a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

11.1 Innledning

Framskrivninger blir nå inndelt i fremtidsbilder og framskrivning av folkemengden. Begge baserer seg på gjennomgående forutsetninger om demografiske drivere som fødselsrater, levealder og flytting.

Bruken og behandlingen av de to er imidlertid forskjellige.

Fremtidsbilder har en strategisk tilnærming og baserer seg på føringer knyttet til politiske målsettinger og potensielle utviklingsbaner. Fremtidsbildene er ment å vise spennet i potensielle utviklingsbaner for Stavanger de kommende årene. Perspektivet er det samme som i pågående kommuneplan, og fremtidsbildene benyttes inn i det pågående kommuneplanarbeidet som beslutningsstøtte.

Alternativene baserer seg på variablene fødselsrater og nettoinnflytting. Det utarbeides tre alternativer: Lav, høy og middels. Lav og høy baserer seg på henholdsvis svake og høye historiske data knyttet til fødselsrater og nettoinnflytting. Middels-alternativet er basert på data som man antar vil være mest sannsynlig i fremtiden og er det alternativet som er lagt til grunn i handlings- og økonomiplanarbeidet.

Framskriving av folkemengden utarbeides i et hovedalternativ. Det legges vekt på presisjon i framskrivingen, særlig for den første fireårs perioden.

 

Figur 11.1 Framtidsbilder