a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon

Stavanger kommune - vedtatt netto driftsrammer 2018 per kostrafunksjon   
FunksjonBudsjettforslag 2018Vedtatt budsjett 2017Prosentvis endring 2017-2018
100 Politisk styring43 357 48 699 -11
110 Kontroll og revisjon5 700 5 300 7,6
120 Administrasjon414 444 368 268 12,5
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen23 308 23 108 0,9
130 Administrasjonslokaler62 226 66 226 -6
170 Årets premieavvik-178 529 -178 529 0
171 Amortisering av tidligere års premieavvik68 349 68 349 0
172 Pensjon281 270 297 420 -5,4
173 Premiefond-22 240 -22 240 0
180 Diverse fellesutgifter280 602 312 902 -10,3
190 Interne serviceenheter0 0 0
201 Førskole957 971 958 321 0
202 Grunnskole1 282 808 1 221 149 5,1
211 Styrket tilbud til førskolebarn124 839 119 709 4,3
213 Voksenopplæring53 297 46 577 14,4
215 Skolefritidstilbud19 740 20 240 -2,5
221 Førskolelokaler og skyss111 705 111 705 0
222 Skolelokaler263 761 257 667 2,4
223 Skoleskyss6 109 6 109 0
231 Aktivitetstilbud barn og unge35 110 30 760 14,1
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste84 696 81 846 3,5
233 Annet forebyggende helsearbeid44 204 41 054 7,7
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser103 418 96 608 7,1
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering188 613 180 298 4,6
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid122 973 114 855 7,1
243 Tilbud til personer med rusproblemer76 979 68 279 12,7
244 Barneverntjeneste76 015 70 605 7,7
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet18 724 18 724 0
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet290 969 217 019 34,1
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon870 483 849 483 2,5
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende934 355 900 565 3,8
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene27 916 27 916 0
261 Institusjonslokaler100 028 91 061 9,9
265 Kommunalt disponerte boliger-4 092 -4 092 0,0
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi19 842 18 542 7
275 Introduksjonsordningen-16 299 59 201 -127,5
276 Kvalifiseringsordningen44 556 44 556 0
281 Ytelse til livsopphold192 817 172 817 11,6
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig11 569 11 911 -2,9
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2 522 9 522 -73,5
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)-2 086 -2 086 0
301 Plansaksbehandling29 280 26 380 11
303 Kart og oppmåling7 469 7 469 0
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser0 0 0
305 Eierseksjonering626 626 0
320 Kommunal næringsvirksomhet1 357 1 357 0
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet11 043 8 834 25
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling836 836 0
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak1 780 1 780 0,0
332 Kommunale veier93 298 91 873 1,6
335 Rekreasjon i tettsted57 096 53 671 6,4
338 Forebygging av branner og andre ulykker26 061 25 654 1,6
339 Beredskap mot branner og andre ulykker82 431 81 288 1,4
340 Produksjon av vann-11 633 -3 557 227,1
345 Distribusjon av vann8 233 3 557 131,5
350 Avløpsrensing10 710 2 178 391,7
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann2 083 -3 593 -158
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.-19 362 1 415 -1468,3
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall-79 140 -156,4
360 Naturforvaltning og friluftsliv20 020 13 870 44,3
365 Kulturminneforvaltning704 604 16,6
370 Bibliotek43 851 42 351 3,5
375 Museer32 981 23 481 40,5
377 Kunstformidling62 695 62 140 0,9
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg36 313 37 703 -3,7
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg128 141 123 091 4,1
383 Musikk- og kulturskoler35 143 33 483 5
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg90 891 92 146 -1,4
386 Kommunale kulturbygg25 675 25 386 1,1
390 Den norske kirke86 350 81 300 6,2
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn14 200 14 200 0
800 Skatt på inntekt og formue-5 263 000 -5 250 000 0,3
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd-2 223 100 -2 026 120 9,7
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.-345 302 -319 302 8,1
860 Motpost avskrivninger-392 081 -389 751 0,6
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)143 393 122 766 16,8
880 Interne finansieringstransaksjoner179 868 182 320 -1,3
Nettosum alle funksjoner0 0 0
Tabell 2.11 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

 Vedtatt budsjett 2018Vedtatt budsjett 2017Prosentvis endring 2017-2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner   
Rådmann   
10 Lønn 13 861 13 861 0
11 Forbruk 220 220 0
12 Drift 346 346 0
14 Overføringer 1 963 1 963 0
Sum utgifter 16 390 16 390 0
    
17 Refusjoner -7 363 -7 363 0
Sum inntekter -7 363 -7 363 0
    
Nettosum Rådmann 9 027 9 027 0
    
    
Stab og støtte   
10 Lønn 221 555 211 759 4,6
11 Forbruk 73 222 60 618 20,8
12 Drift 41 835 41 612 0,5
13 Kjøp av tjenester 293 293  
14 Overføringer 14 852 14 852  
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 177 4 177  
Sum utgifter 355 934 333 311 6,8
    
16 Salgsinntekter -29 813 -29 813  
17 Refusjoner -46 343 -45 995 0,8
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -4 239 -4 239  
Sum inntekter -80 395 -80 047 0,4
    
Nettosum Stab og støtte 275 539 253 264 0,088
    
    
Kommuneadvokat   
10 Lønn 4 595 4 520 1,7
11 Forbruk 225 225 0
12 Drift 947 947 0
14 Overføringer 121 121 0
Sum utgifter 5 888 5 813 1,3
    
16 Salgsinntekter -40 -40 0
17 Refusjoner -121 -121 0
Sum inntekter -161 -161 0
    
Nettosum Kommuneadvokat 5 727 5 652 1,3
    
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner 290 293 267 943 8,3
    
Oppvekst og utdanning   
    
Stab Oppvekst og utdanning   
10 Lønn 41 525 34 825 19,2
11 Forbruk 6 884 6 684 3
12 Drift 1 042 1 042 0
13 Kjøp av tjenester 482 482 0
14 Overføringer 1 823 1 823 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 809 2 809 0
Sum utgifter 54 565 47 665 14,5
    
16 Salgsinntekter -934 -934 0
17 Refusjoner -7 368 -1 368 438,6
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 809 -2 809 0
Sum inntekter -11 111 -5 111 117,4
    
Nettosum Stab Oppvekst og utdanning 43 454 42 554 2,1
    
    
Barnehage   
10 Lønn 701 244 690 244 1,6
11 Forbruk 43 601 42 551 2,5
12 Drift 24 373 25 373 -3,9
13 Kjøp av tjenester 444 165 448 365 -0,9
14 Overføringer 7 344 7 344 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 496 2 496 0
Sum utgifter 1 223 223 1 216 373 0,6
    
16 Salgsinntekter -129 834 -120 834 7,5
17 Refusjoner -98 789 -102 789 -3,9
18 Overføringer -4 400 -4 400 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 496 -2 496 0
Sum inntekter -235 519 -230 519 2,2
    
Nettosum Barnehage 987 704 985 854 0,2
    
    
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud   
10 Lønn 86 035 83 435 3,1
11 Forbruk 1 750 2 070 -15,5
12 Drift 325 325 0
14 Overføringer 520 520 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 150 150 0
Sum utgifter 88 780 86 500 2,6
    
17 Refusjoner -6 530 -6 530 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -150 -150 0
Sum inntekter -6 680 -6 680 0
    
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 82 100 79 820 2,9
    
    
Grunnskole   
10 Lønn 1 305 396 1 246 896 3,4
11 Forbruk 85 674 85 174 0,6
12 Drift 13 619 13 619 0
13 Kjøp av tjenester 58 203 58 203 0
14 Overføringer 21 898 21 898 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 368 368 0
Sum utgifter 1 485 158 1 426 158 3
    
16 Salgsinntekter -111 106 -109 606 1,4
17 Refusjoner -109 030 -109 030 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -368 -368 0
Sum inntekter -220 504 -219 004 0,7
    
Nettosum Grunnskole 1 264 654 1 207 154 4,8
    
    
Johannes læringssenter   
10 Lønn 198 858 171 681 15,8
11 Forbruk 25 068 25 588 -2
12 Drift 2 965 2 925 1,4
13 Kjøp av tjenester 180 180 0
14 Overføringer 3 141 3 141 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 841 1 841 0
Sum utgifter 232 053 205 356 13
    
16 Salgsinntekter -8 819 -8 819 0
17 Refusjoner -50 659 -50 659 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 841 -1 841 0
Sum inntekter -61 319 -61 319 0
    
Nettosum Johannes læringssenter 170 734 144 037 18,5
    
    
Stavanger kulturskole   
10 Lønn 44 649 42 799 4,3
11 Forbruk 3 720 4 450 -16,4
12 Drift 1 600 1 170 36,8
13 Kjøp av tjenester 1 179 1 069 10,3
14 Overføringer 636 636 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 29 29 0
Sum utgifter 51 813 50 153 3,3
    
