bidra til å få innovasjon og nye arbeidsmetoder.

Det blir nødvendig å ivareta en helhetlig tilnærming til innovasjon. Dette innebærer målrettet kompetansearbeid og utvikling av innovative løsninger på tvers av organisasjonen. Involvering og samarbeid med innbyggere, interesseorganisasjoner, næringsliv og akademia er fortsatt avgjørende for å utvikle kostnadseffektive tjenester av god kvalitet.

Kommunens digitaliseringsarbeid må samordnes både internt, med andre kommuner og statlige initiativer. Det er et mål å legge til rette for utvikling av effektive, offentlige digitale løsninger.

Verdibevaring

Kommunen må prioritere nøye hva som skal bygges, og hvilke bygg som skal renoveres og rehabiliteres, vedlikeholdes, selges og kjøpes. Nye bygg har FDV-kostnader,2 tilsvarende middels Holte-sats, slik at det blir rom for verdibevarende vedlikehold og god teknisk standard. Etter hvert vil dette gjelde for alle bygg.

Holte-modellen:

Kategorisering av standard for FDV-kostnader til kommunens bygningsmasse tar utgangspunkt i Holthe-modellen, som har tre satser for løpende FDV-kostnader. Lav sats innebærer bare forefallende vedlikehold og konsekvenser vil være gradvis nedjustering av standarden og vekst i vedlikeholdsetterslepet. Middels Holthe-sats innebærer verdibevarende vedlikehold. Høy Holthe-sats gir mulighet for utvikling av bygget basert på standardheving og forskriftskrav.

Tilstandsgrad:

Nybygg har tilstandsgrad 0. Tilstandsgrad 1 brukes på bygg som er bra, 2 på bygg som er dårlige og 3 tilsier rivning av bygget.

Smartby-løsninger og andre nye metoder må benyttes i vedlikeholdsarbeidet. Vedlikeholdet må innrettes med et langsiktig perspektiv, samtidig som omfanget av strakstiltak minimaliseres.

Vedlikeholdsstrategien skal følges opp med årlige befaringer, og detaljert tilstandsvurdering av alle bygg hvert fjerde år. Tilstrekkelig dokumentasjon av bygningsmassen gir grunnlag for videre arbeid med verdibevaring.

Kommunens vedlikeholdsplaner prioriterer strukturelle og tekniske tiltak for de forskjellige bygningsgruppene. Offentlige pålegg blir prioritert, historiske bygg og eiendommer må også ivaretas.

Beredskap og samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet er i stor grad sektorovergripende. Ekstremvær, et langvarig bortfall av strømforsyning, en alvorlig gasseksplosjon eller et terroranslag kan ikke håndteres innenfor en sektor alene, eller på et enkelt nivå i forvaltningen. Arbeidet krever koordinering og samarbeid på tvers av sektorgrenser og mellom myndigheter på alle nivå. Stavanger kommunes evne til å forebygge og håndtere kriser avhenger av mer enn offentlige ressurser og innsats. Bidrag fra privat næringsliv, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og enkeltpersoner er også viktig. Innbyggerne selv må ta sin del av ansvaret for sikkerhet i årene fremover.

Bystyret vedtok i sak 68/17: Deltakelse i nettverket Nordic Safe Cities og Stavanger kommunes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme at Stavanger kommune slutter seg til Nordic Safe Cities-nettverket. Nettverket jobber for å forebygge og kjempe mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Stavanger kommune har på vegne av den regionale koordineringsgruppen SAMVER, Samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i regionen, fått midler fra Justis- og beredskapsdepartementet til videre drift av dette arbeidet i perioden frem til 15. juni 2018. SAMVER består i tillegg til Stavanger av kommunene Rennesøy, Randaberg, Sandnes, Time, Sola, Sørvest politidistrikt. Samarbeidet vil også å omfatte Rogaland fylkeskommune, RVTS og Kriminalomsorgen region sørvest.

Internkontroll

Internkontroll er en nødvendig forutsetning for god styring, måloppnåelse og læring på alle nivå i en organisasjon. En effektiv internkontroll bidrar til kvalitet og effektivitet i tjenesteleveransene, og gjør organisasjonen bedre rustet til å håndtere fremtidige utfordringer. Prosjektet Videreutvikling av system for sektorovergripende internkontroll vil bli lagt fram for politisk behandling i slutten av 2017. Implementering av tiltakene i prosjektet vil styrke organisasjonens evne til målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler. Sammen med tidligere gjennomførte tiltak vil også anbefalingene fra forvaltningsrevisjon Internkontroll bli fulgt opp. Dette vil bidra til å gi rådmannen betryggende kontroll over kommunens samlede virksomhet. Omtale av tiltakene for å styrke den sektorovergripende internkontrollen finnes i kapittel 4 Langsiktig omstilling og utvikling.

Risikobetraktninger

Arbeid med forbedring, nytenkning og innovasjon innebærer, som utviklingsarbeid generelt, risiko for ikke å lykkes slik at planer kan fullføres og gevinster realiseres. Det samme gjelder for arbeidsformer og samhandlingsmønstre, der risikoen for at planlagte metoder ikke lar seg realisere er til stede.

En vellykket digitaliseringsprosess vil ofte kreve både organisasjonsutvikling og ny kompetanse for å kunne ta i bruk nye digitale løsninger. Det vil derfor være risiko for at organisasjonen ikke klarer å utvikle og rekruttere nok kompetanse til å møte et endret tjenestebehov i befolkningen.

Risiko knyttet til verdibevaring kan dreie seg om å finne egnet teknisk løsning, kompetanse, kapasitet og finansiering for gjennomføring.

Risikobildet innenfor beredskap og samfunnssikkerhet blir stadig mer sammensatt og komplekst. I sum stiller dette krav og forventninger til Stavanger kommune og det er særlig behov for styrking av arbeidet innenfor teknologisk sårbarhet, klimatilpasning, forebyggende sikkerhet, terror, samarbeid og samvirke og egenbeskyttelse.

Økonomisk risiko omtales i kapittel 3 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer.