a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

8 Bymiljø og utbygging

Spesialisert vedlikehold av historiske bygg

Etter vedtak i kommunalstyret for miljø og utbygging blir arbeidsgruppen for spesialisert vedlikehold av historiske bygg i Stavanger eiendom utvidet med representanter fra blant andre Must, Kirkelig fellesråd og Arkeologisk museum. Arbeidet kan også bli påvirket av ny hovedmodell i kommunen og sammenslåingen med kommunene Rennesøy og Finnøy, som også har historiske bygg å vedlikeholde. Den utvidede arbeidsgruppen skal finne gode måter å organisere vedlikeholdet av byggene på. Stavanger eiendom legger fram en sak om dette for kommunalstyret for miljø og utbygging i 2018.

Les mer

2 Utfordringer og muligheter

Omstilling

Globale klimautfordringer, en aldrende befolkning, redusert tilgang på arbeidskraft, helsetilstand i endring og rask utvikling av nye teknologiske løsninger vil prege utviklingen og kreve omstillinger i planperioden.

Den økonomiske utviklingen i regionen er fortsatt krevende, selv om utsiktene fremover er bedre. Økt produktivitet gjennom innovasjon, kostnadskontroll og tilpasning vil fortsatt ha høy oppmerksomhet.

Les mer

5 Oppvekst og utdanning

Kvalitet i tjenestene – kompetanse for framtiden

Gjennom god kvalitet i barnehager, skoler, introduksjonstilbud og oppvekstmiljø skal kommunen bidra til å ruste barn, unge og voksne til å bli aktive deltakere i samfunns- og arbeidsliv. Barnehagen og skolen skal gi barn og unge den kompetansen og de ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre utfordringer og oppgaver de vil møte i videregående skole, arbeidsliv og på andre samfunnsarenaer. Voksenopplæring og introduksjonstilbud skal forberede voksne på arbeid og deltakelse i norsk samfunns- og arbeidsliv. Helsestasjoner, fritidstilbud, barnevern og familievern skal støtte opp om barn, unge og familier, og bidra til at det er godt å bo og vokse opp i Stavanger.

Les mer

9 Innbyggerdialog, kultur og næring

Vielser

Overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene trer i kraft fra 1. januar 2018. Ikrafttredelse av lovendringen innebærer at kommunene må være klare til å gjennomføre vielser for brudepar som ønsker det i kommunen fra 1. januar 2018. Det administrative ansvaret legges til det nye tjenesteområdet innbyggerdialog, kultur og næring. Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Les mer

6 Helse og velferd

Innovasjonspartnerskap innen helse

Stavanger kommune, Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet har inngått avtale om å gjennomføre Norges første innovasjonspartnerskap knyttet til utvikling av nye varer og/eller tjenester innen helseområdet. Leve HELE LIVET har gitt gode resultater i hjemmetjenestene – både for innbyggerne og for kommunen som tjenesteleverandør, og innovasjonspartnerskapet tar tilnærmingen med seg inn i heldøgnsomsorgen. Innovasjonsrommet er identifisert til å være et produkt/tjeneste/system som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold i sykehjem, som også kan følge bruker til eget hjem. Konkurranse, utvikling og eventuelt kjøp gjennomføres i starten av planperioden.

Les mer

2 Utfordringer og muligheter

Digitalisering

Digitalisering er effektivitetsforbedring gjennom bruk av teknologi i kommunens arbeidsprosesser og oppgaver. Digitalisering er en sentral del av innovasjonsarbeidet i planperioden. Digital teknologi forventes å være den teknologiformen som kan gi det største potensialet for effektivisering i Stavanger kommune.

Les mer

6 Helse og velferd

Lervig sykehjem

Det nye sykehjemmet har planlagt oppstart av drift fra januar 2018. Sykehjemmet har 123 beboerrom, produksjonskjøkken, 30 dagsenterplasser, legesenter for 4 fastleger, kafé, fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie.