16 Salgsinntekter -13 101 -13 101 0
17 Refusjoner -1 213 -1 213 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -29 -29 0
Sum inntekter -14 343 -14 343 0
    
Nettosum Stavanger kulturskole 37 470 35 810 4,6
    
    
Pedagogisk-psykologisk tjeneste   
10 Lønn 39 498 36 748 7,5
11 Forbruk 4 387 4 387 0
12 Drift 261 261 0
13 Kjøp av tjenester 300 300 0
14 Overføringer 730 730 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 162 162 0
Sum utgifter 45 338 42 588 6,5
    
17 Refusjoner -779 -779 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -162 -162 0
Sum inntekter -941 -941 0
    
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 44 397 41 647 6,6
    
    
Ungdom og fritid   
10 Lønn 56 287 53 807 4,6
11 Forbruk 12 645 12 645 0
12 Drift 1 369 1 369 0
13 Kjøp av tjenester 475 475 0
14 Overføringer 16 187 12 687 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 596 596 0
Sum utgifter 87 559 81 579 3
    
16 Salgsinntekter -12 221 -12 221 0
17 Refusjoner -2 991 -2 991 0
18 Overføringer -60 -60 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -596 -596 0
Sum inntekter -15 868 -15 868 0
    
Nettosum Ungdom og fritid 71 691 65 711 9,1
    
    
Helsestasjon og skolehelsetjenesten   
10 Lønn 62 219 59 369 4,8
11 Forbruk 10 440 10 440 0
12 Drift 292 292 0
13 Kjøp av tjenester 2 161 2 161 0
14 Overføringer 2 537 2 537 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 0
Sum utgifter 77 857 75 007 3,8
    
17 Refusjoner -3 473 -3 473 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 0
Sum inntekter -3 681 -3 681 0
    
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 74 176 71 326 4
    
    
Barnevernstjenesten   
10 Lønn 152 117 147 357 3,2
11 Forbruk 33 172 33 172 0
12 Drift 10 664 10 014 6,5
13 Kjøp av tjenester 46 176 38 176 21
14 Overføringer 9 138 9 138 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 001 1 001 0
Sum utgifter 252 268 238 858 5,6
    
16 Salgsinntekter -305 -305 0
17 Refusjoner -25 921 -25 921 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 001 -1 001 0
Sum inntekter -27 227 -27 227 0
    
Nettosum Barnevernstjenesten 225 041 211 631 6,3
    
    
EMbo   
10 Lønn 66 324 68 024 -2,5
11 Forbruk 11 790 12 140 -2,9
12 Drift 2 220 2 220 0
13 Kjøp av tjenester 6 425 6 425 0
14 Overføringer 2 782 2 782 0
Sum utgifter 89 541 91 591 -2,2
    
16 Salgsinntekter -1 261 -1 261 0
17 Refusjoner -2 782 -2 782 0
18 Overføringer -502 -68 502 -99,3
Sum inntekter -4 545 -72 545 -93,7
    
Nettosum EMbo 84 996 19 046 346,3
    
Nettosum Oppvekst og utdanning 3 086 417 2 904 590 6,3
  2 018 2 017 2017-2018
Helse og velferd   
    
NAV   
10 Lønn 102 839 92 539 11,1
11 Forbruk 5 762 5 762 0
12 Drift 360 360 0
13 Kjøp av tjenester 8 473 8 473 0
14 Overføringer 194 853 179 853 8,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 230 1 230 0
Sum utgifter 313 517 288 217 8,8
    
16 Salgsinntekter -700 -700 0
17 Refusjoner -8 205 -8 205 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 361 -1 361 0
Sum inntekter -10 266 -10 266 0
    
Nettosum NAV 303 251 277 951 9,1
    
    
Boligkontoret   
10 Lønn 7 109 7 009 1,4
11 Forbruk 450 150 200
12 Drift 20 20 0
Sum utgifter 7 579 7 179 5,6
    
Nettosum Boligkontoret 7 579 7 179 5,6
    
    
Fysio- og ergoterapitjenesten   
10 Lønn 39 579 36 879 7,3
11 Forbruk 6 497 6 497 0
12 Drift 396 396 0
13 Kjøp av tjenester 24 514 24 074 1,8
14 Overføringer 1 430 1 430 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 300 300 0
Sum utgifter 72 716 69 576 4,5
    
