a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

2.2.1 Hovedoversikt – investering

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom 144 647 135 000 54 000 59 000 113 000 16 000
Andre salgsinntekter 27 -----
Overføringer med krav til motytelse 55 680 87 264 - 12 000 --
Kompensasjon for merverdiavgift 172 493 153 000 129 210 115 158 112 506 127 014
Statlige overføringer 23 324 67 150 280 195 41 800 2 000 16 500
Andre overføringer 47 165 6 000 ----
Renteinntekter og utbytte0-----
Sum inntekter 443 337 448 414 463 405 227 958 227 506 159 514
Utgifter      
Lønnsutgifter 28 264 -----
Sosiale utgifter 6 803 -----
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 107 780 1 268 344 1 001 400 973 350 987 650 1 068 450
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 19 881 -----
Overføringer 172 495 -----
Renteutgifter og omkostninger 4 -----
Fordelte utgifter -173 385 -----
Sum utgifter 1 161 841 1 268 344 1 001 400 973 350 987 650 1 068 450
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån 125 410 106 000 114 000 122 000 130 000 138 000
Utlån 273 288 420 630 418 510 540 500 467 120 372 280
Kjøp av aksjer og andeler 30 195 25 100 56 000 25 600 25 40028 000
Dekning av tidligere års udekket------
Avsatt til ubundne investeringsfond 86 155 --- 146 500 28 500
Avsatt til bundne investeringsfond 53 294 -----
Avsatt til likviditetsreserve- ----
Sum finansieringstransaksjoner 568 342 551 730 588 510 688 100 769 020 566 780
Finansieringsbehov 1 286 846 1 371 660 1 126 505 1 433 492 1 529 164 1 475 716
Dekket slik:      
Bruk av lån 884 932 967 861 709 487 1 014 282 918 634963 895
Salg av aksjer og andeler----00
Mottatte avdrag på utlån 191 036 156 954 167 450 182 967 345 871241 614
Overført fra driftsbudsjettet 205 874 152 690 181 068 236 243 264 659270 207
Bruk av tidligere års udisponert------
Bruk av disposisjonsfond------
Bruk av bundne driftsfond------
Bruk av ubundne investeringsfond- 86 155 68 500 ---
Bruk av bundne investeringsfond 5 009 8 000 ----
Bruk av likviditetsreserve- ----
Sum finansiering 1 286 850 1 371 660 1 126 505 1 433 492 1 529 164 1 475 716
Udekket/udisponert------
Tabell 2.7 Hovedoversikt - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

  Regnskap 2016Opprinnelig budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler 1 161 843 1 268 344 1 001 400 973 350 987 650 1 068 450
Utlån og forskutteringer 273 288 420 630 418 510 540 500 467 120 372 280
Kjøp av aksjer og andeler 30 195 25 100 56 000 25 600 25 400 28 000
Avdrag på lån 125 410 106 000 114 000 122 000 130 000 138 000
Dekning av tidligere års udekket------
Avsetninger 139 449 --- 146 500 28 500
Årets finansieringsbehov 1 730 185 1 820 074 1 589 910 1 661 450 1 756 670 1 635 230
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler 884 932 967 861 709 487 1 014 282 918 634 963 895
Inntekter fra salg av anleggsmidler 144 647 135 000 54 000 59 000 113 000 16 000
Tilskudd til investeringer 70 489 73 150 280 195 41 800 2 000 16 500
Kompensasjon for merverdiavgift 172 493 153 000 129 210 115 158 112 506 127 014
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 246 715 244 218 167 450 194 967 345 871 241 614
Andre inntekter 27 -----
Sum ekstern finansiering 1 519 303 1 573 229 1 340 342 1 425 207 1 492 011 1 365 023
Overført fra driftsbudsjettet 205 874 152 690 181 068 236 243 264 659 270 207
Bruk av avsetninger 5 009 94 155 68 500 000
Sum finansiering 1 730 185 1 820 074 1 589 910 1 661 450 1 756 670 1 635 230
Udekket/udisponert------
Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.3 Investeringstabell

NoteInvesteringer 2018-2021, bykassenRamme2018201920202021
 DIVERSE BYGG, ANLEGG OG FELLES INVESTERINGER     
1Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2019) 110 000 58 000 12 000   
2Administrasjonsbygg, utbedring  1 000 1 000 1 000 1 000
3Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) 140 000 4 000 30 000 50 000 56 000
4Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) 150 000 4 000 30 000 50 000 66 000
5Ny målestasjon Schancheholen 350 350    
6Brannsikring i sentrum   3 000 1 500 1 500 1 500
7Kvernevik og Sunde bydelshus 6 600 2 700 2 000   
8Økt rehabilitering og vedlikehold av kommunale eiendom   3 500 3 500   
9Energitiltak- Enøkpakke 3 27 000 25 000 2 000   
10 Energikonverteringer, mulighetsstudie 1 000 1 000    
11Energitiltak- Klimasatsinger 3 500 3 500    
12Energikonvertering- skeie skole 4 000 500 3 500   
13Nytt datanetverk for tekniske løsninger 1 500 1 500    
14Smartteknologi   10 000 10 000 10 000  
15Startkapital aksjer Stavanger Convention Bureau (Forum)   5 000 2 500   
16Områdeløft Hillevåg   2 500 2 000 2 000  
17Områdeløft Storhaug 8 000 2 000 2 000   
18Avvik og varslingssystem  2 800 800 800  
19Egenkapitalinnskudd KLP  21 000 23 100 25 400 28 000
20Nye stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemmer 20 000 5 000 15 000   
21Kjøp og utvikling av prosjekter  5 000 5 000 5 000 5 000
EndringKongress- og arrangementsturisme fond  30 000    
EndringElbil (lading på gatelys)  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum diverse bygg  193 350 147 900 147 700 159 500
 SKOLEBYGG     
22Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2021) 270 000 10 000 62 000 100 000 92 400
23Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2022) 286 000 5 000 10 000 105 000 105 000
24Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) 26 400 10 000    
25Lunde skole, innvendig ombygging 27 000 12 000    
26Ny skole på Storhaug, 21 klasserom (eks. tomt) (ferdig 2022) 273 000 5 000 10 000 40 000 100 000
27Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2019) 25 000 12 500 12 500   
28Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2022) 185 000 3 000 8 000 40 000 94 000
29Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) 196 000    2 000 50 000
30Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2018) 40 500 19 400    
31Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2019) 150 000 43 000 91 000 10 000  
32Skoler, inventar og utstyr  2 500 2 500 2 500 2 500
33Skole beredeskap  2 000    
34Skoler, løpende rehabilitering  2 500 2 500 2 500 2 500
35Skoler - investering i IKT/Smartteknologi   2 000 2 000 2 000 0
 Sum skolebygg   128 900 200 500 304 000 446 400
 BARNEHAGEBYGG     
36Barnehagen Tasta (ferdig i 2019) 36 000 15 000 17 500   
37Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd.(ferdig i 2020) 47 000 3 000 21 000 20 000  
38Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2020) 45 000 5 000 18 000 10 800  
39Ytre Tasta barnehagev avd. Eskeland, rehabilitering (ferdig 2021) 20 000   2 000 15 000 3 000
40Barnehager, løpende rehabilitering   2 000 2 000 2 000 2 000
41Barnehager, inventar og utstyr  1 000 2 000 1 000 1 000
42 Rekkefølgekrav, barnehageprosjektene på Tasta 12 000 6 000 6 000   
43Barnehage med 90 plasser (6 avdelinger) på Storhaug, byggekostnader(ferdig 2021) 60 000   1 000 20 000 39 000
44Barnehage med 75 plasser (5 avdelinger) på Våland, byggekostnader (ferdig 2021) 50 000   1 000 20 000 29 000
45Grovgarderober på 6 barnehager 30 000 5 000 5 000 10 000 10 000
 Sum barnehagebygg  37 000 75 500 98 800 84 000
 LEVEKÅR, SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG (eks. Bolig bygg KF)     
46Haugåsveien 26/28, bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) 90 000 37 500 50 200   
EndringHaugåsveien bofellesskap - revidert prosjekt  -37 500 -12 700 37 500  
47Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2018) 52 000 21 000    
48Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) 474 000 39 250    
49Selveierboliger i bofellesskap for personer med UH, 12 boliger (ferdig i 2020) 60 000 14 500 40 000 4 850  
50Fredrikke Qvamsgate 7 500 6 600    
51Velferdsteknologi  3 000 4 000 4 000 4 000
52Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering   1 000 1 000 1 000 1 000
53Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2018) 25 000 20 400    
54Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2018) 26 500 6 800    
55Biler  1 500 1 500 1 500 1 500
56Ny legevakt, mulighetsstudie 2 000 2 000    
57 Rehabilitering av bad på 4 sykehjem 27 000 27 000    
58Nye signalanlegg ved sykehjemmene  5 000 5 000 5 000 5 000
59 Omsorgsbygg 2030- mulighetsstudier og prosjektering     2 000 2 000
EndringOmsorgsbygg 2030, fremskynding av mulighetsstudier og prosjektering  2 000 2 000 -2 000 -2 000
60 Boligtilbud til demente- prosjektering  3 000    
EndringBoligtilbud for demente, prosjektering og framskyvning av byggestart   10 000 30 000 30 000
 Sum sykehjem, bofellesskap og bolig  153 050 101 000 83 850 41 500
 PARK- OG IDRETTSBYGG     
61Idrettsbygg, rehabilitering   500 500 500 500
62Idrettshall ved ny skole på Storhaug 67 000   2 000 40 000 25 000
63Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2019) 40 000 15 000 20 000   
EndringLager ved nye garderober Hinna  1 000    
64Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig 2018) 88 200 52 500    
65Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig 2021) 16 000    1 500 14 500
66Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig 2022) 54 000 5 000 10 000 19 000 20 000
67Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) 40 000 8 400 13 000   
68Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018/2019) 267 300 101 000 49 100   
EndringVannsklier og publikumsutstyr svømmehaller  1 150    
 Sum park og idrettsbygg  184 550 94 600 61 000 60 000
 Sum bygg  698 200 618 200 627 850 761 400
       
 VANNVERKET     
69Vannmålere/off. ledninger  600 600 600 600
70Ringledninger/forsterkninger  2 400 2 500 2 500 2 500
71Fornyelse/renovering  32 000 35 000 35 000 35 000
72Vannledninger/utbyggingsområder   3 000 3 000 3 000 3 000
73Byomforming  2 000 2 000 2 000 2 000
74Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 14 000    
EndringVålandsbassengene - venter på avklaring av eksterne midler  -14 000 14 000   
75Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet  15 000 10 000 10 000 10 000
76Strakstiltak  2 000 2 000 2 000 2 000
77Bil til lekkasjelytting   650   
78Bil reparasjonslag   650 650  
 Sum vannverket  57 000 70 400 55 750 55 100
 AVLØPSVERKET     
79Separering  9 000 10 000 10 000 10 000
80Fornyelse og renovering  40 000 45 000 45 000 45 000
81Vålandsbassengene (ferdig 2018) 20 000 16 600    
EndringVålandsbassengene - venter på avklaring av eksterne midler  -16 000 16 000   
82Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner  25 000 25 000 20 000 20 000
83Byomforming  5 000 5 000 5 000 5 000
84Strakstiltak  2 500 2 500 2 500 2 500
85Servicebiler, 2 stk   1 300   
86Liten spylebil   1 500   
87Rørinspeksjonsbil    2 500  
88Spylebil     3 500
 Sum avløp  82 100 106 300 85 000 86 000
 RENOVASJON     
89Kjøp av nye søppelspann  2 000 1 500 1 500 1 500
90Nedgravde containere  2 000 2 000 2 000 2 000
 Sum renovasjon  4 000 3 500 3 500 3 500
 Sum vann, avløp og renovasjon  143 100 180 200 144 250 144 600
 PARK OG VEI     
91Asfaltering  5 000 5 000 5 000 5 000
EndringØkt vedlikehold/asfalt kommunale veier  3 000 3 000 3 000 3 000
92Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering  1 500 1 500 1 500 1 500
93Nye veianlegg   2 100 2 100 2 100 2 100
94Gatelys   12 000 10 000 10 000 10 000
Endringgatelys - reduserte kostnader  -2 000    
95Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) 40 000 10 000 15 100   
96Rehabilitering av Kongsgata (del finansiert med flaskehalsmidler)  18 000 10 000   
97Rekkefølgekrav- støytiltak ved Gamleveien  10 000    
EndringFremkommelighet (flaskehals 2)  3 000 3 000 3 000 3 000
98Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner  2 250 2 250 2 250 2 250
99Sykkelstrategi   20 000 20 000 20 000 20 000
100Austre Åmøy, gang/sykkelvei 5 000 5 000    
101Trafikksikkerhet  15 300 15 300 15 300 15 300
102Miljø og gatetun  3 500 3 500 3 500 3 500
103Traffiksikring Jåtten  4 500    
104Sentrum  9 000 6 000 6 000 6 000
105Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg   6 100 6 100 6 100 6 100
106Tasta skatepark, del 2 (ferdig 2018) 23 000 10 500    
107Kreative lekeplasser  1 000 1 000 1 000 1 000
108Prosjekt friområde   10 000 10 000 10 000 10 000
109Økt opparbeidelse av friområder  2 000 2 000   
EndringØkt opparbeidelse av friområder  2 000 2 000 2 000 2 000
110Parkanlegg/friområder, rehabilitering   700 700 700 700
111Idrettsanlegg, rehabilitering   6 000 6 000 6 000 6 000
112Lunde skole, oppgradering av skolegård 5 700 5 000 700   
113Utearealer skoler   8 000 8 000 8 000 8 000
114 Sunde og kvernevik bydelshus- krav til et offentlig torgareal 1 500 500 1 000   
115Cricketbane tilrettelegging 6 500 6 200    
EndringProsjektet Cricketbane endres  -6 200    
EndringDisposisjonsplan Lassa med cricketbane og garderobeanlegg  6 200    
116 Rehabilitering av kunstgessbaner- 3 baner hvert år    12 000 12 000
EndringKunstgresbane Kvaleberg  6 000    
 Sum park og vei   186 150 134 250 117 450 117 450
 KIRKELIG FELLESRÅD     
117Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 305 000 20 000 40 000 40 000 20 000
118Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) 30 000 8 000    
119Kirkeparker og gravlunder, oppgradering 7 000 2 000 5 000   
120Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) 1 100 700    
121Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) 25 000   18 000 4 000  
122Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret(ferdig 2021) 37 000   2 000 12 000 23 000
123Tasta gravlund, prosjektering   600    
 Sum kirkelig fellesråd  31 300 65 000 56 000 43 000
       
