a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

12.1 Statistikk

12.1.1 Nøkkeltall

Nøkkeltall     
Barnehager 2013201420152016
Antall barn i barnehage 0-6 år i alt (omregnet til heltidsplasser) 7 836 7 554 7 637 7 606
Antall barn i kommunal barnehage 0-3 år 1 817 1 684 1 672 1 681
Antall barn i privat barnehage 0-3 år 1 016 981 1 001 1 046
Antall barn i kommunal barnehage 3-6 år 3 173 3 099 3 077 3 083
Antall barn i privat barnehage 3-6 år 1 830 1 790 1 888 1 796
Styrket barnehagetilbud, antall barn 496 503 480 531
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn 39 40 38 33
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn 244 285 335 378
Korrigerte brutto driftsutgifter (funksjon 201) per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr per time)  48 46 48
Grunnskole og SFO 2013201420152016
Elever i Stavangerskolen, barnetrinn 10 242 10 435 10 607 10 826
Elever i Stavangerskololen, ungdomstrinn 4 341 4 259 4 183 4 297
Sum årsverk personale med lederoppgaver128130 117 121
Sum årsverk til undervisning 1 079 1 088 1 061 1 094
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 397 1 462 1 389 1 478
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 198 1 183 1 177 1 199
Barn i SFO 4 744 4 756 4 618 4 519
Barn i SFO med 100% plass 3 818 3 813 3 583 3 411
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,6 19,0 19,0
Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år 75 417 77 298 76 553 75 506
Johannes læringssenter 2013201420152016
Antall barn i innføringsbarnehagen 51 55 42 60
Antall barn i barnehager med flerspråklig assistenter 482 400 520 389
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter(1-7.trinn) 274 289 257 335
Antall elever i innføringsskolen på Johannes læringssenter (8-10.trinn)    54 136
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring 820 860 750 901
Tospråklig fagundervisning og mormålsopplæring (innføringsklasse) 266 243 289 385
Norskopplæring asylsøkere 928 962 657 906
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld 1 552 1 136 1 052 877
Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2013201420152016
Antall fødsler 1 823 1 747 1 763 1 724
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte66 %78 %80 %83 %
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 984 45 206 44 543 45 724
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 26 886 33 886 34 345 39 610
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine95 %95 %94 %93 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine 91 %92 %93 %91 %
Barnevernstjenesten 2013201420152016
Alle barn med tiltak 902987 880 927
Barn med hjelpetiltak i hjemmet pr 31.12 578624 431 441
Barn med hjelpetiltak utenfor hjemmet pr 31.12324339 449 486
Antall nye meldinger 930966 1 019 1161
Antall nye barn med vedtak om tiltak 395383 397 396
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse27 %30 %2 %4 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 6 958 8 009 8 000 8 295
Pleie og omsorgstjenester 2013201420152016
Antall personer med omsorgslønn 84 86 85 92
Antall personer med personlig assistent 39 39 39 60
Antall innvilget individuell plan (IP) 457 426 395 343
Antall sykehjemsplasser 31.12 967 963 963 953
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 166 177 177 177
Antall dagsenterplasser for eldre 235 245 245 223
Andel sykehjem korttid 19,8 %20 %20 %22 %
Andel plasser i enerom 98 %98 %98 %96 %
Antall mottakere bare hjemmehjelp 31.12 792 781 747 728
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 338 1 276 1 202 1 128
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 343 1 482 1 440 1 554
Antall oppdrag natttjenesten 41 037 42 834 39 491 37 254
Antall plasser på dagsenter (Dagsenter og avlastning) 46 56 59 62
Antall plasser i avlastingsbolig 28 28 25 21
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 29,1 %28,7 %28,6 %
NAV2013201420152016
Mottakere av sosialhjelp 3 192 3 228 3 387 3 843
Andel under 25 år 22 %23 %24 %24 %
Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 30 %30 %30 %30 %
Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 måneder siste år)37 %38 %40 %40 %
Antall nyregistrerte i løpet av året 592 487 601 768
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år 1 644 1 691 1 831 2 129
Stavanger Legevakt 2013201420152016
Antall konsulatasjoner 41 231 43 934 42 890 42 651
Antall sykebesøk 1 607 1 577 1 460 1 600
Krisesenteret 2013201420152016
Antall kvinnelige beboere 178138161207
Antall mannlige beboere21282826
Antall barn 14372122140
Arbeidstreningsseksjonen2013201420152016
Antall tiltaksplasser176190219222
Praksisplass for funksjonshemmede - antall personer med avtale 31.1245444260
Musikk- og kulturskole 2013201420152016
Antall elevplasser i musikk- og kulturskolen 3 473 3 524 3 548 3 575
Stavanger eiendom 2013201420152016
Forvalting av eiendom - målt i bta kvadratmeter 831 984 793 670 788 904 798 671
Prosjektering bygg - ferdigstilte bygg målt i millioner kroner 501702 358 463
Park og vei 2013201420152016
Vedlikeholdsareal park og idrett - målt i dekar 13 817 14 092 13 950 14 223
Vedlikeholdsareal vei - målt i dekar 2 558 2 558 2 558 2 577
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - slaghull lappet 1 205 1 212 1 166 1 210
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gatesluk tømt 1 573 1 334 3 291 3 710
Vedlikehold av kommunale plasser og veier - gaterenhold inkl sykkelruter 769 1 422 644 661
Vedlikehold av kommunale plasser og veien - reparasjoner 450 344 1 902 1 045
Nyanlegg turveier - målt i meter 680 697 36 1 885
Revovasjon2013201420152016
Sum gjenvunnet husholdningsavfall 36 302 36 150 34 525 36 613
Sum restavfall (forbrenning med energiutnyttelse) 20 479 21 400 20 649 19 896
Vann og avløp 2013201420152016
Antall avløpspumpestasjoner 102103 104 106
Antall vannmålere i drift 3 217 3 172 3 187 3 230
Antall utskifting av vannmåler 334200 383 233
Byggesak 2013201420152016
Antall mottatte byggesaker 2 347 2 506 2 088 1 523
Antall boliger fullført 1028899 1 149 392
Tabell 12.1 Nøkkeltall
Last ned tabelldata (Excel)

For mer statistikk se kap 9.2 i Årsrapport 2016 for Stavanger kommune.

12.1.2 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i ASSS-kommunene

7 av 10 kommuner i ASSS-samarbeidet har eiendomsskatt i 2017.
Oslo kommune har oppgitt lavest eiendomsskatt for en enebolig på 120 m², samt har høyest bunnfradrag (kr 4,0 mill.).
Stavanger kommune har nest lavest eiendomsskatt per standard bolig med kr 3 378 sammenlignet med den høyeste på kr 7 500 (Bergen kommune).

Eiendomsskatt – landsgjennomsnitt

366 kommuner har eiendomsskatt i 2017, herav 253 med eiendomsskatt i hele kommunen. Den gjennomsnittlige generelle skattesatsen har holdt seg stabil over flere år og er i 2017 på 5,7 promille.
103 kommuner gir bunnfradrag på boligeiendommer og fritidseiendommer. Uttrekk av Oslo kommune med et bunnfradrag på kr 4 mill., gir et snitt på kr 286 292. I gjennomsnitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter omkring kr 4127 i eiendomsskatt i 2017, om lag 6,4 % økning fra året før.

Sortert etter eiendomsskatt på bolig, med laveste skatt på en standardbolig til slutt. 2017 er budsjettert og 2016 er regnskapsførte tall.

Kilde:SSB – Kostra – eiendomsskatt

KommuneHovedgruppeEiendomsskattPromillesats
(promille)
Bunnfradrag (hele kr)Eiendomsskatt
normal bolig 2017
Sum inntekt regnskap
2016 (hele tusen kr)
Siste alm. Taksering (årstall)
BergenBoligJa, hele kommunen2,6850 0007 500541 9722006
 Generell / næringJa5,0  226 2862006
 Sum    768 258 
        
FredrikstadBoligJa, hele kommunen4,0200 0007 000174 7212016
 Generell / næringJa7,0  67 386 
 Sum    242 107 
        
TromsøBoligJa, hele kommunen5,0200 0005 848156 8092006
 Generell / næringJa7,0  53 998 
 Sum    210 807 
        
KristiansandBoligJa, hele kommunen6,1005 660207 1562011
 Generell / næringJa6,10  69 049 
 Sum    276 205 
        
TrondheimBoligJa, hele kommunen5,75500 0004 715434 1752004
 Generell / næringJa5,75  165 514 
 Sum    599 689 
        
StavangerBoligJa, nesten hele kommunen3,0400 0003 378154 4922006
 Generell / næringJa4,0  158 254 
 Sum    312 746 
        
OsloBoligJa3,04 000 0002 400241 9872016
 Generell / næringJa2,0  12 026 
 Sum    254 013 
        
BærumBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
        
DrammenBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
        
SandnesBoligNei   0 
 Generell / næringNei   0 
Tabell 12.2 Eiendomsskatt ASSS-kommunene
Last ned tabelldata (Excel)

KOSTRA-tall Norge20172016
Gjennomsnittlig generell skattesats (mulig intervall er 2-7 %)5,7 %5,8 %
Gjennomsnittlig eiendomsskatt for normal bolig 4 127 3 785
Minimum og maksimum per boligIntervall fra 400 til 10 000Intervall fra 700 til 9400
   
Antall kommuner med eiendomsskatt366365
Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen253240
Antall kommuner med bunnfradrag103101
Tabell 12.3 Eiendomsskatt KOSTRA-tall Norge
Last ned tabelldata (Excel)

Inntekter fra eiendomsskatt økte med 9,9 % fra 2015 til 2016.