16 Salgsinntekter -49 -1 049 -95,3
17 Refusjoner -8 051 -8 051 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -300 -300 0
Sum inntekter -8 400 -9 400 -10,6
    
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 64 316 60 176 6,9
    
    
Hjemmebaserte tjenester   
10 Lønn 369 436 359 936 2,6
11 Forbruk 24 996 24 246 3,1
12 Drift 15 582 14 822 5,1
13 Kjøp av tjenester 5 709 5 709 0
14 Overføringer 7 540 7 540 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 111 111 0
Sum utgifter 423 374 412 364 2,7
    
16 Salgsinntekter -8 459 -8 459 0
17 Refusjoner -351 283 -351 283 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -111 -111 0
Sum inntekter -359 853 -359 853 0
    
Nettosum Hjemmebaserte tjenester 63 521 52 511 21
    
    
Bofellesskap   
10 Lønn 426 380 425 280 0,3
11 Forbruk 22 632 22 632 0
14 Overføringer 13 009 509 2455,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 119 119 0
Sum utgifter 462 140 448 540 3
    
17 Refusjoner -509 -509 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -119 -119 0
Sum inntekter -628 -628 0
    
Nettosum Bofellesskap 461 512 447 912 3
    
    
Alders- og sykehjem   
10 Lønn 553 658 537 157 3,1
11 Forbruk 96 844 99 145 -2,3
13 Kjøp av tjenester 403 585 401 485 0,9
14 Overføringer 5 697 5 697 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 782 2 782 0
Sum utgifter 1 062 566 1 046 266 1,7
    
16 Salgsinntekter -185 812 -183 512 1,3
17 Refusjoner -41 020 -41 020 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 782 -2 782 0
Sum inntekter -229 614 -227 314 1
    
Nettosum Alders- og sykehjem 832 952 818 952 1,9
    
    
Rehabiliteringsseksjonen   
10 Lønn 45 241 42 841 4,4
11 Forbruk 3 783 3 783 0
12 Drift 1 157 1 157 0
13 Kjøp av tjenester 662 662 0
14 Overføringer 529 529 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 132 132 0
Sum utgifter 51 504 49 104 3,9
    
16 Salgsinntekter -984 -984 0
17 Refusjoner -1 406 -1 406 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -132 -132 0
Sum inntekter -2 522 -2 522 0
    
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 48 982 46 582 4,1
    
    
Arbeidstreningsseksjonen   
10 Lønn 12 937 11 637 11,2
11 Forbruk 3 459 3 473 -0,4
12 Drift 488 474 3
13 Kjøp av tjenester 1 525 1 525 0
14 Overføringer 810 810 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 252 252 0
Sum utgifter 19 471 18 171 7,2
    
16 Salgsinntekter -500 -500 0
17 Refusjoner -3 971 -3 971 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -252 -252 0
Sum inntekter -4 723 -4 723 0
    
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 14 748 13 448 9,7
    
    
Flyktningseksjonen   
10 Lønn 24 414 19 014 28,4
11 Forbruk 2 897 2 897 0
12 Drift 10 10 0
14 Overføringer 466 466 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 52 52 0
Sum utgifter 27 839 22 439 24,1
    
16 Salgsinntekter -414 -414 0
17 Refusjoner -280 -280 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -52 -52 0
Sum inntekter -746 -746 0
    
Nettosum Flyktningseksjonen 27 093 21 693 24,9
    
    
Helse- og sosialkontor   
10 Lønn 87 915 85 815 2,5
11 Forbruk 24 924 25 124 -0,8
12 Drift 397 902 443 338 -10,3
13 Kjøp av tjenester 104 997 102 497 2,4
14 Overføringer 7 318 2 318 215,7
Sum utgifter 623 056 659 092 -5,5
    
17 Refusjoner -35 460 -44 560 -20,4
Sum inntekter -35 460 -44 560 -20,4
    
Nettosum Helse- og sosialkontor 587 596 614 532 -4,4
    
    
Dagsenter og avlastningsseksjonen   
10 Lønn 130 290 155 126 -16
11 Forbruk 1 644 3 144 -47,7
14 Overføringer 48 057 2 221 2063,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 676 676 0
Sum utgifter 180 667 161 167 12,1
    
16 Salgsinntekter -1 149 -1 149 0
17 Refusjoner -8 026 -49 362 -83,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -676 -676 0
Sum inntekter -9 851 -51 187 -80,8
    