 Sum brutto investeringer, bykassen  1 057 400 998 950 1 013 050 1 096 450
       
 FINANSIERING AV INVESTERINGER     
124Overføring fra driften  186 608 243 561 274 954 288 689
EndringOverføringer-endring  -5 540 -7 318 -10 295 -18 482
125Momsrefusjon investeringer  129 210 115 158 112 506 127 014
126Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån  43 600 43 600 43 600 43 600
127Salgsinntekter  11 000 87 000   
EndringSalgsinntekter (Hotelltomten på Forum, utenriksterminal (2018)/Haugåsveien (2020)  38 000 -38 000 69 000  
128Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming    44 000 16 000
129Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse  5 000 10 000   
130Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig  230 195    
131Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap (Haugåsveien og Bjørn farmansgate)   11 000   
132Spillemidler nærmiljøanlegg  800 800   
133Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1-3  2 200 3 000   
134Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral   12 000   
135Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord   2 000   
136Spillemidler, Gamlingen  10 000    
137Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall   5 000 5 000   
138Mottatte avdrag på konserninterne utlån  9 850 17 367 25 771 31 514
139Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole     7 500
140Spillermidler Kvernevik svømmehall  15 000    
141Spillemidler Hundvåg svømmehall  15 000    
142Husbanktilskudd Oddahagen   10 000   
143Husbanktilskudd Kari Trestakkv. 3   10 000   
144Bruk av ubudne investeringsfond  68 500    
145 Spillemidler kunstgressbaner    2 000 2 000
EndringAndre tilskudd (Tippemidler kunstgressbane Kvaleberg)  2 000    
146 spillermidler idrettshall ved ny skole på Storhaug     7 000
147Låneopptak  344 787 389 164 434 719 535 133
EndringLåneopptak-endring  -53 810 84 618 16 795 56 482
 Sum finansiering av investeringer  1 057 400 998 950 1 013 050 1 096 450
 Udekket     
 Andel egenfinansiering 72 %53 %55 %46 %
 Andel lånefinansiering 28 %47 %45 %54 %
Tabell 2.9 Investeringstabell 2018-2021. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

2.2.4 Investeringstabell KF 2018-2021

 INVESTERINGSTABELL KF 2018-2021 Total prosjekt- kostnad 2018201920202021
 STAVANGER BOLIGBYGG KF     
 Ordinære investeringer     
1Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp  30 00030 00030 00030 000
2St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2022)64 000  2 00020 000
3Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger), (ferdig 2020)80 0002 00045 00030 0003 000
4Et bofellesskap for 4 personer med rus- og psykiatrilidelser (ferdig i 2018)20 00019 500   
5Bofellesskap for personer med utviklingshemming - 6 boliger (ferdig 2022)30 000 5 00010 00015 000
 Etablererboliger     
1Etablererboliger for personer med utviklingshemming - 6 boliger for brukere og 1 for personalbase. (ferdig 2020)35 0005 00015 00015 000 
2Tastarustå B7, etablererboliger199 50040 000100 00059 000 
 Sum Stavanger boligbygg KF 96 500195 000146 00068 000
 Låneopptak 65 800185 50084 12065 280
 STAVANGER UTVIKLING KF     
1Kjøp og utvikling av eiendommer 170 000172 000190 000190 000
 Sum Stavanger utvikling KF 170 000172 000190 000190 000
 Låneopptak 139 000152 000179 000104 000
 SØLVBERGET KF     
1Nye Sølvberget - fase 2, Kiellandsenter mv.  12 900500500500
 Sum Sølvberget KF 12 900500500500
 Låneopptak 9 710 - - -
 STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF     
1Kjøretøy, maskiner mv. 7 0006 0007 0006 000
 Sum Stavanger Natur- og idrettsservice KF 7 0006 0007 0006 000
 Låneopptak 4 0003 0004 0003 000
 STAVANGER BYGGDRIFT KF     
1Egenkapitalinnskudd i KLP mv. 2 0001 8001 0201 100
 Sum Stavanger byggdrift KF 2 0001 8001 0201 100
 Låneopptak  - - - -
 STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF     
1Parkeringsteknisk utstyr 6 5002 0002 0002 000
 Sum Stavanger Parkeringsselskap KF 6 5002 0002 0002 000
 Låneopptak  - - - -
 SUM INVESTERINGSNIVÅ 294 900377 300346 520267 600
 SUM EGENFINANSIERING 76 39036 80079 40095 320
 SUM LÅNEOPPTAK 218 510340 500267 120172 280
Tabell 2.10 Investeringsbudsjett - kommunale foretak. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)