a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

10.4 Stavanger parkeringsselskap KF

10.4.1 Rådmannens tilrådning

Stavanger parkeringsselskap KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2018 og handlings- og økonomiplan 2018-2021. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 14. september 2017. Det vises til kapittel 10.4.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.

Rådmannen tiltrer styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2018 slik dette framkommer i kapittel 10.4.2. I Handlings- og økonomiplan 2017-2020 inngår et årsresultat for foretaket på kr 38,8 mill. i 2017, kr 40,5 mill. i 2018, kr 40,3 mill. i 2019 og kr 41,5 mill. i 2020. I rapporten per 2. tertial 2017 opprettholder foretaket prognosen for årsresultat 2017. I budsjettforslaget for perioden 2018-2021 er det imidlertid lagt til grunn en betydelig nedjustering av forventet årsresultat. Ny resultatprognose er blant annet basert på forventning om at trenden med redusert parkeringsbelegg fortsetter og videre forsterkes av økt kollektivandel, piggdekkavgift, nye bomstasjoner mv.

Ved behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2017-2020 la bystyret til grunn et eieruttak fra foretaket på kr 30 mill. i 2017 og kr 25 mill. hvert av de øvrige årene i planperioden. I rapporten per 2. tertial 2017 anfører foretaket følgende: «Driftskapitalen er på kr 77,5 mill. og frikjøpsfondet er på kr 26.75 mill. Dette er også nødvendig for at foretaket skal klare sine forpliktelser i forhold til utbytte til eier som er vedtatt å være 105 millioner kroner de neste fire årene».

På bakgrunn av foretakets egenkapitalsituasjon og forventet resultatutvikling foreslår rådmannen en videreføring av årlig eieruttak på kr 25 mill. Samlet eieruttak vil da utgjøre kr 100 mill. i kommende planperioden, noe som er i underkant av kr 20 mill. mer enn budsjettert årsresultat i perioden. Foretakets egenkapital vil følgelig svekkes i perioden. Årsresultatet er tidligere år tilført egenkapitalen som grunnlag for en tilfredsstillende egenfinansiering av eventuelle nye parkeringsanlegg.

Forslag til vedtak:

1. Forslag til budsjett for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2018 vedtas med et driftsoverskudd på kr 23,54 mill. og et investeringsbudsjett på kr 6,5 mill.

2. Eieruttak fra Stavanger Parkeringsselskap KF i 2018 fastsettes til kr 25 mill.

3. Økonomiplan for perioden 2018–2021 anses som retningsgivende for den videre drift.

10.4.2 Forslag til årsbudsjett 2018 og handlings- og økonomiplan 2018-2021

Formål og virksomhet

Stavanger Parkeringsselskap KF ble opprettet som et foretak for å bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk. Foretakets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Foretaket skal ha ansvar for bygging, drift og vedlikehold av kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei.

Foretaket kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen. Foretaket kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Stavanger.

Organisering

Foretaket er underlagt Stavanger bystyre. Foretakets styrende organer har to nivå:

 • Styret
 • Daglig leder

Figur 10.4 Stavanger parkeringsselskap KF organisasjonskart

Foretaket er organisert i tre avdelinger og en stabsfunksjon:

Driftsavdeling har ansvar for alt teknisk utstyr sin brukes i p-anleggene. Det altoverskyggende fokuset er å unngå nedetid. Nedetid er svært uheldig i forhold til kundene men er også kostbart i form av tapte inntekter. Digitaliseringen gjør at mengden utstyr å passe på blir bare mer og mer omfattende for avdelingen.

Håndhevingsavdelingen sitt viktigste oppdrag er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Stavanger kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven. Alle trafikkbetjenter i Stavanger Parkeringsselskap KF er utdannet i parkeringshåndheving. Avdelingens viktigste mål er å sørge for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Fra og med 01.01.2017 trådte ny parkeringsforskrift i kraft som har medført endringer for de ansatte.

Brukertorget har mange oppgaver som omfatter saksbehandling i forhold til HC-kort, boligsonekortildeling, salg av årskort og månedskort, sentralbord, klagebehandling, resepsjon med videre. Avdelingens ansatte er utdannet innen klagehåndtering og tildelinger av HC-kort. Avdelingens mål er å sørge for god og riktig saksbehandling i forhold til lovverket. Også her vil lovendringene få stor innvirkning.

Økonomiavdelingen er Stavanger Parkeringsselskap KF sin stabsfunksjon og har ansvar for å påse at alle økonomitransaksjoner fra automater fungerer tilfredsstillende. Videre er avdelingen bindeledd mellom SK-regnskap og foretaket og er ansvarlig for at økonomifunksjonen fungerer og utvikles tilfredsstillende. Avdelingen har i tillegg ansvar for administrative oppgaver på vegne av hele foretaket.

Mål, prioriteringer og fremtidsutsikter

Stavanger Parkeringsselskap KF har gjennom eierstrategien fra 2010, definerte mål å jobbe inn mot. Eierstrategien består av åtte punkter som i korthet går ut på:

 • Realisere kommunens parkeringspolitikk
 • Forestå avgiftsparkering og håndheving på offentlig veg
 • Opprette, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg
 • Mulighet for å engasjere seg i oppgaver også utenfor Stavanger kommune
 • Videreutvikling av tjenestetilbud
 • Sørge for funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen
 • Sørge for å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet
 • Integrere samfunnsansvar og ha en klar miljøprofil

Foretaket har et særlig sterkt fokus på digitalisering av foretakets tjenester og utvikling av kommunens, og regionens ladetilbud for el-biler. Foretaket er også sertifisert som Miljøfyrtårn.

Mål 2018

 1. Tilrettelegging for El-bil og ladbar motorvogn
 • Utskiftning av ladepunkter av eldre type til ny EU standard1
 • Kraftig økning i antallet ladepunkter i alle parkeringsanlegg
 • Delta i- og legge til rette for etableringen av hurtiglading for drosjenæringen
 1. Reduksjon i sykefravær
 2. Øke andel mobilbetaling
 3. Økt tilfredshet med foretakets betalingsløsninger2
 4. Gjennomføre KTI

Budsjettforutsetninger 2018

 • Statistisk beregning / historiske tall
 • Lønnsvekst 3 % (SSB prognose)
 • Prisvekst 1,5 % (SBB prognose)
 • Antall ansatte 35
 • SSB KPI juli 2016-juli 2017 1,5 % + 1 % (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Nedgang i parkeringsbelegg 6 %3
 • El-bil betaler 50 % av ordinær parkeringsavgift per time og andelen el-biler er sterkt økende

Budsjettforutsetninger 2019-2021

 • SSB KPI framskrivninger 2019–2021 1.9 % + 1 % (Jfr. Bystyrets vedtak 65/15)
 • Nedgang i parkeringsbelegg 10 %
 • El-bil betaling 50 % – andelen parkerende som betaler halv pris er kraftig økende
 • Nedgang i Gebyrinntekter som følge av stor utskiftning av personell grunnet naturlig avgang
 • Lønnsvekst 3,6 % (SBB prognose)
 • Kostnadsvekst uten lønn 1.8 % (SSB prognose)

REDEGJØRELSE FOR BASISBUDSJETT

Inntekter:

 • Vedtak i Stavanger bystyre om KPI justering av priser 1,5 % + 1 %
 • Vedtak i Stavanger bystyre om «dynamisk prising» for å sikre en jevnere utnyttelsesgrad
 • El-bilene betaler kun halv parkeringsavgift
 • Nedgang på 6 % i parkeringsbelegget per august 2017 sammenliknet med samme periode året før
 • Piggdekkavgift kan medføre reduksjon i parkeringsbelegget
 • Ny bompengering innføres fra oktober 2018 og vil medføre nedgang i parkeringsbelegg
 • Parkeringsbelegg forventes redusert også som følge av økt kollektivbruk, flere syklende og gående som i 2017

Kostnader:

 • Lønn er budsjettert med en økning på 2,5 %.
 • Generell kostnadsvekst på innkjøp 1,5 % jamfør SSB sin 12 måneders KPI juli 2016 til juli 2017
 • Storstilt utskiftning og etablering av nye ladepunkter for ladbar motorvogn
 • Ekstra vedlikeholdskostnader kr 3.000.000

REDEGJØRELSE FOR NYE TILTAK/PROSJEKTER/ENDIRNGER OG OMSTILLINGSARBEID

Digitaliseringen av foretakets tjenester fortsetter videre i 2018. Målet er at alle tjenestene som foretaket leverer, skal kunne bestilles og betales digitalt. Det blir i sesongen 2017/2018 innført piggdekkavgift. Som første by i Norge vil vi ta i bruk VIPPS som betalingskanal for denne tjenesten. Alle Stavanger Parkeringsselskap sine parkeringsplasser inkludert parkeringshus med bom skal kunne betales med smarttelefon i tillegg til de ordinære betalingsmetodene. Det blir innført en ny modell for beregning av ledig parkering på gateplan som baseres på dataalgoritmer i stedet for sensorer. En enklere og billigere løsning. Innføring av skiltlesere også på områder som ikke har bomsystem er en målsetting i 2018. Hensikten er at tilnærmet alle parkeringsanlegg som drives av Stavanger Parkering skal ha automatisk betaling som et valg.

Forslag til driftsbudsjett

Driftssbudsjett 2018-2021 Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020Budsjett 2021
Sum inntekter97 500 00096 941 25096 402 89495 884 189
Sum driftskostnader71 000 00073 130 00075 323 90077 583 617
Driftsresultat26 500 00023 811 25021 078 99418 300 572
Finansinntekter1 715 0003 300 0003 900 0004 500 000
Finanskostnader4 676 0005 855 0005 855 0005 855 000
Netto finans2 961 0002 555 0001 955 0001 355 000
Årsresultat23 539 00021 256 25019 123 99416 945 572
Tabell 10.8 Forslag til driftsbudsjett Stavanger parkingsselskap KF
Last ned tabelldata (Excel)

Forslag til investeringsbudsjett

Investeringssbudsjett 2018-2021Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020Budsjett 2021
Investeringer6 500 0002 000 0002 000 0002 000 000
Åretsfinansieringsbehov    
Finansiert slik:    
Egenkapital6 500 0002 000 0002 000 0002 000 000
Lån0000
Tabell 10.9 Forslag til investeringsbudsjett Stavanger parkeringsselskap KF
Last ned tabelldata (Excel)

Styrets vedtak

Budsjettbehandling i styremøte den 14.09.2017 sak 25/17. Styret i Stavanger Parkeringsselskap KF godkjenner budsjettet.