Nettosum Dagsenter og avlastningsseksjonen 170 816 109 980 55,3
    
    
Tekniske hjemmetjenester   
10 Lønn 4 927 4 827 2,1
11 Forbruk 1 876 1 876 0
12 Drift 1 006 1 006 0
13 Kjøp av tjenester 164 164 0
14 Overføringer 617 617 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 186 186 0
Sum utgifter 8 776 8 676 1,2
    
16 Salgsinntekter -6 355 -6 355 0
17 Refusjoner -641 -641 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -186 -186 0
Sum inntekter -7 182 -7 182 0
    
Nettosum Tekniske hjemmetjenester 1 594 1 494 6,7
    
    
Krisesenteret i Stavanger   
10 Lønn 11 903 11 703 1,7
11 Forbruk 3 099 3 099 0
12 Drift 120 120 0
14 Overføringer 70 70 0
Sum utgifter 15 192 14 992 1,3
    
17 Refusjoner -2 775 -2 775 0
Sum inntekter -2 775 -2 775 0
    
Nettosum Krisesenteret i Stavanger 12 417 12 217 1,6
    
    
Helsehuset i Stavanger   
10 Lønn 13 641 13 041 4,6
11 Forbruk 5 334 2 934 81,8
14 Overføringer 300 300 0
Sum utgifter 19 275 16 275 18,4
    
17 Refusjoner -2 700 -2 700 0
Sum inntekter -2 700 -2 700 0
    
Nettosum Helsehuset i Stavanger 16 575 13 575 22,1
    
    
Sentrale midler levekår   
10 Lønn -82 400 9 500 -962,1
11 Forbruk 3 419 3 119 9,6
12 Drift 13 076 13 076 0
13 Kjøp av tjenester 13 846 13 846 0
14 Overføringer 39 046 36 806 5,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 799 2 799 0
Sum utgifter -10 214 79 146 -112,6
    
17 Refusjoner -174 287 -156 287 11,5
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 799 -2 799 0
Sum inntekter -177 086 -159 086 11,3
    
Nettosum Sentrale midler levekår -187 300 -79 940 134
    
    
Sentrale midler legetjeneste   
10 Lønn 6 464 6 464 0
11 Forbruk 56 56 0
13 Kjøp av tjenester 68 133 68 758 -0,9
14 Overføringer 1 359 1 159 17,3
Sum utgifter 76 012 76 437 -0,6
    
17 Refusjoner -6 155 -6 155 0
Sum inntekter -6 155 -6 155 0
    
Nettosum Sentrale midler legetjeneste 69 857 70 282 -0,6
    
    
Stab Helse og velferd   
10 Lønn 29 839 27 439 12,8
11 Forbruk 89 89 0
13 Kjøp av tjenester 677 677 0
Sum utgifter 30 605 28 205 12,4
    
Nettosum Stab Helse og velferd 30 605 28 205 12,4
    
    
Stavanger legevakt   
10 Lønn 64 472 61 972 4
11 Forbruk 10 960 9 260 18,4
12 Drift 1 300 1 300 0
13 Kjøp av tjenester 332 332 0
14 Overføringer 11 275 11 275 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 79 79 0
Sum utgifter 88 418 84 218 5
    
16 Salgsinntekter -12 447 -12 447 0
17 Refusjoner -23 307 -23 307 0
18 Overføringer -601 -601 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -79 -79 0
Sum inntekter -36 434 -36 434 0
    
Nettosum Stavanger legevakt 51 984 47 784 8,8
    
Nettosum Helse og velferd 2 578 098 2 564 533 0,5
    
Bymiljø og utbygging   
    
Stab Bymiljø og utbygging   
10 Lønn 5 381 5 281 1,9
11 Forbruk 497 572 -13,1
12 Drift 240 240 0
13 Kjøp av tjenester 2 2 0
14 Overføringer 127 127 0
Sum utgifter 6 247 6 222 0,4
    
17 Refusjoner -127 -127 0
Sum inntekter -127 -127 0
    
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging 6 120 6 095 0,4
    
    
Juridisk   
10 Lønn 10 718 10 618 0,9
11 Forbruk 763 763 0
12 Drift 964 964 0
13 Kjøp av tjenester 1 1 0
14 Overføringer 910 910 0
Sum utgifter 13 356 13 256 0,8
    
16 Salgsinntekter -1 730 -1 730 0
17 Refusjoner -160 -160 0
Sum inntekter -1 890 -1 890 0
    
Nettosum Juridisk 11 466 11 366 0,9
    
    
Stavanger Eiendom   
10 Lønn 18 287 18 287 0
11 Forbruk 25 664 32 864 -21,9
12 Drift 122 084 116 620 4,7
13 Kjøp av tjenester 153 540 143 204 7,2
14 Overføringer 13 399 13 399 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 237 380 237 380 0
Sum utgifter 570 354 561 754 1,5
    