Les mer

9 Innbyggerdialog, kultur og næring

Smartby

Smartbyarbeidet skal i planperioden sette Smartbyen Stavanger på kartet internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det skal bistå med etablering av nye prosjekter innenfor alle fem satsningsområder, med fokus på tverrfaglighet og involvering av næringsliv og innbyggere. Smartbyarbeidet skal legge til rette for pilotering av nye løsninger, som kan effektivisere og forbedre tjenestene og tilrettelegge for ny næring. Metoden living lab kan brukes for tjenesteutvikling, og for å muliggjøre næringsutvikling og kommersialisering.

Les mer

5 Oppvekst og utdanning

Tidlig innsats

PPT vil prioritere sitt nye oppdrag i barnehageloven: Å bistå barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Arbeidet med tiltaket Rett hjelp tidlig og med språkarbeid i barnehagene vil bli videreført. Forskning viser at hjelp som settes inn tidlig er god forebygging og en viktig faktor for å hindre frafall i videregående skole. Ved overgang til skolen arrangerer PPT overføringsmøter for å gi mulighet til å legge til rette for en god skolestart. PPT vil fortsatt prioritere innsatsen i barnehage, med overgang til de første skoleårene.

Les mer

3 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

Netto driftsresultat

Rådmannen foreslår for 2018 et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,6 %. Videre i planperioden budsjetteres det med et netto driftsresultat på 2,3 % i 2019, 2,7 % i 2020 og 2,9 % i 2021. Dette tilsvarer 2,4 % i snitt i perioden og er lavere enn anbefalt målsetting over tid.

Les mer

8 Bymiljø og utbygging

Ny klima- og miljøplan

Miljø og renovasjon skal følge opp målene og implementere tiltak i den reviderte klima- og miljøplanen. Måleindikatorer for rapportering på klima- og miljøområdet vil bli gjennomgått og videreutviklet.

Les mer

7 Samfunnsutvikling

Bypakke Nord-Jæren

Bypakke Nord-Jæren er vedtatt av Stortinget og har oppstart i løpet av 2018. Det statlige bidraget er fastsatt gjennom byvekstavtalen. Avtalen skal være et verktøy for å sikre forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene om arealbruken og rekkefølgen i utbyggingen. Handlingsprogrammet for Bypakke Nord-Jæren 2018-2021 og byvekstavtalen skal revideres i 2017/2018 på basis av ny nasjonal transportplan 2018-2029.

Les mer

4 Langsiktig omstilling og utvikling

Innbyggerinvolvering og innbyggerdialog

Framtidige utfordringer og endret tjenestebehov krever at Stavanger kommune tenker nytt om kommunens rolle og hvordan oppgavene skal løses. En måte å tilnærme seg de endrede behovene, kan være økt involvering, dialog og samarbeid med innbyggerne. Åpenhet og dialog bidrar til å bygge tillit og styrke den sosiale bærekraften i samfunnet. Økt innbyggerinvolvering vil innebære både videreutvikling av dagens metoder og utvikling av nye verktøy. Det er også nødvendig å bygge kunnskap om hvordan nye samarbeidsformer kan supplere dagens organisering på en hensiktsmessig måte.

Les mer

5 Oppvekst og utdanning

Skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing

Utvalgte skoler i Stavanger deltar i en toårig nasjonal satsing for å skape et godt og inkluderende skolemiljø. Skolene vil spre det de lærer i prosjektet videre til andre skoler. Kommunen samarbeider tett med mobbeombudet og Kommunalt foreldreutvalg i arbeidet med elevenes læringsmiljø, blant annet gjennom årlige kurs for skoleledere og foreldrerepresentanter.

Les mer

7 Samfunnsutvikling

Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2034

Kommuneplanavdelingen vil følge opp gjennomføringen av vedtatt Kommunal planstrategi 2016-2019. Arbeid med ny Kommuneplan for Stavanger 2019 – 2034 har startet. Planprogrammet er ferdigstilt. Arbeidet med å utarbeide et planforslag skjer i 2018. Kommuneplanavdelingen har etablert administrativ dialog med Finnøy og Rennesøy om kommuneplanarbeidet i hver av kommunene. Samtidig videreføres koordineringen av kommuneplanarbeidet med Sandnes, Sola og Randaberg.

Les mer

1 Innledning – en bærekraftig og smart kommune

Nye Stavanger

Med sammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy skal Nye Stavanger bli en åpen og effektiv organisasjon, som leverer gode tjenester til sine innbyggere og legger til rette for næringsutvikling og vekst i hele kommunen.

Les mer

4 Langsiktig omstilling og utvikling

Ledelse og ledelsesutvikling

Ledelsesutvikling er et viktig virkemiddel i arbeidet med å rekruttere og beholde dyktige ledere og styrke kvaliteten på tjenestene. Stavanger kommune skal videreføre tilbudet om nasjonal styrerutdanning til virksomhetsledere i de kommunale barnehagene. Skolelederne skal tilbys videreutvikling i det anerkjente lederutviklingsprogrammet Open-to-learning.

Les mer

6 Helse og velferd

Leve HELE LIVET

Omstillingsprosjektet Leve HELE LIVET skal styrkes ytterligere i planperioden. Dette gjøres ved å utvide satsingen til flere brukergrupper, uavhengig av alder. Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Satsingen innebærer en vridning i måten kommunen leverer helse-, sosial- og omsorgstjenester på, og en videre utvikling av de ansattes kompetanse til å jobbe med hverdagsrehabilitering og egenmestring. Målet er å gi bedre, men også billigere, tjenester.

Les mer

2 Utfordringer og muligheter

Klimavennlig by og klimatilpasning

Kommuneplanens byutviklingsstrategi legger opp til samordnet areal- og transportplanlegging med sikte på en byutvikling som reduserer transportbehovet og tilrettelegger for miljøvennlig transport. Utfordringen blir å få til en byutvikling i tråd med kommuneplanen, og om nødvendig skjerpe strategien ved neste rullering.

Les mer

3 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

Økonomiske måltall

Stavanger kommune har i sin finansielle strategi innarbeidet tre viktige målsettinger. Målene skal være førende for de økonomiske prioriteringene for å bidra til å opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet, samt unngå at en over tid avsetter et for lavt beløp til formuesbevaring. Målene kan avvike i det enkelte budsjett- eller regnskapsår, men må oppnås over tid for å skape økonomisk balanse over tid.

Les mer

11 Befolkning

Framskrivninger

Framskrivninger blir nå inndelt i fremtidsbilder og framskrivning av folkemengden. Begge baserer seg på gjennomgående forutsetninger om demografiske drivere som fødselsrater, levealder og flytting.

Les mer

9 Innbyggerdialog, kultur og næring

Kunnskapsbyen Stavanger

Utviklingen av kunnskapsbyen er et prioritert arbeid i planperioden. Kommunen vil bidra til å videreutvikle Stavangers attraktivitet som studentby. Sentrale aktiviteter er: studentinkubatoren og innovasjons-økosystemene som involverer akademia og forskningsmiljøer og UiS sitt Verdiskapings-forum.

Les mer

8 Bymiljø og utbygging

Gatelys og utendørs belysning

Utskiftingen av kvikksølvdamplamper skal være ferdigstilt innen 2020. Strategi for full overgang til smart belysning skal utarbeides og iverksettes innen 2020. Belysningsplan for sentrum skal revideres i løpet av perioden.

Les mer

11 Befolkning

En aldrende befolkning

En aldrende befolkning gir økt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det forventes økte krav til mengde og kvalitet i tjenesteproduksjon. Prognosen viser samtidig at arbeidskraften som er tilgjengelig for å produsere helse- og omsorgstjenestene reduseres. Forholdstallet mellom befolkningen over 67 år og de i arbeidsfør alder (16-66 år) forventes å stige med seks prosentpoeng i perioden 2018-2033.

Les mer

7 Samfunnsutvikling

Mangfold og inkludering

•Styrke og utvikle den regionale samordningsgruppen mot voldelig ekstremisme i regionen (SAMVER), som ledes av Stavanger kommune.
•Utvikle forpliktende og stabile samarbeidsarenaer internt i kommunen Utvikle og ta i bruk nye metoder for innbyggerinvolvering. Forpliktende oppfølging og aktiv deltakelse i nettverkene ICC (Intercultural Cities) og Nordic safe Cities.
•Styrket metode-og analysekompetanse
•Avdelingen har et særlig ansvar for å samarbeide med STL( Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn) frivillige lag og organisasjoner og Kulturhuset Sølvberget.

Les mer

1 Innledning – en bærekraftig og smart kommune

Langsiktige velferdsutfordringer

Som resten av landet, står Stavanger kommune overfor langsiktige utfordringer med en aldrende befolkning. Dette kan føre til en sterk vekst i behovet for velferdstjenester, og andelen av befolkningen som er yrkesaktiv, vil bli mindre. For å møte framtiden og sikre bærekraftige tjenester med god kvalitet, blir det nødvendig å gjøre endringer i helse- og omsorgstjenestene. Det må skapes et handlingsrom for tiltak som er framtidsrettede og virkningsfulle og som kan utsette behovet for tjenester.

Les mer

5 Oppvekst og utdanning

Samarbeid – et åpnere barnevern

I kommende periode ønsker barneverntjenesten å arbeide ytterligere for å bedre omdømmet sitt.
Barneverntjenesten vil nå ut til skolene i Stavanger med mer og nødvendig informasjon. I 2018 vil barnevernet arbeide for å utvikle og inngå samarbeidsavtale med skolene som er gjensidig forpliktende, avklarer forventninger om tilgjengelighet og inneholder regler for håndtering av informasjonsplikt og taushetsplikt.

Les mer

11 Befolkning

Befolkningsprognose 2018-2025

Befolkningsveksten er i gjennomsnitt 0,8 % per år i perioden 2018-2025.1 Til sammenligning var veksten fra 2007 til 2017 i gjennomsnitt 1,3 % per år.

Les mer

3 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

Hovedprioriteringer investeringer

Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er rehabilitering, modernisering og oppføring av nye skoler, barnehager og bofelleskap. Anskaffelser og utvikling av eiendommer, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg er også prioriterte investeringer i denne planperioden.

Les mer

4 Langsiktig omstilling og utvikling

Forbedrings-, nytenknings- og innovasjonsarbeid

Stavanger kommune må fortsatt tilpasse organisasjonen for å kunne utnytte mulighetene som ligger i forbedrings-, nytenknings- og innovasjonsarbeid. Dette innebærer forenkling og forbedring av arbeidsprosesser, bedre utnyttelse av kompetansen som finnes i organisasjonen og utarbeiding og anvendelse av systemer som støtter opp om arbeidet. Det innebærer også videreutvikling av kultur for å prøve ut nye løsninger, for nytenkning og samhandling – og å sørge for nødvendig kompetanseutvikling og støtte til de ansatte. Dette betyr videre å legge til rette for økt fleksibilitet og muligheter for utprøving av ulike løsninger i arbeidet.

Les mer

1 Innledning – en bærekraftig og smart kommune

Forsiktig optimisme i regionen

Regionen er fremdeles preget av økonomisk usikkerhet. Befolkningsveksten er lav, og selv om arbeidsledigheten er på vei nedover er den fremdeles høy sammenlignet med resten av landet. Veksten i skatteinntektene til Stavanger og flere omkringliggende kommuner er fortsatt negativ, mens landet forøvrig opplever positiv vekst.

Les mer