16 Salgsinntekter -38 972 -38 972 0
17 Refusjoner -33 814 -33 814 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -237 380 -237 380 0
Sum inntekter -310 166 -310 166 0
    
Nettosum Stavanger Eiendom 260 188 251 588 3,4
    
    
Park og vei   
10 Lønn 24 019 24 019 0
11 Forbruk 22 041 21 541 2,3
12 Drift 35 893 35 443 1,3
13 Kjøp av tjenester 77 231 73 081 5,7
14 Overføringer 12 810 12 710 0,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 33 471 33 471 0
Sum utgifter 205 465 200 265 2,6
    
16 Salgsinntekter -9 334 -9 334 0
17 Refusjoner -8 588 -8 588 0
18 Overføringer -2 600 -2 600 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -33 471 -33 471 0
Sum inntekter -53 993 -53 993 0
    
Nettosum Park og vei 151 472 146 272 3,6
    
    
Funksjon 190 - Park og vei   
10 Lønn 8 599 8 599 0
11 Forbruk 222 222 0
12 Drift 88 88 0
14 Overføringer 55 55 0
Sum utgifter 8 964 8 964 0
    
16 Salgsinntekter -8 909 -8 909 0
17 Refusjoner -55 -55 0
Sum inntekter -8 964 -8 964 0
    
Nettosum Park og vei000
    
    
Idrett   
10 Lønn 4 505 4 505 0
11 Forbruk 33 375 33 565 -0,6
12 Drift 723 723 0
13 Kjøp av tjenester 43 259 40 159 7,7
14 Overføringer 24 164 22 664 6,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 7 982 7 982 0
Sum utgifter 114 008 109 598 4
    
16 Salgsinntekter -12 738 -9 938 28,2
17 Refusjoner -5 831 -5 831 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -7 982 -7 982 0
Sum inntekter -26 551 -23 751 11,8
    
Nettosum Idrett 87 457 85 847 1,9
    
    
Vannverket   
10 Lønn 18 940 18 590 1,9
11 Forbruk 9 828 6 815 44,2
12 Drift 11 395 11 395 0
13 Kjøp av tjenester 43 518 46 379 -6,2
14 Overføringer 300 300 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 32 500 28 053 15,9
Sum utgifter 116 481 111 532 4,4
    
16 Salgsinntekter -109 512 -104 297 5
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -6 969 -7 235 -3,7
Sum inntekter -116 481 -111 532 4,4
    
Nettosum Vannverket000
    
    
Avløpsverket   
10 Lønn 21 710 21 360 1,6
11 Forbruk 14 145 10 330 36,9
12 Drift 13 421 13 421 0
13 Kjøp av tjenester 102 212 93 680 9,1
14 Overføringer 850 850 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 62 927 56 262 11,9
Sum utgifter 215 265 195 903 9,9
    
16 Salgsinntekter -195 841 -195 841 0
17 Refusjoner -62 -62 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -19 362 00
Sum inntekter -215 265 -195 903 9,9
    
Nettosum Avløpsverket000
    
    
Renovasjon   
10 Lønn 5 935 5 935 0
11 Forbruk 13 340 13 240 0,8
12 Drift 9 569 9 490 0,8
13 Kjøp av tjenester 120 405 118 245 1,8
14 Overføringer 320 320 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 525 4 562 -0,8
Sum utgifter 154 094 151 792 1,5
    
16 Salgsinntekter -142 705 -139 725 2,1
17 Refusjoner -7 300 -7 300 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -3 949 -4 627 -14,7
Sum inntekter -153 954 -151 652 1,5
    
Nettosum Renovasjon 140 140 0
    
    
Plan og anlegg   
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 425 425 0
Sum utgifter 425 425 0
    
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -425 -425 0
Sum inntekter -425 -425 0
    
Nettosum Plan og anlegg000
    
    
Miljø   
10 Lønn 3 043 2 943 3,4
11 Forbruk 1 114 1 114 0
12 Drift 925 1 450 -36,2
14 Overføringer 9 629 629 1430,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 0
Sum utgifter 14 919 6 344 135,2
    
16 Salgsinntekter -8 000 -5 000 60
17 Refusjoner -445 -445 0
18 Overføringer -650 -650 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 0
Sum inntekter -9 303 -6 303 47,6
    
Nettosum Miljø 5 616 41 13597,6
    
Nettosum Bymiljø og utbygging 522 459 501 349 4,2
    
By- og samfunnsplanlegging   
    
Stab Samfunnsutvikling   
10 Lønn 4 852 5 012 -3,2
11 Forbruk 2 179 2 179 0
12 Drift 8 312 8 312 0
14 Overføringer 1 075 1 075 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 402 402 0
Sum utgifter 16 820 16 980 -0,9
    
16 Salgsinntekter -2 671 -2 671 0
17 Refusjoner -1 575 -1 575 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -402 -402 0
Sum inntekter -4 648 -4 648 0
    
Nettosum Stab Samfunnsutvikling 12 172 12 332 -1,3
    
    
Byggesaksavdelingen   
10 Lønn 15 862 15 862 0
11 Forbruk 4 504 4 504 0
14 Overføringer 83 83 0
Sum utgifter 20 449 20 449 0
    
16 Salgsinntekter -20 366 -20 366 0
17 Refusjoner -83 -83 0
Sum inntekter -20 449 -20 449 0
    
Nettosum Byggesaksavdelingen000
    
    
Planavdelinger   
10 Lønn 49 658 48 258 2,9
11 Forbruk 1 280 1 280 0
12 Drift 2 780 1 280 312,5
14 Overføringer 808 808 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 121 121 0
Sum utgifter 54 647 51 747 10,4
    
16 Salgsinntekter -15 426 -15 426 0
17 Refusjoner -883 -883 0
18 Overføringer -500 -500 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -121 -121 0
Sum inntekter -16 930 -16 930 0
    
Nettosum Planavdelinger 37 717 34 817 15,5
    
    
Beredskap   
10 Lønn 4 998 3 998 0,3
11 Forbruk 905 905 0
12 Drift 530 530 0
14 Overføringer 135 135 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 61 61 0
Sum utgifter 6 629 5 629 0,2
    
17 Refusjoner -235 -235 0
18 Overføringer -180 -180 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -61 -61 0
Sum inntekter -476 -476 0
    
Nettosum Beredskap 6 153 5 153 0,2
    
Nettosum By- og samfunnsplanlegging 56 042 52 302 0,1
    
Innbygger- og samfunnskontakt   
    
Næring   
10 Lønn 5 740 3 181 80,5
11 Forbruk 3 505 3 505 0
12 Drift 346 346 0
13 Kjøp av tjenester 926 926 0
14 Overføringer 2 068 2 068 0
Sum utgifter 12 585 10 026 25,5
    
16 Salgsinntekter -70 -70 0
17 Refusjoner -82 -82 0
Sum inntekter -152 -152 0
    
Nettosum Næring 12 433 9 874 25,9
    
    
Kommunikasjon   
10 Lønn 6 319 5 649 11,9
11 Forbruk 779 779 0
12 Drift 1 616 1 616 0
14 Overføringer 168 168 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 51 51 0
Sum utgifter 8 933 8 263 8,1
    
16 Salgsinntekter -130 -130 0
17 Refusjoner -308 -308 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -51 -51 0
Sum inntekter -489 -489 0
    
Nettosum Kommunikasjon 8 444 7 774 8,6
    
    
Kultur   
10 Lønn 4 871 4 871 0
11 Forbruk 552 552 0
12 Drift 81 81 0
14 Overføringer 160 762 155 162 3,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 787 787 0
Sum utgifter 167 053 161 453 3,5
    
17 Refusjoner -290 -290 0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -787 -787 0
Sum inntekter -1 077 -1 077 0
    
Nettosum Kultur 165 976 160 376 3,5
    
    
Servicetorg   
10 Lønn 10 330 10 330 0
11 Forbruk 804 804 0
12 Drift 698 1 698 -58,9
13 Kjøp av tjenester 8 8 0
14 Overføringer 1 185 1 185 0
Sum utgifter 13 025 14 025 -7,1
    
16 Salgsinntekter -1 728 -1 728 0
17 Refusjoner -392 -392 0
Sum inntekter -2 120 -2 120 0
    
Nettosum Servicetorg 10 905 11 905 -8,4
    
    
Politisk sekretariat   
10 Lønn 9 283 9 123 1,8
11 Forbruk 603 603 0
12 Drift 235 235 0
13 Kjøp av tjenester 2 2 0
14 Overføringer 110 110 0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 18 18 0
Sum utgifter 10 251 10 091 1,6
    
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -18 -18 0
Sum inntekter -18 -18 0
    
Nettosum Politisk sekretariat 10 233 10 073 1,6
    
Smartby   
10 Lønn 7 000 00
Sum utgifter 7 000 00
    
Nettosum Smartby 7 000 00
    
Nettosum Innbygger- og samfunnskontakt 214 991 200 002 7
    
    
605100 BV-ALLMENT   
Sum utgifter 410 410 0
Nettosum 410 410 0
    
605200 FV- ALLMENT   
Sum inntekter -9 000 -9 000 0
Nettosum -9 000 -9 000 0
    
800000 FOLKEVALGTE   
Sum utgifter 43 852 43 194 1,5
Sum inntekter -570 -570 0
Nettosum 43 282 42 624 1,5
    
800010 REVISJON   
Sum utgifter 6 700 6 300 6,4
Sum inntekter -1 000 -1 000 0
Nettosum 5 700 5 300 7,6
    
800014 HOVEDTILLITSVALGTE   
Sum utgifter 13 330 12 709 4,9
Sum inntekter -30 -30 0
Nettosum 13 300 12 679 4,9
    
800015 FELLESUTGIFTER   
Sum utgifter 49 994 49 994 0
Sum inntekter -504 -504 0
Nettosum 49 490 49 490 0
    
800016 TILSKUDD DIVERSE   
Sum utgifter 13 224 13 224 0
Nettosum 13 224 13 224 0
    
800017 VALG   
Sum utgifter 5 6 005 -99,9
Nettosum 5 6 005 -99,9
    
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)   
Sum utgifter 174 012 160 812 8,2
Sum inntekter -4 000 -4 000 0
Nettosum 170 012 156 812 8,4
    
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER   
Sum utgifter 193 310 194 010 -0,4
Nettosum 193 310 194 010 -0,4
    
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.   
Sum inntekter -2 900 -2 900 0
Nettosum -2 900 -2 900 0
    
800025 LIVSSYNSSAMFUNN   
Sum utgifter 14 200 14 200 0
Nettosum 14 200 14 200 0
    
800028 INNTEKT FRIKRAFT   
Sum inntekter -13 400 -13 400 0
Nettosum -13 400 -13 400 0
    
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL   
Sum utgifter 800 800 0
Nettosum 800 800 0
    
800032 STAVANGER FELLESRÅD   
Sum utgifter 87 000 82 150 5,9
Nettosum 87 000 82 150 5,9
    
800036 TALL SHIPS RACE   
Sum utgifter 11 390 5 690 100,2
Sum inntekter -3 690 -3 690 0
Nettosum 7 700 2 000 285
    
800099 RESERVE TILL.BEVILGN   
Sum utgifter 262 612 302 362 -11,2
Nettosum 268 612 302 362 -11,2
    
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO   
Sum utgifter 7 200 7 200 0
Nettosum 7 200 7 200 0
    
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.   
Sum inntekter -4 998 000 -4 980 000 0,4
Nettosum -4 998 000 -4 980 000 0,4
    
800201 EIENDOMSSKATT   
Sum utgifter0 58 000 -100
Sum inntekter -265 000 -328 000 -18
Nettosum -265 000 -270 000 -0,4
    
800202 RAMMETILSKUDD   
Sum inntekter -2 223 100 -2 024 000 9,8
Nettosum -2 223 100 -2 024 000 9,8
    
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD   
Sum inntekter -20 900 -24 200 -13,6
Nettosum -20 900 -24 200 -13,6
    
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD   
Sum inntekter -276 800 -250 800 10,4
Nettosum -276 800 -250 800 10,4
    
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN   
Sum utgifter 241 001 242 550 -0,3
Sum inntekter -535 737 -546 772 -2,9
Nettosum -294 736 -304 222 -5
    
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN   
Sum utgifter 336 053 337 847 0
Nettosum 336 053 337 847 0
    
800400 DISPOSISJONSFOND   
Sum utgifter -29 630 00
Sum inntekter -1 200 00
Nettosum -30 830 00
    
800403 OVERF. KAP.REGNSK.   
Sum utgifter 181 068 152 690 22,2
Nettosum 181 068 152 690 22,2
    
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING   
Sum utgifter 1 000 8 000 -87,5
Nettosum 1 000 8 000 -87,5
    
Nettosum Felles inntekter og utgifter -6 733 160 -6 490 719 3,7
    
    
Nettosum Stavanger kommune000
Tabell 2.12 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)